โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์จอร์เจีย THE BEST GEORGIA KAZAKHSTAN

  • รหัสโปรแกรม : SMGG-KC1023
  • สายการบิน : Air Astana
  • เดินทางช่วง : ธันวาคม 2561
  • ระยะเวลา : 8 วัน 6 คืน
ทัวร์จอร์เจีย THE BEST GEORGIA KAZAKHSTAN
Highlights

- เยี่ยมชม วังของเจ้าชาย Alexander Chavchavadze
- ชม คอนแวนต์โบดเบ สำนักนางชีที่สำคัญที่สุดของจอร์เจีย
- ชม โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถัน
- ชม สวนสาธารณะแพนฟีลอฟ
- จุดชมวิวค๊อกโตเบ
นำท่าน ขึ้นสู่ยอดเขาด้วยเคเบิ้ลคาร์
- ช้อปปิ้งที่ ตลาดกรีนมาร์เก็ต สินค้าพื้นเมือง

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿59,900/per

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - ทิบิลิซี
07:30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า เคาน์เตอร์ R สายการบิน AIR ASTANA โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
10:15 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน  อัลมาตี เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน โดยเที่ยวบินที่ KC932 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชม.)
16:25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อัลมาตี เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
19:30 น. ออกเดินทางต่อสู่ ท่าอากาศยาน เมืองทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน AIR ASTANA  เที่ยวบินที่ KC139 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)
21:40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน โนโว อเล็กซีเยฟก้า กรุงทบิลิซี Tbilisi ประเทศจอร์เจีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
ที่พัก Tbilisi Park Hotel  หรือเทียบเท่า           
เวลา ทิบิลิซี - ภูมิภาคผลิตไวน์คาเคชติ - สินานดาริ - โบดเบ - สิกนากิ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองซินานดาริ Tsinandali นำท่านเยี่ยมชม วังของเจ้าชาย Alexander Chavchavadze ที่วังแห่งนี้ท่านจะได้ซึมซับบรรยากาศของบ้านเรือนชนชั้นสูงชาวจอร์เจียในช่วงศตวรรษที่ 19 นอกจากเขตวังของเจ้าชายแล้ว ยังเป็นที่อยู่ของโอรสบุญธรรมของพระองค์ Alexander Griboedov นักประพันธ์กวี ผู้ที่มีชื่อเสียงของชาวจอร์เจีย อันมีชื่อเสียงลือลั่นจากบทประพันธ์ละครขำขันเรื่อง Woe from Wit หรือ “ความฉิบหายจากปัญญา” ซึ่งในช่วงเขาได้ใช้เวลาในการแต่งหนังสือเล่มนี้ ณ ที่แห่งนี้ด้วย นอกจากนี้สถานที่นี้ยังเป็นเรือนหอที่เขาและภรรยา Nino Chavchavadze ได้ใช้ชีวิตร่วมกันจนเมื่อ Alexander Griboedov เสียชีวิตและที่ให้ภรรยาแสนสวยในวัย 17 ต้องอยู่เพียงลำพังและไม่แต่งงานใหม่กับใครอีกเลย หลังจากนั้นนำท่านสู่ เมืองสิกนากิ Sighnaghi
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พร้อมกับชิมตัวอย่างไวน์รสเลิศของจอร์เจีย ไวน์จอร์เจียนั้นถือว่ามีชื่อเสียงมากในสมัยของจักรวรรดิรัสเซีย และสมัยของสภาพโซเวียตสมัยก่อนจนถึงปัจจุบัน ไวน์จอร์เจียถือว่าเป็นไวน์รสเยี่ยมที่สุดในบรรดาไวน์ที่ผลิตได้ในแถบเทือกเขาคอเค-ซัสแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีตำนานที่ว่าเทพเจ้าไดโอนีซุส เทพกรีกได้มาร่ำเรียนการทำไวน์ที่ดินแดนแห่งจอร์เจีย แล้วนำไปสอนชาวกรีกไห้ทำการหมักไวน์ในที่สุด พร้อมกันนี้ยังมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ไหไวน์ มีอายุกว่า 8,000 ปี นอกจากนี้เชิญลิ้มรสของ ชาช่า Chacha สุราท้องถิ่นของจอร์เจีย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสิกนากิ Sighnaghi เมืองที่ได้ชื่อว่า “เมืองแห่งความรัก” ตั้งอยู่บนทิวทัศนันสวยงามของแม่น้ำเลซานิ Alazani กลางหุบเขาคเคซัส ที่เมืองนี้สร้างที่ประกบพิธีแต่งงานจะเปิดตลอดเวลา ซึ่งท่านสามารถทำการแต่งการ หรือจดทะเบียนเมื่อใดก็ได้ ในภาษาตุรกี Sighnaghi แปลว่า “ร่มเงา” เมืองแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 18 ด้วยพระราชโอการแห่กษัตริย์ KakhetiErekle II ผู้ที่ทรงปกป้องกันภัยหมู่บ้านจากการโจมตีของพวกมุสลิมทางเหนือ นำท่านชม คอนแวนต์โบดเบ สำนักนางชีที่สำคัญที่สุดของจอร์เจีย เนื่องจากเป็นที่ฝั่งพระศพของนักบุญ “นิโน” ผู้เผยแพร่ศาสนาคริสต์แห่งดินแดนจอร์เจีย พาท่านเดินทางกลับ กรุงทิบิลิซี  
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Tbilisi Park Hotel   หรือเทียบเท่า
เวลา ทิบิลิซี - เมืองถ้ำอัพลิสท์สิเค - พิพิธภัณฑ์สตาลิน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นำท่านเยี่ยมชมเมืองที่สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของจอร์เจียร์ ณ เมืองถ้ำ Uphlistsikhe ซึ่งเคยเป็นเมืองป้อมปราการหน้าด่านให้กับอาณาจักรโบราณไอเบอร์เรีย เป็นที่หน้าเสียดายที่ปัจจุบันเมืองส่วนหนึงถูกทำลายโดยแผ่นดินไหว และจากการมีข้าศึกรุกรานและทำลายป้อมแห่งนี้ลง 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เยี่ยมชม เมืองกอร์ลิ เมืองสำคัญของอดีตสหภาพโซเวียต ด้วยเป็นบ้านเกิดจากอดีตผู้นำสูงสุด โจเซฟ สตาร์ลิน เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ อันจัดแสดงเรื่องราวของท่านผู้นำผู้นี้ จากวัยเยาว์ จนเมื่อก้าวขึ้นจุดสูงสุดของการเป็นผู้นำแห่งสหภาพโซเวียต หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่กรุงทิบิลิซี
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Tbilisi Park hotel  หรือเทียบเท่า
เวลา มิสเคด้า - ทิบิลิซี - อัลมาตี
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นำท่านเดินทาง เมืองมิสเคด้า Mtskheta ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอำยุกว่า3,000 ปี ตั้งอยู่ห่างจาก กรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) และในอดีตเมืองนี้ เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย Iberia Kingdom ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปี ก่อนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ.500 แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรจากสมัยนั้นหลงเหลืออยู่แล้ว ศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแผ่เมื่อปี ค.ศ.1994 นอกจากนี้ องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทสเคต้ำให้เป็นมรดกโลก UNESCO WORLD HERITAGE SITE ชาวเมืองกล่าวกันว่านักบุญนีโน่ หรือแม่ชีนีโน่แห่งคัปปาโดเกีย ปัจจุบันอยู่ในประเทศตุรกีได้นำไม้กางเขนนี้ เข้ามาพร้อมกับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครั้งแรกในช่วงศตวรรษที่ 4 นำท่านชม วิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral สร้างราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจียสร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา Kura หรือเรียกว่า แม่น้ำมิตควารี Mtkvari ในภาษาท้องถิ่น เมืองทบิลิซี มีเนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรราวๆ 1,093,000 คน เมืองนี้ถูกสร้างโดย วาคตัง กอร์กาซาลี Vakhtang Gorgasali กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี ไอบีเรีย ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซีเป็นศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์ เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป นำท่านชม โบสถ์เมเคตี Metekhi Church เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 21 ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาที่เบื้องล่างเป็นแม่น้ำมิตคาวารี ในอดีตถูกใช้เป็นป้อมปราการ และที่พำนักของกษัตริย์ ในบริเวณเดียวกันจะมีอนุสาวรีย์ทรงม้าของกษัตริย์วาคตัง กอร์กาซาลี ผู้สร้างเมืองตั้งตระหง่านอย่างสง่างาม จากนั้นนำท่านชม ป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สร้างขึ้นครั้งแรกช่วงคริสต์วรรษที่ 4 มีการเปลี่ยนมือผู้ปกครองมากมายทั้งช่วงอาหรับ มองโกล เปรอ์เซีย เติร์ก รัสเซีย ตัวอาคารที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 8 สัมผัสความงามของโบสถ์ที่อยู่ภายในนี้คือ โบสถ์นักบุญนิโคลาส St.Nicholas Church ถูกสร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12-13 หากมองลงมาจากป้อม ท่านจะได้เห็นความผสมผสานกลมกลืนกันระหว่างผู้คนหลากหลายชนชาติ ที่มาอยู่กันในเมืองนี้ท่ามกลางความสวยงามของธรรมชาติอีกด้วย ชม โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ Bath Houses ในย่านโซโลลากี Sololaki ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถันธรรมชาติ Sulphur Spring Water
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฯ โนโว
22:40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฯ เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC140
เวลา อัลมาตี
04:20 น. เดินทางถึง ท่ากาศยาน นครอัลมาตี ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ต้อนรับสู่ ประเทศคาซัคสถาน ประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของอดีตสหภาพโซเวียต ปัจจุบันเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลใหญ่อันดับ 1 ของโลก และมีเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับ 9 อันอุดมไปด้วยน้ำมัน แร่ยูเรเนียม และทัพยากรธรรมชาติมากมาย นอกจากนี้ยังมีความสวยงามทางธรรมชาติที่ได้รับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกอีกหลายแหล่ง 
05:30 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย Kazzhol Hotel หรือเทียบเท่า
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
หลังจากนั้นนำท่านเช็คเอาท์จากโรงแรม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
แวะชม สวนสาธารณะแพนฟีลอฟ และ โบสถ์เซ็นคอฟ โบสถ์คริสออร์เธอดอกซ์ ที่สร้างด้วยไม้ สูงอันดับ 2 ของโลก โบสถ์ปิดปรับปรุง นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวค๊อกโตเบ Kok-Tobe จุดที่สูงที่สุดในนครอัลมาตี นำท่าน ขึ้นสู่ยอดเขา ด้วยเคเบิ้ลคาร์ (ระดับความสูงอยู่ที่ 1,130 เมตร จากระดับน้ำทะเล) ท่านสามารถมองเห็นนครอัลมาตี ได้จากมุมสูงซึ่งสวยงามมากในยามค่ำคืนและเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของชาวอัลมาตีและที่สำคัญที่สุดเป็นที่ตั้งของเสาส่งสัญญาณทีวีของประเทศคาซัคสถานซึ่งสูงถึง 350 เมตร
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Kazzhol Hotel หรือเทียบเท่า
เวลา หมู่บ้านวัฒนธรรมคาซัค - ห้างเมกามอลล์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
เดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคาซัค The Huns Ethno Village ของชนเผ่าซัคที่ครองดินแดนแห่งนี้ มาก่อนยุคของมองโกล เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมโดยวิทยากรของหมู่บ้าน การแสดงวัฒนธรรม ตั้งแต่แรกเกิด พิธีก้าวผ่านสู่การเป็นผู้ใหญ่ งานแต่งงาน การจับคู่แต่งงาน รวมถึงการมีส่วนร่วมในเกมส์พื้นเมืองคาซัคสถาน การชมวิถีการขี่ม้าของชาวคาซัค ชมวิธีการสร้างกระโจมของชาวคาซัค
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ร่วมเรียนรู้การทำอาหารพื้นเมืองของชาวคาซัคสถาน โดนเฉพาะ Baursak ขนมปังพื้นเมืองสุดอร่อยของชาวคาซัค เดินทางกลับสู่ นครอัลมาตี (1 ชั่วโมงครึ่ง โดยประมาณ) นำท่านชอปปิ้งเลือกซื้อสิ้นค้า ณ ห้างเมกามอลล์ ห้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของนครอัลมาตี
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
19:00 น. เดินทางกลับสู่นครอัลมาตี (ระยะทาง 220 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)
21:00 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย Kazzhol Hotel หรือเทียบเท่า
เวลา อัลมาตี - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
เยี่ยมชม ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี ชมและสัมผัสความน่ารักของสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน หากท่านต้องการนั่งไสล์มีค่าใช้จ่ายต่างหาก (ประมาณ 500บาท)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนำท่านสู่ ตลาดกรีนมาร์เก็ต ให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้งที่ ตลาดกรีนมาร์เก็ต ซึ่งมีทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค ทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ไข่ปลาคาร์เวียร์ของที่ระลึก ของสด ของแห้ง อาทิ ถั่วชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ถั่วพิตาชิโอ อัลมอนด์ ผลไม้แห้งต่างๆ มากมาย ซึ่งราคาถูกมากเมื่อเทียบกับเมืองไทย หลังจากนั้นพาท่านซื้อช็อคโกเลตคาซัคสถานที่ร้าน ลาฮัท ร้านช็อคโคเล็ตที่มีชื่อเสียงที่สุดในอดีตสหภาพโซเวียตสมัยก่อน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อัลมาตี เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน
เวลา สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
01:00 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC931
08:55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

line sunsmile

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา