โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY TOKYO SNOW โชว์เหนือ (HJT-XW53-A01) - HT

  • รหัสโปรแกรม : HTJP-XW924
  • สายการบิน : Nok Scoot Airlines
  • เดินทางช่วง : ธันวาคม - มีนาคม 2562
  • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY TOKYO SNOW โชว์เหนือ (HJT-XW53-A01) - HT
Highlights

- พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU
- อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น - บุฟเฟ่ห์ ขาปู
- ลานสกี - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว
- หุบเขาโอวาคุดานิ
- วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ
- ย่านฮาราจูกุ - ย่านชินจุกุ - โอไดบะ 

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿24,999/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
17 ธ.ค. - 21 ธ.ค. 2561 34 27,999.- 27,999.- 27,999.- 0.- 8,000.- -
18 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2561 34 28,999.- 28,999.- 28,999.- 0.- 8,000.- -
19 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 2561 34 28,999.- 28,999.- 28,999.- 0.- 8,000.- -
20 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 2561 34 28,999.- 28,999.- 28,999.- 0.- 8,000.- -
21 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 2561 34 28,999.- 28,999.- 28,999.- 0.- 8,000.- -
22 ธ.ค. - 26 ธ.ค. 2561 34 28,999.- 28,999.- 28,999.- 0.- 8,000.- -
23 ธ.ค. - 27 ธ.ค. 2561 34 28,999.- 28,999.- 28,999.- 0.- 8,000.- -
24 ธ.ค. - 28 ธ.ค. 2561 34 31,999.- 31,999.- 31,999.- 0.- 8,000.- -
25 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2561 34 31,999.- 31,999.- 31,999.- 0.- 8,000.- -
26 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2561 34 31,999.- 31,999.- 31,999.- 0.- 8,000.- -
27 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2561 วันสิ้นปี 34 31,999.- 31,999.- 31,999.- 0.- 8,000.- -
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2562 วันปีใหม่ 34 33,999.- 33,999.- 33,999.- 0.- 8,000.- -
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2562 วันปีใหม่ 34 37,999.- 37,999.- 37,999.- 0.- 10,000.- -
30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2562 วันปีใหม่ 34 37,999.- 37,999.- 37,999.- 0.- 10,000.- -
31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2562 วันปีใหม่ 34 33,999.- 33,999.- 33,999.- 0.- 8,000.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง
23:30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างต่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน  NOKSCOOT มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

 

เวลา นาริตะ - - พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น - บุฟเฟ่ห์ ขาปู
02:20 น. ออกเดินทางสู่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW 102
10:25 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  
จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ USHIKU DAIBUTSU  (ถ่ายรูปด้านนอก ไม่รวมค่าเข้าชม)ซึ่งเป็นรูปปั้นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ทำจากทองบรอนซ์ มีความสูง 120 เมตร (390 ฟุต)รูปปั้นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ทำจากทองบรอนซ์ ถูกบันทึกอยู่ในกินเนสบุ๊กว่า ป็นพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในโลก ต้องใช้เวลา ในการสร้างถึง 10 ปี สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1993รูปปั้นขนาดใหญ่นี้ มีความสูงมากกว่าอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพในนิวยอร์ก (40 เมตร) มาตรฐานของสวนสวรรค์กระจายออกไปด้วยเท้าของ พระพุทธเจ้า มีดอกไม้บานตลอดทั้งสี่ฤดูกาลนอก จากนี้ผู้เข้าชมยัง สามารถเข้าดูการตกแต่งภายในของพระพุทธเจ้า ภายในแบ่งออกเป็น 5 ชั้นและแต่ละชั้นแสดงให้เห็นถึงโลกที่ ยอดเยี่ยมของพระพุทธศาสนา ผู้เข้าชมสามารถขึ้นลิฟท์ไปได้ถึง 85 เมตรที่อกของพระพุทธเจ้า และเพลิดเพลิน กับการมองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างแบบพาราโนมาจากหน้าต่างชมวิว ในวันที่มีแดดแม้แต่ Tokyo SkyTree ก็สามารถมองเห็นได้
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 
หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
ที่พัก Hotel Alexander Royal Resort Yamanakako   หรือเทียบเท่า
เวลา ลานสกี - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - JTC DUTY FREE - สาธิตการชงชา วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ –หุบเขาโอวาคุดานิ – นาริตะ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นำท่านสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นไม้กระดานเลื่อนได้ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห่งนี้ที่ซึ่งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียงและมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ ที่สวยงามท่านจะได้สนุกกับลานหิมะขาวโพลน (ค่าบริการโดยประมาณ 1. เช่าอุปกรณ์สกี ราคา 5,500 เยน // 2. เช่าอุปกรณ์สโนว์บอร์ดราคา 5,500 เยน // 3. เช่าชุด ประกอบด้วยเสื้อ กางเกง ถุงมือ หมวกและแว่นตา ในราคา 5,500 เยน) (หมายเหตุ ลานสกีจะเปิดให้บริการโดยขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและปริมาณหิมะเป็นสำคัญ)นำท่านเยี่ยมชม ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว ตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆ กับเขตภูเขาไฟฟูจิ ภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้องแสดงภาพแผ่นดินไหว ห้องแสดงเหตุการณ์หลังแผ่นดินไหว ห้องจำลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย ห้องเขาวงกตกระจก นอกจากนี้ยังมีโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่างๆ และ โซนช็อปปิ้งสินค้างานฝีมือญี่ปุ่นต่างๆ เช่นมีดแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เครื่องสำอาง และ ของฝากอีกมากมาย และยังมีห้องน้ำไว้บริการฟรีอีกด้วย นำท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ณ JTC DUTY FREE นำท่านสัมผัสวิถีชีวิตชาวญี่ปุ่น ด้วยการสาธิตการชงชา แบบญี่ปุ่น และให้ท่านได้ลองชงชา และเลือกซื้อสินค้านานาชนิด
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมโดยเป็นส่วนหนึ่งของ อุทยานแห่งชาติ  ฟูจิ-ฮาโกเน่- อิสึ ที่ผู้มาเยือนสามารถชื่นชมความงามแห่งธรรมชาติ และดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีสันที่เบ่งบานตลอดทั้งปี ทิ  วทัศน์ที่สวยงามหลากหลาย รวมไปถึงภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบอะชิ และโอวาคุดานิ ฮาโกเน่ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นแหล่งน้ำพุร้อน ที่แปลกไปกว่านั้นคือ มีจำนวนน้ำพุร้อนมากถึง 17 แห่ง  นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันที่สามารถต้มไข่ไห้สุก ด้วยอุณหภูมิ 97 องศาเซลเซียส ชิมไข่ดำ ที่เชื่อกันว่า เมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง จะทำให้มีอายุยืนยาว ขึ้น 7 ปี
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก ASIA NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
เวลา หอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ -  ศาลเจ้าเมจิ - ย่านฮาราจูกุ - ย่านชินจุกุ - โอไดบะ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่เมืองโตเกียว ผ่านชมแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี เป็นตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น มีความสูงถึง 634 เมตร เที่ยวชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุด ในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ  นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจ กับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลัง ได้  ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน เพื่อลิ้มลองกับรสชาติสุดแสนอร่อย ชม ศาลเจ้าเมจิ ตั้งอยู่ในเขตชิบุยะ โตเกียว ใกล้ๆ กับสถานีฮาราจูกุ เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโต ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1920 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่ดวงวิญญาณของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ และสมเด็จพระจักรพรรดินีโชเก็ง ตามความเชื่อของศาสนาชินโต แต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ศาลเจ้าแห่งนี้ได้ถูกทำลายไปหมดสิ้น จนกระทั่งสงครามจบลงจึงได้มีการบูรณะขึ้นใหม่จนแล้วเสร็จในปี 1958 สำหรับบรรยากาศภายในศาลเจ้านั้นแม้จะอยู่ในแหล่งพลุกพล่าน แต่ก็ร่มรื่นไ  ปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ จนเหมือนกับคนละโลกกับภายนอกศาลเจ้าจากนั้น ย่านฮาราจูกุ ฮาราจูกุนั้นไม่ใช่แค่ศูนย์รวมของวัยรุ่นที่ชอบแต่งหน้า แต่งตัวมีเอกลักษณ์จนอาจเรียกได้ว่าหลุดโลกอย่างที่เรารู้จักเท่านั้นแต่ฮาราจูกุในอดีตนั้นเป็นเพียงย่านที่พักค้างแรมเล็กๆ เท่านั้น แต่ปัจจุบันฮาราจูกุคือย่านหนึ่งที่ตั้งอยู่ใจกลางโตเกียว ซึ่งที่นี่ไม่เพียงแค่เป็นแหล่งรวมร้านค้าเท่านั้น แต่รอบๆ บริเวณยังมีศาลเจ้า สวนสาธารณะ และถนนเส้นใหญ่สไตล์ตะวันตกแบบ Champs-Elysees เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว และถนนที่ขึ้นชื่อที่สุดในย่านฮาราจูกุนั้นคือถนนทาเคะชิตะที่อยู่ตรงข้ามสถานีฮาราจูกุนั่นเอง
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ เป็นเกาะจำลองขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นจากการถมทะเลบริเวณอ่าวโตเกียว เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในฐานะเขตท่าเรือ จนถึงช่วงทศวรรษที่ 1990 โอะไดบะได้กลายเป็นย่านการค้า ย่านพักอาศัย และนันทนาการที่ใหญ่โตแห่งหนึ่ง นำชม Unicorn Gundam หุ่นกันดั้มตัวใหม่เป็นรุ่น RX-0 Unicorn Gundam ในโหมด Destroy เป็นหุ่นสีขาว-แดง มีความสูงประมาณ 24 เมตร สูงกว่าหุ่นตัวเดิมถึง 6 เมตร นำท่านเดินทางสู่ ย่านชินจุกุ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง ต่างๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องสำอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้, โฟมล้างหน้า WHIP FOAM , ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก ASIA NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
เวลา อิออน - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อิออน มอลล์ (Aeon Narita Mall) ห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจำหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น
13:55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW 101
18:20 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

line sunsmile

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา