โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ (พักบนบานาฮิลล์) (PVN34-VZ)

  • รหัสโปรแกรม : JWVN-VZ1011
  • สายการบิน : Vietjet Air
  • เดินทางช่วง : มกราคม - มีนาคม 2562
  • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ (พักบนบานาฮิลล์) (PVN34-VZ)
Highlights

- ดานัง - วัดเทียนมู่ 
- ล่องเรือมังกรที่แม่น้ำหอม
- พระราชวังโบราณไดโนย
- นั่งกระเช้าบานาฮิลล์
- วัดกวางตุ้ง
- สะพานทอง
- สวนดอกไม้
- พักบนบานาฮิลล์

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿13,900/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
12 ม.ค. - 15 ม.ค. 2562 34 13,900.- 13,900.- 13,900.- 7,000.- 4,500.- -
17 ม.ค. - 20 ม.ค. 2562 34 13,900.- 13,900.- 13,900.- 7,000.- 4,500.- -
18 ม.ค. - 21 ม.ค. 2562 34 13,900.- 13,900.- 13,900.- 7,000.- 4,500.- -
19 ม.ค. - 22 ม.ค. 2562 34 13,900.- 13,900.- 13,900.- 7,000.- 4,500.- -
24 ม.ค. - 27 ม.ค. 2562 34 13,900.- 13,900.- 13,900.- 7,000.- 4,500.- -
25 ม.ค. - 28 ม.ค. 2562 34 13,900.- 13,900.- 13,900.- 7,000.- 4,500.- -
26 ม.ค. - 29 ม.ค. 2562 34 13,900.- 13,900.- 13,900.- 7,000.- 4,500.- -
31 ม.ค. - 3 ก.พ. 2562 34 13,900.- 13,900.- 13,900.- 7,000.- 4,500.- -
1 ก.พ. - 4 ก.พ. 2562 34 13,900.- 13,900.- 13,900.- 7,000.- 4,500.- -
2 ก.พ. - 5 ก.พ. 2562 วันตรุษจีน 34 13,900.- 13,900.- 13,900.- 7,000.- 4,500.- -
6 ก.พ. - 9 ก.พ. 2562 34 15,900.- 15,900.- 15,900.- 8,000.- 5,000.- -
7 ก.พ. - 10 ก.พ. 2562 34 15,900.- 15,900.- 15,900.- 8,000.- 5,000.- -
8 ก.พ. - 11 ก.พ. 2562 34 15,900.- 15,900.- 15,900.- 8,000.- 5,000.- -
9 ก.พ. - 12 ก.พ. 2562 34 15,900.- 15,900.- 15,900.- 8,000.- 5,000.- -
14 ก.พ. - 17 ก.พ. 2562 34 13,900.- 13,900.- 13,900.- 7,000.- 4,500.- -
15 ก.พ. - 18 ก.พ. 2562 34 13,900.- 13,900.- 13,900.- 7,000.- 4,500.- -
16 ก.พ. - 19 ก.พ. 2562 วันมาฆบูชา 34 14,900.- 14,900.- 14,900.- 7,500.- 4,500.- -
21 ก.พ. - 24 ก.พ. 2562 34 13,900.- 13,900.- 13,900.- 7,000.- 4,500.- -
22 ก.พ. - 25 ก.พ. 2562 34 13,900.- 13,900.- 13,900.- 7,000.- 4,500.- -
23 ก.พ. - 26 ก.พ. 2562 34 13,900.- 13,900.- 13,900.- 7,000.- 4,500.- -
28 ก.พ. - 3 มี.ค. 2562 34 13,900.- 13,900.- 13,900.- 7,000.- 4,500.- -
1 มี.ค. - 4 มี.ค. 2562 34 13,900.- 13,900.- 13,900.- 7,000.- 4,500.- -
2 มี.ค. - 5 มี.ค. 2562 34 13,900.- 13,900.- 13,900.- 7,000.- 4,500.- -
7 มี.ค. - 10 มี.ค. 2562 34 13,900.- 13,900.- 13,900.- 7,000.- 4,500.- -
8 มี.ค. - 11 มี.ค. 2562 34 13,900.- 13,900.- 13,900.- 7,000.- 4,500.- -
9 มี.ค. - 12 มี.ค. 2562 34 13,900.- 13,900.- 13,900.- 7,000.- 4,500.- -
14 มี.ค. - 17 มี.ค. 2562 34 13,900.- 13,900.- 13,900.- 7,000.- 4,500.- -
15 มี.ค. - 18 มี.ค. 2562 34 13,900.- 13,900.- 13,900.- 7,000.- 4,500.- -
16 มี.ค. - 19 มี.ค. 2562 34 13,900.- 13,900.- 13,900.- 7,000.- 4,500.- -
21 มี.ค. - 24 มี.ค. 2562 34 13,900.- 13,900.- 13,900.- 7,000.- 4,500.- -
22 มี.ค. - 25 มี.ค. 2562 34 13,900.- 13,900.- 13,900.- 7,000.- 4,500.- -
23 มี.ค. - 26 มี.ค. 2562 34 13,900.- 13,900.- 13,900.- 7,000.- 4,500.- -
28 มี.ค. - 31 มี.ค. 2562 34 13,900.- 13,900.- 13,900.- 7,000.- 4,500.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพ-ดานัง-เว้-วัดเทียนมู่-ล่องเรือมังกร
 09:00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ - สายการบิน Viet Jet Air พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 11:10 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VZ960 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)
 12:50 น.  เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองดานัง เมืองสำคัญทางภาคกลางของประเทศเวียดนาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทางสู่เมืองเว้ ตามถนนเรียบตามชายฝั่งทะเลตะวันตก ลอดอุโมงค์ฮายวาน ซึ่งเป็นอุโมค์ที่เจาะระหว่างเขาฮายวาน มีความยาว 6,280 เมตร ระหว่างทางนำท่านแวะพักผ่อนร้านกาแฟขึ้นชื่อของเวียดนามและชมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากเยื้อไม้ไผ่ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ประเทศฝรั่งเศสที่มีขบวนการเอาไม้ไผ่มาเผา ผ่านขบวนการต่างๆเพื่อจะออกมาเป็นด้ายไม้ไผ่และใช้ผลิตออกมาเป็นสินค้าต่างๆที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ นำท่านชม วัดเทียนมู่ เป็นศูนย์กลางทางพุทธนิกายมหายานที่มีอายุเก่าแก่นับเป็นหลายร้อยปี วัดแห่งนี้มี เจดีย์ Phuoc Duyen ทรงเก๋งจีน 8 เหลี่ยม 7 ชั้น ฝั่งซ้ายและขวามีศิลาจารึกและระฆังสำริดขนาดใหญ่หนักถึง 2,000 กิโลกรัม และนอกจากนี้ยังมีรถออสตินสีฟ้าของอดีตเจ้าอาวาสองค์ที่เคยเผาตัวเองกลางกรุงโฮจิมินห์เพื่อประท้วงการบังคับให้ประชาชนไปนับถือศาสนาคริสต์และการฉ้อราษฎ์บังหลวงของรัฐบาลโงดินเยียมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และการเมืองของประเทศเวียดนามในยุคสงคราม ปัจจุบันรถออสตินสีฟ้าคันนั้นได้ถูกเก็บรักษาและจัดแสดงไว้ภายในวัดแห่งนี้ นำท่านช้อปปิ้งตลาดดงบา ที่มีชื่อเสียงของเมืองเว้ ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก สินค้าเครื่องใช้ต่างๆรวมไปถึงสินค้าพื้นเมืองของชาวเวียดนาม
ค่ำ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนำคณะล่องเรือมังกรที่แม่น้ำหอม ชมบรรยากาศและความเป็นอยู่สองฟากฝั่ง พร้อมชมการแสดงดนตรีพระราชนิพนธ์ที่เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมจากสาวชาวเวียดนาม ถือได้ว่าเป็นการแสดงที่งดงาม และเป็นสิ่งที่เวลามาเที่ยวเมืองเว้ไม่ควรพลาด
ที่พัก Muongthanh Hotel, Green Hotel, Huong Giang Hotel, Century Hotel หรือเทียบเท่า
 เวลา เว้-พระราชวังไดโนย-บานาฮิลล์-พักโรงแรมบนบานาฮิลล์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชมพระราชวังโบราณไดโนย พระราชวังแห่งสุดท้ายของเวียดนาม ที่องค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นที่ประทับ ที่ทำการของระบบราชวงศ์สุดท้ายของประเทศเวียดนาม คือพระราชวงศ์เหงียน มีกษัตริย์ 13 องค์ที่ได้ขึ้นครองราชย์ นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1802 จนถึง ค.ศ. 1945 มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามใหญ่โต อลังการเป็นอย่างยิ่ง นำท่านชมทั้ง 3 ส่วนของพระราชวังอันได้แก่ กำแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวังที่เรียกว่า “กิงถั่น” ที่ทำการของพระองค์กับเสนาธิการและแม่ทับ ท้องพระโรงที่เรียกว่านครจักพรรคด์ “ไถหว่า”และส่วนที่สำคัญสุดของพระราชวังคือพระราชวังต้องห้าม เป็นที่ประทับของพระองค์ พระราชินี นางสนมและกลุ่มคนรับใช้เป็นขันที ที่เรียกกันว่า ”ตื๋อกั๋มถั่น” จากนั้นนำท่านแวะชื่อของฝากของที่ระลึกเมืองเว้ เช่น ขนมพื้นเมืองต่างๆ ชาฮ่องเต้ เหล้ายาดองฮ่องเต้ เป็นต้น
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านสู่ภูเขาบานาฮิลล์ ห่างจากตัวเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตร ภูเขาแห่งนี้ประกอบไปด้วย รีสอร์ท โรงแรม นำท่านสู่จุดไฮไลต์ นั่งกระเช้าขึ้นไปข้างบนภูเขาบานาฮิลล์ ที่ได้รับการบันทึกสถิติโลก โดย World Record ว่าเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ในประเภท Non Stop เพราะมีความยาวถึง 5,801 เมตร ในอดีตบานาฮิลล์เป็นสถานตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง ถูกค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนาม
ค่ำ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel   หรือเทียบเท่า
เวลา บานาฮิลล์-สะพานทอง-ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-ดานัง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านอิสระกับเครื่องเล่นสวนสนุกขนาดใหญ่บนยอดเขา บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค  (Ba Na Hills Fantasy Park) สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล์ มีหลาย ๆโซนให้ร่วมสนุกกัน อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 3D,4D,5D  บ้านผีสิง ถ้ำไดโนเสาร์ เกมสนุกๆ เครื่องเล่นต่างๆ รวมทั้งร้านค้าและร้านอาหารครบครัน จากนั้นนำท่านชมสะพาน  สีทอง หรือ สะพานมือ สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงามบนเขาบาน่าฮิลล์
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นเดินทางสู่เมืองฮอยอัน นำท่านแวะชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในงานฝีมือการแกะสลักหินอ่อน หินหยก จากนั้นนำท่านนั่งเรือกระด้ง เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวเมืองฮอยอัน(Bamboo basket boat) พาท่านนั่งเรือกระด้ง สัมผัสวิถีชีวิตชาวเวียดนาม จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองมรดกโลกฮอยอันซึ่งเป็นเมืองทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกซึ่งมนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอันซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีนแล้วตรงไปไหว้พระที่วัดกวางตุ้ง ที่ชาวจีน(กวางตุ้ง) ฟุกเกวี๋ยนที่นับถือกวนอู ให้ความเคารพนับถือก่อนออกเรือค้าขายเป็นความสิริมงคล มีเรื่องราวของสามก๊กล้อมรอบสถานที่แห่งนี้ นำชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ วัดกวนอู ศาลเจ้าชุมชนชาวจีน ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานเกาไหลเวียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื้อชาติเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลืออยู่ของชาวจีนเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17 ให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ  ต่อด้วยการ     ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟซึ่งเป็นสัญลักษณ์ เมืองฮอยอัน เสื้อปัก กระเป๋าปัก ผ้าพันคอ ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองดานัง
ค่ำ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel, Hoang Dai Hotel หรือเทียบเท่า
เวลา ดานัง-วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ          
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง ตั้งอยู่แหลมเซินจร่าเป็นวัดสร้างใหม่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทั้งห้าและจิตใจของผู้คนอยู่ในที่นี้  ภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรสูงที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยู่บนฐานดอกบัว กว้าง 35 เมตร ยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเล คอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่งและยังมีหินอ่อนแกะสลักเป็นรูป 18 พระอรหันต์ขนาดใหญ่อยู่ภายในวัด วัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถมองวิว เมืองดานังได้สวยงามมาก นำท่านสู่ตลาดฮาน เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้เป็นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บ้าน นำทานเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองดานัง เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13:35 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VZ961 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)
15:15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

line sunsmile

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา