Sun Smile Holidays & Travel

บริษัท ซัน สไมล์ ฮอลิเดย์ แอนด์ ทราเวล

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2546 และได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ กับกรมการท่องเที่ยว (ทะเบียนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทต่างประเทศ เลขที่ 11/03015) ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท

About Service

บริการรับปรึกษา และรับจัดทัวร์นำเที่ยวเป็นหมู่คณะ ทั่วประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก

บริการรับจัดกรุ๊ปดูงาน ทัศนศึกษา พร้อมติดต่อสถานที่ดูงาน ทั้งใน และต่างประเทศทั่วโลก

บริการจองทัวร์ Package Tours ทั้งใน และต่างประเทศทั่วโลก

บริการจองตั๋วเครื่องบินทุกสำยกำรบิน ทั้งใน และต่างประเทศทั่วโลก

บริการจองโรงแรม รีสอร์ท ทั่วโลกในระบบ Hotel Online

บริการจัดประชุมสัมมนา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Car Rally, Walk Rally พร้อมวิทยากร

บริการให้คำปรึกษาและยื่นวีซ่า ประเทศต่างๆ ทั่ว โลก

Corporate Philosophy

เราจะสร้างความสุข และรอยยิ้มให้กับลูกค้า

We will create happiness and smile to customers.

Vision

เราพร้อมที่จะให้บริการ และดูแลเอาใจใส่ตลอดการเดินทาง

We are ready to serve and care throughout the journey.

Mission

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตโปรแกรมท่องเที่ยว และบริการด้านต่างๆ ให้ได้คุณภาพ และมาตราฐาน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ และสร้างสัมธภาพที่ดี ให้กับลูกค้าเป็นสำคัญ

The company intends to produce a travel program. And provide quality services and standards to meet customer satisfaction and create a relationship that’s good for the customer is important.

Certificate

มีใบอนุญาต ถูกต้องตามกฎหมาย

Confirm 100%

มีตั๋วทุกกรุ๊ป พร้อมออกเดินทาง

24hr Online

จองออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

Best Price

ทัวร์คุณภาพ ราคาคุ้มค่า

Award

รางวัลของ บริษัท ซัน สไมล์ ฮอลิเดย์ คือความภาคภูมิใจ แสดงถึงความสำเร็จ เป็นแรงผลักดันที่จะทำให้ก้าวสู่เป้าหมายอย่างมุ่งมั่นต่อไป

Sun Smile Holidays In Accreditation Of Tour Operator Standards

Silver Award 2014 - KUONI Group Travel Experts

Qatar Airways

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเวียดนาม

2013 Official Passenger Sales Agent (P.S.A)

Tourism Business Standard Sun Smile Holidays

Experience

บริษัทฯ ได้มีโอกาสให้บริการจัดนำทัวร์ ศึกษาดูงาน สัมมนา และกิจกรรมต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ ให้กับ บริษัท สมาคม ห้างร้าน มหาวิทยาลัย โรงเรียน และองค์กรต่างๆ มากกว่า 1,000 แห่ง

Meet The Team

บริษัทฯ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ที่มีประสบการณ์การทำงานมามากกว่า 20 ปี ซึ่งหวังว่าจะทำให้ท่านได้มั่นใจ และเชื่อมั่นที่จะใช้บริการของทางบริษัทฯ ในครั้งนี้ และครั้งต่อๆ ไป

ทางผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท ซัน สไมล์ ฮอลิเดย์ แอนด์ ทราเวล จำกัด มีความยินดี และพร้อมที่จะให้บริการอันดียิ่งกับทางหน่วยงานของท่านอย่างเต็มความสkมารถ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความไว้วางใจจำกท่านในเวลาอันใกล้นี้

คุณนิยะดา นาคสู่สุข (อุ๊)

General Manager

(121) 089-116-7533
ou.yada@gmail.com

คุณสุขสันต์ มีสำราญ (โหน่ง)

Directer Executive

(109) 086-518-2218
nong_ha@hotmail.com

คุณณัฐนิชา ชนะสัตย์ (เจี๊ยบ)

Team Korea

(114) 089-645-7511
lookjeab_kim@hotmail.com

คุณพนิดา ถะทะนะ (หนึ่ง)

Team Korea

(115) 084-654-9722
nneung2828@gmail.com

คุณสุดจิตต์ มโนชญากร (ตุ๊ก)

Team Japan

(117) 082-089-2228
tookkie2499@gmail.com

คุณณัฏฐชัย ประไพวงศ์์ (ก้อง)

Team Japan

(117) 091-883-6969
kongsunsmile@gmail.com

คุณรุ่งอรุณ จันนะรา (มิ้น)

Team Europe / Turkey

(125) 089-457-7616
numint.2212@gmail.com

คุณจักรกฤษ มีเพียร (เพียว)

Team Europe / Turkey

(123) 097-219-6366
puri.meepean@gmail.com

คุณสุภาพร อุดมฉวี (พร)

Team Europe / Turkey/p>

097-043-8220
supaporn.smilinggroup@gmail.com

คุณธีรเดช ม่วงจิต (แบงค์)

Team AEC

(129) 098-919-9662
bookingvn1148@gmail.com

คุณอรทัย แก้วเนตร (กล้วย)

Team AEC

(130) 087-773-5828
banaseso@gmail.com

คุณจุฬารัตน์ ผาสุริวงศ์ (เปีย)

Team America / Russia

(112) 091-889-3880
peiaro13@gmail.com

คุณสุพัตรา ศาลาแก้ว (เดย์)

Team America / Russia

(112) 097-189-9632
suphattra_day@hotmail.com

คุณฐิตารัตน์ จาตุพีระพัฒน์ (โอ)

Team Ticketing

(124) 084-140-2520
thitarat88@hotmail.com