Sun Smile Holidays
เส้นทาง ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
New product
testtttt โปรแกรมศึกษาดูงาน | 5 วัน 3 คืน

หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ– เมืองทาคายาม่า-เกียวโต - ฟาร์มผลไม้ - คิงคะคุจิ –ดูงาน Suntory Beer-อะราชิยามะ – ป่าไผ่ - เมืองนารา –วัดโทไดจิ – โอซาก้า–ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-เมืองโกเบ - โรงงานผลิตเหล้าสาเก หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ– เมืองทาคายาม่า-เกียวโต - ฟาร์มผลไม้ - คิงคะคุจิ –ดูงาน Suntory Beer-อะราชิยามะ – ป่าไผ่ - เมืองนารา –วัดโทไดจิ – โอซาก้า–ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-เมืองโกเบ - โรงงานผลิตเหล้าสาเก หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ– เมืองทาคายาม่า-เกียวโต - ฟาร์มผลไม้ - คิงคะคุจิ –ดูงาน Suntory Beer-อะราชิยามะ – ป่าไผ่ - เมืองนารา –วัดโทไดจิ – โอซาก้า–ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-เมืองโกเบ - โรงงานผลิตเหล้าสาเก

  • เดือน : ธันวาคม 2561
  • 223  ครั้ง 07-08-2018