Sun Smile Holidays
เส้นทาง ยุโรป ทั้งหมด 2 รายการ
Hot product
ทัวร์ยุโรป ROMANTIC SWISS ALPS สวิตเซอร์แลนด์ (GO3ZRH-EK001) - G | 7 วัน 4 คืน

- เดินทางสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เดินเล่นที่ลูเซิร์น เมืองยอดนิยม
- เที่ยวกรุงเบิร์น เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก
- เยือนเมืองเซอร์แมท ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น ใหญ่สุดในยุโรป
- เข้าชมปราสาทชิลยอง ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเรอซ์
- ชมเมืองเวเว่ย์ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”
- ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา
*** พิชิต 2 เขา ยอดเขาจุงเฟรา และ เขากลาเซียร์ 3000

  • ฿ 63,900
    549  ครั้ง 13-09-2018
    เดือน : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
product
ทัวร์ยุโรป SWITZERLAND GRAND TOUR (GO3ZRH-TG001) - G | 9 วัน 6 คืน

- กรุงเบิร์น ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี
- เข้าชมปราสาทชิลยอง ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี
- เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์  เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”
- เที่ยวสบายๆ ไม่เหนื่อยได้พักเซอร์แมท 2 คืน อินเทอร์ลาเกน 2 คืน
- พิชิต 3 เขา ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ,ยอดเขาจุงเฟรา และ ฮาร์เดอร์ คูลม์
- ***ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น  

  • ฿ 75,900
    468  ครั้ง 13-09-2018
    เดือน : ตุลาคม - ธันวาคม 2561