เส้นทาง ไต้หวัน ทั้งหมด 1 รายการ
New product
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย (TPE01_BR) - B | 4 วัน 3 คืน

- ล่องเรือชม ทะเลสาบสุริยัน
- วัดพระถังซัมจั๋ง
นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน
- ชม พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ
- สัมผัสสัญลักษณ์แห่งเมืองไทเป ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89)
ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผู้นำของไต้หวัน
- ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง
- พิเศษ อาหาร SEA FOOD บุฟเฟ่ต์ชาบู และเสี่ยวหลงเปา

  • ฿ 22,900
    392  ครั้ง 18-09-2017
    เดือน : ตุลาคม - ธันวาคม 2560