เส้นทาง ไต้หวัน ทั้งหมด 4 รายการ
New product
ทัวร์ไต้หวัน Check in Taiwan (SMTW01_BR) | 5 วัน 3 คืน

- ชม สถานีรถไฟเสิ้งซิง เป็นสถานที่บันทึกความทรงจำเกี่ยวกับรถไฟ
- ชม หมู่บ้านสายรุ้ง ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่สวยงาม
- ชม วัดจงไถฉานซื่อ สนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัล
- ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่งดงามราวกับภาพวาด
- นมัสการอัฐิของ พระถังซัมจั๋ง นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่
- ช้อปขนมขึ้นชื่อ ร้านพายสับปะรส เลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน
- ชม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียง
- ชม เมืองเหย่หลิ่ว ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างแปลกตา
- ชม พิพิธภัณฑ์กู้กง มีคนกล่าวว่าเปลือกของกู้กงอยู่ปักกิ่งแต่หัวใจอยู่ไต้หวัน
- ถ่ายภาพ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้าแห่งนี้เคยมีความสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก
- ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง
- ชม วัดหลงซันซื่อ เป็นวัดเก่าแก่กว่า 260 ปี
- ช้อปปิ้ง ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง

 • ฿ 25,900
  660  ครั้ง 16-05-2018
  เดือน : ตุลาคม 2561
product
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan สบายพาเพลิน Sun moon lake (GT-TPE XW06) - ST | 5 วัน 3 คืน

- ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
- ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฟงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง
- ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน
- เมนูพิเศษ....สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด
- สายการบิน Nokscoot เครื่องใหญ่ ที่นั่งแบบ 3-4-3 สะดวกสบาย

 • ฿ 14,991
  5,311  ครั้ง 23-04-2018
  เดือน : พฤษภาคม 2561
Hot product
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan สบายเพลินเพลิน KAOHSIUNG (GT-TPE BR03) - ST | 5 วัน 3 คืน

- เที่ยวเมืองเกาสง เมืองใหญ่ที่สำคัญทางใต้ของไต้หวัน
- เที่ยว EDA WORLD ช้อปปิ้ง OUTLET ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน
- ชมความอลังการของพุทธศาสนาที่ วัดโฝวกวงซัน เกาสง
- ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
- ถ่ายรุปคู่กับตึกไทเป 101 landmark ของไต้หวัน

 • ฿ 19,911
  5,404  ครั้ง 09-04-2018
  เดือน : มิถุนายน 2561
New product
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan สบายเพลินเพลิน Alishan (GT-TPE BR02) - ST | 5 วัน 3 คืน

- ชมป่าสนพันปีอาลีซัน พร้อมนั่งรถไฟโบราณ
- ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
- ช้อปปิ้ง 2 ตลาดชื่อดัง ซื่อหลินไนท์, ซีเหมินติง
- ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria outlet
- หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
- ชมความสวยงามของธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว

 • ฿ 19,900
  5,013  ครั้ง 24-04-2018
  เดือน : พฤษภาคม-มิถุนายน 2561