เส้นทาง ไต้หวัน ทั้งหมด 12 รายการ
New product
ทัวร์ไต้หวัน COYOTE TAIWAN ต้นตำหรับ - VW | 5 วัน 3 คืน

- ทะเลสาบสุริยันจันทรา
- ตึกไทเป101
- ช้อปปิ้งฟินๆ ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
- ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
- ซีเหมินติง สยามสแควร์ไต้หวัน

 • ฿ 13,999
  16  ครั้ง 19-07-2018
  เดือน : พ.ย. 2561 - ม.ค. 2562
New product
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาหลี่ซัน เพลิน เพลิน (GO1TPE-BR001) - G | 5 วัน 3 คืน

- หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
- ชมความสวยงามของอุทยานเย๋หลิ่ว
- ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน
- พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน
- ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
- ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria outlet

 • ฿ 20,900
  13  ครั้ง 18-07-2018
  เดือน : กันยายน - ธันวาคม 2561
New product
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง (IT98) - ICT | 4 วัน 3 คืน

- ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย่หลิ๋ว  
- หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
- ปล่อยโคมผิงซี
- ตึกไทเป 101  
- กระเช้าเมาคง
- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
- ตลาดซีเหมินติง ตลาดซิหลิน

 • ฿ 12,888
  33  ครั้ง 16-07-2018
  เดือน : กันยายน - ตุลาคม 2561
New product
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Very Good ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา (XW-T26) - ITC | 5 วัน 3 คืน

- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
- ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
- เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว
- ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ กรุงไทเป
- ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101
- ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
- ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เอาท์เล็ทมอลล์ 

 • ฿ 14,988
  34  ครั้ง 16-07-2018
  เดือน : กันยายน - ตุลาคม 2561
New product
ทัวร์ไต้หวัน COYOTE TAIWAN SEASON2 - VW | 5 วัน 3 คืน

- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินอู่
สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี
- สะพานแขวน Jing-an
อุทยานเหย่หลิ่ว
- ตึกไทเป 101
วัดหลงซานซื่อ
- ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี่ย ตลาดซื่อหลิน และตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

 • ฿ 14,555
  207  ครั้ง 13-06-2018
  เดือน : สิงหาคม - ตุลาคม 2561
New product
ทัวร์ไต้หวัน WOW TAIWAN - VW | 4 วัน 2 คืน

สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี
อุทยานเหย่หลิ่ว
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
ตึกไทเป 101
- ช้อปปิ้งตลาดตลาดซื่อหลิน และซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

- พักเถาหยวน2คืนเที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

 • ฿ 11,111
  207  ครั้ง 13-06-2018
  เดือน : สิงหาคม - ตุลาคม 2561
product
ทัวร์ไต้หวัน พาเฮง เที่ยวเพลิน เกินคุ้ม - EG | 4 วัน 3 คืน

- สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเจิ้นหลันกง
- หมู่บ้านปิศาจญี่ปุ่น
 เป็นการจำลองตลาดโบราณแบบญี่ปุ่น
- ชม  หมู่บ้านสายรุ้ง ที่มีสีสันสดใสสมชื่อด้วยเส้นสาย
- ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
- วัดเหวินหวู่
 เป็นวัดขนาดใหญ่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1938
- วัดจื่อหนานกง วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1745 
- เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดคนเดิน
- ร้านพายสับปะรด เป็นขนมที่ขึ้นซื่อของเมือง
- เย๋หลิ่ว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล
- ซีเหมินติง เป็นสถานที่ช้อปปิ้ง
ตึกไทเป 101
- ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค   

 • ฿ 23,900
  162  ครั้ง 02-07-2018
  เดือน : กันยายน - ตุลาคม 2561
product
ทัวร์ไต้หวัน Hello...Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม (TPE04_SL) - B | 6 วัน 4 คืน

- ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
- ชมอุทยานเย๋หลิ่ว
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
- ชมอุทยานอาลีซาน
- วัดพระถังซำจั๋ง
- ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต

 • ฿ 17,900
  212  ครั้ง 16-07-2018
  เดือน : สิงหาคม - ตุลาคม 2561
Hot product
ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป 2 อุทยาน (TPE003_SL) - B | 5 วัน 3 คืน

- เที่ยว 2 อุทยาน อาลีซาน เย๋หลิ่ว
- นั่งรถไฟโบราณ
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
- Taipei 101 
- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

 • ฿ 15,900
  164  ครั้ง 16-07-2018
  เดือน : กันยายน - ตุลาคม 2561
New product
ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป (TPE002_SL) - B | 5 วัน 3 คืน

- ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา
- สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
- ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี
- ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
- ชอปปิ้ง ย่างซีเหมินติง และตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
- ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมลองผิงซี
- พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่า และเสี่ยวหลงเปา

 • ฿ 14,900
  162  ครั้ง 09-07-2018
  เดือน : สิงหาคม - ตุลาคม 2561
product
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย (BT-TPE01_BR) - B | 5 วัน 3 คืน

- ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยัน จันทรา
- สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัด เหวินหวู่
- ชมอุทยานแห่งชาติ อาลีซาน และนั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
- ชมอุทยานธรณี เย๋หลิ่วโขดหินรูปเศียรพระราชินี และ ชมหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น
- เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
- ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง และ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
- พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว (พิเศษแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน)
- พิเศษอาหาร SEA FOOD บุปเฟ่ต์ชาบูชาบู และ เสี่ยวหลงเปา

 • ฿ 19,900
  216  ครั้ง 02-07-2018
  เดือน : สิงหาคม - ตุลาคม 2561
New product
ทัวร์ไต้หวัน Check in Taiwan (SMTW01_BR) | 5 วัน 3 คืน

- ชม สถานีรถไฟเสิ้งซิง เป็นสถานที่บันทึกความทรงจำเกี่ยวกับรถไฟ
- ชม หมู่บ้านสายรุ้ง ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่สวยงาม
- ชม วัดจงไถฉานซื่อ สนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัล
- ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่งดงามราวกับภาพวาด
- นมัสการอัฐิของ พระถังซัมจั๋ง นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่
- ช้อปขนมขึ้นชื่อ ร้านพายสับปะรส เลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน
- ชม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียง
- ชม เมืองเหย่หลิ่ว ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างแปลกตา
- ชม พิพิธภัณฑ์กู้กง มีคนกล่าวว่าเปลือกของกู้กงอยู่ปักกิ่งแต่หัวใจอยู่ไต้หวัน
- ถ่ายภาพ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้าแห่งนี้เคยมีความสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก
- ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง
- ชม วัดหลงซันซื่อ เป็นวัดเก่าแก่กว่า 260 ปี
- ช้อปปิ้ง ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง

 • ฿ 25,900
  1,510  ครั้ง 16-05-2018
  เดือน : ตุลาคม 2561