Sun Smile Holidays
เส้นทาง ไต้หวัน ทั้งหมด 4 รายการ
New product
ทัวร์ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตั้นสุ่ย แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน | 5 วัน 3 คืน

- ล่องเรือยอร์ชชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา
- นมัสการเทพลัทธิเต๋า ณ วัดเทียนหยวน พร้อมเพลิดเพลินกับการชมดอกซากุระ
- กินลมชมวิวกับเมืองท่า “สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย”
- แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันภายในห้องพัก
- ช้อปปิ้งตลาดดัง ไนท์มาร์เก็ตเมืองไถจง, ซีเหมินติง, ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย
- พิเศษ !!! เมนู สุกี้ชาบูสไตล์ไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา
- บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด กับ Wi-Fi on Bus !!
 

 • ฿ 11,900
  36  ครั้ง 2019-03-21
  เดือน : เมษายน - มิถุนายน 2562
Hot product
ทัวร์ไต้หวัน Professional Taiwan เที่ยวครบสูตร | 6 วัน 4 คืน

- ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่
- อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี
- อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
- อุทยานเหย๋หลิ่ว - สถานีรถไฟสือเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซันซื่อ
- ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ย ตลาดซื่อหลินและตลาดซีเหมินติง
- บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
- พักเจียอี้ 1 คืน ไทจง 1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ 

 • ฿ 16,555
  1,489  ครั้ง 2019-02-20
  เดือน : เมษายน 2562
product
ทัวร์ไต้หวัน Lover Taiwan เทศกาลดอกไม้ Expo | 5 วัน 3 คืน

- ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่
- ชมเทศกาลดอกไม้นานาชาติ TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION - ตึกไทเป 101  
- อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
- ช้อปปิ้ง3 ตลาดดัง ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง
- บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
- พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

 • ฿ 14,555
  847  ครั้ง 2019-03-22
  เดือน : เมษายน 2562
product
ทัวร์ไต้หวัน 3 เด้ง อุทยาน ทาโรโกะ อาลีซาน เย๋หลิ่ว | 6 วัน 4 คืน

- ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่
- เที่ยวครบ 3 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน 
- อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี
- อุทยานทาโรโกะ ชมความอลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน    
- อุทยานเย๋หลิ่ว ชมไฮไลท์ หินเศียรราชินี 
- อนุสรณ์เจียงไคเช็ค หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
- ช้อปปิ้ง 2 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ยและตลาดซีเหมินติง
- บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
- พักเถาหยวน 1 คืน เจียอี้ 1 คืน ไทจง 1 คืน ไทเป 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ 

 • ฿ 19,555
  1,230  ครั้ง 2019-03-22
  เดือน : เมษายน 2562