เส้นทาง ไต้หวัน ทั้งหมด 2 รายการ
New product
ทัวร์ไต้หวัน สุดคุ้มไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน | 5 วัน 4 คืน

- นั่ง รถไฟชมวิวอาลีซาน ลาดผ่านตามแนวภูเขา
- ล่องเรือชม ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งงดงามราวกับภาพวาด
- นมัสการอัฐิของ พระถังซัมจั๋ง
- วัดเหวินอู่
กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู
- ช้อปปิ้งที่ ซีเหมินติง, DUTY FREE
- ซื้อของฝากที่ ร้านขนมเหวยเก๋อ เป็นร้านขนมที่อร่อย
- เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น หรือหมู่บ้านเก่าแก่บนภูเขา
- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น89) ที่มีความสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก
- หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเล็กๆ แต่มากเสน่ห์ของเมืองไทจง
- ช้อปปิ้งที่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต

  • ฿ 22,900
    643  ครั้ง 22-06-2017
    เดือน : กรกฎาคม - กันยายน 2560
New product
ทัวร์ไต้หวัน Promotion Taiwan ไทเป ไทจง เกาสง | 6 วัน 4 คืน

- ชม พิพิธภัณฑ์พุทธศาสนาวัดฝอกวงซาน
- Formosa Boulevard
สถานีรถไฟฟ้าที่เมืองเกาชง
- นั่ง รถไฟชมวิวอาลีซาน ลาดผ่านตามแนวภูเขา
- ล่องเรือชม ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งงดงามราวกับภาพวาด
- นมัสการอัฐิของ พระถังซัมจั๋ง
- วัดเหวินอู่
กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู
- ช้อปปิ้งที่ ซีเหมินติง, ย่านซินจูเจียง, DUTY FREE, ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
- ซื้อของฝากที่ ร้านขนมเหวยเก๋อ เป็นร้านขนมที่อร่อย
- เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น หรือหมู่บ้านเก่าแก่บนภูเขา
- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น89) ที่มีความสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก
- หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเล็กๆ แต่มากเสน่ห์ของเมืองไทจง

  • ฿ 25,900
    409  ครั้ง 22-06-2017
    เดือน : กรกฎาคม - กันยายน 2560