Sun Smile Holidays
เส้นทาง ไต้หวัน ทั้งหมด 8 รายการ
New product
ทัวร์ไต้หวัน WOW WOW TAIWAN | 4 วัน 2 คืน

- สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี-อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 
- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซานซื่อ
- ช้อปปิ้งตลาดตลาดซื่อหลิน และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
- บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
- พักเถาหยวน2คืนเที่ยวเต็มไม่มีอิสระ 
 

 • ฿ 9,999
  350  ครั้ง 2018-12-26
  เดือน : มกราคม - มีนาคม 2562
New product
ทัวร์ไต้หวัน Signature Taiwan มหัศจรรย์อาลีซาน | 5 วัน 3 คืน

- อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่
- อุทยานเหย๋หลิ่ว –  หมู่บ้านโนราณจิ่วเฟิ่น – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
- ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
- บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
- พักเจียอี้ 1 คืน ซินจู๋ 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ 

 • ฿ 13,777
  181  ครั้ง 2018-12-26
  เดือน : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562
New product
ทัวร์ไต้หวัน Professional Taiwan เที่ยวครบสูตร | 6 วัน 4 คืน

- ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่
- อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี
- อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
- อุทยานเหย๋หลิ่ว - สถานีรถไฟสือเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซันซื่อ
- ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ย ตลาดซื่อหลินและตลาดซีเหมินติง
- บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
- พักเจียอี้ 1 คืน ไทจง 1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ 

 • ฿ 14,777
  411  ครั้ง 2018-12-26
  เดือน : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2562
New product
ทัวร์ไต้หวัน Lover Taiwan เทศกาลดอกไม้ Expo | 5 วัน 3 คืน

- ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่
- ชมเทศกาลดอกไม้นานาชาติ TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION - ตึกไทเป 101  
- อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
- ช้อปปิ้ง3 ตลาดดัง ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง
- บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
- พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

 • ฿ 12,777
  204  ครั้ง 2018-12-26
  เดือน : มกราคม - เมษายน 2562
New product
ทัวร์ไต้หวัน 3 เด้ง อุทยาน ทาโรโกะ อาลีซาน เย๋หลิ่ว | 6 วัน 4 คืน

- ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่
- เที่ยวครบ 3 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน 
- อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี
- อุทยานทาโรโกะ ชมความอลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน    
- อุทยานเย๋หลิ่ว ชมไฮไลท์ หินเศียรราชินี 
- อนุสรณ์เจียงไคเช็ค หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
- ช้อปปิ้ง 2 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ยและตลาดซีเหมินติง
- บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
- พักเถาหยวน 1 คืน เจียอี้ 1 คืน ไทจง 1 คืน ไทเป 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ 

 • ฿ 16,888
  274  ครั้ง 2018-12-26
  เดือน : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2562
product
ทัวร์ไต้หวัน Hello...Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม (BT-TPE04_SL) | 6 วัน 4 คืน

- ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
- ชมอุทยานเย๋หลิ่ว
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
- ชมอุทยานอาลีซาน
- วัดพระถังซำจั๋ง
- ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต

 • ฿ 17,900
  1,398  ครั้ง 2018-12-13
  เดือน : มกราคม - มีนาคม 2562
Hot product
ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป 2 อุทยาน (BT-TPE003_SL) | 5 วัน 3 คืน

- เที่ยว 2 อุทยาน อาลีซาน เย๋หลิ่ว
- นั่งรถไฟโบราณ
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
- Taipei 101 
- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

 • ฿ 15,900
  1,026  ครั้ง 2018-12-13
  เดือน : มกราคม 2562
product
ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป (BT-TPE002_SL) | 5 วัน 3 คืน

- ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา
- สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
- ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี
- ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
- ชอปปิ้ง ย่างซีเหมินติง และตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
- ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมลองผิงซี
- พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่า และเสี่ยวหลงเปา

 • ฿ 14,900
  1,120  ครั้ง 2018-12-13
  เดือน : มกราคม - มีนาคม 2562