Sun Smile Holidays
เส้นทาง ไต้หวัน ทั้งหมด 5 รายการ
New product
ทัวร์ไต้หวัน COYOTE TAIWAN ต้นตำหรับ - VW | 5 วัน 3 คืน

- ทะเลสาบสุริยันจันทรา
- ตึกไทเป101
- ช้อปปิ้งฟินๆ ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
- ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
- ซีเหมินติง สยามสแควร์ไต้หวัน

 • ฿ 13,999
  1,247  ครั้ง 14-11-2018
  เดือน : พ.ย. 2561 - ม.ค. 2562
product
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาหลี่ซัน เพลิน เพลิน (GO1TPE-BR001) - G | 5 วัน 3 คืน

- หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
- ชมความสวยงามของอุทยานเย๋หลิ่ว
- ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน
- พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน
- ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
- ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria outlet

 • ฿ 21,900
  584  ครั้ง 14-11-2018
  เดือน : ธันวาคม 2561
product
ทัวร์ไต้หวัน Hello...Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม (BT-TPE04_SL) - B | 6 วัน 4 คืน

- ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
- ชมอุทยานเย๋หลิ่ว
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
- ชมอุทยานอาลีซาน
- วัดพระถังซำจั๋ง
- ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต

 • ฿ 17,900
  734  ครั้ง 14-11-2018
  เดือน : มกราคม - มีนาคม 2562
Hot product
ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป 2 อุทยาน (BT-TPE003_SL) - B | 5 วัน 3 คืน

- เที่ยว 2 อุทยาน อาลีซาน เย๋หลิ่ว
- นั่งรถไฟโบราณ
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
- Taipei 101 
- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

 • ฿ 15,900
  648  ครั้ง 14-11-2018
  เดือน : ธ.ค. 2561 - ม.ค. 2562
product
ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป (BT-TPE002_SL) - B | 5 วัน 3 คืน

- ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา
- สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
- ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี
- ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
- ชอปปิ้ง ย่างซีเหมินติง และตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
- ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมลองผิงซี
- พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่า และเสี่ยวหลงเปา

 • ฿ 14,900
  652  ครั้ง 14-11-2018
  เดือน : ธ.ค. 2561 - มี.ค. 2562