Sun Smile Holidays
เส้นทาง ไต้หวัน ทั้งหมด 8 รายการ
New product
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN COLORFUL AUTUMN (SMTW02_BR) | 5 วัน 3 คืน

- ชม วัดจงไถฉานซื่อ สถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัล 
- ชมความงามของ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
- เพลิดเพลินกับการ นั่งรถไฟโบราณ เส้นทางรถไฟสายอาลีซัน
- ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่งดงามราวกับภาพวาด
- นมัสการอัฐิของ พระถังซัมจั๋ง นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่
- ชม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียง
- ชม เมืองเหย่หลิ่ว ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างแปลกตา
- ถ่ายภาพ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้าแห่งนี้เคยมีความสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก
- ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง
- ชม วัดหลงซันซื่อ เป็นวัดเก่าแก่กว่า 260 ปี
- ช้อปปิ้ง ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง, ร้านพายสับปะรส

 • ฿ 22,900
  521  ครั้ง 31-08-2018
  เดือน : ตุลาคม 2561
New product
ทัวร์ไต้หวัน COYOTE TAIWAN ต้นตำหรับ - VW | 5 วัน 3 คืน

- ทะเลสาบสุริยันจันทรา
- ตึกไทเป101
- ช้อปปิ้งฟินๆ ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
- ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
- ซีเหมินติง สยามสแควร์ไต้หวัน

 • ฿ 13,999
  571  ครั้ง 19-07-2018
  เดือน : พ.ย. 2561 - ม.ค. 2562
product
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาหลี่ซัน เพลิน เพลิน (GO1TPE-BR001) - G | 5 วัน 3 คืน

- หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
- ชมความสวยงามของอุทยานเย๋หลิ่ว
- ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน
- พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน
- ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
- ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria outlet

 • ฿ 20,900
  260  ครั้ง 17-09-2018
  เดือน : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
product
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Very Good ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา (XW-T26) - ITC | 5 วัน 3 คืน

- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
- ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
- เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว
- ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ กรุงไทเป
- ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101
- ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
- ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เอาท์เล็ทมอลล์ 

 • ฿ 15,988
  256  ครั้ง 17-09-2018
  เดือน : ตุลาคม 2561
New product
ทัวร์ไต้หวัน COYOTE TAIWAN SEASON2 - VW | 5 วัน 3 คืน

- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินอู่
สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี
- สะพานแขวน Jing-an
อุทยานเหย่หลิ่ว
- ตึกไทเป 101
วัดหลงซานซื่อ
- ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี่ย ตลาดซื่อหลิน และตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

 • ฿ 14,555
  497  ครั้ง 27-08-2018
  เดือน : ตุลาคม 2561
product
ทัวร์ไต้หวัน Hello...Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม (BT-TPE04_SL) - B | 6 วัน 4 คืน

- ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
- ชมอุทยานเย๋หลิ่ว
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
- ชมอุทยานอาลีซาน
- วัดพระถังซำจั๋ง
- ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต

 • ฿ 17,900
  430  ครั้ง 17-09-2018
  เดือน : พ.ย. 2561 - ม.ค. 2562
Hot product
ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป 2 อุทยาน (BT-TPE003_SL) - B | 5 วัน 3 คืน

- เที่ยว 2 อุทยาน อาลีซาน เย๋หลิ่ว
- นั่งรถไฟโบราณ
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
- Taipei 101 
- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

 • ฿ 15,900
  403  ครั้ง 17-09-2018
  เดือน : พ.ย. 2561 - ม.ค. 2562
product
ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป (BT-TPE002_SL) - B | 5 วัน 3 คืน

- ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา
- สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
- ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี
- ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
- ชอปปิ้ง ย่างซีเหมินติง และตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
- ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมลองผิงซี
- พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่า และเสี่ยวหลงเปา

 • ฿ 14,900
  385  ครั้ง 17-09-2018
  เดือน : ธ.ค. 2561 - ม.ค. 2562