Sun Smile Holidays
เส้นทาง อินเดีย ทั้งหมด 1 รายการ
New product
ทัวร์อินเดีย Quality Time ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู | 5 วัน 2 คืน

- Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต
- ทัชมาฮาล อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
- นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน
- พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม
- หอคอยหินอ่อนและหินทรายสีแดง “Qutb Minar” หอคอยสุเหร่าที่สูงที่สุดในอินเดีย
- ประตูเมืองอินเดีย (India Gate) สถาปัตยกรรม หินทรายแดง Landmark สำคัญของเมืองเดลี

  • ฿ 15,900
    216  ครั้ง 2019-03-15
    เดือน : พฤษภาคม - ตุลาคม 2562