Sun Smile Holidays | ทัวร์ญี่ปุ่น ARIGATOU (SAKURA) HANEDA OSAKA - A3-A - JF
product
    4,231  ครั้ง 20-03-2017

ทัวร์ญี่ปุ่น ARIGATOU (SAKURA) HANEDA OSAKA - A3-A - JF

โปรแกรม : 6 วัน 4 คืน  

เดินทาง : มีนาคม 2560  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 58,900

- วัดอาซากุสะ วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธา
- ถ่ายรูปกับ โตเกียว สกายทรี
- ชม สวนอุเอโนะ
 สวนสวยกลางกรุงที่รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก
- ช้อปปิ้งย่าน ชินจูกุ, DiverCity Tokyo Plaza, โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
- อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียว ดิสนีย์แลนด์
- FUJI CEMETERY 
จุดชมซากุระที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น
- ชม ภูเขาไฟฟูจิ ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่น
- ชม ทะเลสาบฮามานะ แหล่งเพาะเลี้ยงปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น  
- ชมความสวยงาม ร่มรื่นของ ทิวไผ่ เมืองอาราชิยาม่า
- ชม วัดคิโยมิสึ วัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขา


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : Thai Airways

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

เงื่อนไขการให้บริการ

  1. กรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึงจำนวนตามที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทาง โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง
  2. กรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศ หรือ ระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทำการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ให้ทราบ ก่อนการชำระเงินค่าตั๋วดังกล่าว หากเกิดข้อผิดพลาด

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดความดูแลรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังกล่าวทุกกรณี

3. การชำระค่าบริการ

3.1 กรุณาสำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท

3.2 กรุณาชำระค่าตั๋วเครื่องบิน 30 วันก่อนออกเดินทาง หรือ ตามกำหนดการในใบแจ้งการชำระเงิน

3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ทั้งหมด 15 วันก่อนออกเดินทาง หรือ ตามกำหนดการในใบแจ้งการชำระเงิน

4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด

4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท

4.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 - 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 10,000 บาท

4.4 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

4.5 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

4.6 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด

4.7 กรณีวีซ่าไม่ผ่าน (ท่านได้ให้ความร่วมมือในการเตรียมเอกสารอย่างถูกต้อง และตรงตามกำหนดเวลา)

ทางบริษัทฯ ยินดีคืนค่าทัวร์ให้ โดยหักค่าบริการ 2,000 บาท ต่อ ท่าน

4.8 กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋ว

เครื่องบินแล้ว หากวีซ่าของท่านไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินในแต่ละกรุ๊ป)

4.9 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการ รายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง

พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าเข้าสถานที่ และค่าใช้จ่ายนั้นๆคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน (ตั๋วกรุ๊ป บินไป – กลับ พร้อมคณะ) ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50% โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบิน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดนั้น ออกโดยสายการบิน ทางบริษัทไม่อาจกำหนดเองได้ อนึงการเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง หากมีค่าใช่จ่ายใดๆ ทีเพิ่มขึ้น ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ ตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว

2.ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

หมายเหตุ ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ ดังนั้นท่านควรที่จะส่งเรื่องแจ้งขอห้องพักดังกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลา อย่างน้อย 30 วัน

3.ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมล่วงหน้า หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯไม่สามารถ คืนเงินใดให้แก่ท่านได้ 

4.เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

5.ค่าน้ำหนักสัมภาระไม่เกิน 30 กิโลกรัม / 1 ใบ และ สัมภาระไม่เกิน 7 กิโล สามารถติดตัวขึ้นเครื่องได้ท่านละ1 ใบ

   ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

6.ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

  ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

 - กรณีผู้เดินทางอายุ 6 เดือน - 75 ปี จะมีสิทธิรับ 100% ของผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

 - กรณีผู้เดินทางอายุ 76 ปี ขึ้นไป  จะมีสิทธิรับเพียง 50% ของผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

หมายเหตุ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุในระยะเวลาการเดินทาง จำกัดจำนวนเงินความรับผิดชดใช้ ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

กรณีดังต่อไปนี้ ทางบริษัทประกันภัยไม่คุ้มครองต้องทำเป็น แผนแบบเดี่ยวเท่านั้น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

1. กรณีผุ้เดินทาง ไม่เดินทางไป - กลับพร้อมคณะ 

2. กรณีเดินทางคนละสายการบินกับคณะ

3. กรณีผู้เดินทางไม่ได้เดินทางเริ่มต้นจากประเทศไทย 

*** กรณีดังกล่าวข้างต้น ทางประกันภัยการเดินทางจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ***

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

4. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ :

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึงจำนวนตามที่กำหนด

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ ที่จำเป็น

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, และ การนำสิ่งของที่ ผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
 20:00 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C สายการบิน THAI AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
 23:45 น.  เดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 682 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
 เวลา สนามบินฮาเนดะ – วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกาย ทรี (ถ่ายรูป) – สวนสุมิดะ(ชมซากุระ) – สวนอุเอโนะ(ชมซากุระ) – ช้อปปิ้งชินจูกุ – Diver city – Aqua city & decks (ถ่ายรูปสะพานเรนโบว์
07:00 น. เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ ณ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านไปยัง “วัดเซ็นโซจิ” หรือ “วัดอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธา เป็นอย่างมาก นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ประดิษฐาน ในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่ โดยมี ถนนร้านค้า“ถนนนากามิเสะ” แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวักดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นชื่อ ก็สามารถหาซื้อได้ที่ถนนแห่งนี้  จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ “โตเกียว สกายทรี” หรือ โตเกียวทาวเวอร์แห่งใหม่ โตเกียวเป็นหอกระจายคลื่นตั้งอยู่ที่เขตซุมิดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ที่ความสูง 634.00 เมตร(2,080 ฟุต) ให้ท่านได้เก็บภาพกันตามอัธยาศัย *** หากมีเวลา*** นำท่านเดินไปยัง “สวนสุมิดะ” ให้ท่านได้เก็บภาพสวยๆกับต้นซากุระกว่า 300 ต้น ที่เรียงรายอยู่ตามริมแม่น้ำสุมิดะ ให้ท่านเก็บภาพกันตามอัธยาศัย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “สวนอุเอโนะ” สวนสวยกลางกรุงที่รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนโตเกียว นอกจากสวนสวยแล้วสวนอุเอโนะยังมีสวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์ กลางสวนอีกด้วย ให้ท่านได้เก็บภาพกับจุดชมซากุระที่เป็นที่นิยมที่สุดของชาวโตเกียวกันตามอัธยาศัย จากนั้น นำท่านช้อปปิ้งกับย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว “ชินจูกุ” ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย  เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป เสื้อผ้า, รองเท้า และเครื่องสำอาง เป็นต้น จากนั้น นำท่านไปยัง “DiverCity Tokyo Plaza” แหล่งช้อปปิ้งที่มีร้านค้า ร้านอาหารมากมายให้ท่านได้เลือกชม เลือกซื้อกันตามอัธยาศัย จากนั้น  นำท่านไปยัง “Aqua city และ Decks” ซึ่งตั้งอยู่ริมอ่าวโตเกียว สถานที่ออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ได้รับการโหวตว่า “โรแมนติกที่สุด” ของโตเกียว สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว์” ที่พาดผ่านจากโอไดบะ สู่เมืองโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลักษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพีสันติภาพ” เวอร์ชั่นญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าวโตเกียว
เที่ยง อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
ที่พัก JAL CITY HOTEL หรือเทียบเท่า
เวลา โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเมง – ไชน่า ทาวน์ – ช้อปปิ้งโมโตมาจิ – RED BRICK WAREHOUSE – QUEEN’S SQUARE หรือ ซื้อทัวร์เสริม : โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (เพิ่มเงินผู้ใหญ่ 2,800 บาท, เด็ก 2,400 บาท / ท่าน)  *** หมายเหตุ ทัวร์เสริม : มีรถไปส่ง – ขากลับเดินทางกลับด้วยตนเอง ***    
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่านที่ซื้อทัวร์เสริม --> เดินทางสู่ “โตเกียว ดิสนีย์แลนด์” ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัยที่มีผู้เข้าชมมากกว่า 17 ล้านคนต่อปี สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ที่แบ่งออกเป็นโซน เพลิดเพลินกับ ADVENTURE LAND ที่นำท่านผจญภัยกับการล่องเรือโจรสลัด PIRATES OF THE CARIBBEAN หรือจะชมดิสนีย์แลนด์ โดยรถไฟ WESTERN RIVER RAILROAD ปีนบ้านต้นไม้ SWISSFAMILYTREEHOUSE สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ มากมายยัง WESTERN LAND ตะลุยเหมืองถ่านหินที่ BIG THUNDER MOUNTAIN หรือเลือกสนุกกับ SPLASH MOUTAIN นั่งเรือผจญภัยบนผาสูงชันในโซน CRITTER COUNTRY เข้าชมบ้านผีสิง HUNTED MANSION อันน่ากลัว และชมบ้านน้อยแสนน่ารักของหมีพูห์  POOH’S HUNNY HUNT ในโซน  FANTASY LAND เพลิดเพลินกับการแต่งกายชุดประจำชาติของตุ๊กตาตัวน้อยๆกับ IT’S A SMALL WORLD ผจญภัยไปกับ PINOCCHIO’S DARLING JOURNEY เลือกมุมสวยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกใน TOON TOWN กับบ้านของเหล่าการ์ตูนของดิสนีย์ MINNIE HOUSE บ้านแสนน่ารักของมินนี่ หรือ CHIP’N DALE’S TREEHOUSE บ้านต้นไม้ชองชิบกับเดล หรือสนุกกันต่อกับเครื่องเล่นมันส์ๆโซน TOMORROWLAND  สนุกสุดเหวี่ยงกับรถไฟตะลุยอวกาศใน SPACE MOUTAIN หรือเลือกเดินทางในอวกาศแบบสบายๆ ไปกับ STAR TOUR สนุกกับเครื่องเล่นชิ้นใหม่ล่าสุดของโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ BUZZ LIGHT YEAR ประชันความแม่นกับเพื่อนด้วยปืนเลเซอร์สุดไฮเทค จากนั้น ช้อปปิ้งกับสินค้าของดิสนีย์ที่มีมากมายหลากหลายแบบให้เลือกเป็นของที่ระลึกฝากทางบ้านยัง WORLD BAZAAR ท่านที่ไม่ได้ซื้อทัวร์เสริม --> นำท่านเดินทางสู่เมืองโยโกฮาม่าตามรอยทีวีแชมป์เปี้ยนรายการยอดฮิตของญี่ปุ่นที่ “พิพิธภัณฑ์ราเม็ง” ศูนย์รวมร้านราเม็งที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมของประเทศญี่ปุ่น มาให้ท่านได้ลิ้มรสกัน จากหลากหลายที่ และสรรหาราเม็งสูตรเด็ดมาไว้ที่นี่ ชมความเป็นมาของราเม็งญี่ปุ่น หรือลองชิมราเม็งแสนอร่อยกันตามอัธยาศัยจากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ “CHINA TOWN YOKOHAMA” ย่านที่ชุมชนชาวจีนอาศัยอยู่มากที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในญี่ปุ่น ซึ่งสามารถดำรงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ผสมผสาน กับวัฒนธรรมสมัยใหม่ ได้อย่างลงตัว ท่านจะได้พบสินค้ามากมาย อาทิ ของแห้งจากเมืองจีน, สมุนไพรจีน, อาหารกินเล่น, ขนม, ภัตตคารอาหารจีน, ร้านจำหน่ายสินค้าเสือผ้าแบบเมืองจีน และของเล่นเด็ก ให้ท่านได้เลือกชม และเลือกซื้อ โดยเฉพาะ เกาลัดคั่ว และซาลาเปา ถือเป็นสินค้าขึ้นชื่อของที่นี่เลยทีเดียว จากนั้น  นำท่านไปยัง “โมโตมาจิ” ถนนช้อปปิ้งที่ตกแต่งแบบตะวันตก มีร้านค้ามากมาย ทั้งร้านอาหาร ร้านขนม ร้านขายเสื้อผ้า รองเท้า ฯลฯ ตลอดสองข้างทาง อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้อกันตามอัธยาศัย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “YOKOHAMA RED BRICK WAREHOUSE” อาคารที่ก่อสร้างด้วยอิฐแดง ตั้งอยู่ ริมทะเลอ่าวโยโกฮาม่า สมัยก่อนอาคารแห่งนี้เคยใช้เป็นโกดังเก็บสินค้า และจุดขนถ่ายสินค้าที่สำคัญของเมืองโยโกฮาม่า อาคารแห่งนี้จะถูกแบ่งเป็น 2 ตึก และแต่ละตึกจะมีทั้งหมด 3 ชั้นในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นแหล่งรวมร้านค้า ร้านอาหาร และที่จัดงานนิทรรศการ อาทิจัดโชว์ผลงานของศิลปิน, จัดงานเทศกาลภาพยนตร์ และจัดการแข่งขันดนตรีต่างๆ ด้านบนของตึกยังเป็นจุดชมวิวอีกด้วย จากนั้น  ให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันต่อที่ QUEEN’S SQUARE” แหล่งรวมร้านค้า และร้านอาหาร ขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านเดินเล่นกันตามอัธยาศัย
เที่ยง อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก JAL CITY HOTEL  หรือเทียบเท่า
เวลา โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต – FUJI CEMETERY(ชมซากุระ) – สวนโอโบชิ(ชมซากุระ) – โอชิโนะฮัคไค   
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต” แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย      
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านไปยัง FUJI CEMETERY” จุดชมซากุระที่ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 100 จุดชมซากุระที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น อีกแห่งนึง ให้ท่านได้เก็บภาพกับตันซากุระที่ยาวเรียงรายไปตามถนนทั้ง 2 ข้างทาง กันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง “สวนโอโบชิ” สวนที่ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 100 จุดชมซากุระที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้เก็บภาพกับต้นซากุระกว่า 2,000 ต้น และภูเขาไฟฟูจิกันตามอัธยาศัย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อจะเป็นน้ำที่ใสสะอาด ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย
ค่ำ บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เมนู ขาปูยักษ์ )     
ให้ท่านได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่หรือเรียกอีกอย่างว่า ออนเซ็น (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเครียดอีกด้วย 
ที่พัก TOMONOKO HOTEL หรือเทียบเท่า
เวลา ภูเขาไฟฟูจิ(ถ่ายรูป) – ทะเลสาบฮามานะ – HAMAMATSU FLOWER PARK – เกียวโต – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – วัดคิโยมิสึ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม “ภูเขาไฟฟูจิ” ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับน้ำทะเล และรูปทรงกรวยคว่ำ   ที่ได้สัดส่วนจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธ์ และกวีผู้มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นเดิมที ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่สถิตของเทพเจ้าจึงเป็นแดนต้องห้ามสำหรับสตรีมานานนับร้อยๆปี และเกิดการระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อกว่าสามร้อยปีมาแล้ว จากนั้น นำท่านผ่านชม “ทะเลสาบฮามานะ” แหล่งเพาะเลี้ยงปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ไปยัง HAMAMATSU FLOWER PARK” สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ใกล้ทะเลสาบฮามานะ ที่มีดอกไม้นานาพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม ให้ท่านได้ชมต้นซากุระที่ปลูกเรียงรายกว่า 1,300 ต้น และยังมีดอกทิวลิปกว่า 500,000 ต้น ที่บานในช่วงเวลาเดียวกันนี้ รวมกันเป็นวิวที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง ให้ท่านได้เก็บภาพกันตามอัธยาศัย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาราชิยาม่า นำท่านชมความสวยงาม ร่มรื่น ของทิวไผ่ อันเขียวขจีนับหมื่นต้นตลอดข้างทาง จากนั้นชม สะพานโทเก็ตสึเคียว สะพานที่เลื่องลือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งในเกียวโต จากนั้น นำท่านชม “วัดคิโยมิสึ” วัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุงนำมาวางเรียงกัน และได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดื่ม “น้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย” ที่เชื่อว่าเมื่อดื่มแล้วจะประสบความสำเร็จสามด้านคือ “ชื่อเสียง เงินทอง และสุขภาพ” อิสระกับการเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นบนถนน “โอชะซากะ” และ “ซันเน็งซากะ” ชาเขียว ขนมญี่ปุ่น พวงกุญแจ พัดญี่ปุ่นฯลฯ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก NEW OTANI HOTEL OSAKA หรือเทียบเท่า
เวลา ปราสาทโอซาก้า(ชมซากุระ) – ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซาก้า” (ถ่ายรูปด้านนอก) สร้างขึ้น ในปี 1583 โดยท่านไดเมียว ฮิเดโยชิ โทโยโทมิ ปราสาทแห่งนี่ล้อมรอบด้วยกำแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูน้ำขนาดใหญ่เพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึก โดยหินแต่ละก้อนมีการวางทับซ้อนกันอย่างแน่นหนาและแข็งแรงโดยไม่ได้ทำการตัดหินเลย หลังจากการเสียชีวิตของท่าน ฮิเดโยชิ ปราสาทถูกลายลงโดยทหารของโทคุงาวะและเป็นการปิดฉากตระกูลของโทโยโทมิ ในปี 1997 มีการบูรณะครั้งใหญ่ และปรับปรุงด้านในให้ทันสมัย กลายเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของปราสาทและเรื่องราวของท่านไดเมียว ฮิเดโยชิ โทโยโทมิ ผู้ริเริ่มการก่อสร้างปราสาท ให้ท่านเก็บภาพกับต้นซากุระที่บานสะพรั่งในสวนรอบปราสาทกันตามอัธยาศัย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งไร้ขีดจำกัด บนถนนความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่งมีร้านค้าและห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันตลอดสองข้างทาง กับสินค้ามากมาย ทั้งเสื้อผ้าเก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟชั่นสวยๆ เครื่องสำอางและสินค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง นาฬิกา Mp3 มีให้เลือกและชมกันมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส้นนี้
เที่ยง อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ
17:25 น. เดินทางกลับเมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673
21:55 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม