Sun Smile Holidays | ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO FLOWER VIEW
product
  4,858  ครั้ง 19-07-2017

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO FLOWER VIEW

โปรแกรม : 6 วัน 4 คืน  

เดินทาง : กรกฎาคม 2560  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 44,900

- ตื่นตากับ หุบเขานรก แห่งฮอคไกโด
- ชม ศูนย์อนุรักษ์พันธ์หมีสีน้ำตาล
- ชม ภูเขาไฟโชวะซินซัง
- เดินเที่ยว พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี และ คลองโอตารุ
- ชมประวัติศาสตร์และวิธีทำสาเกที่ พิพิธภัณฑ์สาเกโทโกะยามะ  
- ถ่ายรูปกับธรรมชาติอันน่าทึ่งของน้ำตกคู่ กินกะและริวเซย์
- ถ่ายรูปพาโนราม่ากับดอกไม้นานาพันธ์ที่ สวนชิคิไซโนะโอกะ
- เข้าชมและถ่ายรูปที่ระลึกที่ สวนโทมิตะ แหล่งลาเวนเดอร์ของจังหวัดฟุราม่า
- แวะซื้อของและนั่งชิวใน นินกุรุเทอเรซซ์
- *พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์*


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : Asia Atlantic Airline

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

ข้อเสนอแนะบางปรการและต้องต้องแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวทราบก่อนออกเดินทาง
 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
 • กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
 • กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน
 • กรณีเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มิฉะนั้นถ้าแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้
 • หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำ และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์ หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้
 • ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
 • ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
 • PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
 • ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะไม่มีในบางประเทศ ยกเว้น เด็ก Infant-12 ปี
 • การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน้ำใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง
 • ***หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.ญี่ปุ่นกักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างถูกกักตัว และส่งตัวกลับประเทศไทย ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระเองทั้งหมด
 • ***หากท่านติดด่านตม.ทั้งฝั่งประเทศไทยหรือประเทศญี่ปุ่นทำให้ไม่สามารถเดินทางท่องเทียวได้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือคืนเงินค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้น

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน ASIA ATLANTIC AIRLINES
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 • ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ           
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 1,200 บาท /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

 

หมายเหตุ
 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
 3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
 4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำ หรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชำระโดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

 

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่ง

การจอง หรือสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระมัดจำ งวดแรก 10,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

การยกเลิก

 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 16 – 29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% ของราคาทัวร์
 • แจ้งล่วงหน้า 1 – 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

 

หมายเหตุ: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน ซึ่งมีการผันผวนตลอดเวลา) สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และคำนึงถึงความต้องการความปลอดภัย และประโยขน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
 20:00 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า เคาน์เตอร์ สายการบิน ASIA ATLANTIC AIRLINES
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
 23:00 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ HB7904
 เวลา ชิโตเซะ - หุบเขานรก - ศูนย์อนุรักษ์พันธ์หมีสีน้ำตาล​
07:55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทาง หุบเขาจิโกคุดาหนิ Jigokudani หรือเรียกอีกอย่างว่า หุบเขานรก อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya เมือง Noboribetsu ที่เรียกว่าหุบเขานรกนั้นเพราะที่นี่มีทั้งบ่อโคลนและบ่อน้ำร้อนที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณเสมือนนรกที่มีกระทะทองแดงที่มีควันร้อนๆอยู่ตลอดเวลา และถือเป็นแหล่งกำเนิดน้ำแร่และออนเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโดทางเข้าหุบเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นยักษ์สีแดงตัวใหญ่ถือตะบองคอยต้อนรับ หน้าตาอาจจะดูหน้ากลัวไปหน่อย แต่นี่เป็นยักษ์ดีที่จะคอยคุ้มกันภัยให้ผู้มาเยือน ดังนั้นทุกบริเวณพื้นที่ของที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นร้านขายของที่ระลึก ห้องน้ำจะมีป้ายต่างๆ ที่มีสัญลักษณ์รูปยักษ์ให้เห็นโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ระหว่างการเดินทางเข้าไปจะมีเส้นทางเดินชมธรรมชาติให้เดินเที่ยวชมได้ บริเวณนี้จะมีโรงแรมตั้งขึ้นจำนวนมากเพราะใกล้กับแหล่งบ่อน้ำแร่จากธรรมชาติ ทำให้โรงแรมมีออนเซนให้บริการนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี เมื่อเดินใกล้เข้าไปบริเวณหุบเขาจะมีไอกำมะถันพวยพุงออกมาตลอดเวลา บางบริเวณก็จะมีบ่อโคลนเดือดซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพผุดขึ้นมาไม่ขาดสาย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์พันธ์หม่สีน้ำตาล หมีหายากของเกาะเหนือ ท่านจะได้ชมความน่ารักตอนที่หมีขออาหาร โดยการยกมือไหว้ และท่าทางอันแสนรู้ต่างๆ ของเจ้าหมี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟอุสุ เป็นภูเขาไฟที่มีการปะทุบ่อยที่สุด ในช่วง 100 ปี มีการปะทุใหญ่ถึง 4 ครั้งด้วยกัน ให้ท่านนั่งกระเช้าชม ภูเขาไฟโชวะซินซัง (Showa Shinzan) เกิดใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟน้องใหม่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี จนกลายมาเป็นภูเขาโชวะ ดังที่เห็นอยู่ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็น อนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ พร้อมบันทึกภาพเป็นที่ระลึก เสร็จแล้วนำท่านสู่โอตารุ
ค่ำ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Kiroro Resort หรือเทียบเท่า
เวลา คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธพันธ์สาเกโอโทโกะยามะ - น้ำตกกินกะและริวเซย์ *พิเศษออนเซ็น*
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เมืองโอตารุ เมืองโรแมนติกที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสำคัญทางประวัติศาสตร์ นำท่านชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ตรงกับยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือบริเวณปากอ่าว ซึ่งในยามค่ำคืนคลองแห่งนี้ได้รับคำขนานนามว่าเป็นจุดที่โรแมนติกที่สุด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ และควรแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาวะ เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สาเกโอโทโกะยามะ (Otokoyama Sake Brewery) ที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์มากว่า 300 ปีของญี่ปุ่น ก่อตั้งที่โอซาก้าในสมัยเอโดะโดยเป็นที่นิยมอย่างมากในการใช้เพื่อแสดงคาบูกิ โดยต่อมากลับประสบปัญหาทำให้ต้องปิดกิจการชั่วคราวและมาเปิดใหม่อีกครั้งที่จังหวัดอาซาฮิคาวะแห่งนี้ โดยในพิพิธภัณฑ์จะมีอุปกรณ์ที่ทางโรงเหล้าใช้ในการหมักสาเกในสมัยโบราณวางตั้งโชว์ไว้กับภาพอุคิโยเอะ(ภาพลายเส้นโบราณของญี่ปุ่น) ซึ่งแบรนด์โอโทโกะยามะได้โลดแล่นบนภาพเหล่านี้ในสมัยเอโดะให้ท่านได้ชมกัน เสร็จแล้วหลังจากถ่ายรูปสวยๆ ในสวนทิวลิฟกันเต็มอิ่มแล้วเราจะพาท่านไปชมความมหัสจรรย์ของธรรมชาติกับ น้ำตกคู่ กินกะและริวเซย์ (Ginga and Ryusei Waterfalls) ในเขตโซอุนเคียวน้ำตกคู่ธรรมชาติที่งมงามราวกับออกมาจากการ์ตูนหรือภาพยนต์ โดยน้ำตกอยู่สูงจากระดับพื้นถึง 90 เมตร โดยหากมองจากระยะไกลจะเห็นเป็นเหมือนเส้นสายผ้าไหมทอดยาวลงมาจากภูเขา
ค่ำ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็น ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า และจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย
ที่พัก Sounkyo Kanko Hotel หรือเทียบเท่า
เวลา สวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ - สวนโทมิตะ - นินกุรุเทอเรซซ์ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมือง Biei เพื่อไปยัง ชิกิไซโนะโอกะ (Shikisai-no-Oka) สวนดอกไม้ขนาด 15 เอเคอร์ ทีมีดอกไม้กว่าสิบห้าชนิดปลูกอยู่เกือบเต็มพื้นที่ ทำให้ท่านสามารถถ่ายรูปที่มีพื้นหลังเป็นทิวดอกไม้ได้หลากหลายรูปแบบ และไม่ต้องกลัวเกี่ยวกับการเดินทางระหว่างสวนดอกไม้ เพราะทางสถาณที่มีรถคอยให้บริการรับส่งระหว่างสวนให้ท่านได้ใช้บริการ (500 เยนต่อท่าน)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางต่อไปยังอีก สวนดอกไม้ที่เก่าแก่ของบิเอ เริ่มสร้างโดยครอบครัวโทมิตะในปี 1897 ตั้งแต่ขั้นตอนการเปล่ยนทุ่งหญ้ารกร้างให้กลายเป็นสวนลาเวนเดอร์ เพื่อความต้องการส่วนตัวมาสู่ธุรกิจขายสารสกัดลาเวนเดอร์เพื่อทำน้ำหอมในปี 1958 และผ่านช่วงตลาดสารสกัดลาเวเดอร์ซบเซาในปี 1970 และผันตัวสู่การเป็นสถาณที่ท่องเทีย่วเต็มตัวในปี 1976 และได้รับการยอมรับจากคนญี่ปุ่นและจังหวัดจนกลายเป็นสถาณที่สกัดกลิ่นลาเวนเดอร์ให้กับน้ำหอมประจำจังหวัดฟุราโน่ในปี 1984 ฟินกับลาเวนเดอร์ที่มีความเป็นมาต่อกันกับ นินกุรุ เทอเรซ (Ningle Terrace) เทอเรซที่สร้างโดยเหล่าช่างฝีมือ โดนในบริเวณเทอเรซจะมีกระท่อมร้านค้าที่ขายสินค้าของช่างฝีมือต่างๆ เอาไว้ตลอดแนวทางเดินแผ่นไม้ที่สูงจะระดับพื้นป่าซึงนอกจากธรรมชาติที่สวยงามกับร้านสินค้าของช่างฝีมือแล้วยังมีกระท่อมที่เป็นร้านกาแฟให้ท่านได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางธรรมชาติอีกด้วย
ค่ำ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (เมนู บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)
ที่พัก Watermark Hotel Sapporo หรือเทียบเท่า
เวลา *Free Day* เที่ยวอิสระเต็มวัน - ตลาดปลานิโจ - Mitsui Outlet - JR Tower *ไม่รวมค่ารถไฟ*
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน
ไกด์พานั่งรถไฟเที่ยวชมเมือง และสถานที่สำคัญของซัปโปโร หรือช๊อปปิ้ง ตลาดปลานิโจ ซึ่งถูกกล่าวกันว่ามีจุดเริ่มต้นจากการที่ชาวประมงที่อ่าวอิชิคาริเริ่มนำปลาสดๆ มาวางขายในช่วงต้นยุคเมจิในอดีตมีตลาดปลาเรียงรายเลียบชายฝั่งแม่นํ้าโซเซยาวตั้งแต่เขตนิชิ 1โชเมะจนถึงฮิงาชิ 2โชเมะ ต่อมาจึงค่อยๆ มีร้านโซบะ ร้านเหล้าร้านขายผลไม้และอื่นๆ เพิ่มขึ้นจนกระทั่งเป็นรากฐานดังที่เห็นในปัจจุบัน แม้เวลาจะล่วงเลยไปมากกว่าหนึ่งศตวรรษก็ยังคงยืนหยัดในฐานะเป็นครัวของชาวเมืองด้วยทำเลที่ตั้งใจกลางเมืองที่เอื้อต่อการเข้าถึงจึงคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ต้องการหาซื้อของฝากจากฮอกไกโด เช่น ปู และหอยเชลล์ เป็นต้น ตลาดปลายังมีอาคารที่รวบรวมร้านอาหารที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ไว้มากมายหลากหลาย อาทิ โนเร็นโยโคโช เป็นต้นซึ่งปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ขึ้นชื่อในเรื่องอาหารเครื่องดื่มไม่แพ้ที่มารุยามะหรือตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ ย่านซูซูกิโนะ ซึ่งเป็นย่านบันเทิง และแหล่งรวมร้านอาหารกว่า 4500 ร้าน หรือจะเป็นตรอกราเม็ง ซึ่งเปิดบริการตั้งแต่ 11.00 – 03.00 (ตีสาม) MITSUI OUTLET PARK SAPPORO ที่นี่จะมีสินค้าแบรนด์เนมให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย รวมทั้งร้านอาหารให้ท่านได้เลือกชิมหลายสไตล์ ฯลฯ เปิดทำการ 09.00-18.00 น. JR Tower อาคารสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับสถานี ที่ซึ่งไม่ว่าอะไรก็มีพร้อมตั้งแต่ของฝากจากฮอกไกโด และขนมขึ้นชื่อจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า JR ทาวเวอร์ อาคารสูง 38 ชั้นที่ตั้งตระหง่านอยู่ทางประตูทิศใต้ของสถานี JR ซัปโปโร รวมเอาสถานที่ต่างๆ ไว้ด้วยกัน อาทิเช่นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ โรงแรม JR ทาวเวอร์โฮเต็ล นิกโกะซัปโปโร, ออฟฟิศ,จุดชมวิว T38 และอื่นๆ เป็นต้น ศูนย์การค้าใต้ดิน เอเปีย ที่มีโดมกระจกเชื่อมจากใต้ดินขึ้นมายังพื้นดินเป็นจุดสังเกต มีร้านขายของฝากจากฮอกไกโด และร้านขนมมันจูเก่าแก่ก็มาเปิดสาขาอยู่ด้วย ที่ เอสต้า มีศูนย์อาหารสไต์ธีมพาร์ค ราเม็ง รีพับลิค ซัปโปโร และร้านขายส่งเครื่องไฟฟ้า สวนบนดาดฟ้า และอื่นๆ ที่ พาเซโอ ซึ่งเป็นศูนย์สรรพสินค้าใต้ทางยกระดับที่มี 2 ชั้นคือ ระหว่างชั้น 1 และชั้นใต้ดินที่ 1 ของสถานี JR ซัปโปโรทางตะวันออกจรดตะวันตก สามารถสนุกสนานเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งด้วยบรรยากาศเดินเล่นสบายๆ สมดังความหมายของชื่อคือทางเดินเล่นในภาษาสเปน ที่ชั้นใต้ดิน 1 ถึงชั้น 6 ของ ซัปโปโรสเตลล่า เพลส มีร้านขายของและร้านอาหาร ส่วนชั้น 7 มีโรงภาพยนตร์ซีเนม่า คอมเพล็กซ์ และที่ชั้น 9 ยังมีภัตตาคารอาหารฝรั่งเศส มิคุนิ ซัปโปโรอีกด้วย
เที่ยง อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
ที่พัก Watermark Hotel Sapporo หรือเทียบเท่า
เวลา ชิโตเซะ - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)​
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09:55 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน ASIA ATLANTIC AIRLINES เที่ยวบินที่ HB7905
15:25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ