Sun Smile Holidays | ทัวร์อังกฤษ Buffet England (SMUKBF_QR)
product
  5,128  ครั้ง 04-10-2017

ทัวร์อังกฤษ Buffet England (SMUKBF_QR)

โปรแกรม : 7 วัน 4 คืน  

เดินทาง : ตุลาคม 2560  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 48,999

- ชมบริเวณรอบนอกของ สนามฟุตบอล โอลด์ทราฟฟอร์ด
- ชมย่าน ท่าเรืออัลเบิร์ต Albert Dock
- ถ่ายรูปกับ The Three Graces หรือ ตึกอลังการสามหลัง
- ถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป, วิหารเซนต์มาร์ติน
- ชม มหาวิหารกลอสเตอร์ Gloucester Cathedral เป็นมหาวิหารที่ตั้งอยู่ตอนเหนือ
- ถ่ายรูปกับบริเวณด้านนอกของ บ้านเกิดของเช็คสเปียร์
- ถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าของ พระราชวังบัคกิ้งแฮม
- ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน
พระราชวังแห่งแรกที่สร้างขึ้นตั้งแต่ กษัตริย์วิลเลียม
- ชม เพชรสตาร์ ออฟ แอฟริกา ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกกว่า 530 กะรัต
- ช้อปปิ้ง ย่านไนท์บริดจจ์ ที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าดัง แฮรร์อดด์
- *อิสระ 1 วัน ในลอนดอนเที่ยวชมกรุงลอนดอน*
- *พิเศษเมนู เป็ดย่างชื่อดัง โฟร์ซีซัน
*


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : Qatar Airways

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

ข้อเสนอแนะบางปรการและต้องต้องแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวทราบก่อนออกเดินทาง
 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
 • กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
 • กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน
 • กรณีเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มิฉะนั้นถ้าแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้
 • หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำ และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์ หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้
 • ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
 • ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
 • PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
 • ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะไม่มีในบางประเทศ ยกเว้น เด็ก Infant-12 ปี
 • การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน้ำใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน QATAR AIRWAYS
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 • ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ           
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 40 ปอนด์ /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
 • ค่าวีซ่านักท่องเที่ยว กรณียื่นขอ VISA UK จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการยื่น ท่านละ 5,300 บาท (ค่าวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลขึ้นลงตามอัตราค่าเงิน) (ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับท่าน ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)

 

หมายเหตุ
 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
 3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
 4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำ หรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชำระโดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

 

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่ง

การจอง หรือสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระมัดจำ งวดแรก 20,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 • กรณี ไม่มีวีซ่า หากมีความประสงค์ให้ทางบริษัทดำเนินการยื่นเอกสารวีซ่า จะต้องมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ ท่านละ 5,300 บาท
 • กรณีที่ ยังไม่ออกตั๋ว และวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
 • 5,000 บาท พร้อมค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่า และจะคืนเงินส่วนที่เหลือให้ภายใน 7 วัน หลังจากวันทราบผล
 • กรณีที่ ออกตั๋วแล้ว และวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมตามราคาจริง
 • กรณี วีซ่าไม่ผ่าน การพิจารณาจากทางสถานทูต บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
 • การยื่นขอวีซ่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 4-6 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง)
 • กรณีท่านส่งเอกสารในการทำวีซ่าล่าช้าไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

การยกเลิก

 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้า 45 – 59 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 21 – 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% ของราคาทัวร์
 • แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

 

หมายเหตุ: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน ซึ่งมีการผันผวนตลอดเวลา) สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และคำนึงถึงความต้องการความปลอดภัย และประโยขน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา - แมนเชสเตอร์              
23:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

 

เวลา แมนเชสเตอร์ - โอลด์ทราฟฟอร์ด​
02:05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเที่ยวบินที่ QR837
04:45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
07:45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ โดยเที่ยวบินที่ QR027
13:05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ เมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศทางตอนเหนือ และเป็นเมืองอุตสาหกรรมใหญ่ และมีชื่อเสียงมากเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางดนตรี และการละครของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของทีมฟุตบอลที่ชาวไทยรู้จักดี คือ ทีมปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด นำท่านชมบริเวณรอบนอกของ สนามฟุตบอล โอลด์ทราฟฟอร์ด แห่งสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด พร้อมเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกจาก เมกะสโตร์ ของทีมปีศาจแดง ก่อนนำท่านเดินเล่นช้อปปิ้งใน ทราฟฟอร์ดเซ็นเตอร์ ย่านช้อปปิ้งใหญ่ที่ทันสมัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Novotel Manchester West Hotel หรือเทียบเท่า
เวลา แมนเชสเตอร์ - ลิเวอร์พูล - เบอร์มิงแฮม - วอร์สเตอร์​​
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองลิเวอร์พูล (เดินทางประมาณ 1 ช.ม.) เมืองถิ่นกำเนิดของวงดนตรีสี่เต่าทองหรือเดอะบีทเทิล ที่โด่งดังและมีชื่อเสียงก้องโลก นำชมย่าน ท่าเรืออัลเบิร์ต Albert Dock แห่งลิเวอร์พูล ที่เป็นเขตมรดกโลก ถ่ายรูปกับ The Three Graces หรือ ตึกอลังการสามหลัง ที่ประกอบไปด้วยตึก บริษัทเรือ Cunard ตึก การท่าแห่งลิเวอร์พูล และตึก Royal Liver ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งเมือง นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ สนามแอนฟิลด์ สนามเหย้าของทีมสโมสรลิเวอร์พูล ยอดทีมแห่งถิ่นเมอร์ซี่ไซด์และให้เวลาท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมหงส์แดง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เบอร์มิงแฮม (เดินทางประมาณ 2 ช.ม.) อีกหนึ่งเมืองใหญ่ และเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญของอังกฤษ นำท่านแวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป, วิหารเซนต์มาร์ติน และย่านช้อปปิ้งหน้าตาแปลกที่เรียกกันว่า เดอะบูลริง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองวอร์สเตอร์ ประเทศอังกฤษ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก The Worcester Whitehouse Hotel หรือเทียบเท่า
เวลา กลอสเตอร์ - เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ - บิสเตอร์ เอ้าท์เลท - สแตรทฟอร์ด - ลอนดอน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม มหาวิหารกลอสเตอร์ Gloucester Cathedral (เดินทางประมาณ 45 นาที) เป็นมหาวิหารที่ตั้งอยู่ตอนเหนือของ เมืองกลอสเตอร์ ประเทศอังกฤษ มีระเบียงและสถาปัตยกรรมบนเพดานที่งดงามเป็นสถาปัตยกรรมกอธิกเพอร์เพ็นดิคิวลาร์ซึ่งเป็นสมัยสุดท้ายของสถาปัตยกรรมกอธิกแบบอังกฤษ เพดานเป็นโค้งใบพัดหรือที่เรียกว่าเพดานพัดนับเป็นเพดานวิหารที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งในโลก จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ (เดินทางประมาณ 40 นาที) หมู่บ้านเล็กๆ น่ารักที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำวินด์รัชให้ท่านพักผ่อนเดินเล่นถ่ายรูปกับเมืองน่ารักๆ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางต่อสู่ บิสเตอร์ เอ้าท์เลท (เดินทางประมาณ 1 ช.ม.) ให้เวลาท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมในราคาพิเศษมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) เมืองเกิดของศิลปินนักเขียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังของอังกฤษ วิลเลียม เช็คสเปียร์ ด้วยผลงานที่ท่านรู้จักอาทิ โรมิโอแอนด์จูเลียส เวนิสวานิช ฯลฯ เมืองสตราทฟอร์ดเป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอนถึงได้ถูกเรียกว่า เมือง Stratford upon Avon นำท่านถ่ายรูปกับบริเวณด้านนอกของ บ้านเกิดของเช็คสเปียร์ ซึ่งท่านจะได้เห็นตัวอย่างของที่พักอาศัยในยุคนั้นที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อสู่ มหานครลอนดอน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) นครหลวงแห่งสหราชอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ และสวยงาม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Ibis London Wembley หรือเทียบเท่า
เวลา ลอนดอน - อิสระพักผ่อน ชมเมือง ช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย​
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
วันอิสระ (หัวหน้าทัวร์พาเที่ยวโดยรถไฟใต้ดิน หรือรถสาธารณะ) สำหรับท่านที่ท่านจะมีโอกาสได้ทดลองใช้ระบบขนส่งสาธารณะไม่ว่า รถไฟใต้ดิน TUBE – รถเมล์ 2 ชั้น หรือลอนดอนแท็กซี่ เพื่อเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าในห้างสรรพสินค้าแฮร์รอดส์ ย่านช้อปปิ้งบนถนนอ็อซฟอร์ด ที่มีห้างสรรพสินค้าใหญ่มากมายอย่าง MARK & SPENCER-PRIMARK-SELFRIDGES-NEXT-ZARA ฯลฯ หรือเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆ อาทิ บริทิช มิวเซี่ยม-วีแอนด์เอ มิวเซี่ยม ฯลฯ หรือซื้อตั๋วขึ้นชมวิวสวยบนกระเช้าลอนดอนอาย-อควาเรี่ยม-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ ฯลฯ
เที่ยง อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
ที่พัก Ibis London Wembley หรือเทียบเท่า
เวลา ลอนดอน - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง - โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)​
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชม มหานครลอนดอน ที่ยิ่งใหญ่ เริ่มจากเก็บภาพสวยๆบริเวณด้านหน้าของ พระราชวังบัคกิ้งแฮม ที่ประทับแห่งพระราชินีอังกฤษ จากนั้นนำท่านสู่ ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน พระราชวังแห่งแรกที่สร้างขึ้นตั้งแต่ กษัตริย์วิลเลียม ผู้พิชิตปกครองอังกฤษเมื่อปี ค.ศ.1066 นำท่านชม เพชรสตาร์ ออฟ แอฟริกา ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกกว่า 530 กะรัตที่ประดับอยู่บนคฑาอาญาสิทธิแห่งองค์พระราชินี และ 318 กะรัต ที่ประดับอยู่บริเวณหน้ามงกุฎแห่งองค์พระราชินีก่อน ผ่านชม และจอดรถถ่ายรูปกับสถานที่สำคัญต่างๆ อย่าง จัตุรัสรัฐสภา ที่ตั้งของอาคารรัฐสภา-หอนาฬิกาบิ๊กเบน มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์-กระเช้ายักษ์ลอนดอนอาย จัตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟัลการ์ของท่านลอร์ดเนลสัน พิคคาเดลลี ฯลฯ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู โฟร์ซีซัน ชิมเป็ดย่างชื่อดัง)
นำท่านเดินทางสู่ ย่านไนท์บริดจจ์ ที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าดัง แฮรร์อดด์ ให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ้งจนถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ฮีทโธรว์ เพื่อผ่านขั้นตอนการเช็คบัตรโดยสาร การทำคืนภาษี และการตรวจสัมภาระต่างๆ
18:00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ฮีทโธรว์ เพื่อผ่านขั้นตอนการเช็คบัตรโดยสาร การทำคืนภาษี และการตรวจสัมภาระต่างๆ
21:30 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR002
เวลา สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)​
06:20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
08:15 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ โดยเที่ยวบินที่ QR832
19:05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ