Sun Smile Holidays | ทัวร์มัลดีฟส์ Unseen Maldives (Package)
product
  4,616  ครั้ง 27-06-2017

ทัวร์มัลดีฟส์ Unseen Maldives (Package)

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน  

เดินทาง : กรกฎาคม - ตุลาคม 2560  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 24,500

- ช่วงเวลาเดินทาง (ราคาเริ่มต้นเป็นราคา ห้อง Club Room)
ตั้งแต่ 01 พ.ค. 60 - 26 พ.ค. 60 เริ่มต้น 24,500
ตั้งแต่ 27 พ.ค. 60 - 30 ก.ค. 60 เริ่มต้น 23,500
ตั้งแต่ 01 ก.ค. 60 - 14 ก.ค. 60 เริ่มต้น 24,500
ตั้งแต่ 15 ก.ค. 60 - 29 ก.ย. 60 เริ่มต้น 24,500
ตั้งแต่ 30 ก.ย. 60 - 06 ต.ค. 60 เริ่มต้น 25,500
ตั้งแต่ 07 ต.ค. 60 - 13 ต.ค. 60 เริ่มต้น 24,500
ตั้งแต่ 14 ต.ค. 60 - 31 ต.ค. 60 เริ่มต้น 25,500
**ห้องพักประเภทอื่นราคาจะแตกต่างกันไป โปรดติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทำจอง**
**ราคานี้ทำการจองก่อน 30 มิถุนายน 60 เท่านั้น**
**ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน หากต้องการแพ็คเก็จพร้อมตั๋วเครื่องบิน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : Unknown

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

หมายเหตุ
 • ราคานี้ทำการจองก่อน 30 มิถุนายน 60 เท่านั้น
 • ราคาแพคเกจสำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่านเดินทางด้วยกันเท่านั้น
 • โปรแกรมเป็นแบบแพคเก็จไม่รวมตั๋วเครื่องบิน สามารถเลือกช่วงเดินทางได้เอง
 • หากท่านต้องแพคเก็จ พร้อมตั๋วเครื่องบิน โปรติดต่อเจ้าหน้าที่
 • ก่อนทำการจอง ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพื่อเชคห้องพักว่าง
 • เด็กอายุ 4-11 ปีไม่อนุญาติให่เข้าไปในในส่วนของ Lagoon Suite
 • ลูกค้า อายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้นจึงสามารถพักได้ในส่วนของ Lagoon Suite
 • ห้องพักแบบVILLAS PANORAMIC หรือห้องพักแบบพิเศษอื่นๆ มีค่าบริการเพิ่มจากค่าทัวร์
 • ห้องอาหารสามารถเข้าไปใช้บริการตามมื้ออาหารได้ตลอด เป็นแบบ Buffet international
 • เครืองดื่มสามารถดื่มได้ไม่จำกัด ยกเว้น รายการพรีเมียมที่กำหนดไว้จะมีค่าบริการเพิ่ม

 

ข้อเสนอแนะบางปรการและต้องต้องแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวทราบก่อนออกเดินทาง
 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
 • กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
 • กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน
 • กรณีเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มิฉะนั้นถ้าแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้
 • หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำ และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์ หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้
 • ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
 • ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
 • PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
 • ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะไม่มีในบางประเทศ ยกเว้น เด็ก Infant-12 ปี
 • การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน้ำใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง
 • ***หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.ญี่ปุ่นกักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างถูกกักตัว และส่งตัวกลับประเทศไทย ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระเองทั้งหมด
 • ***หากท่านติดด่านตม.ทั้งฝั่งประเทศไทยหรือประเทศญี่ปุ่นทำให้ไม่สามารถเดินทางท่องเทียวได้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือคืนเงินค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้น

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 • ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ           
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

 

หมายเหตุ
 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
 3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
 4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำ หรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชำระโดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

 

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่ง

การจอง หรือสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระมัดจำ งวดแรก 20,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

การยกเลิก

 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้า 45 – 59 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 21 – 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% ของราคาทัวร์
 • แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

 

หมายเหตุ: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน ซึ่งมีการผันผวนตลอดเวลา) สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และคำนึงถึงความต้องการความปลอดภัย และประโยขน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โคลัมโบ - มัลดีฟส์​
เช้า คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4เพื่อขึ้นเครื่องออกเดินทางสู่ กรุงมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์
 เที่ยง เดินทางถึง ท่าอากาศยาน กรุงมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ หลังทำการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ออกเดินทางต่อสู่ Club Med โดยเรือ Speed Boat (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15-20 นาที) นำท่านเชคอิน เข้าที่พัก Club Med ให้ท่านได้อิสระผ่อนคลายกับบรรยากาศอันสวยงามของทะเล มัลดีฟ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร (เมนู Buffet International) 
มื้อแรก อันสุดโรแมนติก ณ ห้องอาหารของ Club Med ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามที่ท่านต้องการ
ที่พัก Club Med Kani หรือเทียบเท่า
  **สายการบินที่แนะนำ**
1.    SRILANKAN AIRLINES
เที่ยวบิน UL403 Bangkok-Colombo :: 09.10-11.00 / UL115 Colombo-Male :: 13.35-14.30
2.    BANGKOK AIRWAYS
เที่ยวบิน PG711 BANGKOK-MALE :: 09.30-11.45

ค่าตั๋ว โดยประมาณ
1.    Srilankan Airlines 15,000-18,000 บาท
2.    Bangkok Airways 25,000-28,000 บาท

**ราคาที่แจ้งเป็นราคาประมาณการ โปรตรวจสอบราคาอีกครั้ง ณ วันจอง 
ตารางเวลาบินอาจมีการเปลียนแปลงได้เสมอโปรดตรวจสอบทุกครั้งหากทำการจอง**

**ฟรี** บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้นและอุปกรณ์ทางน้ำ (ชนิดไม่มีเครื่องยนต์) เช่น เรือแคนู เรือถีบ กระดานโต้คลื่น อิ่มอร่อยไม่อั้น ตลอดการเข้าพัก เช่น เครื่องดื่มต่างๆ ชา กาแฟ เครื่องดื้มน้ำอัดลม และบาร์ บริการ ไวน์แดง ไวน์ขาว สปารค์กลิ้ง เบียร์ ค็อทเทล 11.00-00.00 น ตลอดการเข้าพัก

 เวลา มาเล่ - Club Med ​
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
อิสระให้ท่านสนุกกับกิจกรรมดำน้ำต่างๆ ลูกค้าทุกท่านต้องได้รับการทดสอบทักษะการว่ายน้ำ ณ ส่วนกลางของ Club Med จากผู้เชี่ยวชาญ หลังจากนั้นลูกค้าสามารถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย ตามที่ท่านต้องการ อย่างอิสระใน บริเวณเกาะ หรือ ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทาง Club Med ได้นำเสนอให้ท่าน เช่น SPA SPORT OUTDOOR SNORKELING DIVING KAYAK SAILBOAT FITNESS (บางกิจกรรม ราคาค่าบริการไม่ร่วมในราคาทัวร์ โปรสอบถามเจ้าหน้าที่ Club Med ก่อนใช้บริการ)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ให้ท่านได้พักผ่อนตามอิสระกับ Club Med ผ่อนคลายไปกับสายลม และท่องทะเลอันสวยงามทีสุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง หลับตาและสัมผัสถึงลมและท่องทะเล ตลอดจนพระอาทิตย์ตก
ค่ำ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (เมนู Buffet International)
ดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดโรแมนติก ณ ห้องอาหารของ Club Med ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามที่ท่านต้องการ
ที่พัก Club Med Kani หรือเทียบเท่า
เวลา มัลดีฟส์ - โคลัมโบ - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)​
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
เตรียมตัวเก็บสัมภาระเพื่อเชคเอาท์ออกจากห้องพักเตรียมพร้อมเดินทางกลับ หลังจากเชคเอาท์ออกจากห้องพักแล้วท่านยังสามารถซึมซับบรรยากาศแห่งความสุขได้จนถึงเวลาที่เรือ Speed Boat มารับท่านไปยังสนามบินโดยทาง Club med จะเตรียมห้องรับรองไว้ให้ท่านได้พักเตรียมเดินทาง หรือท่านใดยังต้องการทำกิจกรรมอื่นๆบนเกาะ สามารถทำได้โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ไว้ (บางกิจกรรม ราคาค่าบริการไม่ร่วมในราคาทัวร์ โปรสอบถามเจ้าหน้าที่ Club Med ก่อนใช้บริการ)
เที่ยง ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย
ค่ำ เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ
  1. SRILANKAN AIRLINES
เที่ยวบิน UL104 Male-Colombo :: 20.35-23.00 / UL402 Colombo-Bangkok :: 01.15-06.15 (+1)

2. BANGKOK AIRWAYS
เที่ยวบิน PG712 MALE-BANGKOK :: 12.40-19.05