product
  4,630  ครั้ง 04-10-2017

ทัวร์สเปน SPAIN มาดริด โทเลโด เซบีย่า บาร์เซโลน่า

โปรแกรม : 8 วัน 5 คืน  

เดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 65,999

- ชม พระราชวังหลวง ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส
- ชม น้ำพุไซเบเลส ที่สร้างอุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน
- ชม พลาซ่า มายอร์ จตุรัสใจกลางเมือง
- ชม ประตูเมืองปูเอร์ตา เด บิซากรา เป็นหนึ่งในประตูเมืองที่มีความสำคัญ
- ชม มหาวิหารแห่งโทเลโด ซึ่งเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสเปน
- ชม ป้อมอัลกาซาร์ ที่ตั้งอยู่ส่วนที่สูงที่สุดของเมืองในอดีตเป็นสถาบันวิชาทางทหาร
- ชม สุเหร่าแห่งเมืองกอร์โดบา หนึ่งในสถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยมของชาวมัวร์
- เดินชม ถนนดอกไม้ ตรอกซอยเล็กๆ ที่ประกอบไปด้วยบ้านเรือนน่ารักสวยงาม
- ชม มหาวิหารแห่งเมืองเซบีย่า ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลก
- นำท่านแวะบันทึกภาพ สนามกีฬาโอลิมปิก
- ชม มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ ก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา
- ชม สวนสาธารณะกูเอล ออกแบบตกแต่งและเนรมิตรตามจินตนาการ
- ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้น LA ROCA VILLAGE
- ช้อปปิ้งสายใหญ่ของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา
- ชม โชว์ระบำฟลามิงโก้ อันตื่นเต้นและเร้าใจ


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : Qatar

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

ข้อเสนอแนะบางปรการและต้องต้องแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวทราบก่อนออกเดินทาง
 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
 • กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
 • กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน
 • กรณีเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มิฉะนั้นถ้าแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้
 • หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำ และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์ หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้
 • ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
 • ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
 • PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
 • ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะไม่มีในบางประเทศ ยกเว้น เด็ก Infant-12 ปี
 • การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน้ำใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน QATAR AIRWAYS
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 • ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ           
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 48 Euro ตลอดทริปการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
 • ค่าวีซ่านักท่องเที่ยว กรณียื่นขอ SCHENGEN VISA จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการยื่น ท่านละ 4,000 บาท (ค่าวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลขึ้นลงตามอัตราค่าเงิน) (ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับท่าน ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)

 

หมายเหตุ
 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
 3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
 4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำ หรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชำระโดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

 

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่ง

การจอง หรือสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระมัดจำ งวดแรก 20,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 • กรณี ไม่มีวีซ่า หากมีความประสงค์ให้ทางบริษัทดำเนินการยื่นเอกสารวีซ่า จะต้องมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ ท่านละ 4,000 บาท
 • กรณีที่ ยังไม่ออกตั๋ว และวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
 • 5,000 บาท พร้อมค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่า และจะคืนเงินส่วนที่เหลือให้ภายใน 7 วัน หลังจากวันทราบผล
 • กรณีที่ ออกตั๋วแล้ว และวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมตามราคาจริง
 • กรณี วีซ่าไม่ผ่าน การพิจารณาจากทางสถานทูต บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
 • การยื่นขอวีซ่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 4-6 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง)
 • กรณีท่านส่งเอกสารในการทำวีซ่าล่าช้าไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

การยกเลิก

 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้า 45 – 59 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 21 – 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% ของราคาทัวร์
 • แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

 

หมายเหตุ: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน ซึ่งมีการผันผวนตลอดเวลา) สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และคำนึงถึงความต้องการความปลอดภัย และประโยขน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา
17:30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 9 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Qatar Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
20:45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเที่ยวบินที่ QR833
เวลา โดฮา - แมดริด
00:05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
02:20 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงแมดริด ประเทศสเปน ​โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR147
07:55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน บาราฮาส กรุงแมดริด Madrid เมืองหลวงของประเทศสเปน ตั้งอยู่ใจกลางแหลมแหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอันทันสมัยล้ำยุคที่ซึ่งกษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับจากเมืองโทเลโดมาไว้ที่นี่ และประกาศให้มาดริดเป็นเมืองหลวงใหม่ยกเว้นช่วงปี ค.ศ. 1601-1607 เมื่อพระเจ้าฟิลลิปที่ 3 ได้ย้ายไปที่เมืองบายาโดลิด มาดริดได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในโลก หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเข้าชม พระราชวังหลวง Royal Palce ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส มีความสวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังอื่นๆ ในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแห่งนี้ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1738 ด้วยหินทั้งหลังในสไตล์บาร็อค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องต่างๆ กว่า 2,830 ห้องและยังเป็นที่เก็บภาพเขียนชิ้นสำคัญที่วาดโดยศิลปินในยุคนั้น รวมทั้งสิ่งของมีค่าต่างๆ อาทิ พัดโบราณ นาฬิกา หนังสือ เครื่องใช้ อาวุธ นำท่านชม อุทยานหลวง ที่มีการเปลี่ยนพันธุ์ไม้ทุกฤดูกาลดอกไม้งดงามตลอดปี
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านผ่านชม น้ำพุไซเบเลส Cibeles Fountain ที่สร้างอุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน ใช้เป็นสถานที่เฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆ ของเมือง และอาคารสวยงามใกล้ๆ กันคือที่ทำการไปรษณีย์ นอกจากนี้ยังมี ประตูชัยอาคาล่า Puerta de Alcala สร้างถวายพระเจ้าชาร์ลส์ที่, สนามสู้วัวกระทิง, สนามฟุตบอลของสโมสรชื่อดังแห่งลาลีกาสเปน ราชันชุดขาว Real Madrid นำท่านชม พลาซ่า มายอร์ Plaza Mayor ใกล้เขต ปูเอด้าเดลซอล หรือประตูพระอาทิตย์ จตุรัสใจกลางเมือง นอกจากจะเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปนแล้ว กิโลเมตรที่ศูนย์ ยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดิน รถเมล์ทุกสาย และยังเป็นจุดตัวของถนนสำคัญของเมืองที่หนาแน่นด้วยร้านค้ามากมายและห้างสรรพสินค้าใหญ่อีกด้วย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Meninas Hotel หรือเทียบเท่า                                      
เวลา แมดริด - โทเลโด - กอร์โดบา​
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด TOLEDO ซึ่งมีความหมายว่า เมืองป้อมน้อย ในอดีตเป็นเมืองหลวงเก่าของเสปน ห่างจากกรุงแมดริดไปทางทิศใต้ประมาณ 70 กิโลเมตร ในปี 1986 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองโทเลโดเป็นเมืองมรดกโลกเนื่องจากมีมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างมากมายในฐานะหนึ่งในเมืองหลวงของจักรวรรดิสเปน รวมทั้งยังเป็นสถานที่ที่ปรากฏร่องรอยวัฒนธรรมของชาวคริสต์ ชาวยิว และชาวมัวร์อยู่ร่วมกันอีกด้วย แวะบันทึกภาพ เมืองโทเลโด แบบพาโนรามา ซึ่งผังเมืองโทเลโดนั้นถือเป็นเอกลักษณ์ที่น่าชื่นชมที่สุดของการจัดสร้างเมืองโบราณอันสมบูรณ์แบบ ตัวเมืองตั้งอยู่บนเนินเขารายล้อมอยู่ประดุจกำแพงธรรมชาติด้วยหุบผา 3 แห่ง โดยมี แม่น้ำทาโค เป็นเส้นทางคมนาคม นำท่านชม นครโลเลโด ซึ่งเป็นนครที่คงความงดงามและความเป็นมาในฐานะเมืองเก่าอันเปรียบเป็นอนุสรณ์แห่งประวัติศาสตร์นั้นยังคงได้รับการยอมรับและบันทึกเอาไว้โดยองค์การสหประชาชาติว่าเป็น เมืองมรดกโลก นำท่านชม ประตูเมืองปูเอร์ตา เด บิซากรา Puerta de Bisagra เป็นหนึ่งในประตูเมืองที่มีความสำคัญที่สุดของเมืองโตเลโด้ ประเทศสเปน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของย่านเมืองเก่า ครั้งหนึ่งเคยเป็นประตูทางเข้าหลักเพื่อเข้าสู่เมืองโตเลโด้ ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 10 สร้างด้วยหินที่แข็งแรงได้สัดส่วน โค้งเป็นรูปเกือกม้าและค่อยๆลดหลั่นได้รูปสวยงามทุกๆ แห่งของเมืองโตเลโด้ ท่านจะได้ชื่นชมกับความแตกต่างของสถาปัตยกรรมแบบอารบิค, มูเดฆาร์, กอธิค และเรอเนสซองส์ นำท่านชม มหาวิหารแห่งโทเลโด Toledo Cathedral ซึ่งเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสเปน มหาวิหารแห่งโทเลโดนี้เริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1227 อันเป็นสมัยที่ศิลปะแบบกอธิคกำลังแพร่หลายอยู่ในยุโรป และเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ. 1493นับเป็นวิหารสไตส์โกธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าของที่ระลึกของโทเลโด เช่น ดามัสเซเน DAMASCENE ซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นภาชนะลงดำและขึ้นลายทอง เงิน หรือทองแดงถือเป็นงานฝีมือที่มีชื่อเสียงของเมืองโทเลโด ชม ป้อมอัลกาซาร์ Alcazar ที่ตั้งอยู่ส่วนที่สูงที่สุดของเมืองในอดีตเป็นสถาบันวิชาทางทหาร จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกของเมืองโทเลโดตาม อัธยาศัย เช่น ดามัสเซเน DAMASCENE ซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นภาชนะลงดำ และขึ้นลายทอง เงิน หรือทองแดง ถือเป็นงานฝีมือที่มีชื่อเสียงของเมืองโทเลโด
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู่ เมืองกอร์โดบา CORDOBA เมืองแห่งที่มีทั้งความเก่าและความทันสมัยประกอบกันไปแบ่งคั่นเอาไว้ด้วย กำแพงเมืองที่สร้างสมัยมัวร์เรืองอำนาจที่ยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็น อย่างดี โดยด้านหนึ่งนั้นเป็นตรอกแคบ ๆ ที่วกวน และรวมเอาความโบราณทั้งปวงไว้ด้วยกัน ขณะที่อีกฟากหนึ่งนั้นเป็น ถนนเลนกว้างทันสมัยอย่างศตวรรษที่ 20 แท้ ๆ ท่านจะได้เห็นบริเวณที่เป็นส่วนของประวัติศาสตร์ในช่วง 152 ปี ก่อนคริสตกาล ทุกวันนี้ในความเป็นเมืองสมัยใหม่ขนาดกลาง ตัวเมืองเก่ายังคงมีสถาปัตยกรรมน่าประทับใจหลายแห่งที่ย้อนไปเมื่อครั้ง เมืองนี้เป็นเมืองหลวงที่เจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรกาหลิบแห่งกอร์โดบา CALIPHATE OF CORDOBA ของชาวมุสลิม ซึ่งเคยปกครองพื้นที่เกือบทั้งหมดในคาบสมุทรไอบีเรีย ประมาณกันว่าเมืองกอร์โดบาซึ่งมีประชากรถึง 500,000 คนในคริสต์ศตวรรษที่ 10 เป็นเมืองใหญ่ที่สุดอันดับสองของโลกรองจากคอนสแตนติโนเปิล
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก AC HOTEL, CORDOBA หรือเทียบเท่า
เวลา กอร์โดบา - เซบียา​
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม สะพานโรมัน Puente Romano ที่สะท้อนมุมมองความเป็นโรมันของเมืองได้ดีที่สุดทอดข้าม แม่น้ำฆัวตาลควิวีร์ Guadalquivir River รายล้อมด้วยสิ่งก่อสร้างในยุคโรมัน อาทิเช่น วิหาร โรงละคร สุสาน รวมทั้งพระราชวังจักรพรรดิแมกซิเมียน แล้วชม ระหัดวิดน้ำ Mills of Guadalquivir ที่นำไปใช้ในการบดแป้ง จากนั้นนำทุกท่านชม สุเหร่าแห่งเมืองกอร์โดบา CORDOBA MEZQUITA หรือ CORDOBA MOSQUE หนึ่งในสถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยมของชาวมัวร์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการป้องกันการเผยแพร่ของศาสนาคริสต์เข้ามายังกลุ่มของชาวมุสลิมสัมผัสถึงความลึกซึ้ง และความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาช่วยเหลือผู้ยากไร้โดยไม่ต้องเดินทางไปแสวงถึงนครเมกกะ ภายในสุเหร่าเป็นเหมือนป่าที่มีเสาวิหารเรียงรายอยู่ถึง 850 ต้น สร้างให้มีลักษณะสวนทางกัน เพื่อให้เกิดภาพสะท้อนเหมือนกระจกเงาหรือแม้แต่ความสูงที่ไม่เหมือนสถาปัตยกรรมใด เฉลี่ย 4 เมตร และตกแต่งในสไตล์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในยุคนั้นสิ่งที่มีชื่อเสียง และชวนให้รำลึกถึงความรุ่งเรืองของอารยธรรมมัวร์ได้มากที่สุดได้แก่ มีห์รับ MIHRAB หรือช่องในผนังกำแพงที่หันหน้าไปทางเมืองเมกกะสำหรับผู้มาแสวงบุญโดยมีห์รับนี้ถือเป็นงานสถาปัตยกรรมชิ้นเอกบนกระเบื้องเซรามิคของศิลปินชาว มัวร์แท้ ๆ แล้วนำทุกท่านเดินชม ถนนดอกไม้ Calleja de las Flores ตรอกซอยเล็กๆ ที่ประกอบไปด้วยบ้านเรือนน่ารักสวยงามไปด้วยกระถางไม้ดอกที่แข่งกันอวดสีสันสวยงามเรียงรายลดหลั่นไปบนแนวผนังและระเบียง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองเซบีย่า SEVILLE เมืองศูนย์กลางทางการเงิน วัฒนธรรมศิลปะของภาคใต้ของสเปน และยังเป็นเมืองหลวงของแคว้นปกครองตนเองอันดาลูเซียอีกด้วย เป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของสเปน และเคยเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โปเมื่อปี ค.ศ. 1992 รวมทั้งเป็นเมืองหลวงของแคว้นอันดาลูเซียด้วย ซึ่งทั้งมวลนี้ล้วนทำให้เซบีญาป็นเมืองมีเสน่ห์ที่สุดในสามเมืองใหญ่ตอนใต้ เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเป็นเมืองอกแตกที่ตั้งอยู่ริมสองฝั่ง แม่น้ำ GUADALQUIVIR มีท่าเรือที่มีความยาว 113 กิโลเมตร หรือ 70 ไมล์ จากส่วนของทะเลเข้ามา ชมสิ่งก่อสร้างที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบของ พลาซ่าเอสปันญ่า ที่สวยงามด้วยตึกรูปโค้งครึ่งวงกลมที่สร้างเพื่องานเอกซ์โปและได้ชื่อว่า เป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในสเปนและยุโรป แต่ละโค้งประตูมีตราประจำจังหวัดไล่เรียงตามตัวอักษร ฝั่งตรงข้ามเป็นอุทยานมาเรียลุยซ่า ร่มรื่นงดงามตระการตาและแฝงความโรแมนติก ชม มหาวิหารแห่งเมืองเซบีย่า SEVILLE CATHEDRAL มหาวิหารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลก ถัดจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในกรุงโรมและมหาวิหารเซนต์ปอลแห่งกรุงลอนดอน มหาวิหารแห่งเมืองเซบีญาเป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่สร้างด้วยศิลปะสไตล์โกธิค ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง / แวะถ่ายรูปกับ หอคอยกิรัลดา GIRALDA TOWER ซึ่งเป็นตึกทรงผอมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง 93 เมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซบีญา จากนั้น ชม ที่บรรจุศพของคริสโตเฟอร์คลัมบัส นักเดินเรือชาวอิตาเลียนที่ค้นพบทวีปอเมริกา ด้วยการสนับสนุนทางการเงินจากกษัตริย์แห่งกัสติย่า จากนั้นเข้าสู่ย่านการค้าใจการเมืองที่เต็มไปด้วยร้านค้านานชนิด ให้ท่านได้เดินเลือกชม เลือกซื้อสินค้าอย่างเพลิดเพลินใจ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พิเศษ! 
ชม ระบำฟลามิงโก้ การแสดงประจำชาติของประเทศสเปน ฟลามิงโกมีกำเนิดจากนิทานพื้นบ้านของสเปนใต้ แล้วพัฒนาเป็นศิลปะที่มีรูปแบบ ซับซ้อนทั้งเพลงดนตรีและการเต้นรำโดยเมื่อแรกอยู่ในหมู่คนยากไร้ในสังคม ความเป็นมาของระบำฟลามิงโกกล่าวกันว่ามาจากพัฒนามาจากระบำยิปซีโดยผสมผสาน เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นของสเปนเองโดยเฉพาะในแถบอันดาลูเซีย ในทศวรรษ 1760 ฟลามิงโก เริ่มเป็นที่รู้จักในแถบกาดิซ เฆเรซ และเซบิย่า
ที่พัก NH HOTEL, SEVILLE หรือเทียบเท่า
เวลา เซบีย่า - บาร์เซโลน่า​
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองบาร์เซโลน่า Barcelona ประเทศสเปน โดยรถไฟความเร็วสูง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ถึงเมืองบาร์เซโลน่า Barcelona ประเทศสเปน เมืองใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศสเปนที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมหลากยุคสมัยมีสวนสาธารณะสิ่งแวดล้อม และการวางผังเมืองที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ สนามฟุตบอลของสโมสรบาร์เซโลน่า สนามคัมป์นู Camp Nou ที่มีขนาดใหญ่มาก โดยมีความจุผู้เข้าชมได้ถึงเกือบ 99,000 คน มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับสนามฟุตบอล นำท่านชม ยอดเขามอนต์จูอิก MONT JUIC เป็นยอดเขาที่มีชื่อเสียงของเมืองบาเซโลน่า ประเทศสเปน มีหน้าผาที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ มองเห็นของทั้งตัวเมือง งดงามยิ่งนัก พร้อมรับลมที่โชยพัดผ่านมา พร้อมสูดอากาศสดชื่น อีกทั้งยอดเขาแห่งนี้ ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่จัดงานกีฬาโอลิมปิกในปี 1992 ด้วย นำท่านแวะบันทึกภาพ สนามกีฬาโอลิมปิก OLYMPIC STADIUM ที่ประเทศสเปนได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานกีฬาโอลิมปิคเมื่อปี 1992 บนยอดเขานี้จะอุดมไปด้วยต้นไม้ร่มรื่น ชาวพื้นเมืองนิยมมาวิ่งออกกาลังกายตามสนามกีฬาต่างๆ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก H10 MARINA HOTEL, BARCELONA หรือเทียบเท่า
เวลา บาร์เซโลน่า
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชม มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ Sagrada Familia สัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 เป็นผลงานชั้นยอดที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของอันโตนี เกาดี้ สถาปนิกผู้เลื่องชื่อ มหาวิหารแห่งนี้ ตั้งอยู่บนถนน Carrer de Mallorca งานชิ้นนี้มีความแปลกตาจากงาน ชิ้นอื่นของเกาดี้ ตรงสีสันอันเรียบนิ่งแบบโทนสีสันอันเรียบนิ่งแบบโทนสีธรรมชาติให้ความรู้สึกที่สงบผ่อนคลายและเยือกเย็น เพราะความที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และยังคงรายละเอียดไว้อย่างดี ดูจากลวดลายสลักเสลาที่ด้านนอกตัวโบสถ์และภายใน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแรงศรัทธาในศาสนาอย่างท่วมท้น สมกับเป็นงานชิ้นสุดท้ายที่เขาอุทิศตนให้กับศาสนจักร ปัจจุบันมหาวิหารแห่งนี้ยังคงดำเนินการก่อสร้างและคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2026 อิสระให้ท่านได้บภาพความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารที่ยังไม่แล้วเสร็จแห่งนี้ นำท่านชม สวนสาธารณะกูเอล Guell Park ณ เชิงเขาคาร์เมล อันเป็นผลงานในปี ค.ศ. 1900 ของ เกาดี้ ซึ่งใช้เวลาออกแบบตกแต่งและเนรมิตรความยิ่งใหญ่ของจินตนาการที่นำมาประยุกต์กับธรรมชาติอย่างยาวนานถึง 14 ปี เพลิดเพลินกับจุดชมวิวบน ระเบียงนั่งเล่น Serpentine bench ที่ประดับตกแต่งลวดลายด้วยกระเบื้องโมเสกนับล้านชิ้น สวนลอยฟ้าที่มี เสาโดริก รองรับอย่างสวยงาม ชมประติมากรรม มังกรโมเสก Mosaic Dragon ไต่คลานบนบันได้น้ำพุเป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก นำคณะชมผลงานของสถาปนิกเอกชาวสเปน ชื่อ อันโตนิโอ เกาดิ Antonio Guadi Cornet ผู้มีชื่อเสียงในการออกแบบศิลปแนวใหม่ Modernist Style หรือ Art Nouveau มีรูปทรงประหลาดๆ ใช้หลักเลขาคณิตและความเป็นธรรมชาติ วัสดุที่ใช้คือ เหล็ก คอนกรีต หินและกระเบื้องเคลือบ โดยได้รับทุนทรัพย์จากมหาเศรษฐีเกลล์ Eusebi Guell Bacigalupi สถาปัตยกรรมแบบเกาดี้นี้เปลี่ยนแปลงเมืองบาร์เซโลน่าไปจากสมัยกลางเป็นอย่างมาก องค์การยูเนสโก้ Unesco ขึ้นทะเบียนให้ ผลงานของอันโตนี เกาดี้ เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปี คศ 1984 ในชื่อ Works of Antoni Gaudi
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ LA ROCA VILLAGE เชิญท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำมากมายตามอัธยาศัย อาทิ Armani, Burberry, Calvin Klein, Coach, Escada, FC Barcelona official store, Gucci, Guess, Hugo Boss, Kipling, L’OCCITANE, Levi’s, Lacoste, LOEWE, Michael Kors, Nike, POLO, PUMA, Ray-Ban, Samsonite, Superdry, Swarovski, Swatch, TAGHEUER, TOMMY HILFIGER, The North Face, Timberland, TUMI, Versace, Zwiliing ตุ๊กตาคู่, Zegna ฯลฯ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก H10 MARINA HOTEL, BARCELONA หรือเทียบเท่า
เวลา บาร์เซโลน่า​
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08:00 น. ท่านเดินทางสู่ ถนนช้อปปิ้ง สายใหญ่ของบาร์เซโลน่า ถนนลารัมบลา Larambla ย่านที่มีชื่อเสียงที่สุดของบาร์เซโลนา แหล่งท่องเที่ยวอันเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกวัย ถนนสายเล็กๆที่มีความยาวเพียง 1.2 กิโลเมตร แต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทับใจทั้งกลางวันและกลางคืน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อสิ้นค้า และ เสื้อผ้าแบรนด์เนม ทั้ง H&M, ZARA, BENETIN, TOPSHOP หรือจะช้อปปิ้งสิ้นค้าแบรนด์เนมชั้นนำซึ่งมีร้านตั้งอยู่ตลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าอาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Loewe และอื่นๆ อีกมากมาย
12:00 น. นำท่านออกเดินทางไปยัง ท่าอากาศยาน บาร์เซโลน่า
15:10 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR146​
23:25 น. เดินทางถึง โดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
เวลา โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
01:55 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR836
12:10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ