product
  4,371  ครั้ง 16-08-2017

Taiwan Japan Cruise and Fly 5D4N - Princess

โปรแกรม : 5 วัน 4 คืน  

เดินทาง : กรกฎาคม - สิงหาคม 2560  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 49,500

- สุดคุ้มได้ทั้ง นั่งเครื่องบิน พร้อมล่องเรือสำราญสุดหรู
- สัมผัสธรรชาติทางใต้ของญี่ปุ่น ณ เกาะ โอกินาว่า, อิชิกากิ
- เที่ยวชม 1Day ทริป ณ ไทเป ประเทศไต้หวัน
- เต็มอิ่มกับกิจกรรมทั้งการแสดงโชว์ คาสิโน สระว่ายน้ำ ฟิตเนส เอนเตอร์เทนเมนท์ ต่างๆ มากมาย

- พบกับบรรยากาศท้องทะเลชายฝั่งแปซิฟิกเหนือ
- อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์เที่ยวบนฝั่ง


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : China Airlines

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

อัตราค่าบริการ

 • ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง        ท่านละ                   49,500 บาท
 • ห้องพักแบบมีระเบียง             ท่านละ                   52,500 บาท
 • ห้องพักแบบมินิสวีท               ท่านละ                   56,000 บาท

ค่าบริการรวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดและ ภาษีสนามบิน
 • โรงแรมที่พักก่อนขึ้นเรือง 1 คืนตามที่ได้ระบุไว้หรือโรงแรมในระดับเดียวกัน (พัก 2 ท่าน / 1ห้อง)
 • ห้องพักบนเรือ (พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้อง / 3 คืน)
 • ภาษีท่าเรือ
 • Pre-Tour ครึ่งวันในไทเป
 • รถรับส่งสนามบิน – โรงแรม – ท่าเรือ – สนามบิน
 • ค่าทิปบนเรือห้องไม่มีหน้าต่าง @ USD40.50

ค่าบริการไม่รวม

 • วีซ่าไต้หวัน **ไต้หวันยกเว้นการตรวจลงตราหรือวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวไทยเป็นเวลา 30 วัน
 • เริ่มฟรีวีซ่าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 59 – 31 กรกฎาคม 60 (ระยะทดลอง 1 ปี)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเทอร์เน็ต, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
 • ทัวร์บนฝั่งที่เรือจอดเทียบท่า
 • ประกันสุขภาพ และ อุบัติเหตุ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 1-3 วัน หลังจากที่ท่านได้ทำการจองและได้รับการยืนยันจากทางเรือ
 • ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดภายใน 30 วันก่อนออกเดินทาง

***หากยอดชำระเวลาในการจองน้อยกว่า 75 วันก่อนเดินทางบริษัท ใคร่ขอเรียกเก็บยอดทั้งหมดทันทีที่ทำการจอง***

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - ไทเป
 08:25 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า - เคาน์เตอร์ สายการบิน CHINA AIRLINES  โดยเที่ยวบินที่ CI838
 13:05 น.  บริการอาหารกลางวัน
นำท่านชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก
  อิสระเที่ยวชมตึกไทเป 101
 เวลา ท่าเรือคีลุง (ไทเป) - เช็คอินขึ้นเรือ Sapphire Princess
17:00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าเรือคีลุง (ไทเป) เช็คอินขึ้นเรือ Sapphire Princess
 เวลา โอกินาว่า (ญี่ปุ่น) 
13:30 น. เดินทางถึง ท่าเรือโอกินาว่า (ญี่ปุ่น)
23:00 น. อิสระบนเรือ หรือเลือกซื้อทัวร์เที่ยวบนฝั่ง
 เวลา อิชิกากิ (ญี่ปุ่น) 
13:00 น. เดินทางถึง ท่าเรืออิชิกากิ (ญี่ปุ่น)
20:00 น. อิสระบนเรือ หรือเลือกซื้อทัวร์เที่ยวบนฝั่ง
 เวลา ท่าเรือคีลุง (ไทเป) - ท่าอากาศยาน เถาหยวน - สมุทปราการ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
07:00 น. เดินทางถึง ท่าเรือคีลุง (ไทเป)
นำท่านเดินไหว้พระวัดหลงซัน และอิสระช้อปปิ้ง 
22:05 น. ท่าอากาศยาน เถาหยวน โดยเที่ยวบินที่ CI837 
00:35 + 1 น. อิสระบนเรือ หรือเลือกซื้อทัวร์เที่ยวบนฝั่ง