product
  4,395  ครั้ง 06-09-2017

ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN IN HOKKAIDO (Asahikawa Route)

โปรแกรม : 6 วัน 4 คืน  

เดินทาง : ตุลาคม 2560  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 48,900

- ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ เก็บผลไม้ตามฤดูกาล
- ชมความสวยงามของประติมากรรมเกล็ดหิมะที่ พิพิธภัณฑ์คริสตัลหิมะ
- ขึ้น กระเช้าอาซาฮิดาเกะ เพื่อดื่มด่ำความงดงามของใบไม้เปลี่ยนสี
- ทานราเมนชื่อดังของฮอคไกโดที่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ
- ประทับใจกับความน่ารักของสัตว์หายากของ สวนสัตว์อาซาฮิคาวะ
- ชมกรรมวิธีการทำสาเกญี่ปุ่นที่ พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโกะยามะ
- เดินเที่ยวถ่ายรูป ณ คลองโอตารุ นาฬิกาไอน้ำโบราณ และ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
- ***อิสระเต็มวัน*** ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ณ ย่านใจกลาง เมืองซัปโปโร
- เต็มอิ่มกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ อันเลื่องชื่อพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : Thai Airways

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

ข้อเสนอแนะบางปรการและต้องต้องแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวทราบก่อนออกเดินทาง
 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
 • กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
 • กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน
 • กรณีเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มิฉะนั้นถ้าแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้
 • หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำ และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์ หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้
 • ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
 • ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
 • PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
 • ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะไม่มีในบางประเทศ ยกเว้น เด็ก Infant-12 ปี
 • การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน้ำใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง
 • ***หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.ญี่ปุ่นกักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างถูกกักตัว และส่งตัวกลับประเทศไทย ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระเองทั้งหมด
 • ***หากท่านติดด่านตม.ทั้งฝั่งประเทศไทยหรือประเทศญี่ปุ่นทำให้ไม่สามารถเดินทางท่องเทียวได้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือคืนเงินค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้น

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน THAI AIRWAYS
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 • ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ           
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 1,200 บาท /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

 

หมายเหตุ
 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
 3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
 4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำ หรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชำระโดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

 

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่ง

การจอง หรือสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระมัดจำ งวดแรก 10,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

การยกเลิก

 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 16 – 29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% ของราคาทัวร์
 • แจ้งล่วงหน้า 1 – 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

 

หมายเหตุ: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน ซึ่งมีการผันผวนตลอดเวลา) สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และคำนึงถึงความต้องการความปลอดภัย และประโยขน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
 20:00 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
 23:45 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TG670
 เวลา ชิโตเซะ - เก็บผลไม้ตามฤดูกาล - พิพิธภัณฑ์คริสตัลหิมะ​
08:30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย สำคัญ!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับ และปรับ นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาวะ Asahikawa เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของฮอคไกโด (รองจากชิโตเซะ) ทีเป็นเหมือนประตูสู่ฮอคไกโดตอนเหนือและตะวันออก โดยจังหวัดนี้มีชื่อเสียงในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ ราเมน และสวนสัตว์ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องศิลปะและวัฒนธรรม ทำให้ในตัวเมืองจะมีงานแกะสลัก และพิพิธภัณฑ์ศิลป์หลายแห่งให้ท่านได้เข้าชม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ก่อนจะถึงเมืองเราจะพาท่านแวะ เก็บผลไม้ตามฤดูกาล ก่อนที่จะเข้าเมืองโดยจุดเด่นของสวนเหล่านี้คืออยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามราวกับว่าคุณเด็ดผลไม้จากป่าก็มิปาน หลังจากนั้นเราจะพาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์คริสตัลหิมะ Snow Crystal Museum ที่เมืองอาซาฮิคาวะ ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางมากมาย และพิพิธภัณฑ์คริสตัลหิมะของอาซาฮิคาวะเป็นอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางที่เน้นในเรื่องหิมะ และเกล็ดหิมะ เป็นอย่างมาก แม้ว่าพิพิธภัณฑ์นี้จะเล็กแต่รับรองว่า คุณจะดื่มด่ำกับความงดงามของประติมากรรมภายใต้คอนเซ็ปท์หิมะเหล่านี้ ซึ่งแน่นอนว่าที่สวยๆ แบบนี้มักจะเป็นหนึ่งในสถาณที่ยอดฮิทในการจัดงานแต่งงานของเหล่าคู่รักมากมายอีกด้วย
ค่ำ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก ART HOTEL ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า
เวลา ขึ้นกระเช้าชมวิว ภูเขาอาซาฮิดาเกะ - หมู่บ้านราเมน - สวนสัตว์อาซาชิยามะ - พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโกะยามะ​
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านไปขึ้น กระเช้าอาซาฮิดาเกะ เพื่อชมและถ่ายรูปธรรมชาติอันงมงามของ อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัน อุทยานที่มีพื้นที่ใหญ่กว่าสองแสนเอเคอร์ของภูเขาอาซาฮิดาเกะทำให้ภูเขาลูกนี้เป็น ภูเขาที่ทั้งใหญ่ และสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น (2.2 กิโลเมตรจากระดับน้ำทะเล และใหญ่เท่าจังหวัดคานากาว่า) ภูเขาไฟที่นอกจากจะยังไม่ดับแต่ไม่ต้องห่วงเพราะการปะทุแต่ละครั้งของภูเขาลูกนี้ห่างกันนับหมื่นปี โดยการที่ยอดภูเขาเป็นสีน้ำตาลจากความร้อนของลาวาตัดกับทัศนียภาพอันงดงามของป่าและใบไม้เปลี่ยนสีเบื้องล่าง นั้นเรียกได้ว่าเข้ากับชื่อที่ชาวไอนุได้เรียกภูเขาลูกนี้ว่า Gods Play Garden (สวนที่เทพเจ้าเล่นแต่งสวนตามใจชอบ) *ช่วงเวลาเปลี่ยนสีของใบไม้นั้นไม่แน่นอนหากท่านโชคดีท่านจะได้เห็นใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงที่สวยที่สุด* หลังจากชมธรรมชาติอันงดงามแล้วเราจะพาท่านไปรับประทานอาหาร ณ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ ที่หนึ่งสถานที่ๆ มีชื่อเสียงของเมืองอาซาฮิคาวะ หมู่บ้านที่รวบรวมเอาร้านราเมนชื่อดังทั่วฮอคไกโดมาไว้ในที่แห่งเดียว
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ) 
เราจะพาท่านไปชมอีกหนึ่งสถานที่ๆ เป็นจุดขายของ เมืองอาซาฮิคาวะ นั่นก็คือ สวนสัตว์อาซาฮิคาวะ นั่นเอง โดยสวนสัตว์นี้นอกจากจะมีสัตว์หายากมากมาย ทั้งหมาป่าหิมะ แพนด้าแดง นกฮูกหิมะ กวางเรนเดียร์ เสือดำ จิ้งจอกแดง รัสเซียเซเบอร์ และสัตว์เขตหวานอีกมากมาย ซึ่งสิ่งที่ทำให้สวนสัตว์แห่งนี้แตกต่างออกไปจากที่อื่น คือนอกจากจะมีสถาณที่ๆ ที่ต่อสัตว์แล้ว ยังมีจุดที่ให้เราเข้าไปอยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ที่สะดวกและปลอดภัยอีกด้วย หลังจากเที่ยวสวนสัตว์มาตลอดบ่อย ก่อนกลับเข้าโรงแรมเพื่อรับประทานอาหารค่ำ เราจะพาท่านเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สาเกโอโทโกะยามะ ที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์มากว่า 300 ปีของญี่ปุ่น ก่อตั้งที่โอซาก้าในสมัยเอโดะโดยเป็นที่นิยมอย่างมากในการใช้เพื่อแสดงคาบูกิ โดยต่อมากลับประสบปัญหาทำให้ต้องปิดกิจการชั่วคราว และมาเปิดใหม่อีกครั้งที่จังหวัดอาซาฮิคาวะแห่งนี้ โดยในพิพิธภัณฑ์จะมีอุปกรณ์ที่ทางโรงเหล้าใช้ในการหมักสาเกในสมัยโบราณวางตั้งโชว์ไว้กับภาพอุคิโยเอะ (ภาพลายเส้นโบราณของญี่ปุ่น) ซึ่งแบรนด์โอโทโกะยามะได้โลดแล่นบนภาพเหล่านี้ในสมัยเอโดะให้ท่านได้ชมกัน
ค่ำ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก ART HOTEL ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า
เวลา คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ตึกรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ถนนทานุกิโคจิ​
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าสำคัญสำหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยู่บนที่ลาดต่ำของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ พบกับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกคลองแห่งนี้สร้างเมื่อปี 1923 โดยสร้างขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใช้สำหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้ และมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อทำถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ และควรแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ และชม นาฬิกาไอน้ำโบราณ สไตล์อังกฤษที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ มีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน้ำอีกเรือนที่แคนาดา
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนำท่านชม ศาลากลางจังหวัด หรือ ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เป็นอาคารที่สร้างในแบบของอเมริกัน ที่เรียกว่า Neo Baroque สร้างปี 1888 เพื่อเป็นศาลากลางของฮอกไกโด มาเป็นเวลา 80 ปี ซึ่งเป็นอาคารที่สร้างด้วยอิฐแดง ปี1969ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ เดินทางสู่ ถนนทานุกิโคจิ Tanuki Koji เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย ร้อนดองกี ร้าน 100 เยน นอกจากนั้นที่นี่ยังมีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนู บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)
ที่พัก WATERMARK HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
เวลา ***อิสระเต็มวัน***ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย โดยมีไกด์นำเที่ยวคอยบริการ​
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน ให้ท่านได้เดินทางท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร และช้อปปิ้งได้อย่างเต็มอิ่ม หรือถ้าหากท่านต้องการที่จะสัมผัสเมืองซัปโปโรแบบมุมสูงๆ ก็ต้องเป็น JR TOWER เป็นจุดชมวิวของเมืองจากระดับความสูงถึง 160 เมตร ไม่รวมตั๋วขึ้น จุดชมวิวราคาประมาณ 700เยน เป็นสถานที่ดึงดูดใจที่รวมทั้งห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าและโรงแรมไว้ด้วยกัน JR TOWER อยู่ติดกับสถานีรถไฟ JR และรถไฟใต้ดิน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการท่องเที่ยวหรือการเลือกซื้อสินค้า ท่านสามารถนั่งรถรางชมเมืองซัปโปโระ ด้วยตัวเอง แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สามารถเลือกเที่ยวได้ใน 1 วัน หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.japan-guide.com/e/e5300.html
- ตึกรัฐบาลเก่า                 - ช้อปปิ้งสึสึกิโนะ            - ตลาดปลายามเช้า
- หอนาฬิกา                    - ช้อปปิ้ง JR TOWER        - โรงงานเบียร์ซัปโปโระ    
- ร้านร้อยเยน                  - จุดชมวิวบนเขาโอคุระ      - ภูเขาโมอิวะ
- สวนโอโดริ                    - โรงงานซ็อกโกแลต        - สวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ
- หอคอย ทีวีทาวเวอร์        - ตรอกราเมน                 
เที่ยง อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
ที่พัก WATERMARK HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
เวลา ชิโตเซะ - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)​
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
10:30 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG671
15:30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ