product
  4,462  ครั้ง 26-09-2017

ทัวร์ไทย บุฟเฟ่ต์ผลไม้ จันทบุรี

โปรแกรม : 2 วัน 1 คืน  

เดินทาง : มิถุนายน 2560  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 4,490

- วัดคาทอลิก จันทบุรี 1 ใน Unseen in Thailand
- เดินเล่น ชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นชุมชนเก่าแก่มีอายุาวนานกว่า 300 ปี
- สักการะ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ ศาลหลักเมือง
- ชมพระอาทิตย์ตกดิน จุดชมวิวเนินนางพญา เป็นจุดชมวิวที่ถือเป็นหนึ่งใน เส้นทางชวนฝัน Dream Destination
- โอเอซิส ซีเวิลด์ ชมความน่ารักของเจ้าโลมาแสนรู้กันได้
- อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ผลไม้ สวนผู้ใหญ่คำนึง ทั้งทุเรียน ลองกอง เงาะ มังคุด สละ ฯลฯ กันแบบจุ


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : Unknown

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

หมายเหตุ
 • กรุณาอ่านรายละเอียด และเงื่อนไขให้ชัดเจน

 

ข้อเสนอแนะบางปรการและต้องต้องแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวทราบก่อนออกเดินทาง
 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
 • กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
 • กรณีเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มิฉะนั้นถ้าแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้
 • หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำ และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์ หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้
 • ราคาทัวร์ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ จะต้องเดินทาง ไป-กลับ ตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
 • กรุณาเตรียม ยารักษาโรคประจำตัว, ชุดที่สวมใส่สบาย หรือชุดสุภาพสำหรับการเข้าชมวัดต่างๆ กล้องถ่ายรูป, อุปกรณ์กันแดดกันฝน เช่น ร่มพับ, เสื้อกันฝน, หมวก, แว่นกันแดด เป็นต้น
 • กรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก หรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
 • เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่ารถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง
 • ค่าที่พักโรงแรม หรือรีสอร์ทระดับมาตราฐาน
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ    
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าเครื่องดื่ม และขนมของว่าง บริการบนรถในระหว่างเดินทาง
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่มต่างหาก
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่ง

การจอง หรือสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระ งวดแรก 2,000 บาท 
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

การยกเลิก

 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 2,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 16 – 29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% ของราคาทัวร์
 • แจ้งล่วงหน้า 1 – 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

 

หมายเหตุ: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน ซึ่งมีการผันผวนตลอดเวลา) สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และคำนึงถึงความต้องการความปลอดภัย และประโยขน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

 เวลา กรุงเทพฯ - วัดคาทอลิกจันทบุรี - ชุมชนริมน้ำจันทบูร - ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน - คุกขี้ไก่ และตึกแดง - จุดชมวิวเนินนางพญา
06:00 น. คณะพร้อมกัน ณ บริษัท Sun Smile Holidays อาคาร 257/24 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
06:30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ จ.จันทบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง
เช้า บริการอาหารว่าง และเครื่องดื่มบนรถ
และสนุกสนานกับกิจกรรมยามเช้า  
09:30 น. เดินทางถึง จ.จันทบุรี นำท่านเดินทางสู่ วัดคาทอลิกจันทบุรี หรือ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล 1 ใน Unseen in Thailand โบสถ์คริสต์ศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแต่งด้วยกระจกสี สเตนกลาส ที่งดงามมาก ส่วนลวดลายจิตรกรรมภายใน เขียนโดยช่างชาวไทยซึ่งแม้แต่ชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมชมยังชมว่าเป็นวัดที่สวยงาม มีเอกลักษณ์ไม่แพ้ในประเทศแถบยุโรป  จากนั้นเราจะพาท่านไปยัง ชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นชุมชนเก่าแก่มีอายุาวนานกว่า 300 ปี ที่นี่ท่านจะได้สัมผัสกับความเก่าแก่ของชุมชนแล้ว ท่านยังสามารเลือกชื้อหาของที่ระลึก หรือเดินเล่นชิมอาหาร ขนม พื้นเมืองได้อีกด้วยค่ะ หลังจากนั้นนำท่านเดินทาง สักการะ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ ศาลหลักเมือง เพื่อไปกราบไหว้นมัสการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งตั้งอยู่บนถนนท่าหลวง บริเวณหน้าค่ายตากสิน จ.จันทบุรี
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (เมนู อาหารพื้นเมือง)
จากนั้น เราก็จะไปกันต่อที่แหลมสิงห์ แวะชมสถานที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์ เช่น คุกขี้ไก่ และ ตึกแดง จันทบุรี เป็นคุกโบราณ เมื่อปี พ.ศ. 2436 ฝรั่งเศสได้เข้ามายึดครองจังหวัดจันทบุรี และได้สร้างคุกขี้ไก่นี้ขึ้นเพื่อกักขังนักโทษชาวไทยที่ได้ต่อต้านกับชาวฝรั่งเศส ที่มาอยู่ในประเทศไทยนี้ พร้อมกับการสร้างตึกแดง ชั้นบนเป็นที่เลี้ยงไก่สำหรับถ่ายมูลใส่หัวนักโทษข้างล่าง คุกขี้ไก่ เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมก่อด้วยอิฐแดงก้อนหนา ขนาดกว้าง 4 เมตร สูง 10 เมตร รูปทรงปิรามิด
14:30 น. เราจะนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ หาดเจ้าหลาว โดยใช้เส้นทางเลียบหาด วิวสองข้างทางสวยงามสบายตา นำท่านเช็คอินเข้าห้องพัก ณ หาดทรายทอง รีสอร์ท หาดเจ้าหลาว เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำสระ เล่นน้ำทะเล นอนอ่านหนังสือ ฯลฯ
16:00 น. นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวเนินนางพญา เป็นจุดชมวิวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด ถือเป็นหนึ่งใน เส้นทางชวนฝัน Dream Destination บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จุดที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก ได้เห็นวิวชายฝั่งทะเลแบบกว้างๆ และถนนโค้งสวยๆ ริมชายฝั่งทะเล ราวกับวิวต่างประเทศ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (ทะเลบุรี) 
ที่พัก Chanchaolao Beach Resort หรือเทียบเท่า                
 เวลา เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่าวคุ้งกระเบน - จันทบุรีอควาเรียม - โอเอซิส ซีเวิร์ด - บุฟเฟต์ผลไม้ - กรุงเทพฯ
07:00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
เดินทางมายัง เส้นทางศีกษาธรรมชาติอ่าวคุ้งกระเบน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานเงินทุนก่อนตั้งขึ้นเพื่อนเป็นแหล่งเรียนรู้และฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน ภายในมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จัดแบ่งเป็นสถานี ร่มรื่นและสวยงาม จากนั้น เราจะไปชมปลาทะเลสวยงาม และยากที่จะพบกันที่ จันทบุรี อควาเรียม เดินผ่านอุโมงค์ครึ่งวงกลมภายในมีปลากระเบนราหู, ปลาโรนิน, ฉลาม ฯลฯ สวยงามไม่น่าพลาดอย่างยิ่ง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (เมนู ซีฟู๊ด)
13:30 น. เดินทางสู่ โอเอซิส ซีเวิลด์ ชมความน่ารักของเจ้าโลมาแสนรู้กันได้ ที่นี่เปิดการแสดงโชว์ทุกวัน อีกทั้งยังเปิดให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสกับโลมาอย่างใกล้ชิด โดยการเล่นน้ำกับโลมา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มาเยือนเป็นอย่างมาก จากนั้น เราจะนำท่านไป รับประทานบุฟเฟ่ต์ผลไม้สวนผู้ใหญ่คำนึง ทั้งทุเรียน ลองกอง เงาะ มังคุด สละ ฯลฯ กันแบบจุใจ พร้อมทั้งเดินชมสวนผลไม้ และซื้อผลไม้กลับบ้าน ฝากคนที่ท่านรัก
18:00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 
19:30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ