product
  4,351  ครั้ง 26-09-2017

ทัวร์ไทย ทุ่งดอกกระเจียว ชัยภูมิ

โปรแกรม : 2 วัน 1 คืน  

เดินทาง : มิถุนายน - สิงหาคม 2560  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 3,990

- ชม ทุ่งดอกกระเจียว ลัดเลาะไปตามทางเดิน ชมทุ่งดอกกระเจียว หรือ ดอกบัวสวรรค์
- ลานหินงาม ชมหินรูปร่างแปลกตา
- สักการะ อนุสาวรีย์ พระยาภักดีชุมพล (พระยาแล) เจ้าเมืองคนแรกของชัยภูมิ
- มอหินขาว หรือ สโตนเฮนจ์เมืองไทย ชม แท่งเสาหินขนาดใหญ่จำนวน 5 เสา
- วิหารเทพวิทยาคม วิหารธรรมที่ยิ่งใหญ่ จากปณิธานของหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : Unknown

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

หมายเหตุ
 • กรุณาอ่านรายละเอียด และเงื่อนไขให้ชัดเจน

 

ข้อเสนอแนะบางปรการและต้องต้องแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวทราบก่อนออกเดินทาง
 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
 • กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
 • กรณีเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มิฉะนั้นถ้าแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้
 • หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำ และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์ หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้
 • ราคาทัวร์ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ จะต้องเดินทาง ไป-กลับ ตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
 • กรุณาเตรียม ยารักษาโรคประจำตัว, ชุดที่สวมใส่สบาย หรือชุดสุภาพสำหรับการเข้าชมวัดต่างๆ กล้องถ่ายรูป, อุปกรณ์กันแดดกันฝน เช่น ร่มพับ, เสื้อกันฝน, หมวก, แว่นกันแดด เป็นต้น
 • กรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก หรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
 • เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่ารถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง
 • ค่าที่พักโรงแรม หรือรีสอร์ทระดับมาตราฐาน
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ    
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าเครื่องดื่ม และขนมของว่าง บริการบนรถในระหว่างเดินทาง
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่มต่างหาก
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่ง

การจอง หรือสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระ งวดแรก 2,000 บาท 
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

การยกเลิก

 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 2,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 16 – 29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% ของราคาทัวร์
 • แจ้งล่วงหน้า 1 – 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

 

หมายเหตุ: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน ซึ่งมีการผันผวนตลอดเวลา) สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และคำนึงถึงความต้องการความปลอดภัย และประโยขน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

 เวลา กรุงเทพฯ - อ.เทพสถิตย์ จ.ชัยภูมิ - อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม - บ้านเขว้า - ปรางค์กู่ - เจ้าพ่อพระยาแล
05:00 น. คณะพร้อมกัน ณ บริษัท Sun Smile Holidays อาคาร 257/24 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
05:30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ อ.เทพสถิตย์ จ.ชัยภูมิ โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง
เช้า บริการอาหารว่าง และเครื่องดื่มบนรถ
และสนุกสนานกับกิจกรรมยามเช้า  
09:30 น. เดินทางถึง จ.ชัยภูมิ นำท่านเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นของอุทยาน นำท่านเข้าสู่ จุดชมวิวผาสุดแผ่นดิน ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของรอยต่อภาคกลางกับภาคอีสาน กว้างไกลสุดลูกตา จากนั้นนำท่านสู่ ทุ่งดอกกระเจียว ให้ท่นได้เดินลัดเลาะไปตามทางเดิน ชม ทุ่งดอกกระเจียว หรือ ดอกบัวสวรรค์ สีชมพูอมม่วง ที่บานสะพรั่งเต็มทุ่งสลับกับหญ้าเพ็กในช่วงฤดูฝนที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเยือน นำท่านชม ลานหินงาม ชมหินรูปร่างแปลกตา อาทิ หินถ้วยฟีฟ่าเวิล์ดคัพ หินปราสาท หินมอหำตั้ง หินรูปสัตว์ต่างๆ และให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากบริเวณหน้าอุทยาน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
นำท่านเดินทางสู่ บ้านเขว้า
14:30 น. ให้ท่านได้เลือก ซื้อผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อ ที่ อ.บ้านเขว้า สินค้าหัตถกรรมผ้าไหมที่มีชื่อเสียงของชัยภูมิ
16:00 น. นำท่านชม ปรางค์กู่ โบราณสถานคู่เมืองชัยภูมิ เป็นปราสาทแบบขอม ที่เชื่อว่าสร้างขึ้นเป็นอโรคยาศาล ที่สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่ 18 มีปรางค์ประธานอยู่ตรงกลาง 1 องค์และบรรณาลัยด้านหน้า 1 หลังสร้างขึ้นจากศิลาแลง ให้ท่านได้เดินชมโบราณสถาน จากนั้นนำท่านสักการะ อนุสาวรีย์ พระยาภักดีชุมพล (พระยาแล) เจ้าเมืองคนแรกของชัยภูมิ และเป็นผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล อนุสาวรีย์สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2518 โดยชาวชัยภูมิได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่เจ้าเมืองคนแรกของชัยภูมิ
17:00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ ตัวเมืองชัยภูมิ เข้าสู่ที่พัก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร 
พักผ่อนยามค่ำคืนหรือปั่นจักรยานชมเมืองยามค่ำคืนได้ตามอัธยาศัย
ที่พัก Siam River Resort หรือเทียบเท่า                
 เวลา ชัยภูมิ-อุทยานภูแลนคา-มอหินขาว-น้ำตกตาดโตน-วัดบ้านไร่-ทุ่งกังหันลมห้วยบง- กรุงเทพฯ
07:00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
08:00 น. นำท่านสู่ อุทยานภูแลนคา ให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปกับ มอหินขาว หรือ สโตนเฮนจ์เมืองไทย ชมแท่งเสาหินขนาดใหญ่จำนวน 5 เสา ตั้งเรียงรายกันเป็นแถว มีความสูงประมาณ 12 เมตร จากนั้นชมกลุ่มหินที่มีรูปร่างแปลกตา เรียกว่า “หินโขลงช้าง” หินที่มีหินรูปร่างคล้ายโขลงช้างจำนวนมาก และชมวิวทิวทัศน์บริเวณ “เขาหัวนาค” ที่สวยงาม
11:00 น. นำท่านเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโตน ชมสายน้ำตกที่ไหลจากลำน้ำประทาว ผ่านหินลาดลงสู่เบื้องล่าง และมีน้ำไหลตลอดทั้งปี และยังได้รับรางวัลสถานที่ท่องเที่ยวระดับประเทศในเรื่องของการจัดการอุทยาน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ร้านค้าสวัสดิ์การน้ำตกตาดโตน)
14:00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดบ้านไร่ นำท่านชม วิหารเทพวิทยาคม วิหารธรรมที่ยิ่งใหญ่ จากปณิธานของหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ “กูจะทำให้ชาวบ้าน เพื่อตอบแทนข้าวน้ำที่เขาให้กูกินทุกวัน” นำท่านชมความงดงามตระการตาของวิหารเทพ ซึ่งมีทั้งหมด 5 ชั้น ชมประติมากกรรมปูนปั้นที่สวยงาม อาทิ ซุ้มเจ็ดสี มณีเจ็ดแสง ชั้นบาดาล ซึ่งมีความหมายและมีความเชื่อตามคติของไทย ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และกราบนมัสการรูปหล่อหลวงพ่อคูณ ชั้นบนสุดของวิหารเทพ เชิญท่านร่วมทำบุญในรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนที่อื่น โดยการใช้บัตรสมาร์ทการ์ด ในการทำบุญแทนเงินสด
15:30 น. ถึง ทุ่งกังหันลมห้วยบง อ.ด่านขุนทด ซึ่งเป็นโรงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังลมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ มีกังหันท้งหมด 90 ต้น บนเนื่อที่กว่า 10,000 ไร่ และถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับทุ่งกังหันลมขนาดใหญ่ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
16:00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะ เค้กบ้านสวน ให้ท่านเลือกซื้อของฝาก และรับประทานอาหารค่ำตามอิสระ
20:00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ