Sun Smile Holidays | ทัวร์ไต้หวัน Promotion Taiwan ไทเป ไทจง เกาสง (SMTWTK_VZ)
product
  5,067  ครั้ง 18-07-2017

ทัวร์ไต้หวัน Promotion Taiwan ไทเป ไทจง เกาสง (SMTWTK_VZ)

โปรแกรม : 6 วัน 4 คืน  

เดินทาง : กรกฎาคม - กันยายน 2560  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 25,900

- ชม พิพิธภัณฑ์พุทธศาสนาวัดฝอกวงซาน
- Formosa Boulevard
สถานีรถไฟฟ้าที่เมืองเกาชง
- นั่ง รถไฟชมวิวอาลีซาน ลาดผ่านตามแนวภูเขา
- ล่องเรือชม ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งงดงามราวกับภาพวาด
- นมัสการอัฐิของ พระถังซัมจั๋ง
- วัดเหวินอู่
กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู
- ช้อปปิ้งที่ ซีเหมินติง, ย่านซินจูเจียง, DUTY FREE, ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
- ซื้อของฝากที่ ร้านขนมเหวยเก๋อ เป็นร้านขนมที่อร่อย
- เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น หรือหมู่บ้านเก่าแก่บนภูเขา
- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น89) ที่มีความสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก
- หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเล็กๆ แต่มากเสน่ห์ของเมืองไทจง


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : Vietjet Air

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

ข้อเสนอแนะบางปรการและต้องต้องแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวทราบก่อนออกเดินทาง
 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
 • กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
 • กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน
 • กรณีเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มิฉะนั้นถ้าแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้
 • หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำ และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์ หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้
 • ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
 • ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
 • PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
 • ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะไม่มีในบางประเทศ ยกเว้น เด็ก Infant-12 ปี
 • การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน้ำใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง
 • รายการทัวร์นี้มีแวะร้านขายของฝากที่ขึ้นชื่อ 3 ร้าน คือ ร้านชา  ร้านขนมเค้กสัปปะรด GERMANIUM SHOP
 • กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนผู้เดินทาง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาทต่อท่าน (ก่อนวันเดินทาง 5 วันเท่านั้น)

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน VIETJET AIR
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 • ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ           
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 900 TWD /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

 

หมายเหตุ
 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
 3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
 4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำ หรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชำระโดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

 

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่ง

การจอง หรือสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระมัดจำ งวดแรก 5,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

การยกเลิก

 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้า 16 – 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 11 – 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% ของราคาทัวร์
 • แจ้งล่วงหน้า 1 – 10 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

 

หมายเหตุ: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน ซึ่งมีการผันผวนตลอดเวลา) สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และคำนึงถึงความต้องการความปลอดภัย และประโยขน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เมืองไทจง 
14:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 3 เคาน์เตอร์ E สายการบิน VIETJET AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
16:30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ไทจง ประเทศไต้หวัน โดยเที่ยวบินที่ VZ3560 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง)
20:30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ไทจง ประเทศไต้หวัน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
ค่ำ บริการอาหารค่ำ (Set Box แซนด์วิช+ชาไข่มุก)
ที่พัก ICESA EZ HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 
เวลา เกาสง - วัดฝอกวางซาน - สวนสนุกอีด้า (ไม่รวมค่าเข้า) - สถานีรถไฟ Bluelevard - ช้อปปิ้ง Shinkuchan
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์พุทธศาสนาวัดฝอกวงซาน ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์พระขนาดใหญ่ปรางค์ประทานพร ซึ่งมีพุทธลักษณะที่สวยงามนอกจากนี้ให้ทุกท่านได้เดินชมบรรยากาศอันร่มรื่นโดยรอบ จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ อาณาจักรสวนสนุกอีด้าเวิลด์ (ยังไม่รวมค่าเข้า) สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ดินแดนในฝันของคนทุกเพศทุกวัย บนเนื้อที่กว่า8600 ตารางเมตร มีร้านค้าถึง 123 ร้านค้า ตัวห้างสรรพสินค้าเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์โมเดิร์คลาสสิก สนุกสุดเหวี่ยงกับเครื่องเล่นอันทันสมัยกว่า 47 ชนิด อาทิ เครื่องเล่นกังหันหมุนที่มีความสูงจากพื้น 55 เมตร เรือเหาะสูง 33 เมตร อีกทั้งมีรถไฟเหาะรูปตัวUแห่งเดียวในเอเซีย ท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งก็มี โซน OUTLET MALL ขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังชั้นนำของโลก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ Formosa Boulevard สถานีรถไฟฟ้าที่เมืองเกาชง ที่อยู่ทางใต้ของไต้หวัน ถูกจัดอันดับให้เป็นสถานีรถไฟฟ้าที่สวยที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก เป็นศูนย์กลางการขนส่งมวลชนของเกาชงและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญด้วย  สถานีรถไฟฟ้าแห่งนี้ประดับประดาด้วยงานกระจกสีที่มีชื่อว่า Dome of Light เป็นผลงานการออกแบบของนาร์ซิสซัส ฮัวกาลิต้า นักศิลปะด้านกระจกชื่อดังชาวอิตาลี ใช้เวลาประกอบเชื่อมต่อกับหลังคาสถานีนานถึง 4 ปีมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 660 ตารางเมตร ทำให้ Dome of Light เป็นงานศิลปะกระจกสีชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก
     ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นพาทุกท่านช้อปปิ้ง ย่านซินจูเจียง Shinkuchan Shopping District ย่านช้อปปิ้งแฟชั่นชื่อดังที่สุดของเมืองเกาสง มีสินค้าเกียวกับแฟชั่นทุกแบบทั้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา เครื่องสำอางค์ ไปจนถึงร้านขนม ของกิน ร้านอาหาร คาเฟ่ ชิคๆ คูลๆ เพราะเป็นแหล่งแฮงค์เอ้าของวัยรุ่นของเมืองนี้ด้วย มีทั้งร้านท้องถิ่นและแบรนด์จากต่างประเทศ เหมือนกับย่านซีเหมินติง Ximending ของเมืองไทเป ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเกาสง
     ที่พัก      CITY SUITES HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
เวลา เกาสง - อาลีซาน - รถไฟชมวิวอาลีซาน - เจียอี้​
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน Alishan National Scenic Area เทือกเขาอาลีซันซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน ภาพแสงตะวันที่แสนจะงดงามเมื่อยามพระอาทิตย์ขึ้น ทางรถไฟสายเก่าที่ทอดยาวผ่านกลางป่าที่ปกคลุมด้วยหมอกเมฆ และยามพระอาทิตย์อัสดงก็เป็นทัศนียภาพทางธรรมชาติที่งดงามที่สุดของอาลีซัน พร้อมพาทุกท่านนั่ง รถไฟชมวิวอาลีซาน ลาดผ่านตามแนวภูเขาจากสถานีต้นทางเมืองเจียอี้บนระดับความสูง 30 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล จนถึงสถานีปลายทางบนยอดเขาที่มีระดับความสูงถึง 2,216 เมตรจากระดับน้ำทะเล รถไฟแล่นขึ้นยอดเขาโดยผ่านอุโมงค์ 49 แห่ง และสะพาน 77 แห่งแล้วแล่นผ่านป่าเขตร้อนและป่ากึ่งเขตร้อน ความงดงามทางธรรมชาติที่เย้ายวนของเทือกเขาอาลีซันนี้รอคอยต้อนรับการเดินทางมาเปลี่ยนบรรยากาศของผู้ที่อาศัยอยู่ในเมือง และนักท่องเที่ยวจากเมืองต่างๆ ของไต้หวัน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ (อุทยานแห่งชาติอาลีซาน)
นั้นเดินทางต่อสู่ เมืองไทจง เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3 ของไต้หวันเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนาแวะ ชิม ชาอูหลง ที่ ร้านใบชา ชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเป็ นพันเมตรจากระดับน้ำทะเล และเป็นของฝากที่คนไทยนิยมซื้ อกลับเป็ นของฝากชนิดหนึ่ง    
     ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
     ที่พัก      LOOK ROYAL HOTEL 4*  หรือเทียบเท่า
เวลา เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดจงไถ - วัดเหวินอู่ - ไทเป101 (ไม่ขึ้น ชั้น 89)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำทุกท่านล่องเรือชม ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่า งดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตั้งอยู่ในเขตของ ซันมูลเลก เนชั่นแนลซีนิกแอเรีย ซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยันจันทรา” นำท่านนมัสการอัฐิของ พระถังซัมจั๋ง ที่ได้อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่ วัดเสวียนกวง (วัดพระถัมซำจั๋ง) เมื่อปี ค.ศ.1965 จากนั้นเดินทางต่อสู่ วัดเหวินอู่ กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหิน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไทเป เมืองหลวงของไต้หวัน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น89) ตึกระฟ้าแห่งนี้เคยมีความสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร อิสระท่านช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปบริเวณตึก 101 ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชั้นนำ 
     ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
     ที่พัก      LOFT SEA SIDE HOTEL 4*  หรือเทียบเท่า
เวลา ร้านพายสับปะรด - อุทยานเหย๋หลวิ่ - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - พิพิธภัณฑ์เจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทาง แวะซื้อของฝากที่ ร้านขนมเหวยเก๋อ เป็นร้านขนมที่อร่อย และขึ้นชื่อของไต้หวันซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 ปีซ้อน ท่านสามารถเลือกซื้อ DIY พายสัปปะรด ในแบบของท่านเพื่อ เป็นของฝากจากเมืองไต้หวันได้ โดยทีเด็ดคือ พายสับประรด (เฟิ้งหลีสู่) อันโด่งดัง จากนั้นนำทุกท่านตื่นตาตื่นใจกับ อุทยานเย๋หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตา และงดงามเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล ลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนทำให้เกิดการทับถมของแนวหินตามชายฝั่งในรูปร่างที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยโขดหิน ชะง่อนทราย รูปร่างต่างๆ เช่นรองเท้าเทพธิดา, เทียน, ดอกเห็ดเต้าหู้รังผึ้ง และที่โดดเด่นมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ “เศียรราชินี”
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาท่านเดินทางไป เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น หรือหมู่บ้านเก่าแก่บนภูเขา เป็นหมู่บ้านที่งดงามด้วยประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ ในอดีตเคยเป็นแหล่งเหมืองแร่ทองคำที่เก่าแก่ มีทิวทัศน์ชายฝั่งที่งดงาม และเป็นสถานที่สำหรับถ่ายภาพยนตร์เรื่อง A CITY OF SADNESS ที่โด่งดัง ถนนสายเก่าแก่ของหมู่บ้านในจิ่วเฟิ่นนี้เต็มไปด้วยสิ่งของหลายอย่างตั้งแต่ของกินเล่นไปจนถึงสินค้ากระจุกกระจิกที่สวยงาม นำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม กอปรอาณาเขตที่กว้างขวาง ทำให้อนุสรณ์แห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติ 
     ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น อิสระในการช้อปปิ้งที่ ซีเหมินติง เป็นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองไทเป เปรียบเสมือนสยามสแควร์ ในกรุงเทพฯ ที่นี่เป็นศูนย์รวมแห่งแฟชั่นทั้งสไตล์ไต้หวัน เกาหลี และญี่ปุ่น รุ่นใหม่ที่ทันสมัยให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกช้อปกันได้อย่างเต็มอิ่ม นอกจากเป็นศูนย์รวมแห่งแฟชั่นแล้ว ซีเหมินติง ยังเป็นแหล่งที่มีอาหารแปลกใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชิม
     ที่พัก      HEDO HOTEL 4*  หรือเทียบเท่า
เวลา DUTY Free - ร้านสร้อยเจอร์มาเนียม - มุ่งสู่ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดกลางคืนฝงเจี่ย - ท่าอากาศยาน ไทจง - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)​
     เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ช้อปปิ้งที่ DUTY FREE แหล่งสินค้าปลอดภาษี ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมนำเข้าจากต่างประเทศ อาทิ ปราด้า, ชาแนล, เฟอร์รากาโม่ เป็นต้น จากนั้นพาทุกท่านเดินทางไปยัง ร้านสร้อยเจอร์มาเนียม เลือกซื้อกำไลข้อมือเพื่อสุขภาพ แต่ยังประกอบไปด้วยพลังแม่เหล็ก บำบัด ไททาเนียม และแร่เจอร์เมเนียมแท้ ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยให้ระบบการไหลเวียนโลหิตของคุณดีขึ้น พร้อมทั้งกระตุ้นกระบวนการเผาผลาญอาหาร เสริมสร้างพละกำลัง ให้รู้สึกได้ถึงสุขภาพที่ดีทุกครั้งที่สวมใส่กำไลไททาเนียมนี้
     เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเล็กๆ แต่มากเสน่ห์ของเมืองไทจง เดิมถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1940-1950 เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวสำหรับทหาร แต่จบลงด้วยการตั้งเป็นถิ่นฐานถาวรของทหารเหล่านั้น หลังจากผ่านความเงียบเหงาซบเซา และน่าเบื่อมาสักระยะ ต่อมานายหวง หยุง ฝู Huang Yung-fu ทหารผ่านศึกที่ได้สร้างภาพวาดที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่สวยงาม และสร้างความมีชีวิตชีวาจากสีสันของภาพวาดที่เริ่มจากบ้านหลังหนึ่งไปสู่บ้านอีกหลายๆหลังในเขตหมู่บ้านสายรุ้ง โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในทีวี, พืชสัตว์, นก, กระบือ และคนพื้นเมืองเป็นต้น จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ตั้งอยู่ด้านหลังของมหาวิทยาลัยฝ่งเจี่ย เมืองไทจง เป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าจำหน่ายสินค้าครบครันทั้งเสื้อผ้า เครื่องสำอาง และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่ได้แก่ ชานมไข่มุก กุนเชียง และเต้าหู้เหม็น นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อสินค้าต่างๆได้อ­ย่างพอใจ ส่วนท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER และรองเท้าผ้าใบ แบรน์ดัง พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน จากนั้นน้ำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ไทจง เพื่อเช็ดอิน โหลดกระเป๋า
   21:00 น.   ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ3561 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง)
 23:30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ