product
  4,483  ครั้ง 16-08-2017

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง (BZHKG007) - BZ

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน  

เดินทาง : กรกฎาคม - ตุลาคม 2560  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 8,888

- ชม วัดอาม่า  (A-Ma Temple)
- ชม  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสัมฤทธิ์
- ชม THE VENETIAN RESORT โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการ
วัดผู่โถว นมัสการองค์สังกระจาย
ตลาดใต้ดินกงเป่ยหรือตลาดใต้ดิน แหล่งช้อปปิ้ง
- ชม สวนหยวนหมิงหยวน ซึ่งเป็นสวนจำลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปักกิ่ง
- ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : Air Asia

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

หมายเหตุ : 

 • ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น)กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น  และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class 30 กิโล / เอมิเรตส์ Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอร์ไลน์ 20 กิโล / คาเธ่ย์แปซิฟิค 20 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

 

อัตรานี้ไม่รวม

     1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

   2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

   3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์

   4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

   5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

  6. ค่าทิปสำหรับคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  ท่านละ 1,200 บาท /ทริป/ต่อท่าน (เด็กและผู้ใหญ่เท่ากัน)

     ชำระที่สนามบิน    (ก่อนเดินทางเท่านั้น)

7. ค่าวีซ่า 1,000บาท/ท่าน (ชำระพร้อมยอดส่วนที่เหลือ)

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง ชำระยอดเต็มทั้งหมด (ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินแล้วเท่านั้น) หากต้องยื่นวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทำการจองแล้ว(ใช้เวลาขอวีซ่าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ)

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
 2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
 3. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ)
 4. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน10 ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย7 วันก่อนการเดินทาง
 6. เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
 7. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ

1. การยกเลิกการเดินทางตั้งแต่วันจองจนถึงก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขอยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

5. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัด

      จำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ   

     หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

   **สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**

7. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง 

      พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา ดอนเมือง - มาเก๊า –วัดอาม่า- เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ -  เวเนเชี่ยน-จู่ไห่
07:30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 3 เคาน์เตอร์ 1-2 สายการบิน แอร์เอเชีย‎ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
10:10 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน มาเก๊า โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD762 (เดินทางเดือน ก.ค.-ส.ค. 60)
(หากเดินทางพีเรียด ก.ย.-ต.ค. 60 เวลาเดินทางจะเป็น FD760/06.45-10.20) *หากไฟลท์นี้จะไม่มีมื้อเย็นแต่เปลี่ยนเป็นมื้อกลางวันให้แทน (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
17:30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง มาเก๊า เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจ ในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิมจนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ที่สำคัญคือชาวโปรตุเกสได้นำพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมายทำให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มี่การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรียกได้ว่าเป็น “ยุโรปใจกลางเอเชีย” มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้งบนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ลในอดีตมาเก๊าเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส นานถึง 400 ปี จนกระทั่งวันที่19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสทำพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากนั้นมาเก๊าได้กลายเป็นหนึ่งในเขตปกครองพิเศษของจีนอย่างสมบูรณ์แต่ยังคงสภาพการเมืองการปกครองในรูปแบบของหนึ่งประเทศสองระบบ  นำท่านชม วัดอาม่า  (A-Ma Temple) นี้ ถือเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า  ..จามเรื่องราวสืบเนื่องมาจาก เมื่อครั้งชาวโปรตุเกส เดินทางมาขึ้นฝั่งที่มาเก๊าตรงบริเวณวัดนี้ แล้วได้ถามกับชาวบ้านว่าเกาะนี้ชื่อว่าอะไร ชาวบ้านได้ตอบไปว่า "ม่าก๊อก" ชาวโปรตุเกสจึงเรียกประเทศนี้เรื่อยมา จนสุดท้าย กลายเป็นมาเก๊า
จากนั้นผ่านชม  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบคืนให้กับประเทศจีน ....จากนั้นนำท่านมา ประตูโบสถ์เซนต์ปอล ที่สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ในปี 1835 ทำให้วิทยาลัยเซนต์ปอลที่อยู่ติดกับโบสถ์ ก็กลายเป็นซากด้วยเช่นกันโดยรวมแล้วโบสถ์มาแตร์เดอีเดิม วิทยาลัยเซนต์ปอล (St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่ของวิทยาลัยเซนต์ปอลคือประจักษ์พยานการก่อตั้งมหาวิทยาลัยของตะวันตกใน ภูมิภาคตะวันออกไกลและได้รับการวางหลักสูตรการศึกษาไว้อย่างพิถีพิถันขณะที่ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลในปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า  เซนาโด้สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลายลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและแวะซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงและสินค้าแผงลอยมากมาย... จากนั้นนำท่านแวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊า ขนมทาร์ตไข่และทองพับห่อสาหร่ายที่ขึ้นชื่อ...นำท่านชม THE VENETIAN RESORT โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจำลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจำลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหารชื่อดังให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบและร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า300 ร้าน เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ล่องเรือกอนโดล่า GONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรายการ ราคาท่านละ 120 เหรียญ) ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะ เสี่ยงโชคคาสิโนซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี เข้าไปภายในคาสิโน และไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกภาพใดๆ ภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควรแต่งกายสุภาพ)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่จูไห่โดยรถโค้ชปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ย  ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร)   ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60นาที  เมืองจูไห่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่”  ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น “เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”
ที่พัก LANDMARK HOTEL หรือ SILVER HOTEL หรือเทียบเท่า
เวลา จู่ไห่ – ถนนคู่รัก – สาวงามหวีหนี่ – วัดผู่โถว – ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย – พระราชวังหยวนหมิงหยวน + โชว์                     
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านนั่งรถชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก  THE LOVER’S ROAD ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มีการนำเก้าอี้ หรือม้านั่งซึ่งทำมาสำหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รัก  ผ่านชม สาวงามหวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล และนำท่านเดินทางสู่ศูนย์สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ และชมสินค้าพื้นเมืองของเมืองจูไห่ อาทิเช่น ใบชา หยก ครีมไข่มุก ผ้าไหม ฯลฯ เพื่อฝากคนที่ท่านรัก จากนั้นนำท่านสู่ วัดผู่โถว นมัสการองค์สังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมเพื่อความโชคดี นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้าเพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ เพื่ออายุยืนนาน       
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านสู่ ตลาดใต้ดินกงเป่ยหรือตลาดใต้ดิน แหล่งช้อปปิ้งแหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อ อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ, เกมส์บอย, MP3, MP4, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้าตามแฟชั่นตามฤดูกาลในช่วงนั้น, ผลไม้, อาหาร และขนม  ฯลฯ  นำท่านชม สวนหยวนหมิงหยวน ซึ่งเป็นสวนจำลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปักกิ่ง หลังถูกทำลายโดยพันธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแก่การบูรณะ พระราชวังหยวนหมิงใหม่ได้งบประมาณก่อสร้างถึง 600 ล้านหยวน  สร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห่ ทำให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม และมีพื้นที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปักกิ่ง สิ่งที่ทำให้สวนหยวนหมิงหยวนแห่งใหม่ มีความแตกต่างกับสวนเก่าที่ปักกิ่ง คือการเพิ่มเติมและตกแตกสวนที่เป็นศิลปะแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม่ จึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจำลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยว สวนนี้ได้เปิดให้บุคคลเข้าชมตั้งแต่วันที่ 1กุมภาพันธ์ ค.ศ.1997 เป็นต้นมา มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพื้นที่ราบ สิ่งก่อสร้างต่างๆ สร้างขึ้นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้น  มีมากกว่า 100 ชิ้น อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูต้ากง ตำหนักเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนู เป้าฮื้อ + ไวน์แดง)
จากนั้นชม โชว์อันตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซึ่งใช้ผู้แสดงกว่า 100 ชีวิต ซึ่งประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ อาทิเฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย (หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรือเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถดูโชว์ได้ ทางบริษัทฯ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมหรือคืนเงินค่าโชว์แทน)
ที่พัก LANDMARK HOTEL หรือ SILVER HOTEL หรือเทียบเท่า
เวลา จูไห่ – ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน – ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเรือเฟอร์รี่ (ประมาณ 1 ชั่วโมง)  นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ นำแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ นำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดนี้เพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง  ไร้โรคภัยนำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย  นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ และศูนยสมุนไพรจีน  ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่แหล่ง ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ ศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จำหน่ายสินค้า แบรนด์เนมของดีไซน์เนอร์นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป็นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือ ช้อปปิ้งที่ โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนำที่มีให้เลือกชมและ ช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ TOY’S US
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
21:05 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD503
23:15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ