product
  4,274  ครั้ง 04-08-2017

ทัวร์ฮ่องกง แกรนด์เซลล์ (BZHKG008) - BZ

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน  

เดินทาง : สิงหาคม 2560  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 17,900

- ขึ้น พีคเทรม(Peak Tram)
- ชมความงดงามของ วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak)
อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติม
- วัดเจ้าแม่กวนอิม (Kwun Yam Shrine)
 ณ อ่าวรีพัลส์เบย์
วัดโป่หลิน (Polin Monastery) เป็นวัดที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับองค์พร
- สัมผัสกับ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping Village)


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : Emirates

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

อัตราค่าบริการรวม

1. ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ชั้นประหยัด) เส้นทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

2. ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุหรือเทียบเท่า ** กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง  TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก**

3. ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามที่ระบุ

4. ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ

5. ค่าภาษีสนามบินขาออกเมืองไทย-ฮ่องกง และค่าภาษีน้ำมัน (ราคา ณ วันที่ 4 ม.ค. 2556)

6. หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (กรณีผู้เดินทางมากกว่า 15 ท่านขึ้นไป)

7. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ (เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด และอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ)

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 30 กก.)

4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถประมาณท่านละ100 HKD/ทริป/คน

5. ค่าทำหนังสือเดินทาง

6. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่ม (ตามข้อกำหนดของสายการบิน)

เงื่อนไขในการจอง

1. แจ้งจองพร้อมชื่อผู้เดินทาง และเบอร์ติดต่อกลับพร้อมแฟ็กซ์สำเนาพาสปอร์ตเข้ามาจองที่เบอร์ 02-276-6289

2. ชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท เพื่อยืนยันการเดินทางและชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง 15 วันทำการ

หมายเหตุ..       ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำเมื่อชำระเงินแล้ว เนื่องจากทางบริษัทฯต้องวางเงินมัดจำค่าตั๋วและค่าที่พักกับทางสายการบินและตัวแทนต่างประเทศ

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) จะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 11. ราคานี้สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทยและสัญชาติไทยเท่านั้น  กรณีผู้เดินทางถือพาสปอร์ตต่างชาติ หรือพาสปอร์ตไทยต่างด้าว  จะมีค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม
 13. กรุ๊ปออกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป

             -10 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปที่สนามบิน และมีไกด์ไทยรอรับที่ฮ่องกง)

            - 15 ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทางพร้อมคณะ)

 

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง – นั่งรถ Peak tram –  จุดชมวิว Victoria Peak​
10:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน EMIRATES AIRLINE‎ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
13:45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ EK384
17:45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นไกด์นําท่านเดินทางโดยรถโค๊ชตามเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย  ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE)  ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์และรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก ความยาวมากกว่า 2.2  กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงตลอดเส้นทาง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกง ยามค่ำคืน โดยนำท่านขึ้นพีคเทรม(Peak Tram) สู่เดอะพีกจุดสูงสุดของเกาะฮ่องกง ชมกินบรรยากาศ ตึกระฟ้าเรียงรายระยิบระยับและความงดงามของ วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak) คือยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะฮ่องกง สูงจากระดับน้ำทะเล 552 เมตร และถือเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับที่ 24 ของฮ่องกง แม้ไม่ใช่จุดที่สูงที่สุดของฮ่องกง หากวิคตอเรียพีค ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด เพราะนักท่องเที่ยวที่ได้ไปเยือนวิคตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮ่องกงได้ทั้งหมด ตั้งแต่อ่าววิคตอเรีย ตึกระฟ้า เรือเฟอร์รี่ และสีสันของแสงไฟยามค่ำคืนของฝั่งเกาลูน ทั้งหมดสร้างตามหลักความเชื่อเรื่องฮวง  
ที่พัก THE CITYVIEW/ PARK HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL หรือเทียบเท่า
เวลา อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติม                     
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

- ทัวร์ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน สนุกสนานกับเครื่องเล่นอันหลากหลาย การเปิดตัวดินแดนใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่า “มิสทิค พอยท์” (MYSTIC POINT) ที่จะมาสร้างประสบการณ์แบบใหม่ ให้ทุกท่านได้เข้าไปสัมผัสความลี้ลับ น่าค้นหาของคฤหาสน์ “มิสทิค แมนเนอร์” (MYSTIC MANOR) ซึ่งเป็นที่เก็บคอเลคชั่นสะสมของท่าน ลอร์ด เฮนรี่ นั่งยานขับเคลื่อน “เดอะ มิสทิค แม๊กนีโต้-อิเล็คทริค แคร์ริเอจ” เพื่อชมของสะสมต่างๆของท่าน ลอร์ด เฮนรี่ สัมผัสประสบการณ์ระดับแถวหน้า ใกล้ชิดจนเกือบจะสัมผัสได้

อัตราค่าบริการ : ตั๋วดิสนีย์แลนด์ พร้อมรถรับส่ง ผู้ใหญ่ 3,190.- / เด็ก 2,890.- / ผู้สูงอายุ 65ปี 1,700.-

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ทัวร์โอเชี่ยนปาร์คเต็มวัน สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกง ชมเหล่าบรรดาสัตว์แสนรู้ และสุดยอดเครื่องเล่นสำหรับเด็กและผู้ใหญ่อีกมากมาย ชมพิพิธภัณฑ์ปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลก พิพิธภัณฑ์ปลาฉลามที่มีอุโมงค์ชมวิวใต้น้ำยาวถึง 11.5 เมตร และการแสดงโลมาและสิงโตทะเลที่โอเชี่ยนเธียเตอร์ ชมวิวอันสวยงามได้ที่หอคอยโอเชี่ยนปาร์ค ที่สูงถึง 72 เมตร

อัตราค่าบริการ : ตั๋วโอเชี่ยนปาร์ค ผู้ใหญ่ 1,750.- / เด็ก 1,200.-

       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ทัวร์มาเก๊าเต็มวัน วัดอาม่า, รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม, ชมโบสถ์เซนต์พอล, เซนาโด้แสควร์ และเดอะเวเนเชี่ยน

อัตราค่าบริการ : ตั๋วเรือไป-กลับ มาเก๊า ซิต้ทัวร์ พร้อมอาหารกลางวัน 1 มื้อ 

พร้อมรถรับที่โรงแรม  ขากลับต้องกลับโรงแรมเอง (ไกด์ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่ /เด็ก 3,900. เด็กทารก 1,800.-

***** หากลูกค้าต้องการเพิ่ม OPTION TOUR กรุณาแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ขาย*****

   
เที่ยง อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
ที่พัก THE CITYVIEW/ PARK HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL หรือเทียบเท่า
เวลา วัดเจ้าแม่กวนอิม (Kwun Yam Shrine) - วัดกังหัน  - Jewelry Factory  -ศูนย์หยกและสมุนไพร - วัดโป่หลิน (Polin Monastery) – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping Village) -  ซิตี้เกท เอาท์เลต  - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (เมนู ติ่มซำ)
จากนั้นนำท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม (Kwun Yam Shrine)  ณ อ่าวรีพัลส์เบย์ ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเล และที่น่าสนใจคืออีกด้านหนึ่งของอ่าว ที่มีวัด ,พระพุทธรูป และเทพเจ้าต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธา เช่นพระสังกัจจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน   พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้   มีเทพแห่งวาสนา    เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ นำท่านสู่ วัดกังหัน หรือ วัดแชกง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุมากกว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขตซาถิ่นวัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสำคัญคนหนึ่ง เป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทำวีระประวัติไว้ ทำให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสำเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนำโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กังหันนำโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา   หลังจากนั้นจะนำท่านชมโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับร้าน Jewelry Factory  จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์หยกและสมุนไพร ชมวิธีการเลือกซื้อหยกแท้หรือหยกเทียม และเลือกซื้อสมุนไพรที่ได้รับการการันตีคุณภาพจากรัฐบาลฮ่องกง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง (นั่งกระเช้านองปิง)  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางขึ้นนองปิงในกรณีที่กระเช้าปิดปรับปรุง หรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและสวงนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี ใช้เวลาประมาณ 25 นาที เพื่อมุ่งหน้าสู่ “เกาะลันเตา” ซี่งท่านจะได้ดื่มด่ำกับเส้นทางแห่งอารยธรรมและมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติอันงดงามของ “อ่าวตุงชุง” ที่อยู่ใกล้กับ “วนอุทยานแห่งชาติลันเตาเหนือ” มีหมู่บ้านศิลปะชาวจีนที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมแห่งนองปิง พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์ เหนือระดับนํ้าทะเล พระใหญ่ หรือเรียกว่า พระพุทธรูปเทียนถาน (Tian Tan Buddha Statue) ที่ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณริมหน้าผา องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ องค์พระใหญ่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยคณะสงฆ์แห่งวัดโปหลิน  วัดโป่หลิน (Polin Monastery) เป็นวัดที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับองค์พระ ซึ่งแล้วเสร็จและเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปกราบไหว้เมื่อปี พศ 2536 ซึ่งใช้เวลารวมในการก่อสร้างก่อราวๆ 10  ปีองค์พระทำจากทองสัมฤทธิ์หนัก 250 ตัน สูง 34 เมตร นั่งอยู่บนฐานกลีบบัว ยกพระหัตถ์ขวาและแบพระหัตถ์ด้านซ้ายไว้บนตัก พระเนตรจ้องมองลงมาเหมือนดังว่ากำลังประทานพรให้แก่ผู้ที่ไปกราบไหว้ หากต้องการสัมผัสกับองค์พระแบบใกล้ๆ ต้องเดินเท้าขึ้นบันได 268 ขั้น ตลอดการเดินขึ้นบันได เค้าจะมีจุดแวะพักไปเรื่อยๆ เมื่อถึงด้านบนแล้ว เราจะเห็นวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้บริเวณใต้ฐานบัวมีห้องให้เข้าไปชมได้ ภายในห้องมีการแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ ส่วนแรก เป็นภาพวาดสีน้ำมันบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนที่สอง เป็นวงล้อพระพุทธธรรม มีบทสวดคัมภีร์ทั้งหมด 8 บท ส่วนที่สาม เป็นพระบรมสารีริกธาตุที่ได้นำมาจากประเทศศรีลังกา ถ้าเราสังเกตุให้ดีตรงบริเวณฐานบัวแต่ละกลีบ จะมีการสลักชื่อของเศรษฐีผู้มีจัตศรัทธา ร่วมบริจาคในการสร้างองค์พระใหญ่ อย่างไรก็ตาม การที่จะมีชื่อเราปรากฏบทกลีบบัวแต่ละกลีบได้ ก็ต้องแลกมาด้วยการบริจาคเงินขั้นต่ำถึง 1 ล้านเหรียญฮ่องกง และอิสระให้ท่านได้สัมผัสกับ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping Village) ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริเวณหมู่บ้านจำลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ห้าง ซิตี้เกท เอาท์เลต (Citygate Outlet) ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดังทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally, CK และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งลดราคามาก ถึง 70%   (อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย)
21:50 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เที่ยวบินที่ EK385 
23:45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ