product
  4,316  ครั้ง 12-12-2017

ทัวร์อังกฤษ ENGLAND WALES SCOTLAND (UK 02C_EK) - GB

โปรแกรม : 9 วัน 7 คืน  

เดินทาง : ธันวาคม 2560  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 104,900

- มหานครลอนดอน  มาดามทุซโซ่ต์  ลอนดอนอาย  ล่องเรือแม่น้ำเทมส์
- ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน  
บริทิช มิวเซียม ช้อปปิ้งแฮร์รอด สโตนเฮ้นจ์ 
- เมืองบาธ  คาร์ดิฟฟ์ สแตรทฟอร์ด แมนเชสเตอร์ 
- เข้าชมสนามฟุตบอลโอลแทรฟฟอร์ด  ลิเวอร์พูล ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์
- เอดินเบอร์ระ รถไฟด่วนอีสท์โคสท์เรลเวย์ เมืองโบราณยอร์ค
- BICESTER OUTLET  พระราชวังวินเซอร์


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : Emirates

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

*** ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป ***

*** กรณีผู้เดินทางในคณะมีไม่ถึง 15 ท่าน อาจมีการปรับเปลี่ยนราคา ***

*** โปรแกรมนี้ไม่มีแถมกระเป๋าเดินทางให้นะคะ ***

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินตามที่ระบุไว้ในรายการ  
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าเข้าสโตนเฮ้นจ์ / ค่ารถไฟ 2nd จากเอดินเบิร์ก สู่ยอร์ค / ค่าเข้าปราสาทเอดินเบิร์ก / ค่าเข้าสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด (กรณีไม่ได้เข้าชม ทางบริษัทฯคืนเงินท่านละ 10 ปอนด์) / ค่าขึ้นลอนดอนอาย / ค่าล่องเรือแม่น้ำเทมส์ / ค่าเข้าพระราชวังวินด์เซอร์ / ค่าเข้าทาวเวอร์ออฟลอนดอน / ค่าเข้าหุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ่ด์
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
 • ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ค่าซักรีด
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

 • กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
 • กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 25,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน

    (ช่วง ปีใหม่,สงกรานต์)

 • กรณีที่ลูกค้า พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทำการจอง หากลูกค้ามีความจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตั๋ว มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำหากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าอังกฤษไม่ทันกำหนด และทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

 

การยกเลิกและการคืนเงิน

 • กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน จะไม่เก็บค่ามัดจำ
 • กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ
 • กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัท ฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริการทั้งหมด
 • กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 •  หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษ ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

หมายเหตุ 

 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิท์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้พิจารณาแล้ว
 • บริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานฑูตงดออกวีซ่าให้กับท่าน อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มหานครลอนดอน (ประเทศอังกฤษ) 
 07:00 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า เคาน์เตอร์ สายการบิน บินอิมิเรตส์  แอร์ไลน์  (EK)          เจ้าหน้าที่ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
 09:55 น.  ออกเดินทางสู่ มหานครลอนดอน โดยเที่ยวบินที่  EK 375/003  (0955-1300/1415-1840) แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
18:40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สนามบินฮีทโธรว์ ลอนดอน นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS HEATHROW T5 HOTEL หรือเทียบเท่า
 เวลา พระราชวังวินเซอร์ – ลอนดอนอาย – ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ –มาดามทุซโซ่ต์ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองวินเซอร์ นำท่าน เข้าชมภายในพระราชวังวินเซอร์ อีกหนึ่งพระราชวังอันเป็นที่แปรพระราชฐานของราชวงศ์อังกฤษมากว่า 900 ปี โดยกษัตริย์วิลเลียมผู้พิชิต ชมห้องที่สำคัญต่าง ๆ ที่ประดับประดาได้อย่างสวยงามอลังการณ์โดยเฉพาะ STATE APARTMENTที่รวบรวมสมบัติล้ำค่าไว้มากมาย และ KING ‘ S CHAMBER ที่เก็บภาพเขียนอันทรงคุณค่าตลอดจนอุทยานภายนอกบนเนื้อที่กว้างขวางตกแต่งด้วยพรรณไม้นานาชนิดอย่างสวยงาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูเป็ดย่างต้นตำรับ+กุ้งมังกรและหอยเชล) 
นำท่าน นั่งชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ หรือ ลอนดอนอาย ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาลอนดอนแล้ว จะต้องหาโอกาสมาที่นี่ทุกคน ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของมหานครลอนจากมุมสูงประดุจหนึ่งท่านเป็นนกกำลังร่อนบินแล้วมองลงมา บนความสูงถึง 135 เมตร ในแต่ละวันสามารถบริการนักท่องเที่ยวได้ถึง 10,000 คน และถ้าอากาศดีก็สามารถมองไกลได้ถึง 40 กิโลเมตรแต่ก่อนที่ทุกท่านจะเข้าสู่ตัวแคปซูลนั้น ท่านจะได้ชมภาพยนตร์ 4 มิติ เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหญิงตัวน้อยที่มาเที่ยวลอนดอนกับคุณพ่อ และเธอได้จินตนาการว่าอยากจะเห็นมหานครลอนดอนจากมุมเบื้องสูง ซึ่งท่านก็จะได้ซึมซับกับภาพเหตุการณ์ของเธออย่างน่าตื่นเต้นและเร้าใจ จากนั้น นำท่านล่องเรือชมสองฟากฝั่งของแม่น้ำเทมส์ ผ่านหอนาฬิกาบิ๊กเบน อาคารรัฐสภาอังกฤษ มหาวิหารเซ็นต์ปอล มีโดมใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลก สะพานหอคอยลอนดอน ขึ้นฝั่งที่ลอนดอนบริจด์ จากนั้น นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง มาดามทุซโซ่ต์ แห่งแรกของโลก ชมหุ่นขี้ผึ้งที่ปั้นได้เหมือนจริงของเหล่าบรรดาบุคคลที่มีชื่อเสียงของโลกทั่วทุกวงการ อาทิ นักแสดง, นักร้อง, นักการเมือง, นักกีฬา รวมถึงผู้นำของประเทศต่าง ๆและราชวงศ์อังกฤษ ทั้งยังได้นั่งรถแท็กซี่จำลองผ่านชมฉากความเป็นมาของมหานครลอนดอน จากอดีตจวบจนปัจจุบัน ท่านจะได้รับประสบการณ์อันยอดเยี่ยมด้วยการชมภาพยนตร์ 4 มิติ เรื่องซุปเปอร์ฮีโร่ เป็นเรื่องราวของเหล่าบรรดาฮีโร่ทั้งหลาย ร่วมแรงกันปกป้องโลกของเราจากเหล่าวายร้าย ในบรรยากาศเสมือนจริง บางครั้งท่านอาจจะถูกหอกแหลมทิ่มแทงขณะนั่งดูก็ได้ รวมถึงกลิ่นสัมผัส แรงสั่นสะเทือนและความประทับใจอื่น ๆ อีกมาก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS HEATHROW T5 HOTEL หรือเทียบเท่า
เวลา เวสต์ มินส์เตอร์ – จตุรัสทราฟัลก้า – บั้กกิ้งแฮม – ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - บริทิช มิวเซียม – แฮร์รอด
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม มหานครลอนดอนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ที่งามสง่า นำท่าน ถ่ายรูปภายนอก มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ (WESTMINSTER CATHEDRAL) เป็นมหาวิหารหลักของชาวคริสต์ นิกายโรมันคอทอลิก ในอังกฤษและเวลส์ แล้วนั่งรถเที่ยวชมลอนดอนผ่านอาคารที่ทำการสก๊อตแลนด์ยาร์ด, บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวนิ่ง ของนายกรัฐมนตรี รถแวะส่งคณะที่จตุรัสทราฟัลก้า  นำท่านชมการผลัดเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาพระองค์ ที่พระราชวังบักกิ้งแฮม จากนั้น นำท่านเข้าชม ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน ป้อมปราการและปราสาทเก่าแก่ ที่มีเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัว ทั้งยังเคยเป็นสถานที่กักขังและประหารชีวิตบุคคลสำคัญไว้มากมายปัจจุบันจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงสิ่งของสำคัญต่าง ๆ ไว้มากมาย โดยเฉพาะเครื่องประดับล้ำค่าของราชวงศ์อังกฤษ อาทิ คฑาเพชร มหามงกุฎเพชรราชินีซึ่งล้วนแต่ให้เพชรมาประดับหลายร้อยกะรัตสร้างความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวไม่น้อยเลยทีเดียว
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านไปชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกฤษ (BRITISH MUSUEM) กล่าวกันว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียว เพราะรวบรวมสมบัติค่าของโลกที่ควรค่าแก่การศึกษาจำนวนหลายล้านชิ้น มาให้ผู้คนได้ชม อาทิ วัตถุโบราณจากลุ่มแม่น้ำไนล์ มัมมี่, ของโบราณจากชาติตะวันตก จากเอเชีย มีเวลาให้ท่านเดินชมอย่างเต็มที่ จากนั้น นำท่านเลือกซื้อสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้าแฮร์รอด  เป็นห้างสรรพสินค้าหรูหราที่สุดของอังกฤษ ตั้งอยู่บนถนนบรอมพ์ตันในเขตไนท์สบริดจ์และตัวอาคารได้มีการสร้างไว้ย่างสวยงาม อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายหรือจะเลือกสินค้าภายใต้แบรดน์ของภายในห้างสรรพสินค้าหรูแห่งนี้ตามสโลแกนของห้างทุกสิ่งสำหรับทุกคนในทุกแห่ง   
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS HEATHROW T5  HOTEL   หรือเทียบเท่า
เวลา ลอนดอน – สโตนเฮ้นจ์ – บาธ – คาร์ดิฟฟ์ (เวลส์)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สโตนเฮ้นจ์ (STONE HENGE) เสาหินโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ลือกันว่ามนุษย์ต่างดาวเป็นผู้สร้างขึ้น นับเป็นสิ่งอัศจรรย์เหลือเชื่อว่าหินก้อนมหึมาเหล่านั้นถูกนำมาเรียงกันได้อย่างไรโดยสมัยก่อนไม่มีเครื่องทุ่นแรงคณะของเราจะได้สัมผัสก้อหินประหลาดนี้อย่างใกล้ชิด โดยรวมค่าตั๋วไว้ให้แล้วจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองบาธ (BATH) ตั้งอยู่ในหุบเขาเอวอน ได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองแห่งน้ำแร่ ได้รับรองให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1987
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม ย่านเมืองเก่า หรือ ชุมชนโบราณของบาธ ซึ่งเป็นสถานที่อาบแร่ของกษัตริย์โรมันสมัยเรืองอำนาจ ชาวโรมันสร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาก็เพื่อจุดประสงค์ 2 ประการ ก็คือเพื่อเป็นสถานที่บูชาต่อเทพธิดา SULIS MINERVA และอีกอย่างก็เพื่อเป็นแหล่งเก็บน้ำร้อนไว้ใช้กันในเมือง ซึ่งในแต่ละวันสามารถปั้มน้ำร้อนจากใต้พื้นดินได้ถึง 1,250,000 ลิตร แล้วนำท่านไปชมหมู่อาคารรูปโค้งครึ่งวงกลมซึ่งเรียกว่า รอยัล เครสเซ่น เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่าท่านได้มาถึงเมืองบาธแล้ว (โปรแกรมนี้ไม่รวมค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์โรงอาบน้ำโบราณ) จากนั้นนำท่านเดินทางโดยใช้สะพานเซเวิร์นข้ามช่องแคบบริสทอลสู่ ประเทศเวลส์ (WALES) เครือจักรภพอังกฤษ นำท่านเดินทางสู่ เมืองหลวงคาร์ดิฟฟ์  เป็นเมืองตากอากาศริมทะเล มีทิวทัศน์สวยงามริมหน้าผาสูงเกาะแก่งมากมาย นำท่านนั่งรถชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ มิลเลนเนียมสเตเดียม ศาลาว่าการกลางเมือง อาคารรัฐสภา มีเวลาให้ ท่านเดินชมตัวเมืองในย่านควีนส์สตรีท
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก PARK  INN NORTH CARDIFF HOTEL หรือเทียบเท่า
เวลา คาร์ดิฟฟ์ –สแตรทฟอร์ด – สนามฟุตบอลโอลแทรฟฟอร์ด – แมนเชสเตอร์ –   ลิเวอร์พูล  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นำท่านเดินทางอำลาคาร์ดิฟฟ์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด (STRATFORD UPON AVON) ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน ดินแดนบ้านเกิดของ วิลเลียมด์ เชคสเปียส์ (WILLIAM SHAKESPEARE) นักประพันธ์ผู้โด่งดังในผลงานเรื่อง โรมิโอ แอนด์ จูเลียต และอีกมากมาย อิสระให้ท่านเดินเล่นบนถนนเฮนเล่ย์ ในเมืองเล็กๆ ที่น่ารักแห่งนี้ ตึกรามบ้านช่องสวยงามในสไตล์ทิวดอร์ ถ่ายรูปสวยอย่างมิรู้เบื่อ ของที่ระลึกเก๋ไก๋น่ารัก จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่าน เข้าชมภายในสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ทั้งยังมีเวลาให้ท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายในร้านเมกาสโตร์ ของทีม ซึ่งมีสินค้าให้เลือกมากมาย (หากวันที่ไปถึงมีการแข่งขัน และไม่อาจเข้าชมภายในสนามได้ ทางทัวร์คืนเงินให้ท่านละ 10 ปอนด์) จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล ถิ่นกำเนิดวงดนตรี 4 เต่าทอง จากนั้น นำท่านไปถ่ายรูปภายนอกของสนาม เอฟเวอร์ตัน และ สนามของสโมสรดังลิเวอร์พูล เจ้าของคำขวัญ YOU WILL NEVER WALK ALONE หากมีเวลาท่านสามารถซื้อของจากร้านของทางสโมสรดังแห่งนี้อีกด้วย
 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS LIVERPOOL HOTEL หรือเทียบเท่า  
เวลา ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ – เอดินเบอร์ระ ( สก๊อตแลนด์ )
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นำท่านเดินทางตามเส้นทางสายด่วน มอเตอร์เวย์ ในเขตประเทศอังกฤษ มุ่งหน้าสู่ดินแดนที่ชื่อว่า    เลคดิสทริค ถือได้ว่าเป็นแหล่งที่มีทิวทัศน์สวยงามเกินบรรยาย และเป็นแหล่งตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุด นำท่าน ล่องเรือในทะเลสาบ วินเดอร์เมียร์ (WINDERMERE) ชมบรรยากาศของอุทยานเลคดิสทริค ที่กว้างขวาง ล้อมรอบด้วยด้วยทะเลสาบถึง 16 แห่ง ตระการตาด้วยทิวเขา และน้ำตกต่างระดับความสูง 180 – 3,200 ฟิต สูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ ข้ามพรมแดนสู่ ประเทศสก๊อตแลนด์ นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านเกรทนา กรีน(GRETNA GREEN)ซึ่งอยู่ทางใต้ของสก็อตแลนด์ คือหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดบนเส้นทางรถม้าโดยสารสายตะวันตก ที่นั่นเป็นสวรรค์ของพวกหนีตามกันโดยแท้ เจ้าบ่าวอายุ 14 เจ้าสาวอายุ 12 แลกแหวนกันได้โดยไม่ต้องให้พ่อแม่อนุญาต นักบวชไม่มีอย่าไปสน ขอแค่มีพยานรู้เห็นสองคนก็พอ เพราะที่สก็อตแลนด์ ใครๆก็ทำพิธีแต่งงานให้คุณได้ ไม่ว่าจะเป็นช่างตีเหล็ก, ชาวนา, โจรทางหลวง, หรือคนกวาดขยะและใช้โรงตีเหล็กแทนโบสถ์ในการประกอบพิธีแต่งงาน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเอดินเบอร์ระ เมืองหลวงและศูนย์กลางวัฒนธรรมของสก๊อตแลนด์ ซึ่งมีสภาพบ้านเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ได้รับการขนานนามว่า ATHENS OF THE NORTH ทิวทัศน์ช่วงนี้เป็นเขตรอยต่อทางธรรมชาติที่สวยงามของทั้งสองประเทศ  จากนั้น นำท่านขึ้นสู่ เนินเขาแคลตัน มองลงมาก็จะเห็นเมืองเอดินเบอร์ระทั้งฝั่งเมืองใหม่อันทันสมัย และฝั่งเมืองเก่าซึ่งเหมือนกับเมืองตุ๊กตา อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าสก๊อต อาทิ ผ้าแคชเมียร์ และผลิตภัณฑ์จากแคชเมียร์ในราคาถูก และของที่ระลึกใน ย่านปริ้นเซส สตรีท
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS EDINBURGH WATERFRONT HOTEL หรือเทียบเท่า
เวลา ปราสาทเอดินเบอร์ระ – นั่งรถไฟด่วน – ยอร์ค – แบรดฟอร์ด
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นำท่าน เที่ยวชมเมืองเอดินเบอร์ระ ชมสถานที่สำคัญบนถนน เดอะ รอยัล ไมล์ ซึ่งจะมีร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองมากมายรวมถึงร้านขายสก๊อตวิสกี้ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ปลายสุดของถนนเป็นที่ตั้งของพระราชวังโฮลี่รู้ดเฮ้าส์ สถานที่แปรพระราชฐานของราชวงศ์อังกฤษยามเสด็จมาเยือนสก๊อตแลนด์ จากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทเอดินเบอร์ระ (EDINBURGH CASTLE) เก่าแก่ที่สุดในสก๊อตแลนด์ ใช้เป็นโรงสวดของพระราชินีมากาเร็ต ชมภายในตัวปราสาทที่รวบรวมของล้ำค่ามากมาย อาทิ คฑาเพชร มงกุฎเพชร และดาบประจำรัฐแสดงถึงราชวงศ์ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป พร้อมชมทิวทัศน์ของตัวเมืองจากเนินปราสาท
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่าน นั่งรถไฟด่วนมุ่งหน้าสู่เมืองยอร์ค ระยะทาง 300 กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงเศษก็นำท่านมาถึงเมเมืองยอร์ค (YORK) เมืองเล็กน่ารักที่เก่าแก่ในราว 800 ปีมาแล้ว สถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนดูมีมนต์ขลัง มีนักท่องเที่ยวมาเยือนในแต่ละปีนับล้านคน จากนั้น นำท่านชมภายนอก มหาวิหาร YORK MINSTER ทีมีสถาปัตยกรรมโดดเด่นติดอันดับโลก สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ.1220 - 1470 ปัจจุบันเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญ หากใครมาที่ยอร์คก็จะไม่พลาดชมมหาวิหารแห่งนี้ อิสระให้ท่านเดินชมเมืองในย่านเมืองเก่า ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหรือเลือกซื้อของฝากที่ไม่เหมือนใคร จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองแบรดฟอร์ด (BRADFORD) เมืองที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่น ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ตึกรามบ้านช่องสวยงามในแบบวิคตอเรีย ได้รับการยกย่องว่าเป็น CITY OF FILM
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (พร้อมลิ้มรส กุ้งมังกรเลิศรส ขึ้นชื่อของออสเตรเลีย ท่านละ 1 ตัว)
ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS BRADFORD CITY CENTER HOTEL หรือเทียบเท่า
เวลา เลสเตอร์ - BICESTER OUTLET –  สนามบินสุวรรณภูมิ ​
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางส่ง เมืองเลสเตอร์ เป็นนครและเมืองหลวงของมลฑลเลสเตอร์ ในภาคการปกครองมิดแลนด์ตะวันออกของอังกฤษ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำซอร์ และริมป่าสงวน เป็นดินแดนแห่งความแตกต่างบวกกับความอลังการ ทำให้มณฑลเลสเตอร์เป็นเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจ มีสีสัน และยังคงความสวยงาม สงบเงียบแบบชนบทอังกฤษดั้งเดิมด้วยทัศนียภาพของหุบเขาและธารน้ำธรรมชาติและยังมีความโดดเด่นในแง่ของความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมตั้งแต่ยุคโรมันมาจนถึงยุควิคตอเรียนด้วย นำท่านไปถ่ายรูปภายนอกของสนาม เลสเตอร์ซิตี้มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกของสโมสร เลสเตอร์ซิตี้  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ BICESTER OUTLET
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (แบบปิกนิก พร้อมขนม และ เครื่องดื่มท่านละ 1 SET)
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ BICESTER OUTLET เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมดังของโลกมากมายกว่า 200 ยี่ห้อ อาทิ Amorino, Armani, Bally, Bottega Veneta, Brooks Btother, Burberry, Calvin Klein, Chloe’, Coach, Diesal, DIOR, DKNY, Dunhill, FendiI, GUCCI, Hobbs, Jack Wills, Jimmy Choo, Kenzo, Lacoste, Levi’s, Marni, MCM, Paul Smith, Pplo Ralph Lauren, Swarovski, Tommy Hilfiger, TAF Heuer, Timberland, UGG Australia  ฯลฯ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าอย่างจุใจ  ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮีทโทรว ลอนดอน
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
20:40 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  EK004/372 (2040-0635/0845-1815) แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
เวลา สนามบินสุวรรณภูมิ ​
18:15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง