product
  4,731  ครั้ง 29-12-2017

ทัวร์อเมริกาตะวันออก GRAND EAST USA NEW YEAR (USA03_BR) - GB

โปรแกรม : 10 วัน 7 คืน  

เดินทาง : ธันวาคม 2560  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 109,900

แบตเตอรี่ พอยต์  อนุสาวรีย์ เทพีสันติภาพ  กราวด์ ซีโร่  ไทม์ สแควร์
เมดิสัน สแควร์  ระฆังแห่ง สันติภาพ อาคาร รัฐสภาคองเกรส  
พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ  พิพิธภัณฑ์ สมิธโซเนี่ยน
ไนแองการ่า
พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว ตึกเอ็มไพร์ สเตท   ร็อกกี้ เฟลเลอร์ เซ็นเตอร์


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : EVA Air

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

*** ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป ***

*** กรณีผู้เดินทางในคณะมีไม่ถึง 20 ท่าน อาจมีการปรับเปลี่ยนราคา ***

*** โปรแกรมนี้ไม่มีแถมกระเป๋าเดินทางให้นะคะ ***

อัตรานี้รวม       - ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร ตามรายการ    - ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

- ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามรายการ                      - ค่าพาหนะนำเที่ยวตามรายการ    

- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                               - ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ

- ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการตลอดการเดินทาง       

- ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,500,000/1,000,000.-บาท

 

อัตรานี้ไม่รวม     - ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ เช่น ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการการ ,

                        - ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก ฯลฯ      

- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า เกิน 20 กิโลกรัม

      - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม ชิ้นละ 3 เหรียญยูเอส/ครั้ง

- ค่าวีซ่า อเมริกา บริษัทฯสามารถแนะนำให้ท่านดำเนินการด้วยตนเอง หรือ หากมีความประสงค์จะให้ ทางบริษัทฯดำเนินการให้ คิดค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมท่านละ 7,800-บาท (ขึ้นอยู่กับอัตรา แลกเปลี่ยนเงินสกุล)

- ค่าทิปพนักงานขับรถในอเมริกา 25 เหรียญยูเอส ตลอดทริป   

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ 30 เหรียญยูเอสตลอดทริป

หมายเหตุ 

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้

ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 20 วัน และยินดีที่จะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนให้หากท่านต้องการ

 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิท์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้พิจารณาแล้วบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานฑูต งดออกวีซ่าให้กับท่าน อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

 • กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 25,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
 • กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน 

      (ช่วง ปีใหม่,สงกรานต์และช่วงตุลาคม)

 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ
 • หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าไม่ทันกำหนด และทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

การยกเลิกและการคืนเงิน

 • กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน จะไม่เก็บค่ามัดจำ
 • กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ
 • กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัท ฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริการทั้งหมด
 • กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 • หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพฯ  - สนามบินฯ เถาหยวน (ไทเป) - สนามบิน
 10:00 น.  พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย  สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4  ประตูหมายเลข เคาน์เตอร์ Q-R สายการบิน อีว่า แอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้อำนวยความสะดวก
 12:20 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่  เที่ยวบินที่ BR 062/032 (1240-1710/1930-2110) แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไทเป
 21:05 น.  เดินทางถึง สนามบิน จอนห์ เอฟ เคนนาดี้   (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศ ไทยประมาณ 12 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถโค้ช ปรับอากาศ 
ที่พัก HOTEL SHERATON  หรือเทียบเท่า
 เวลา แหลมแมนฮัตตั้น นิวยอร์ก - ตลาดหุ้น นิวยอร์ก - แบ๊ตเตอร์รี่ พาร์ค - อนุสาวรีย์ - เทพีสันติภาพ - กราวด์ ซีโร่ - ฟิลาเดลเฟีย (ระฆังแห่งสันติภาพ- อาคาร รัฐสภา-คองเกรส) - แอ๊ตแลนด์ติก ซิตี้ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ แหลมแมนฮัตตั้น  ที่ทอดตัวสู่อ่าวฮัดสัน  โดยมีแม่น้ำอีสต์และแม่น้ำฮัดสันขนาบพื้นที่ของแหลมขนาดใหญ่ ผ่านชม ถนนวอลล์ สตรีท อันเป็นที่ตั้งของตลาดหุ้นนิวยอร์ก จากนั้นเดินทาง สู่ท่าเรือแบตเตอรี่ พอยต์   เพื่อลงเรือทัศนาจรร่วมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น ๆ  นำชมเกาะ สเต-ทิว (Statue Island) พร้อมกับลงเกาะเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ผ่านชมอนุสาวรีย์ เทพีสันติภาพ ซึ่งออกแบบก่อสร้างโดย มร. กุสสตาฟ ไอเฟิล ในปี ค.ศ. 1886 สมควรแก่เวลา  นำท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือ แบตเตอรี่ พอยต์
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นเดินทางสู่ ฟิลาเดลเฟีย  (ระยะทางประมาณ 157 ก.ม.)  โดยนำท่านนั่งรถข้ามสะพานเบนจามินแฟรงคลินที่เชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำเดลลาแวร์   ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลออกสู่มหาสมุทรแอตแลนด์ติก นำท่านชมรอบนอกของ อาคาร รัฐสภาคองเกส  ซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงในปีค.ศ. 1682 นำท่านชม  ระฆังแห่งสันติภาพ” (Liberty Bell) หรือ Broken Bell ณ บริเวณ ลิเบอร์ตี้ เบล พาวิลเลี่ยน (Liberty Bell       Pavillion) การเข้าชมจำเป็นต้องตรวจเอ็กซ์เรย์กระเป๋าถือและเป้สะพายหลังเพื่อความปลอดภัย และเข้าคิวเพื่อเข้าชม  จากนั้นเดินทางต่อสู่ แอตแลนด์ติก ซิตี้ (ระยะทางประมาณ 100 ก.ม.) เมืองแห่งการ พนันอีกแห่งหนึ่งทางตะวันออกของอเมริการิมมหาสมุทรแอตแลนด์ติก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก HOTEL HARRAHS    หรือเทียบเท่า
เวลา แอ๊ตแลนด์ติก ซิตี้-วอชิงตัน ดี.ซี. (ซิตี้ ทัวร์)     
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองหลวง วอร์ชิงตัน ดี. ซี (ระยะทางประมาณ 301 ก.ม.) กรุงวอร์ชิงตัน ดี. ซี.เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ติดต่อกับรัฐเวอร์จิเนียและ รัฐแมริแลนด์ โดย วอชิงตัน ดี.ซี. อยู่ในเขตฝั่งซ้ายของแม่น้ำพอตอแมก (Potomac River)  เมืองนี้สร้างในสมัย ประธานาธิบดี จอร์จ วอชิงตันประธานาธิบดีท่านแรกของสหรัฐอเมริกาของสหรัฐ สร้างขึ้นแทน ฟิลาเดลเฟียที่เคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐสมัยเป็นดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำชม  เดอะแคปปิตอล  อาคารรัฐสภาสูงของสหรัฐ  ให้ท่านได้เก็บภาพถ่ายจากด้านนอก จากนั้นชม แม่น้ำโปโตแม็ค แม่น้ำสายสำคัญของ ดี. ซี.,  อนุสาวรีย์ วอร์ชิงตัน ที่เป็นหินอ่อนซึ่งนำมาจาก อิตาลี  ชมรูปปั้นของอดีตประธานาธิบดี อับบลาฮัม ลินน์ คอนน์ วีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งสงครามกลางเมืองเหนือ-ใต้ และไม่ไกลจากกันเท่าไรนัก นำท่านชื่นชมอดีตประธานาธิบดีอีกท่านหนึ่งที่สร้างคุณงามความดีแก่ประเทศชาติเช่นกัน คือประธานาธิบดี  จอรจ์ วอร์ชิงตัน  และจากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ  ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบิน จรวด ยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแสดง มีโรงภาพยนต์จอยักษ์ (Imax) ที่ฉายภาพยนต์เกี่ยวกับการบิน อวกาศ นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจำลอง หินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลำแรกของโลกจากตระกูล Wright ความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่มีบริเวณน้ำมากมายมหาศาลก่อให้เกิด เสียงสนั่นหวั่นไหว สัมผัสถึงละอองไอน้ำที่สร้างความสดชื่นไปทั่วบริเวณอย่างใกล้ชิดที่สุด
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOTEL SHERATON   หรือเทียบเท่า
เวลา วอร์ชิงตัน ดี.ซี.  - พิพิธภัณฑ์ สมิธโซเนี่ยน - ฮาร์ริสเบริ์ก
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะเดินทางสู่  พิพิธภัณฑ์ สมิธโซเนี่ยน (National Museum of Natural History) จัดเป็นพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิจัยที่ดีที่สุดในโลก พิพิธภัณฑ์มุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นให้ผู้เยี่ยมชมเกิดความอยากรู้อยาก เห็น การค้นพบ และการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของโลก ผ่านการ วิจัย การจัดแสดงงานและโครงการทางการศึกษาต่างๆ ในแต่ละปีมีผู้เยี่ยมชมหลายล้านคน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นฉากสำคัญหนึ่งของภาพยนต์ Night at The Museum ที่โด่งดังทั่วโลกและจากนั้นนำท่านสู่ ทำเนียบขาว อิสระให้ท่านได้เก็บภาพที่ระลึก ด้านหน้า หมายเหตุ. หากในวันที่มีพิธีการ หรือวันที่มีการรักษาความปลอดภัยสูง จะไม่สามารถลงถ่ายรูปได้
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนำคณะเดินทางข้ามแม่น้ำ โปโตแม็ค   สู่ฝั่ง อาร์ลิงตัน (Arlington)   นำท่านผ่านชมเดอะ เพนตาก้อน เป็นอาคารที่ทำการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา  รูปทรงการก่อสร้างเป็นรูปห้าเหลี่ยมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางการทหารของสหรัฐอเมริกา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาร์ริสเบริ์ก (ระยะทางประมาณ193ก.ม.) เป็นเมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของ เดินทางถึงเมืองฮาร์รีสเบิร์ก  นำท่านเยี่ยมชมโรงงานช๊อกโกแลต เฮอร์ชี่ อันโด่งดัง ชมตัวอย่างขั้นตอนการผลิตพร้อมลิ้มรสชาติ อีกทั้งท่านยังสามารถหาซื้อเป็นของฝากให้บุตรหลานหรือญาติสนิทมิตรสหายได้อีกด้วย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HAMPTON หรือเทียบเท่า
เวลา ฮาร์ริสเบริ์ก- คอนนิ่ง -ไนแองการ่า  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอนนิ่ง นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว (Corning Glass Museum)  ที่รวบรวมเครื่องแก้วกว่า 40,000 ชิ้นในรูปแบบ  ที่แตกต่างกันไปและสีสันอันสวยสดงดงาม  สาธิตขั้นตอนการทำเครื่องแก้วซึ่งถือว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดของสหรัฐอเมริกาและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ขอเชิญท่านหาซื้อผลิตภัณฑ์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้หากถูกอกถูกใจ
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นเดินทางสู่ ไนแองการ่า (ระยะทางประมาณ 236 ก.ม.) เดินทางถึง ไนแองการ่า
 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก HOTEL  SHERATON หรือเทียบเท่า  
เวลา ไนแองการ่า (ล่องเรือชมน้ำตกฝั่งอเมริกา)-ช้อปปิ้ง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะเดินทางถึง น้ำตกไนแองการ่า นำชมน้ำตก ทางฝั่งอเมริกา ชมน้ำตกที่มีปริมาณมวลน้ำวินาทีละ 750,000 แกลลอนไหลเวียนมากมายมหาศาลที่ไหลมาจากทะเลสาบอีรีทิ้งตัวลงก่อให้เกิดเสียงดังสนั่น       หวั่นไหว
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านสู่ Fashion Outlet of  Niagara   อิสระให้ท่านได้จับจ่ายหาซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ เช่น         Coach,             DKNY, American Eagle  ฯลฯ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมือง เอลไมรา(ELMIRA) (ระยะทางประมาณ 266 ก.ม.)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOTEL HOLIDAY INN  หรือเทียบเท่า
เวลา อิสระช้อปปิ้งที่ Woodbury Premium Outlet – นิวยอร์ก 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ Woodbury Premium Outlet แหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดในอเมริกา โดยมีร้านค้ามากกว่า 220 ร้านค้า ในราคาถูก สินค้าคุณภาพดี ตั้งแต่สินค้าทั่วไปจนถึงแบรนด์เนมอาทิ เช่น Burberry, Gucci, Channel, Dior, Coach, Diesel, G-Star, Miss Sixty, Nike, Versace, Polo, A / X เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ระยะทางประมาณ 308 ก.ม.)
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ก (ระยะทางประมาณ 82.7ก.ม.)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOTEL SHERATON  หรือเทียบเท่า
เวลา ตึกเอ็มไพร์ สเตท – ร๊อกกี้ เฟลเล่อร์ เซ็นเตอร์ - นิวยอร์ก - ไทม์ สแควร์ - เมดิสัน สแควร์ - การ์เด้นท สปอร์ต อารีน่า - เดอะ ฟิทว์ อเวนู– ช๊อปปิ้ง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านขึ้นชมทัศนียภาพบนตึกระฟ้า เอ็มไพร์ สเตท ที่ระดับความสูงชั้นที่ 86 (จำนวนชั้นทั้งหมด102 ชั้น)  ความสูงทั้งสิ้น 1,250 ฟิต สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1930)แล้วนำท่านแวะชมสถาบัน ร็อคกี้ เฟลเลอร์ เซ็น  เตอร์ ซึ่งหากในฤดูหนาวจะมีลานสเก็ตน้ำแข็งให้ชาว  นิวยอร์กเกอร์ มาฝึกเล่นกันเป็นที่   สนุกสนาน 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมสถานที่สำคัญของเมืองนิวยอร์ก อาทิเช่น บริเวณย่านธุรกิจ ไทม์ สแควร์,เมดิสัน สแควร์ การ์เด้นท์    สปอร์ต อารีน่า,ย่านไชน่า ทาวน์ แหล่งรวบคนจีนโพ้นทะเล, ถนนสายเศรษฐกิจ “ เดอะ ฟิวท์ อเวนู ”จากนั้น     อิสระช้อปปิ้งเป็นการส่งท้ายในห้างสรรพสินค้า MACY สมควรแก่เวลา ทุกท่านพบกัน ณ บริเวณที่นัดหมาย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน จอนห์ เอฟ เคนนาดี้  
เวลา ไทเป - กรุงเทพฯ
00:20 น. ออกเดินทางจากสนามบิน จอนห์ เอฟ เคนนาดี้  โดยเที่ยวบินที่  BR 031/067 (0020-0530/0900-1150) แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไทเป
เวลา กรุงเทพฯ
11:50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง