product
  4,551  ครั้ง 29-12-2017

ทัวร์แอฟริกาใต้ SOUTH AFRICA

โปรแกรม : 8 วัน 5 คืน  

เดินทาง : ธันวาคม 2560  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 75,999

- ชม พิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์
- ช้อปปิ้ง ณ ตลาดเพชรพลอย
- สนุกสุดมันกับ MORNING GAME DRIVE
- ชม สะพานแห่งกาลเวลา
- ขึ้นรถกระเช้าลอยฟ้าชมวิวจากยอดเขา เทเบิ้ลเม้าเท่น
- ชม ฟาร์มนกกระจอกเทศ การสาธติการเพาะเลี้ยงลูกนก การวางไข่
- ชมฝูง แมวน้ำ ที่ เกาะดุยเกอร์
- ชมความน่ารักของ นกแพนกวิน หลายร้อยตัว
- แวะ ไร่ไวน์ Groot Constantia Wine Estate ที่มีชื่อเสียงในเมืองเคปทาวน์
- พิเศษ พัก The Palace 1 คืน


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : Qatar

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

ข้อเสนอแนะบางปรการและต้องต้องแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวทราบก่อนออกเดินทาง
 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
 • กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
 • กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน
 • กรณีเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มิฉะนั้นถ้าแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้
 • หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำ และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์ หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้
 • ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
 • ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
 • PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
 • ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะไม่มีในบางประเทศ ยกเว้น เด็ก Infant-12 ปี
 • การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน้ำใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน QATAR AIRWAYS
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 • ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ           
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 64 USD /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

 

หมายเหตุ
 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
 3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
 4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำ หรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชำระโดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

 

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่ง

การจอง หรือสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระมัดจำ งวดแรก 20,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

การยกเลิก

 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้า 45 – 59 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 21 – 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% ของราคาทัวร์
 • แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

 

หมายเหตุ: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน ซึ่งมีการผันผวนตลอดเวลา) สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และคำนึงถึงความต้องการความปลอดภัย และประโยขน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา
17:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า เคาน์เตอร์สายการบิน QATAR AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
21:15 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเที่ยวบินที่ QR833 
เวลา โดฮา - โจฮันเนสเบิร์ก - พรีทอเรีย - พิลาเนสเบิร์ก​
00:05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
02:40 น. ออกเดินทางต่อสู่ โจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR1363
09:55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน โจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ เมืองพริทอเรีย PRETORIA เมืองแห่งดอกไม้สีม่วงเมืองหลวงด้านการบริหารของแอฟริกาใต้เมืองนี้ตั้งตามชื่อของแอนดีส์พรีทอรีอัส ANDRIESPRETORIUS วีรบุรุษของการต่อสู้รบระหว่างพวกบัวร์ BOER กับชนพื้นเมืองผิวดำพริทอเรียจึงเป็นเมืองหลวงของชาวบัวร์ที่พยายามต่อสู้กับพวกอังกฤษเพื่อให้ได้อิสรภาพ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถานทูตนานาชาติธนาคารทำเนียบประธานาธิบดี ภายในเมืองมีการจัดวางผังเมืองอย่างดี และสวยงามเป็นระเบียบสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นอาจถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองอย่างหนึ่งคือต้นแจ็กการันดา JACARANDA ที่มีดอกสีม่วงสดบานสะพรั่งดั่งเช่นซากุระของชาวญี่ปุ่นเมืองนี้ได้สมญานามว่า CITY OF JACARANDAS ซึ่งจะออกดอกบานสะพรั่งอวดโฉมให้ผู้เดินทางมาเยือนเมืองนี้ได้เห็นกันในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี นำท่านชมในบริเวณเมืองโดยเฉพาะ จัตุรัสกลางเมือง CHURCH SQUARE ชมอนุสาวรีย์ของอดีตประธานธิบดีของรัฐอิสระชาวบัวร์ ชื่อพอล ครูเกอร์ ในบริเวณใกล้เคียงกันนั้นเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง อันมีอนุสาวรีย์ของแอนดีส์ พรีทอรีอัสผู้ก่อตั้งเมือง และลูกชายอีกทั้งสถานที่สำคัญทางราชการของเมืองต่างๆ เช่น ทำเนียบประธานาธิบดี และที่ทำการรัฐบาลวุฒิสภาที่มีความสวยงามยิ่งใหญ่อลังการจนถูกจัดอันดับเป็นสถาปัตยกรรมอันงดงามติดอันดับโลกอีกด้วย นอกจากสถาปัตยกรรมอันงดงามแล้ว อีกสถานที่แห่งความรู้เพื่อเข้าถึงชนพื้นเมืองผู้กล้าเข้าชม พิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์ VOORTREKKER MONUMENT & MUSEUM อนุสรณ์สถานฉลองครบรอบ 100 ปีสงครามกับพื้นเมือง อีกทั้งวิถีแห่งชาวบัวร์ชนพื้นเมืองผิวขาวกับการอพยพ จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งยัง ตลาดเพชรพลอย DIAMOND MARKET แอฟริกาใต้เป็นเมืองแห่งอุสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ได้มีการพัฒนาแล้ว เนื่องจากความพร้อมทั้งในด้านแหล่งวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นเพชร ทองคำ แพลตตินั่ม เงิน และหินมีค่าต่างๆรวมถึงบุคลากรที่มีความชำนาญการด้านเทคนิคและการออกแบบ และแรงงานที่มีประสบการณ์ ตลอดจนการผลิตที่มีตั้งแต่สินค้าทีได้รับการออกแบบพิเศษ ตามความต้องการของลูกค้า
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ แหล่งสงวนพันธุ์สัตว์ป่า พิลาเนสเบิร์ก Pilanesberg
16:00 น. นำท่านนั่งรถชมวิถีชีวิตบรรดาสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในเขตอุทยาน ถ้าโชคดีท่านอาจได้พบบิ๊กไฟว์ ซึ่งได้แก่ สิงโต เสือดาว ช้าง แรด และควายป่า
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก SHEPHERD’S TREE GAME LODGE HOTEL หรือเทียบเท่า
เวลา ซาฟารีหา Big Five - ซันซิตี้ The Palace​
06:00 น. MORNING GAME DRIVE ในอุทยานครูเกอร์พาร์ค โดยนั่งรถจี๊ปเปิดหลังคาเพื่อชมชีวิตสัตว์ป่า อาทิ แอนเทโลป เสือ สิงโต ม้าลาย ช้าง ยีร๊าฟ และตามหา Big Five ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้าของแอฟริกาใต้ คือ ช้าง ควายป่า สิงโต แรด และเสือดาว ด้วยพื้นที่ครอบคลุมอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้เอง จึงทำให้ผืนป่าแห่งนี้มีความแตกต่างกันถึง 14 โซนด้วยกัน เป็นทั้งป่าโปร่ง, ป่าละเมาะ, ทุ่งหญ้าสะวันนา จนถึงกึ่งทะเลทรายแอฟริกาใต้ ที่อุทยานฯ แห่งนี้จึงนับได้ว่าเป็นแหล่งรวมของสัตว์ป่าหายากกว่า 1,187 ชนิด เช่น เสือชีต้า, แรดเผือก, ฮิปโป, ไฮยีน่า, ยีราฟ, ม้าลาย, หมูป่า, เลียงผา, อิมพาล่า, กูดู้ รวมถึงนกหายากชนิดต่างๆ ซึ่งสัตว์ป่าที่มีชีวิตอยู่อย่างอิสระตามธรรมชาติ และแน่นอนหมายรวมถึงผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้า คือ ควายป่า, ช้าง, สิงโต, แรด และเสือดาว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซันซิตี้ SUN CITY หรือ THE LOST CITY เมืองลับแลแห่งหุบเขาแสงตะวันเป็นเมืองที่ถูกเนรมิตขึ้นจากความคิดของอภิมหาเศรษฐีที่ชื่อว่า ซอล เคิร์ซเนอร์ SOL KERZNER ที่ลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลถึง 28,000 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้างนาน 18 ปี และความพยายามอีกล้นเหลือในการเนรมิตผืนดินอันว่างเปล่า และแห้งแล้งในแคว้น BOPHUTHATSWANA กลางอัฟริกาใต้ให้กลายเป็นเมืองแห่งความสำราญบันเทิงทุกรูปแบบบริเวณที่ตั้งของซันซิตี้ซอล เคิร์ซเนอร์ก็ได้มาเป็นผู้บันดาลความฝันในอดีตให้กลับกลายมาเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมโดยการเริ่มสร้างโรงแรมไปเรื่อยๆ ตั้งแต่ โรงแรมเดอะซันซิตี้ SUN CITY HOTEL โรงแรมเดอะคาบานาส THE CABANAS โรงแรมเดอะคาสเคทส์ THE CASCADES จนในปี ค.ศ. 1992 เขาก็ได้สร้างโรงแรมที่ที่หรูราคาแพงที่สุดในบรรดาโรงแรมทั้งหลายที่ได้กล่าวมานามว่าเดอะพาเลซ THE PALACE OR THE PALACE OF THE LOST CITY ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริกันและตกแต่งภายในในสไตล์แอฟริกัน นำท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรม อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ อาณาจักรอลังการดาวล้านดวงแห่งนี้ ซึ่งว่ากันว่าเดินทั้งวันก็ไม่ทั่วอิสระเที่ยวชมสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ และทะเลน้ำจืดเทียมขนาดใหญ่ยักษ์ที่เรียกว่า VALLEY OF WAVE มีลักษณะเหมือนทะเลจริงๆแวดล้อมด้วยขุนเขาและต้นไม้ที่จัดตกแต่งอย่างเป็นระเบียบสวยงามใกล้ๆ กันคือ สะพานแห่งกาลเวลา BRIDGE OF TIME สองข้างสะพานมีช้างแกะสลักเรียงรายอยู่ สะพานนี้เชื่อมต่อกับกองหินมหึมาที่เชื่อว่าเป็น THE LOST CITY ที่สูญหายไปและเพื่อเป็นการตอกย้ำระลึกถึงความทรงจำเขาเลยสร้างสะพานแห่งนี้ขึ้นทุกๆหนึ่งชั่วโมงสะพานจะถูกเขย่าเสมือนแผ่นดินไหวนอกเหนือจากนี้ยังมีสนามกอล์ฟระดับมาตรฐานโลกที่ใช้เป็นสถานที่แข่งขันกอล์ฟนัดสำคัญๆ มาหลายต่อหลายครั้งแล้วออกแบบโดยนักกอล์ฟชื่อดังของโลก GARY PLAYER คือ GARY PLAYER GOLF COURSE และ SUN CITY GOLF COURSE โรงภาพยนตร์ ร้านค้า ดิสโก้เธค คาสิโนที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้เมืองนี้ไม่เคยหลับไหล สวนสัตว์สวนพฤกษศาสตร์ที่รวบรวมพันธุ์ไม้จากทั่วโลกเอาไว้ พร้อมน้ำตกและธารน้ำไหลรินเอื่อยๆที่สร้างความสดชื่นสบายๆอย่างบอกไม่ถูก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านได้สัมผัสกับความอลังการของโรงแรมเดอะพาเลซที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในโลกกับทุนสร้างถึงกว่า 7,000 ล้านบาท ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับความงดงามตระการตาของโรงแรม และบริเวณรอบโรงแรม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก THE PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า
เวลา โจฮันเนสเบิร์ก - ช้อปปิ้ง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโจฮันเนสเบิร์ก ช้อปปิ้งร้านชื่อดังของแอฟริกาใต้ CABANOS ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกมากมาย อาทิ ผลิตภัณฑ์ต่างๆจากนกกระจอกเทศ เสื้อยืด กำไล สร้อยคอ ไม้แกะสลัก หนังสัตว์ เป็นต้น ในราคาที่ถูกกว่าร้านทั่วไปหากมีเวลานำท่านชมโชว์รูมเพชร อัฟริกาใต้มีเหมืองเพชรขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในเรื่องของอัญมณีล้ำค่า ร้านสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองส่วนมากจะเป็นไม้แกะสลัก ผ้าพิมพ์ลาย หินสี ให้ท่านเลือกซื้อ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังรับประทานอิสระช้อปปิ้งในท่านเลือกซื้อสินค้าของฝากที่ระลึก ได้เวลานัดหมายนำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน OR Tambo Int’l Airport เดินทางสู่ เมืองเคปทาวน์ Cape Town โดยสายการบิน British Airways เที่ยวบินที่ BA6413
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก PRESIDENT HOTEL หรือเทียบเท่า
เวลา เคปทาวน์ - เมเบิ้ลเม้าเท่น - ฟาร์มนกกระจอกเทศ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านขึ้นสู่ยอดเขา เทเบิ้ลเม้าเท่น Table Mountain โดยรถกระเช้าลอยฟ้า เพื่อชมความงดงามของเมืองเคปทาวน์จากยอดเขาสูงสุดของเมือง เทเบิ้ลเม้าเท่น เป็นภูเขาสูงยอดตัดตรงเหมือนกับโต๊ะ นำท่านขึ้นสู้ด้านบน ซึ่งมีเส้นทางเดินลัดเลาะไปตามแนวขอบเขา เพื่อให้ท่านได้ชมวิวรอบด้านได้อย่างชัดเจน บนเขานี้มีสุตว์ชนิดหนึ่ง หน้าตาน่ารักชื่อตัว แดสซี่ หรือกระต่ายหิน Rock Hyrax มีลักษณะผสมระหว่างกระต่ายกับกระรอก เป็นมิตรกับผู้มาเยือน จากยอดเขานี้เราจะเห็นภูเขาล้อมรอบหลายต่อหลายลูกที่โดดเด่นคือ ไลอ้อนเฮด Lion Head ภูเขาที่มีลักษณะคล้ายหัวของสิงโต ในเวลาที่ดวงอาทิตย์ใกล้ตกภูเขาลูกนี้จะมีสีแดงสวยงามมาก **หมายเหตุ ในช่วงที่ลมแรง หรือมีฝนตกหนักกระเช้าจะหยุดให้บริการ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยจะจัดให้ขึ้นไปชมวิวที่ Signal Hill แทน**
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางไปชม ฟาร์มนกกระจอกเทศ ชมการสาธิตการเพาะเลี้ยงลูกนก การวางไข่ แล้วให้ท่านบันทึกภาพบนหลังนกกระจอกเทศกับฉากเบื้องหลังของ เทเบิ้ลเม้าเท่น ที่สวยงาม และเลือกชมสินค้าแปลกตาจากนกกระจอกเทศ เช่น เข็มขัด กระเป๋าหนัง หรือเปลือกไข่นกกระจอกเทศเพ้นท์สีสวยงาม จากนั้นนำท่านแวะชมไร่องุ่น และแหล่งผลิตไวน์กันที่ กรูทคอนสแตนเทีย ไวน์เอสเตท Groot Constantia Wine Estate แห่งแรกที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบเคปดัชต์ ซึ่งยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนสมัยเก่าไว้ได้ในสภาพที่ดีเยี่ยม และสวยงามมีไร่องุ่นมากมายและเป็นไร่องุ่นที่ดีมีโรงงานผลิตไวน์แดง และมีบริการให้ชิมไวน์กันด้วย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก PRESIDENT HOTEL หรือเทียบเท่า
เวลา เคปเพนนินซูล่า - เกาะแมวน้ำ - แหลมกู๊ดโฮป - นกเพนกวิน​
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาท่านชมความงามของชายฝั่งบริเวณ เคปเพนนินซูล่า ลัดเลาะสู่ชายหาดที่สวยสะดุดตา Sea Point เรื่อยไปจนถีง Camps Bay บริเวณเทือกเขา Twelve Apostles หากอากาศเอื้ออำนวยพาท่านออกเดินทางจากโรงแรมเพื่อนำท่านลงเรือที่ ท่าฮูทเบย์ HOUT BAY เพื่อไปชม แมวน้ำ ที่ เกาะดุยเกอร์ DUIKER ISLAND โดยเรือท้องกระจกขนาดใหญ่ ชมแมวน้ำสีน้ำตาลตัวอ้วนนอนเบียดเสียดอาบแดดกันเต็มเกาะ จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง แหลมกู๊ดโฮป Cape of Good Hope ซึ่งตั้งอยู่ที่จุดบรรจบกันระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติค และมหาสมุทรอินเดีย ท่านจะพบกับความแตกต่างของพื้นสีน้ำทะเลระหว่างจ้าวมหาสมุทรทั้งสอง โดยนั่งรถรางขึ้นยอดเขา เชิญท่านพิสูจน์ความแรงของคลื่นลมจนได้รับฉายาจากนักสำรวจชาวโปรตุเกสว่า แหลมแห่งพายุ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูกุ้งมังกร CRAYFISH)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองไซม่อนส์ ซึ่งเมืองนี้บ้านเรือนจะตั้งลดหลั่นกันอยู่ตามเนินเขาหันหน้าออกทะเล และเจ้าของบ้านส่วนใหญ่เป็นคนมีฐานะดีทั้งนั้น นำท่านชมอาณาจักรนกเพนกวินตัวจิ๋วให้ท่านชมความน่ารักของเพนกวินอย่างใกล้ชิดที่หาดโบลเดอร์เป็น นกเพนกวินพันธุ์ Jackass ซึ่งมีเท้าเป็นสีดำ และเป็น 1 ใน 15 ชนิด ที่มีอยู่ในโลกใกล้จะสูญพันธุ์ชมความน่ารัก และชีวิตความเป็นอยู่ของนกเพนกวิน นำท่านช้อปปิ้งที่ Victoria & Alfred Waterfront ท่านจะได้สัมผัสความมีชีวิตชีวาของเคปทาวน์ มีร้านค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนต์ และเป็นท่าเทียบเรือขนาดเล็กด้วย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก PRESIDENT HOTEL หรือเทียบเท่า
เวลา เคปทาวน์ - โดฮา
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08:00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เคปทาวน์
13:20 น. ออกเดินทางสู่ โดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR1370
23:50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง) 
เวลา โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรรณภูมิ)
01:55 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR836​​
12:40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ