product
  4,745  ครั้ง 10-01-2018

ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถาน (1701_WE) - NC

โปรแกรม : 9 วัน 6 คืน  

เดินทาง : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 47,900

- ชมซากคฤหาสน์ของท่าน อนาถบิณฑิกเศรษฐี
- ชม พระเชตวันมหาวิหาร  วัดที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี
- ชมธรรมศาลาที่ใหญ่ที่สุด สังฆสภาที่ประชุมตัดสินอธิกรณ์คดีความต่าง
วัดไทยนวาราชรัตนาราม 960 แดนสุขาวดี
- สถานที่ประสูติของพระพุทธองค์ สวนลุมพินีวัน
- นมัสการสถานที่ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน
นมัสการมกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้า
- นมัสการ วัดกูฏาศาลาป่ามหาวัน
- ชม แม่น้ำเนรัญชรา
พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา ซึ่งสร้างโดยพระเจ้าหุวิชกะ ในพุทธศตวรรษที่ 7
- นมัสการ ต้นพระศรีมหาโพธิ์


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : Thai Smile

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

ค่าบริการนี้รวม                 

 1. ตั๋วเครื่องบิน โดยสายการบินไทยสมายล์ ชั้นนักท่องเที่ยวเส้นทางกรุงเทพฯ-ลัคเนาว์//ลัคเนาว์-กรุงเทพฯ
 2. ภาษีสนามบินสุวรรณภูมิ และที่อินเดีย
 3. ที่พักโรงแรม 4 ดาว  และอาหารตามที่ระบุในรายการ  
 4. รถปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถผู้ชำนาญ เส้นทางนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประเทศอินเดีย และ ประเทศเนปาล
 7. ประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง
 8. หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์การเดินทางคอยอำนวยความสะดวกจำนวน 1 ท่านตลอดการเดินทาง
 9. พระวิทยากร 1 รูป
 • กรณีการเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

 

อัตราตอนต้นไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทางและค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) กิโลละ 350 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ

ยกเว้นมีการตกลงในกรณีพิเศษ

5.    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีท่องเที่ยว

 

เงื่อนไขการเดินทาง

 1. ชำระมัดจำการเดินทางท่านละ 10,000 บาท ณ วันจองพร้อมส่งเอกสารให้ที่บริษัทฯ เพื่อทำการยื่นวีซ่า (งวดที่ 1 )
 2. ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทาง 14 วัน (งวดที่ 2)
 3. ถ้าจองแล้วไม่จ่ายมัดจำการเดินทาง ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการจอง

เงื่อนไขการยกเลิก        

1. ภายใน 03 วัน ก่อนการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าเดินทาง

2. ภายใน 07 วัน ก่อนการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ คืนเงินค่าเดินทางเพียง 50%

3. ภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์  ไม่คืนเงินค่ามัดจำ 10,000 บาท

4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ ถ้าท่านสมาชิกได้ทำการโอนเงินแล้วกรุณา FAX หลักฐานการโอนเงิน ระบุชื่อผู้จองทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ, โปรแกรมที่จอง วันที่เดินทาง, จำนวนสมาชิกและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และสำเนาหนังสือ เดินทาง ของท่าน

 

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ

บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ  ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพฯ - ลัคเนาว์          
19:30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 3 เคาน์เตอร์ เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน ไทยสามายล์ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
22:00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองลัคเนาว์  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ WE 0333

 

เวลา ลัคเนาว์ – สาวัตถี        
00:20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองลัคเนาว์ (ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เนื่องจากอาคารผู้โดยสารขาเข้าของเมืองคยา การบริการของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองยังไม่พร้อมให้บริการเต็มที่ อาจทำให้ท่านผู้เดินทางไม่ได้รับความสะดวกและล่าช้า กรุณาเตรียมใจ) บริการของเอ็นซีทัวร์จัดรถรอรับท่านที่สนามบิน นำท่านเข้าสู่ที่พัก
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่...กรุงสาวัตถี (ระยะทางประมาณ 206 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชม.)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่...ซากเมืองโบราณสาวัตถี ที่ล้อมรอบด้วยกำแพงดินโบราณสูงใหญ่ ภายในเมือง นำชมซากคฤหาสน์ของท่าน อนาถบิณฑิกเศรษฐี ชมซากบ้านท่านปุโรหิตบิดาของท่านองคุลีมาล ชมสถานที่ธรณีสูบพระเทวทัต และนางจิญจมาณวิกา นำท่านชม พระเชตวันมหาวิหาร  วัดที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวาย ซึ่งพระพุทธองค์ประทับจำพรรษานานถึง 19 พรรษา นำนมัสการ พระมหามูลคันธกุฎี ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าที่ยอดเขาคิชกูฏ เมืองราชคฤห์ประมาณ 2 เท่า ชมธรรมศาลาที่ใหญ่ที่สุด สังฆสภาที่ประชุมตัดสินอธิกรณ์คดีความต่าง นำท่านชม พระเชตวันมหาวิหาร  วัดที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวาย ซึ่งพระพุทธองค์ประทับจำพรรษานานถึง 19 พรรษา นำนมัสการ พระมหามูลคันธกุฎี ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าที่ยอดเขาคิชกูฏ เมืองราชคฤห์ประมาณ 2 เท่า ชมธรรมศาลาที่ใหญ่ที่สุด สังฆสภาที่ประชุมตัดสินอธิกรณ์คดีความต่าง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก PICCADIYL HOTEL​ / Pawan Hotel ​หรือเทียบเท่า
เวลา สาวัตถี – ลุมพินี          
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่...เมืองกุสินาราเฉลิมราชย์ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง )
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางถึง กุสินารา  นำท่านนมัสการสถานที่ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน ซึ่งมีต้นสาละปลูกเพื่อเป็นอนุสสติถึงพระพุทธองค์ นมัสการ มหาปรินิพพานสถูปซึ่งมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงบาตรคว่ำสูงใหญ่ มีฉัตร 3 ชั้น ตอนบนสุด เคยพังลงมาเมื่อปี 2506 ปัจจุบันได้บูรณะแล้ว ด้านหน้าเป็น มหาปรินิพพานวิหาร ภายในมี พระพุทธรูป ปางปรินิพพาน ฝีมือช่างชาวมถุรา สร้างด้วยหินทรายแดง อายุกว่า 1,900 ปี ที่งดงามยิ่ง โดยรอบยังปรากฏซากโบราณสถาน หมู่กุฎิสงฆ์สถูปเจดีย์ต่างๆ มากมาย แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในสมัยโบราณนับเป็นพันปี ก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเสื่อมไปจากอินเดีย นำท่าน นมัสการมกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้า ซึ่งเหล่าบรรดามัลละกษัตริย์ ได้ถวายสถานที่นี้อันเคยใช้เป็นที่ประกอบพิธีสวมมงกุฎ รับตำแหน่งกษัตริย์แห่งแคว้นมัลละมาแต่โบราณ ซึ่งปัจจุบันเป็นซากเจดีย์ทรงกลมขนาดใหญ่สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ตั้งอยู่ห่างจากสาลวโนทยานประมาณ 1 กิโลเมตร
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Imperial Hotel หรือเทียบเท่า
เวลา ลุมพินี – กุสินารา              
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่...เมืองกุสินาราเฉลิมราชย์ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง )
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางถึง กุสินารา  นำท่านนมัสการสถานที่ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน ซึ่งมีต้นสาละปลูกเพื่อเป็นอนุสสติถึงพระพุทธองค์ นมัสการ มหาปรินิพพานสถูปซึ่งมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงบาตรคว่ำสูงใหญ่ มีฉัตร 3 ชั้น ตอนบนสุด เคยพังลงมาเมื่อปี 2506 ปัจจุบันได้บูรณะแล้ว ด้านหน้าเป็น มหาปรินิพพานวิหาร ภายในมี พระพุทธรูป ปางปรินิพพาน ฝีมือช่างชาวมถุรา สร้างด้วยหินทรายแดง อายุกว่า 1,900 ปี ที่งดงามยิ่ง โดยรอบยังปรากฏซากโบราณสถาน หมู่กุฎิสงฆ์สถูปเจดีย์ต่างๆ มากมาย แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในสมัยโบราณนับเป็นพันปี ก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเสื่อมไปจากอินเดีย  นำท่าน นมัสการมกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้า ซึ่งเหล่าบรรดามัลละกษัตริย์ ได้ถวายสถานที่นี้อันเคยใช้เป็นที่ประกอบพิธีสวมมงกุฎ รับตำแหน่งกษัตริย์แห่งแคว้นมัลละมาแต่โบราณ ซึ่งปัจจุบันเป็นซากเจดีย์ทรงกลมขนาดใหญ่สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ตั้งอยู่ห่างจากสาลวโนทยานประมาณ 1 กิโลเมตร
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Imperial Hotel หรือเทียบเท่า
เวลา กุสินารา – ไวสารี -ปัตนะ       
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่...เมืองไวสารี   (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง )
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม เมืองไวสาลี  เมืองหลวงของแคว้นวัชชี สมัยพุทธกาลซึ่งพระพุทธองค์เสด็จมาโปรดชาวเมืองให้รอดพ้นจากโรคห่า ที่มาของการสวดรัตนปริต นมัสการซากสถูปปรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเหล่ากษัตริย์วัชชีได้รับแบ่งมาหลังถวายพระเพลิงพุทธสรีระ 1 ใน 8 ส่วน เมืองไวสาลียังปรากฎสระน้ำกว้างใหญ่ที่ใช้ในพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ลิจฉวี และแนวกำแพงดิน วังโบราณที่หลวงเหลืออยู่ จากนั้นนำท่านนมัสการ วัดกูฏาศาลาป่ามหาวัน ซึ่งปรากฎสถูปทรงโอคว่ำและเสาหินของพระเจ้าอโศกมหาราชที่สมบูรณ์ที่สุดที่ยังปรากฎสิงโตหินบนยอดเสาและวัดนี้ยังเป็นพระพุทธองค์ประทานพุทธานุญาตบวชพระนางปชาบดีโคตรมีเป็นพระภิกษุณีรูปแรกของโลก
16:00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองปัตนะ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่ว โมง)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Panache Hotel  หรือเทียบเท่า
เวลา ปัตนะ - พุทธคยา        
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
07:00 น. ออกเดินทางสู่ พุทธคยา (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที )
09:30 น. เดินทางถึง เมืองพุทธคยา นำชม แม่น้ำเนรัญชรา ชมสถานที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานลอยถาด หลังจากรับถวายข้าวมธุปายาส จากนางสุชาดา ชมซากสุชาดาสถูปที่สันนิษฐานว่าสร้างโดยพระ เจ้าอโศกมหาราช บริเวณสถานที่ซึ่งเคยเป็นบ้านนางสุชาดา
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา ซึ่งสร้างโดยพระเจ้าหุวิชกะ ในพุทธศตวรรษที่ 7 โดยมีรูปแบบผสมผสานเจดีย์ แบบพุทธ ตั้งอยู่เหนือปรางค์แบบฮินดู จนเกิดเอกลักษณ์เฉพาะตัว นมัสการ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ ซึ่งปัจจุบันเป็นต้นที่ 4 นมัสการพระแท่นวัชรอาสน์ ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชสร้างถวายไว้ตรงสถานที่ ที่เคยเกิดรัตนบัลลังก์เมื่อวันตรัสรู้ นมัสการ สัตตมหาสถาน ที่พระพุทธองค์เสวยวิมุติสุข 7 สัปดาห์หลังตรัสรู้ กราบพระพุทเมตตา อันศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานภายในพระมหาโพธิเจดีย์มาแต่โบราณ ชมสถานที่สำคัญ โบราณสถานโบราณวัตถุ ที่ล้อมรอบบริเวณอยู่มากมายนำท่านไหว้พระสวดมนต์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์สถานที่ตรัสรู้
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Imperial Hotel หรือเทียบเท่า
เวลา พุทธคยา – พาราณสี     
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
07:00 น. ออกเดินทางสู่...เมืองพาราณสี ( ระยะทางประมาณ 350 กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินประมาณ 7 ชั่วโมง)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ระหว่างทาง ที่ วัดไทยสาสาราม
15:00 น. เดินทางถึง...เมืองพาราณสี นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจากเมืองคันธาระ ประดิษฐานใน มูลคันธกุฏิวิหาร ซึ่งจำลองแบบมาจากซากคันธกุฎีหลังเดิม คารวะรูปหล่อท่านอนาคาริกธรรมปาละ ผู้ต่อสู้เพื่อนำพระพุทธศาสนาคืนสู่ พุทธภูมิ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Clark Hotel หรือเทียบเท่า
เวลา พุทธคยา – พาราณสี     
05:30 น. นำท่านล่องแม่น้ำคงคาอาทิตย์อรุโณทัย เดินผ่านตัวตลาดของเมืองพาราณสี ที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คน และเดินผ่านตลาดชม วิถีชีวิตชาวเมืองพาราณสี สู่ท่าเรือทัศวเมศ เพื่อ ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู เพราะเชื่อว่าแม่น้ำนี้ไหลมาจาก ภูเขาไกรลาสบนสรวงสวรรค์ ชมพิธีอารทิบูชา และการอาบน้ำล้างบาป และการเผาศพที่ ท่ามณีกรรณิการ์ ริมฝั่งแม่น้ำคงคาของชาวฮินดู  กว่า 4,000 ปี ไฟที่ไม่เคย ดับมอดลงเลย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านสู่...ป่าอิสิปตน มฤคทายวัน สถานที่แสดงปฐมเทศนา  นมัสการเจาคันธีสถูป สถานที่พระพุทธองค์พบปัญจวัคคีย์ นำท่าน นมัสการ ธัมเมกขะสถูป สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ และเกิดพระรัตนตรัยขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก ธรรมราชิกสถูป ที่พระอัญญาโกณฑัญญะบรรลุอรหันต์ พระมูลคันธกุฏิ กุฏิหลังแรกที่พระพุทธองค์จำพรรษาเป็นพรรษาแรก เสาพระเจ้าอโศกที่มีจารึกอักษรพราหมี หมู่สังฆารามกุฎิสงฆ์กว่า 1,000 หลัง สถูปพระยสกุลบุตร สวนกวาง อันเป็นที่มาของชื่อ “อิสิปตนมฤคทายวัน” นำท่านสวดมนต์บท “ธรรมจักรกัปวัตนสูตร” ปฏิบัติธรรมเวียนเทียนบริเวณธัมเมกขะสถูป
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ระหว่างทาง ที่ วัดไทยสาสาราม
12:00 น. ออกเดินทางสู่...เมืองลัคเนาว์ ( ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง )
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
21:00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองลัคเนาว์
เวลา ลัคเนาว์ –  กรุงเทพฯ   ​   
05:30 น. นำท่านออกเดินทางกลับสู่...กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 0334
08:15 น. เดินทางถึง...ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพสุขใจ อิ่มบุญ เพิ่มบารมีธรรม