product
  5,393  ครั้ง 10-01-2018

ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถาน (1701_WE) - NC

โปรแกรม : 9 วัน 6 คืน  

เดินทาง : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 47,900

- ชมซากคฤหาสน์ของท่าน อนาถบิณฑิกเศรษฐี
- ชม พระเชตวันมหาวิหาร  วัดที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี
- ชมธรรมศาลาที่ใหญ่ที่สุด สังฆสภาที่ประชุมตัดสินอธิกรณ์คดีความต่าง
วัดไทยนวาราชรัตนาราม 960 แดนสุขาวดี
- สถานที่ประสูติของพระพุทธองค์ สวนลุมพินีวัน
- นมัสการสถานที่ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน
นมัสการมกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้า
- นมัสการ วัดกูฏาศาลาป่ามหาวัน
- ชม แม่น้ำเนรัญชรา
พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา ซึ่งสร้างโดยพระเจ้าหุวิชกะ ในพุทธศตวรรษที่ 7
- นมัสการ ต้นพระศรีมหาโพธิ์


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : Thai Smile

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

ค่าบริการนี้รวม                 

 1. ตั๋วเครื่องบิน โดยสายการบินไทยสมายล์ ชั้นนักท่องเที่ยวเส้นทางกรุงเทพฯ-ลัคเนาว์//ลัคเนาว์-กรุงเทพฯ
 2. ภาษีสนามบินสุวรรณภูมิ และที่อินเดีย
 3. ที่พักโรงแรม 4 ดาว  และอาหารตามที่ระบุในรายการ  
 4. รถปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถผู้ชำนาญ เส้นทางนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประเทศอินเดีย และ ประเทศเนปาล
 7. ประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง
 8. หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์การเดินทางคอยอำนวยความสะดวกจำนวน 1 ท่านตลอดการเดินทาง
 9. พระวิทยากร 1 รูป
 • กรณีการเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

 

อัตราตอนต้นไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทางและค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) กิโลละ 350 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ

ยกเว้นมีการตกลงในกรณีพิเศษ

5.    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีท่องเที่ยว

 

เงื่อนไขการเดินทาง

 1. ชำระมัดจำการเดินทางท่านละ 10,000 บาท ณ วันจองพร้อมส่งเอกสารให้ที่บริษัทฯ เพื่อทำการยื่นวีซ่า (งวดที่ 1 )
 2. ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทาง 14 วัน (งวดที่ 2)
 3. ถ้าจองแล้วไม่จ่ายมัดจำการเดินทาง ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการจอง

เงื่อนไขการยกเลิก        

1. ภายใน 03 วัน ก่อนการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าเดินทาง

2. ภายใน 07 วัน ก่อนการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ คืนเงินค่าเดินทางเพียง 50%

3. ภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์  ไม่คืนเงินค่ามัดจำ 10,000 บาท

4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ ถ้าท่านสมาชิกได้ทำการโอนเงินแล้วกรุณา FAX หลักฐานการโอนเงิน ระบุชื่อผู้จองทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ, โปรแกรมที่จอง วันที่เดินทาง, จำนวนสมาชิกและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และสำเนาหนังสือ เดินทาง ของท่าน

 

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ

บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ  ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง