product
  4,605  ครั้ง 12-12-2017

ทัวร์อินเดีย สังเวชฯ ทัชมาฮาล ชัยปุระ (1702 _WE) - NC

โปรแกรม : 10 วัน 8 คืน  

เดินทาง : ธันวาคม 2560  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 58,900

- ล่องแม่น้ำคงคาชมพิธีบูชาไฟ  
- ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ ซึ่งเก็บโบราณวัตถุล้ำค่า
ป่าอิสิปตน มฤคทายวัน สถานที่แสดงปฐมเทศนา นมัสการเจาคันธีสถูป
นมัสการ  สถานที่ปรินิพพาน, มกุฏพันธนเจดีย์
ชม มหามายาเทวีวิหาร
- ซากเมืองโบราณสาวัตถี
ที่ล้อมรอบด้วยกำแพงดินโบราณสูงใหญ่
- ชม พระเชตวันมหาวิหาร 
- ชม ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของมหาราชาชาห์จาฮัน
เมืองชัยปุระ หรือ นครสีชมพู
ชม เมืองฟเตหปุระสีกรี
ชม พระราชวังซิตี้พาเลซ (City Palace)


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : Thai Smile

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

หมายเหตุ         อัตราค่าบริการนี้จะต้องมีผู้โดยสาร (ผู้ใหญ่) ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป

ค่าบริการนี้รวม                 

 1. ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ –คยา //  เดลลี-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์ ชั้นนักท่องเที่ยว
 2. ภาษีสนามบินสุวรรณภูมิ และที่อินเดีย
 3. ที่พักโรงแรมระดับ 5 ดาวจำนวน 8 คืน และ  อาหารตามที่ระบุในรายการ  
 4. รถโค้ชปรับอากาศ  35 ที่นั่งพร้อมพนักงานขับรถผู้ชำนาญ เส้นทางนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประเทศอินเดีย และ ประเทศเนปาล
 7. หัวหน้าทัวร์ ผู้มีประสบการณ์การเดินทาง คอยอำนวยความสะดวก จำนวน 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง
 8. ประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง
 • กรณีการเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราตอนต้นไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทางและค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)กิโลละ 350 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ

ยกเว้นมีการตกลงในกรณีพิเศษ

 1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ถ้ามี) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ถ้ามี)
 2. ค่าบริการ 3%-5% กรณีที่ชำระค่าใช้จ่ายตอนต้นด้วยบัตรเครดิต เนื่องจากค่าบริการส่วนนี้ บริษัทที่เป็นเจ้าของบัตรเครดิตคิดเป็นค่าบริการ
 3. ทิปเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ไกด์ พนักงานขับรถ เด็กรถ  5 เหรียญต่อวันต่อท่าน รวม 45 เหรียญต่อท่าน

 

งื่อนไขการเดินทาง

1.   ชำระมัดจำการเดินทางท่านละ 10,000 บาท ณ วันจองพร้อมส่งเอกสารให้ที่บริษัทฯ เพื่อทำการยื่นวีซ่า

2.   ถ้าจองแล้วไม่จ่ายมัดจำการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการจอง

3.   ชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง 14 วัน

 

  เงื่อนไขการยกเลิก

1.   ภายใน 03 วัน ก่อนการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าเดินทาง

2. ภายใน 07 วัน ก่อนการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ คืนเงินค่าเดินทางเพียง 50%

3.   ภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์  ไม่คืนเงินค่ามัดจำ 10,000 บาท

4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ ถ้าท่านสมาชิกได้ทำการโอนเงินแล้วกรุณา FAX หลักฐานการโอนเงิน ระบุชื่อผู้จองทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ, โปรแกรมที่จอง วันที่เดินทาง, จำนวนสมาชิกและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และสำเนาหนังสือ เดินทาง ของท่าน

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ

บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ  ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพฯ – พุทธคยา​       
08:30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 3 เคาน์เตอร์ เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน ไทยสามายล์ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
12:10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคยา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ WE 327
14:00 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองคยา (ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เนื่องจากอาคารผู้โดยสารขาเข้าของเมืองคยา การบริการของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองยังไม่พร้อมให้บริการเต็มที่ อาจทำให้ท่านผู้เดินทางไม่ได้รับความสะดวกและล่าช้า กรุณาเตรียมใจ) บริการของเอ็นซีทัวร์จัดรถรอรับท่านที่สนามบิน นำชม แม่น้ำเนรัญชรา ชมสถานที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานลอยถาด หลังจากรับถวายข้าวมธุปายาส จากนางสุชาดา ชมซากสุชาดาสถูปที่สันนิษฐานว่าสร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช บริเวณสถานที่ซึ่งเคยเป็นบ้านนางสุชาดา
16:00 น. นำท่านสู่ พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา ซึ่งสร้างโดยพระเจ้าหุวิชกะ ในพุทธศตวรรษที่ 7 โดยมีรูปแบบ  ผสมผสานเจดีย์ แบบพุทธ ตั้งอยู่เหนือปรางค์แบบฮินดู จนเกิดเอกลักษณ์เฉพาะตัว นมัสการ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ ซึ่งปัจจุบันเป็นต้นที่ 4 นมัสการพระแท่นวัชรอาสน์ ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชสร้างถวายไว้ตรงสถานที่ ที่เคยเกิดรัตนบัลลังก์เมื่อวันตรัสรู้ นมัสการ สัตตมหาสถาน ที่พระพุทธองค์เสวยวิมุติสุข 7 สัปดาห์หลังตรัสรู้ กราบพระพุทธเมตตา อันศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานภายในพระมหาโพธิเจดีย์มาแต่โบราณ ชมสถานที่สำคัญ โบราณสถานโบราณวัตถุ ที่ล้อมรอบบริเวณอยู่มากมายนำท่านไหว้พระสวดมนต์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์สถานที่ตรัสรู้
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก SUJATA HOTEL  หรือเทียบเท่า

 

เวลา พุทธคยา  -พาราณสี    
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่...กรุงสาวัตถี (ระยะทางประมาณ 206 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชม.)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านล่องแม่น้ำคงคาชมพิธีบูชาไฟ  และ การเผาศพ ของชาวฮินดูที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน รวมทั้งเป็นสถานที่คนนับล้านมุ่งหน้ามาเพื่อชมพิธีกรรมริมฝั่งแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ (พิธีเผาศพริมแม่น้ำคงคาของศาสนาฮินดู)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก RIVATAS HOTEL ​หรือเทียบเท่า
เวลา พาราณสี - กุสินารา             
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นำท่านชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ ซึ่งเก็บโบราณวัตถุล้ำค่า โดยเฉพาะหัวเสาของพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งเป็นรูปสิงห์ 4 ทิศที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุดใช้เป็นตราแผ่นดินของประเทศอินเดียในปัจจุบัน ชมพระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนาที่งดงามเป็นเลิศ เป็นศิลปะคุปตะยุคทองของพุทธศิลป์อินดีย อายุกว่า 1,500 ปี แล้วที่ชนะการประกวดประติมากรรมมาแล้วนานาชาติจนได้รับการยกย่องว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในโลก นำท่านเดินทางสู่...สารนาถ  สถานที่ปฐมเทศนา (อยู่ห่างจากพาราณสี ประมาณ 7 กิโลเมตร) นำท่านสู่...ป่าอิสิปตน มฤคทายวัน สถานที่แสดงปฐมเทศนา นมัสการเจาคันธีสถูป สถานที่พระพุทธองค์พบปัญจวัคคีย์ นำท่าน นมัสการ ธัมเมกขะสถูป สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ และเกิดพระรัตนตรัยขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก ธรรมราชิกสถูป ที่พระอัญญาโกณฑัญญะบรรลุอรหันต์ พระมูลคันธกุฏิ กุฏิหลังแรกที่พระพุทธองค์จำพรรษาเป็นพรรษาแรก เสาพระเจ้าอโศกที่มีจารึกอักษรพราหมี หมู่สังฆารามกุฎิสงฆ์กว่า 1,000 หลัง สถูปพระยสกุลบุตร สวนกวาง อันเป็นที่มาของชื่อ “อิสิปตนมฤคทายวัน” นำท่านสวดมนต์บท “ธรรมจักรกัปวัตนสูตร” ปฏิบัติธรรมเวียนเทียนบริเวณธัมเมกขะสถูปผู้ต่อสู้เพื่อนำพระพุทธศาสนาคืนสู่ พุทธภูมิ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองกุสินารา (ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก LOTUS NIKKO  HOTEL หรือเทียบเท่า
เวลา กุสินารา(ประเทศอินเดีย) - ลุมพินี(ประเทศเนปาล)    ​       
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านนมัสการ  สถานที่ปรินิพพาน     นำท่านนมัสการสถานที่ปรินิพพาน ณ ซึ่งมีต้นสาละปลูกเพื่อเป็นอนุสสติถึงพระพุทธองค์ นมัสการมหาปรินิพพานสถูปซึ่งมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงบาตรคว่ำสูงใหญ่ มีฉัตร 3 ชั้นตอนบนสุด เคยพังลงมาเมื่อปี 2506 ปัจจุบันได้บูรณะแล้ว ด้านหน้าเป็นมหาปรินิพพานวิหาร ภายในมี พระพุทธรูป ปางปรินิพพาน ฝีมือช่างชาวมถุรา สร้างด้วยหินทรายแดง อายุกว่า 1,900 ปี ที่งดงามยิ่ง โดยรอบยังปรากฏซากโบราณสถาน หมู่กุฎิสงฆ์สถูปเจดีย์ต่างๆ มากมาย แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในสมัยโบราณนับเป็นพันปี ก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเสื่อมไปจากอินเดีย นำท่าน นมัสการมกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้า ซึ่งเหล่าบรรดามัลละกษัตริย์ ได้ถวายสถานที่นี้อันเคยใช้เป็นที่ประกอบพิธีสวมมงกุฎ รับตำแหน่งกษัตริย์แห่งแคว้นมัลละมาแต่โบราณ ซึ่งปัจจุบันเป็นซากเจดีย์ทรงกลมขนาดใหญ่     สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ตั้งอยู่ห่างจากสาลวโนทยานประมาณ 1 กิโลเมตร
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่...ลุมพินี  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เดินทางถึง... ณ วัดไทยนวราชรัตนาราม 960 แดนสุขาวดี ศาลาพักข้างทางของผู้แสวงบุญ เดินทางถึงชายแดน อินเดีย-เนปาล ประทับตราหนังสือเดินทางเพื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
18:00 น. เดินทางถึง...ลุมพินี
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก BODHMAYA GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
เวลา ลุมพินี(ประเทศเนปาล) - สาวัตถี (ประเทศอินเดีย)​     
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านนมัสการสังเวชนียสถาน แห่งที่ 3 “ชาตสถาน” สถานที่ประสูติของพระพุทธองค์ สวนลุมพินีวัน ในอดีตเป็นอุทยาน ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่าง กรุงกบิลพัสตุ์ และกรุงเทวหะ พระพุทธมารดา พระนางสิริมหามายา ซึ่งประทับอยู่กรุงกบิลพัสตุ์ขณะที่ทรงพระครรภ์แก่ ได้เสด็จประพาสสวนพร้อมด้วยข้าราชบริพาร ระหว่างทางเกิดประชวรจะมีพระประสูติกาล ราชบริพารจึงจัดที่ประสูติถวายภายใต้ต้นสาละ ประสูติพระโอรส คือ สิทธัตถกุมาร ณ สถานที่นี้  ปัจจุบันมีเสาหินของพระเจ้าอโศก ปรากฏอยู่ ยังมีข้อความภาษาพราหมีจารึกไว้อย่างสมบูรณ์เขียนว่าเป็นสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นำท่านชม มหามายาเทวีวิหาร ภายในมีศิลาสลักภาพพุทธประวัติปางประสูติเป็นรูปพุทธมารดาอยู่ในพระอิริยาบถยืนพระหัตถ์ขวาเหนี่ยวกิ่งไม้สาละมีรูปเจ้าชายสิทธัตถะออกมาทางปัสสะขวาของพระพุทธมารดา ด้านหน้ามหามายาเทวีวิหาร มีสระโบกขรณี ซึ่งเป็นที่สรงสนานของพระนางสิริมหามายาเทวีก่อนจะให้ประสูติกาลพระกุมารและหลังการประสูติ /  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับผ่านด่านชายแดนอินเดีย – เนปาลอีกครั้งหนึ่ง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงสาวัตถี  (ระยะทางประมาณ 206 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชม.)
13:00 น. เดินทางถึงชายแดน อินเดีย-เนปาล ประทับตราหนังสือเดินทางเพื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางถึง... ณ วัดไทยนวราชรัตนาราม 960 แดนสุขาวดี ศาลาพักข้างทางของผู้แสวงบุญ
18:00 น. เดินทางถึง...เมืองสาวัตถี
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก PAWAN HOTEL  หรือเทียบเท่า
เวลา สาวัตถี  - ลักเนาว์ ​        
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่...ซากเมืองโบราณสาวัตถี ที่ล้อมรอบด้วยกำแพงดินโบราณสูงใหญ่ ภายในเมืองนำชมซากคฤหาสน์ของท่าน อนาถบิณฑิกเศรษฐี ชมซากบ้านท่านปุโรหิตบิดาของท่านองคุลีมาล ชมสถานที่ธรณีสูบพระเทวทัต และนางจิญจมาณวิกา นำท่านชม พระเชตวันมหาวิหาร  วัดที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวาย ซึ่งพระพุทธองค์ประทับใจพรรษานานถึง 19 พรรษา นำนมัสการ พระมหามูลคันธกุฎี  ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าที่ยอดเขาคิชกูฏ เมืองราชคฤห์ประมาณ 2 เท่า ชมธรรมศาลาที่ใหญ่ที่สุด สังฆสภาที่ประชุมตัดสินอธิกรณ์คดีความต่าง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่...เมืองลักเนาว์  ระยะทางประมาณ 175 ก.ม. (ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชม.)
18:00 น. เดินทางถึง...เมืองลัคเนาว์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก PICCADILY หรือเทียบเท่า
เวลา ลักเนาว์ – อัคระ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่...เมืองอัคระ (ระยะทางประมาณ 363 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน แบบปิกนิค ระหว่างทาง
15:00 น. เดินทางถึง...เมืองอัคระ นำท่านชม ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของมหาราชาชาห์จาฮันที่มีต่อนางอันเป็นที่รักยิ่งมหารานีมุมตัส มาฮาล ตัวทัชมาฮาลสร้าง จากหินอ่อนสีขาวแสดงถึงความรักที่บริสุทธิ์  นิรันดร์ตลอดกาลและหินทรายสีแดงแสดงถึงความรักที่มั่นคงต่อพระนางเพียงผู้เดียว ตัวทัชมาฮาลประดับประดาด้วยรัตนชาตินานาชนิด ใช้เวลาในการสร้างถึง 22 ปี  ชมวิวแม่น้ำยมุนาที่ไหลผ่านด้านหลัง ได้เวลาพอสมควร
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก JAYPEE  PALACE   หรือเทียบเท่า
เวลา อัคระ- ชัยปุระ​ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชม พระราชวังอัคราฟอร์ด ซึ่งเป็นพระราชวังที่สวยงาม มีบริเวณกว้างใหญ่ ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 3 สมัยตั้งแต่พระเจ้าอักบาร์มหาราช จนถึงพระเจ้าชาห์จาฮาน กษัตริย์องค์ที่ 5 ของราชวงศ์โมกุลเป็นผู้สร้างต่อจนเสร็จ ภายในอัคราฟอร์ดมีห้องสวยงามที่สร้างด้วยหินอ่อนแกะสลักฝังอัญมณีโดยรอบ โดยเฉพาะห้องมุขแปดเหลี่ยม ซึ่งเป็นห้องที่มีความสำคัญที่สุดภายในพระราชวังแห่งนี้ และภายในห้องนี้อันเป็นสถานที่ ที่พระเจ้าชาห์จาฮานถูกพระเจ้าออรังเซปพระโอรสจับมาขังไว้จนสิ้นพระชนม์
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองชัยปุระ” (Jaipur) หรือ “นครสีชมพู” เมืองหลวงของรัฐราชสถานซึ่งถือกันว่าเป็นเมืองสวยงามมีสีสันมากที่สุดเมืองหนึ่งในอินเดีย (ระยะทางประมาณ 229 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง) เมืองชัยปูร์ (Jaipur) เมืองใหญ่ที่สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1728-1732 ตัวเมืองมีขนาดถึง 9 ตารางกิโลเมตร ถูกเรียกว่าเป็นเมืองสีชมพูมานานแล้ว เพราะว่ามีการใช้หินสีชมพูที่มีอยู่มากมายในท้องถิ่น ภูมิภาคนี้มีมรดกทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งเป็นหลักฐานอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งงานหัตกรรมอันวิจิตร สิ่งทอสวยงาม เครื่องประดับระหว่างทางแวะชม “ เมืองฟเตหปุระสีกรี ” ( Fatehpur Sikri ) เป็นเมืองตั้งอยู่ในเขตอำเภออัคระ รัฐอุตตระประเทศ  โดยสมเด็จพระจักรพรรดิอักบัร มหาราช แห่งราชวงศ์โมกุล แต่เดิมเรียกว่า ฟาติฮาบัท แปลว่า “เมืองแห่งชัยชนะ” ด้วยในตอนนั้นกษัตริย์อัคบาร์ได้ชัยชนะในสงครามอินเดียตอนใต้ ต่อมาภายหลังจึงเพี้ยนมาเป็นฟาติปูร์ซึ่งเมืองนี้สร้างด้วยหินทรายสีแดงตั้งอยู่บนภูเขาใกล้หมู่บ้านสิครี ใช้เวลาสร้างถึง 9 ปีจึงแล้วเสร็จ แต่หลังจากนั้นเพียง15ปีก็กลายเป็นเมืองร้างเพราะว่าขาดน้ำในการดำรงชีวิต  เมืองนี้เป็นที่เดียวในอินเดีย ที่ท่านจะสามารถชมศิลปกรรมของราชวงศ์โมกุลที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบที่สุดจนได้รับสมญานามว่า เมืองปีศาจ อยู่ห่างจากเมืองอัครา ประมาณ 40 กม.ปัจจุบันเป็นที่แห้งแล้งจัด แต่ภายในป้อมปราการยังคงถูกรักษาไว้อย่างดี  และยังใช้เป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิโมกุลระหว่างปี ค.ศ. 1571-1585 ภายหลังจากชัยชนะจากสงครามกับชาวเมืองจิตเตารครห์( Chitaurgarh )
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก CROWN PLZA HOLIDAY INN ​ หรือเทียบเท่า
เวลา ชัยปุระ – สนามบิน​
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำเดินทางสู่เชิงเขาอราวารี ขึ้นไปชมความงามของพระราชวังแอมเบอร์ ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนภูผาชมพระราชวัง เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพสองข้างทางซึ่งสามารถมองเห็นภูมิประเทศเบื้องล่างสุดสายตา พระราชวังแห่งนี้เริ่มสร้างโดยพระเจ้ามั่นใจซิงค์ที่ 1 ในปี ค.ศ. 1592 จนสำเร็จในยุคของพระเจ้าชาไวใจ  ซิงค์ที่ 2 ต่อมาพระองค์ได้ย้ายเมืองหลวงลงมายังเมืองชัยเปอร์ ในปัจจุบันภายในพระราชวังแอมเบอร์ ท่านจะได้ชมพระราชวังฤดูร้อนและพระราชวังฤดูหนาวที่ประดับด้วยพลอยหลากสี ท่านจะตื่นตะลึงกับห้องที่ประทับในพระราชวังฤดูร้อนที่งดงาม โดยจำลองความงามของท้องฟ้ายามราตรีจากนั้น
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม พระราชวังซิตี้พาเลซ (City Palace) สร้างขึ้นในสมัยมหาราชาสะหวายจัย ซิงห์ที่ 2 จากนั้นก็ได้รับการดูแลต่อเติมโดยมหาราชาของชัยปุระรุ่นต่อๆ มา ที่สำคัญตอนเริ่มก่อสร้างพระราชวัง ยังอยู่ในช่วงที่ราชวงศ์โมกุลเข้ามามีอิทธิพลต่อรัฐราชสถานแล้ว สถาปัตยกรรมจึงมีการผสมผสนระหว่างแบบราชปุตกับโมกุล นอกจากนี้ การออกแบบพื้นที่ใช้สอยอาคารอย่างลงตัว ไม่แน่นทึบ และมีทางเดินกว้างขวาง ซึ่งถือเป็นความน่าสนใจอย่างหนึ่งของพระราชวังแห่งนี้ โดยปัจจุบันพระราชวังซิตี้พาเลซได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมในนามของพิพิธภัณฑ์สะหวายมานสิงห์ (Sawai Man Singh Museum) แม้ยุคนี้จะไม่มีมหาราชาอีกต่อไป แต่ City Palace แห่งนี้ก็ยังเป็นสมบัติส่วนพระองค์ และชาวเมืองชัยปุระบางส่วนก็ยังนับถือพระองค์อยู่แม้พระองค์จะไม่มีอำนาจใดๆ
นำท่านชมจาล มาฮาล หรือพระราชวังกลางน้ำซึ่งตั้งเด่นสง่าอยู่กลางทะเลสาบมันสกา (Man Sagar) ใกล้กับชัยปุระ โดยพระราชวังแห่งนี้และทิวทัศน์ของทะเลสาบโดยรอบถูกต่อเติมและปรับปรุงโดยมหาราชา สะหวาย จัย สิงห์ที่ 2 ตัวพระราชวังนั้นสร้างได้อย่างสวยงามตามสถาปัตยกรรมราชปุตและโมกุล ซึ่งสามารถพบได้ทั่วไปในสิ่งก่อสร้างในรัฐราชสถาน โดยพระราชวังนี้นั้นมีความสวยงามเนื่องจากสถานที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบและโดยมีเทือกเขานหาร์การห์ตั้งอยู่เบื้องหลัง ตัวอาคารสร้างโดยใช้หินทรายสีแดง ประกอบด้วยทั้งหมด 5 ชั้นซึ่ง 4 ชั้นล่างจะถูกน้ำท่วมเมื่อทะเลสาบมีระดับน้ำสูงสุด โดยเหลือเพียงชั้นบนสุดซึ่งจะเผยขึ้นมาเหนือน้ำ ฉัตรีซึ่งเป็นยอดหลังคาทรงสี่เหลี่ยมนั้นสร้างในแบบสถาปัตยกรรมเบงกอล ส่วนฉัตรีบริเวณสี่มุมของอาคารนั้นเป็นทรงแปดเหลี่ยม เนื่องจากตั้งอยู่ในน้ำเป็นเวลาอันยาวนานทำให้ฐานของพระราชวังนั้นเริ่มทรุดโทรมลงเนื่องจากกระแสน้ำและน้ำท่วม โดยล่าสุดได้มีโครงการบูรณะครั้งใหญ่ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการโดยรัฐบาลรัฐราชสถา นำท่านชมฮาวามาฮาลหรือพระราชวังสายลม   สร้างโดยพระเจ้าประทับซิงค์ ในปี ค.ศ. 1799 ใช้เป็นที่ที่สตรีชาววังในสมัยนั้นสำหรับนั่งชมเทศกาลหรือขบวนแห่ต่าง ๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนนอกวังบานหน้าต่างที่ประดับประดาไว้ด้วยลวดลายอันวิจิตรตระการตา สร้างด้วยหินสีชมพูสูง 5 ชั้น กรุเป็นช่องตามหน้ามุขและหน้าต่างซึ่งรวมกันถึง 953 บาน ซึ่งในแต่ละช่องจะมีมุขระเบียงและหลังคาเพื่อระบายลม เป็นที่มาของชื่อ ฮาวามาฮาล (พระราชวังสายลม) แวะซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาด อาทิเช่น หัตกรรมอันวิจิตร สิ่งทอสวยงาม เครื่องประดับ สีสันต์ของเมืองนี้เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
20:00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองชัยปุระ
เวลา ชัยปุระ – กรุงเทพฯ​   ​   
02:15 น. นำท่านออกเดินทางกลับสู่...กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 0334
08:15 น. เดินทางถึง...ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพสุขใจ อิ่มบุญ เพิ่มบารมีธรรม