product
  5,148  ครั้ง 12-12-2017

ทัวร์อินเดีย สังเวชฯ ทัชมาฮาล ชัยปุระ (1702 _WE) - NC

โปรแกรม : 10 วัน 8 คืน  

เดินทาง : ธันวาคม 2560  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 58,900

- ล่องแม่น้ำคงคาชมพิธีบูชาไฟ  
- ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ ซึ่งเก็บโบราณวัตถุล้ำค่า
ป่าอิสิปตน มฤคทายวัน สถานที่แสดงปฐมเทศนา นมัสการเจาคันธีสถูป
นมัสการ  สถานที่ปรินิพพาน, มกุฏพันธนเจดีย์
ชม มหามายาเทวีวิหาร
- ซากเมืองโบราณสาวัตถี
ที่ล้อมรอบด้วยกำแพงดินโบราณสูงใหญ่
- ชม พระเชตวันมหาวิหาร 
- ชม ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของมหาราชาชาห์จาฮัน
เมืองชัยปุระ หรือ นครสีชมพู
ชม เมืองฟเตหปุระสีกรี
ชม พระราชวังซิตี้พาเลซ (City Palace)


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : Thai Smile

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

หมายเหตุ         อัตราค่าบริการนี้จะต้องมีผู้โดยสาร (ผู้ใหญ่) ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป

ค่าบริการนี้รวม                 

 1. ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ –คยา //  เดลลี-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์ ชั้นนักท่องเที่ยว
 2. ภาษีสนามบินสุวรรณภูมิ และที่อินเดีย
 3. ที่พักโรงแรมระดับ 5 ดาวจำนวน 8 คืน และ  อาหารตามที่ระบุในรายการ  
 4. รถโค้ชปรับอากาศ  35 ที่นั่งพร้อมพนักงานขับรถผู้ชำนาญ เส้นทางนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประเทศอินเดีย และ ประเทศเนปาล
 7. หัวหน้าทัวร์ ผู้มีประสบการณ์การเดินทาง คอยอำนวยความสะดวก จำนวน 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง
 8. ประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง
 • กรณีการเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราตอนต้นไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทางและค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)กิโลละ 350 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ

ยกเว้นมีการตกลงในกรณีพิเศษ

 1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ถ้ามี) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ถ้ามี)
 2. ค่าบริการ 3%-5% กรณีที่ชำระค่าใช้จ่ายตอนต้นด้วยบัตรเครดิต เนื่องจากค่าบริการส่วนนี้ บริษัทที่เป็นเจ้าของบัตรเครดิตคิดเป็นค่าบริการ
 3. ทิปเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ไกด์ พนักงานขับรถ เด็กรถ  5 เหรียญต่อวันต่อท่าน รวม 45 เหรียญต่อท่าน

 

งื่อนไขการเดินทาง

1.   ชำระมัดจำการเดินทางท่านละ 10,000 บาท ณ วันจองพร้อมส่งเอกสารให้ที่บริษัทฯ เพื่อทำการยื่นวีซ่า

2.   ถ้าจองแล้วไม่จ่ายมัดจำการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการจอง

3.   ชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง 14 วัน

 

  เงื่อนไขการยกเลิก

1.   ภายใน 03 วัน ก่อนการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าเดินทาง

2. ภายใน 07 วัน ก่อนการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ คืนเงินค่าเดินทางเพียง 50%

3.   ภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์  ไม่คืนเงินค่ามัดจำ 10,000 บาท

4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ ถ้าท่านสมาชิกได้ทำการโอนเงินแล้วกรุณา FAX หลักฐานการโอนเงิน ระบุชื่อผู้จองทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ, โปรแกรมที่จอง วันที่เดินทาง, จำนวนสมาชิกและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และสำเนาหนังสือ เดินทาง ของท่าน

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ

บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ  ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง