Sun Smile Holidays | ทัวร์ญี่ปุ่น SONGKRAN IN KYUSHU (SMJP03_TG)
product
  5,576  ครั้ง 05-02-2018

ทัวร์ญี่ปุ่น SONGKRAN IN KYUSHU (SMJP03_TG)

โปรแกรม : 7 วัน 5 คืน  

เดินทาง : เมษายน 2561  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 59,900

- ชมตลาดปลาและชิมอาหารทะเลสดที่ตลาดเช้า Yobuko Morning Market
- ชมทัศนียภาพอันแสนโรแมนติกที่แหลมคู่รัก Hado Cape
- ชมความงามตามธรรมชาติ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่ Okawachiyama (Porcelain)
- ชมศาลเจ้าที่ยิ่งใหญ่ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น ศาลเจ้ายูโทกุ อินาริ
- ชมความงามและสัมผัสบรรยากาศบนเรือรอบ ปราสาทยานากะวะ
- ชมความงามรอบ ปราสาทคุมาโมโต (ด้านนอก)
- ชม สะพานแขวน Yume Suspension Bridge
- ชม ดอกไม้นานาพันธุ์ที่ Kuju Flower Park
- ชม บ่อน้ำพุร้อนนรกที่ Beppu Umi Jigoku
- ชม หมู่บ้านยุฟูอิน
- ชม ศาลเจ้าเทนมานกุ ที่ ดาไซฟุ
- ช้อปสนั่นที่ Yume Town, Tosu Premium Outlet, Canal City, Kamitori Shimotori , Tenjin


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : Thai Airways

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

ข้อเสนอแนะบางปรการและต้องต้องแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวทราบก่อนออกเดินทาง
 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
 • กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
 • กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน
 • กรณีเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มิฉะนั้นถ้าแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้
 • หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำ และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์ หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้
 • ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
 • ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
 • PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
 • ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะไม่มีในบางประเทศ ยกเว้น เด็ก Infant-12 ปี
 • การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน้ำใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง
 • ***หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.ญี่ปุ่นกักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างถูกกักตัว และส่งตัวกลับประเทศไทย ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระเองทั้งหมด
 • ***หากท่านติดด่านตม.ทั้งฝั่งประเทศไทยหรือประเทศญี่ปุ่นทำให้ไม่สามารถเดินทางท่องเทียวได้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือคืนเงินค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้น

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน THAI AIRWAYS
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 • ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ           
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 1,400 บาท /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

 

หมายเหตุ
 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
 3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
 4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำ หรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชำระโดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

 

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่ง

การจอง หรือสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระมัดจำ งวดแรก 15,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

การยกเลิก

 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 16 – 29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% ของราคาทัวร์
 • แจ้งล่วงหน้า 1 – 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

 

หมายเหตุ: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน ซึ่งมีการผันผวนตลอดเวลา) สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และคำนึงถึงความต้องการความปลอดภัย และประโยขน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
 21:00 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 2-3 เคาน์เตอร์ C ายการบิน THAI AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
 เวลา ตลาดเช้าโยบุโก - แหลมฮาโดะ - หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา พอร์ซเลน
00:50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TG648
08:00+1 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย สำคัญ!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับ และปรับ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะ Fukuoka เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชู Kyushu และใหญ่เป็นอันดับ 8 ของประเทศญี่ปุ่นด้วย ฟูกุโอกะเป็นเมืองท่าที่สำคัญของญี่ปุ่นมานานหลายร้อยปี โปรแกรมแรกที่เราจะไป คือ ตลาดเช้า Yobuko Morning Market กล่าวว่าได้เริ่มขึ้นในช่วง Taisho 1912-1926 เป็นตลาดเช้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นสามแห่งใกล้เคียงกับเมือง Wajima ในจังหวัดอิชิคาวะและเมืองทาคายามะในจังหวัดกิฟู ตลาดจะจัดขึ้นทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 จนถึง 12 ตามแนว Asaichi-dori ซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของท่าเรือ Yobuko ถนนที่ยาวประมาณ 200 เมตรมีใกล้กับ 50 แผงขายอาหารทะเลสดอาหารแปรรูปผักและดอกไม้ การฟังพลังเสียงของผู้หญิงที่วิ่งร้านขายของและการเจรจาต่อรองราคากับพวกเขาจะเพิ่มความสนุกสนานยามเช้าได้อย่างดีทีเดียว
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ได้เวลาเดินทางต่อไปยัง แหลมฮาโดะ Hado Cape ที่นี่เคยใช้เป็นที่ถ่ายทำละครเรื่อง “ฉันจะคิดถึงเธอ” นำแสดงโดย ซันนี่ Hadomisaki เป็นแหลมเล็กๆ ในเมือง Chinzei ใน Karatsu ที่ยื่นออกมาจากคาบสมุทร Higashimatsuura ไม่เพียง แต่ให้ทัศนียภาพอันงดงามบริเวณใกล้เคียง Hadomisaki เป็นบริเวณรีสอร์ทที่มีกิจกรรมสนุกสนานมากมายเช่นการเดินป่าตกปลาตั้งแคมป์และว่ายน้ำในทะเล นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างเช่นสนามเทนนิสและอุปกรณ์ออกกำลังกาย ไม่มีมุมตัดเมื่อมันมาถึงมีความสนุกสนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหอสังเกตการณ์ใต้ทะเลสีขาวที่โผล่ออกมาจากมหาสมุทรเป็นสิ่งที่ต้องดู หอคอยซึ่งเชื่อมต่อกับ Hadomisaki ด้วยท่าเรือขนาด 86 เมตรมีความสูง 20 เมตรและมีรัศมี 9 เมตร ผู้เยี่ยมชมหอสามารถเพลิดเพลินกับการชมโรงเรียนปลาสาหร่ายทะเลและอื่นๆ จากหน้าต่าง 24 แห่งที่ความลึก 7 เมตรใต้พื้นผิวทะเล เนื่องจากบริเวณนี้เป็นที่ที่มีกระแสน้ำอุ่น และกระแสน้ำอุ่นพบปะกับปลาเขตร้อนเช่นปลานีออน และปลาร้าและที่อยู่อาศัยของสาหร่ายทะเลหายากเช่นอารัม และสาหร่ายสามารถสังเกตได้ใกล้เคียงเกือบจะรู้สึกเหมือนสัมผัสและสัมผัส นอกจากนี้จากดาดฟ้าด้านบนของหอสังเกตการณ์สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของหมู่เกาะต่างๆในทะเลเจนีคา จากนั้นเดินทางสู่จังหวัดอิมาริ ชม หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา Okawachiyama Porcelain ในช่วงศตวรรษแรกของยุคเอโดะ (พ.ศ. 2146-2401) ญี่ปุ่นปิดประเทศกับโลกภายนอก ชาวบ้านจึงทำเครื่องปั้นดินเผาที่เรียกว่าพอร์ซเลน และนับเป็นผลิตภัณฑ์ญี่ปุ่นชิ้นหนึ่งซึ่งแม้จะปิดประเทศ แต่ก็ประสบความสำเร็จในการส่งออกที่สำคัญไปจนถึงราชสำนักของยุโรป เนื่องจากเครื่องปั้นดินเผาญี่ปุ่นส่วนใหญ่ผลิตในอาริตะซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดไซตะมะในคิวชู ทำให้อาริตะเป็นเมืองที่อยู่ใกล้และเป็นทางผ่านของท่า Imari ที่อยู่ใกล้ๆ จากจุดแรกที่พวกเขาไปที่สถานีการค้าของดัตช์ในนางาซากิ และจากที่นั่นในการเดินทางไกลไปยังยุโรป
ค่ำ บริการอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารอิสระให้ท่านได้พักผ่อนกับการแช่น้ำแร่ ออนเซ็น Onsen สปาแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ตามอัธยาศัย
ที่พัก Yukai Resort Ureshinokan  หรือเทียบเท่า
เวลา ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ - นั่งเรือชมวิวรอบปราสาทยานาคาวะ - ปราสาทคุมาโมโตะ - ช้อปปิ้งย่าน คามิโทริ ชิโมโทริ​
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ-จินจา Yutoku Inari Shrine เป็นศาลเจ้าในเมืองคาชิมะ จังหวัดซากะ สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าญี่ปุ่นนามว่า อินาริ จุดเด่นสะดุดตาของศาลเจ้าแห่งนี้ก็คือประตูโทริอิสีแดงและสุนัขจิ้งจอกผู้ถือสารเทพเจ้า ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ-จินจาประดิษฐานเทพเจ้าอื่นๆ หลายองค์ เช่น เทพอุกะ-โนะ-มิตามะ-โนะ-โอคามิ เทพเจ้าแห่งที่พักพิง อาหาร และเสื้อผ้า เทพโอมิยะ-โนะ-มิ-โนะ-โอคามิ เทพเจ้าผู้ส่งเสริมศิลปะ ทรัพย์สมบัติ และความเจริญรุ่งเรือง และเทพซารุทาฮิโกะ-โนะ-โอคามิ เทพเจ้าแห่งความปลอดภัยบนท้องถนน ศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเสียงในฐานะศาลเจ้าที่ยิ่งใหญ่หนึ่งใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น เคียงคู่กับศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ ในเกียวโต และศาลเจ้าคาสะมะ อินาริ ในจังหวัดอิบารากิ และผู้คนมักเรียกศาลเจ้าแห่งนี้ด้วยความเคารพรักว่า "ยูโทคุ-ซัง" ในแต่ละปีมีผู้คนมาเยี่ยมชมศาลเจ้าถึง 300,000 คน วิหารสร้างขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 17 และตัววิหารหลักรวมถึงอาคารทั้งหมดลงรักเคลือบเงาอย่างสวยงาม ด้านหลังวิหารหลักคุณสามารถปีนบันไดขึ้นไปยังที่สูงหลังศาลเจ้าและชมวิวทะเลอาริอาเกะ จากนั้นให้ท่านได้ นั่งเรือ Yanagawa Boat รอบคูเมืองชม ปราสาทยานากาวา Yanagawa สร้างขึ้นเมื่อราวปี ค.ศ. 1588 และเรียกว่า "ปราสาทน้ำ" ในเวลานั้น เป็นเมืองที่มีน้ำเต็มไปด้วยปูนขาว คูเมืองเป็นช่องทางที่สร้างขึ้นรอบๆ ปราสาทเพื่อป้องกันศัตรูและสัตว์และมักเต็มไปด้วยน้ำ การล่องเรือในแม่น้ำ Yanagawa เกิดขึ้นในเรือลำเล็กๆ เหล่านี้ ซึ่งในฤดูใบไม้ผลิดอกซากุระมีความสวยงาม และในช่วงฤดูร้อนบานสะพรั่งไปด้วยดอกไอริสสำหรับการล่องเรือแม่น้ำที่มีเสน่ห์อย่างหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนเวอร์ชั่นญี่ปุ่นของเวนิส
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ ปราสาทคุมะโมะโตะ Kumamoto Castle เป็นปราสาทสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในเขตชูโอ เมืองคุมะโมะโตะ ในจังหวัดคุมะโมะโตะ จัดเป็นปราสาทมีใหญ่เป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่น ปราสาทคุมะโมะโตะได้เริ่มสร้างขึ้นอย่างจริงจังจนเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1601 โดยดำริของ คะโต คิโยะมะซะ เจ้าแห่งคุมะโมะโตะ เพื่อใช้เป็นป้อมปราการ จนแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1607 พื้นที่อาณาบริเวณของปราสาทยาวประมาณ 9 กิโลเมตร ตัวปราสาทมีป้อมปืน 49 ป้อม ประตูป้อมปืน 18 ประตู และประตูขนาดเล็ก 29 ประตู มีหอคอยสูง 2 หอ ทำให้สามารถมองได้รอบทิศจากมุมสูง หอใหญ่จะสูง 30.3 เมตร หอเล็กสูง 19 เมตร ปราสาทหลังเดิมถูกเพลิงไหม้เสียหายในปี ค.ศ.1877 ต่อมาได้สร้างใหม่ในปี ค.ศ.1960 จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ถนน คามิโทริ ชิโมโทริ Kamitori Shimotori ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองคุมาโมโต้ประกอบไปด้วย ถนนช้อปปิ้งหลักๆทั้งหมด 3 สาย คือ คามิโทริ Kamitori, ซึโมโทริ Shimotori และ ถนนซันชินซึไก Sun Road Shin-shigai ตั้งอยู่ในละแวกเดียวกัน ซึ่งเป็นย่านที่คึกคักมากที่สุดของตัวเมืองคุมาโมโต้ Kumamoto ตลอดถนนมีหลังคาโค้งคลุมสามารถเดินทะลุถึงกันหมดได้อย่างสบายๆ สองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านขายของฝาก ร้านกิ๊ฟช้อป ร้านขายเครื่องสำอาง ร้านกาแฟ และร้านอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมมากมาย
ค่ำ อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
ที่พัก Riverside Hotel Kumamoto    หรือเทียบเท่า
เวลา สะพานแขวนยูมะ - สวนคูจูปาร์ค - บ่อน้ำพุร้อน ยูมิ จิโกกุ - ช้อปปิ้ง Yume Town​
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลานำท่านชม สะพานแขวน Yume Suspension Bridge KOKONOE "YUME" OTSURIHASH เปิดให้บริการในวันที่ 30 ต.ค. 2549 มีความยาว 390 เมตรสูง 173 เมตรกว้าง 1.5 เมตรและเป็นสะพานแขวนที่สูงที่สุดสำหรับทางเดินในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น มุมมองจากสะพานที่สวยงามทางด้านหน้าขวาของสะพานนี้คุณสามารถเห็น Shindo-no-taki หรือ Medaki ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็น น้ำตกที่สวยงาม 100 แห่งในญี่ปุ่น นอกจากสะพานแล้วป่าอันอุดมสมบูรณ์ของ Narukogawa-Keikoku (น้ำพุแห่ง Chikugo-river) กระจายตัวและคุณสามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่น่าสนใจของแต่ละฤดูกาล จากนั้นให้ท่านได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติ และความงดงามของดอกไม้นานาพันธุ์ที่ สวนคูจูปาร์ค Kuju Flower Park เป็นสวนสาธารณะที่มีไม้ดอกนานาพันธุ์ถึง 500 ชนิดเพื่อสร้าง "พรมดอกไม้" ตามฤดู เช่นดอกทิวลิปในฤดูใบไม้ผลิ, ลาเวนเดอร์ในช่วงต้นฤดูร้อนคอสโมสในฤดูใบไม้ร่วง เป็นสวนที่ยอดเยี่ยมที่จะพูดถึงไม่กี่แห่ง ภานใยปาร์คแห่งนี้ยังมีร้านค้าคาเฟ่และร้านอาหารที่หลากหลายอีกด้วยเพื่อให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับสวนสาธารณะได้อย่างเต็มวัน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลานำท่านเดินทางสู่จังหวัด โออิตะ นำท่านชม บ่อน้ำพุร้อน ยูมิ จิโกกุ Umi Jigoku ซึ่งเป็นหนึ่งในแปดบ่อของน้ำพุร้อนของทัวร์ขุมนรกเบปปุจิโกกุ น้ำพุร้อนที่มีลักษณะของบ่อที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งมีน้ำเป็นสีฟ้าและมีส่วนผสมของโคบอลต์ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขา Tsurumi เมื่อ 300 ปีก่อน สีของน้ำพุร้อนที่เป็นเอกลักษณ์จึงได้ชื่อว่า Umi ซึ่งแปลว่า ทะเล ในภาษาญี่ปุ่น แต่อุณหภูมิของน้ำพุร้อนค่อนข้างสูงมากประมาณ 98C น้ำพุร้อนอันงดงามนี้จึงเหมาะสำหรับการดูมากกว่าการอาบน้ำ น้ำพุร้อนดังกล่าวที่เย็นลงใช้สำหรับการทำ ashi-yu ซึ่งเป็นการจุ่มเท้าลงในน้ำพุร้อน สิ่งอำนวยความสะดวกของการทำ ashi-yu มีเพียงหลังคาเท่านั้น ดังนั้นคุณสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมดังกล่าวแม้ว่าจะเป็นวันที่ฝนตก นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ใช้รถเข็นเนื่องจากมีการติดตั้งราวจับทั่วบริเวณ นอกจากนี้ท่านยังได้ชมสวนที่สวยงามพร้อมกับบ่อที่มีน้ำสีเขียวใสและมี Victoria amazonata และ water lilies บานสะพรั่งอยู่ภายในบ่อ น้ำพุร้อนจะไหลผ่านภายในท่อที่ติดตั้งอยู่ภายในบ่อ เพื่อเก็บรักษาอุณหภูมิให้พอเหมาะกับการเติบโตของไม้ดอกเขตร้อน คุณสามารถเพลิดเพลินกับดอกของต้น Victoria amazonata ตั้งแต่ช่วงต้นของเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน สำหรับช่วงฤดู Bon ในญี่ปุ่น เด็กนักเรียน (ที่อยู่ชั้นต้นๆ ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม) สามารถลองขึ้นไปขับใบของ Victoria amazonata ได้ ภายในยังมีร้านอาหารซึ่งคุณจะได้อร่อยกับเมนูสุดพิเศษของโออิตะเช่น dangojiru ซึ่งเป็นซุปเกี๊ยวสไตล์ญี่ปุ่น หรือ toriten ซึ่งคือเทมปุระไก่ หรือแม้แต่ก๋วยเตี๋ยว chanpon noodles หน้า onsen-tamago (ไข่ที่ต้มด้วยน้ำพุร้อน) ซึ่งเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว สำหรับร้านค้าจะมีการจำหน่ายสบู่อโรมาสำหรับแช่ตัวที่มีสีโคบอลต์ ดังนั้นจึงสามารถเพลิดเพลินกับการอาบน้ำแบบยูมิจิโกกุได้ที่บ้านของคุณ จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศรัยที่ช้อปปิ้งมอลล์ Yume Town Beppu เป็นห้างสรรพสินค้าที่ซึงรวบรวมสินค้ามากมาย หลายอย่าง อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องสำอางค์ เสื้อผ้า หนังสือ รวมทั้งธนาคาร และร้านอาหารให้ท่านได้เลือกชิมและเลือกซื้อสินค้ามากมาย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel New Tsuruta  หรือเทียบเท่า
เวลา หมู่บ้านยุฟูอิน - โทสึพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ช้อปปิ้ง เทนจิน​
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลานำท่านเดินทางสู่จังหวัดโออิตะ นำชม หมู่บ้าน ยุฟุอิน Yufuin Village เป็นเมืองออนเซนตากอากาศเล็กๆที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากเมืองหนึ่งของเกาะคิวชู ตั้งอยู่ในหุบเขาริมแม่น้ำ ตอนกลางค่อนไปทางเหนือของเกาะคิวชู เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัด โออิตะ Oita และไม่ไกลจากตัวเมืองเบบปุมากนัก มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะหลายแห่ง ร้านค้า ร้านอาหารที่ให้บรรยากาศสบายๆ มีวิวทิวทัศน์ที่เป็นยอดเขา 2 ยอดของเทือกเขายูฟุ นอกตัวเมืองยังมีทุ่งนาข้าว และฟาร์มเลี้ยงม้าอีกหลายแห่ง จึงเป็นที่นิยมในการแวะมาเดินชมเมืองซักครึ่งวัน หรือหนึ่งวัน เมืองยูฟุอินจะมีความร่วมสมัยมากกว่า และโรงแรมจะกระจายตัวออกไปตามส่วนต่างๆ มากกว่าจะรวมกันอยู่บนถนนเส้นหลักเหมือนเมืองออนเซนอื่นๆ และที่ที่ยังมีทะเลสาบและโรงแช่ออนเซนที่เปิดให้บริการอยู่ โดยจะมีเพียงแค่โรงออนเซนเดียวที่เปิดให้บริการกับนักท่องเที่ยวคือ Shitanyu ที่เหลือจะให้บริการกับเฉพาะคนท้องถื่นเท่านั้น ภายในบริเวณยังมีทะเลสาบคินริน Kinrin lake ภูเขายุฟุ และแม่น้ำยุฟุ ระยะทางทั้งหมดประมาณ 3 กิโลเมตร เพลินๆ ตามตรอกซอกซอยระหว่างทางก็แอบเลี้ยวเข้าไปชมได้เลย มีร้านค้าให้แวะถ่ายรูป แวะชิม แวะช้อปปิ้งได้ตลอดทางเลยทีเดียว ส่วนขาเดินกลับจะเป็นถนนเลียบแม่น้ำยูฟุ ที่จะมีร้านอาหาร และโรงแรมแบบเรียวกังเรียงรายตลอดทาง และมุมถ่ายรูป มหาชน สุดอลังการที่มีแม่น้ำ ดอกเรป Rapeseed สีเหลือง ดอกซากุระสีชมพู และภูเขาก็จะอยู่บริเวณทางเดินเรียบแม่น้ำนี้นี่เอง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากอิ่มท้องกันแล้วให้ท่านช้อปปิ้งต่อกันที่ โทสึพรีเมี่ยมเอ้าเล็ต Tosu Premium Outlets ซึ่งอยู่ใกล้ฟุคุโอกะบนเกาะคิวชูซึ่งเป็นประตูสู่ทางใต้ของญี่ปุ่น เป็นเอาท์เล็ทที่ใหญ่สุดในคิวชู มีร้านค้าแบรนด์ชื่อดังทั้งในและนอกประเทศมารวมตัวกันกว่า 150 ร้าน ภายในตกแต่งตามแบบเมืองทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียที่เข้ากับบรรยากาศที่สดใสและแสงแดดที่สว่างไสวสามารถเพลิดเพลินไปกันการช้อปปิ้งในเอาท์เล็ทสไตล์สแปนนิชโคโลเนียลได้ที่นี่ จากนั้นนำท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุ Dazaifu Tenmangu Shrine ดะไซฟุเป็นเมืองหลวงเก่าที่สำคัญในภูมิภาคคิวชู ซึ่งเป็นช่วงที่มีที่ทำการเทศบาลท้องถิ่นในศตวรรษที่ 8 ศาลเจ้าดะไซฟุเทมมังกูเป็นสถานที่บูชาซุกะวาระ มิจิซาเนะ และถือเป็นสำนักงานใหญ่ของศาลเจ้าเทมมังกูที่มีอยู่กว่า 12,000 แห่งทั่วประเทศ มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่มานมัสการเพื่ออธิษฐานด้านการเรียนเป็นหลักมากถึง 6,000,000 คนต่อปี เนื่องจากดะไซฟุมีสถาปัตยกรรมในการสร้างแบบ "โกะกังฉะนากาเระซึคุริ" จึงได้รับการกำหนดให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ อิ่มบุญกันแล้วพาท่านไปเดินเล่นแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมที่ เทนจิน Tenjin ที่นี่เป็นที่นิยมในฐานะเมืองหลวงแฟชั่นและเป็นจุดช็อปปิ้งยอดนิยม Tenjin เป็นพื้นที่ที่งดงามพร้อมด้วยถนนธุรกิจที่กลมกลืนกับถนนช้อปปิ้ง มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ร้านบูติกและอาคารรวมอเนกประสงค์หลายแห่งตั้งอยู่ที่นี่ ร้านกาแฟที่ทันสมัยร้านอาหารและร้านขายของทุกวันได้เปิดให้บริการกันแล้ว ในตอนเย็นจากสะพาน Haruyoshi-bashi Nakasu ไปจนถึงห้างสรรพสินค้า Daimaru หรือตามถนน Showa-dori ร้านค้าริมถนนซึ่งเป็นจุดเด่นของย่านนี้ยืนเคียงข้างเพื่อให้บริการอาหารที่หลากหลายเช่นก๋วยเตี๋ยวจีน oden, tacos, และพิซซ่ากับคุณในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ ชายหรือหญิงที่อายุน้อยหรือแก่ใครก็ตามที่นั่งอยู่ติดกับคุณก็คือเพื่อนของคุณ บรรยากาศดังกล่าวจะทำให้คุณมีความสุขอีกแบบหนึ่ง
ค่ำ อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
ที่พัก Hotel Clio Court Hakata  หรือเทียบเท่า
เวลา ***อิสระเต็มวัน***​
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน ไกด์คอยให้บริการและแนะนำเส้นทาง
 • คาแนลซิตีฮะกะตะ Canal City Hakata เป็นศูนย์การค้าและความบันเทิงขนาดใหญ่ในเมืองฟุกุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการขนานนามว่าเป็น "เมืองที่อยู่ในเมือง" ประกอบด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ ภัตตาคาร โรงละคร ศูนย์เกม โรงภาพยนตร์ โรงแรมสองแห่ง และคลองที่ไหลผ่านกลางศูนย์กลางค้าคาแนลซิตีตั้งอยู่ติดกับย่านบันเทิงและอยู่ระหว่างศูนย์กลางธุรกิจและการค้าปลีกของฟุกุโอะกะ จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สร้างรายได้ให้แก่เมืองได้อย่างมาก จัดเป็นโครงการพัฒนาโดยเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจินตนาการอย่างมีลักษณะเด่นเฉพาะด้วยประติมากรรมรูปโค้งและน้ำพุจำนวนมาก และออกแบบอาคารไม่ให้มองเห็นทิวทัศน์ของเมืองภายนอกมากนัก เพื่อสร้างบรรยากาศคล้ายโอเอซิสแยกออกจากเมืองโดยรอบ คาแนลซิตีฮะกะตะห่างจากสถานีรถไฟฮะกะตะและเท็นจิงในระยะเดินเท้าเป็นเวลา 10-15 นาที
 • สวนสนุกเฮาเทนบอช Huis Ten Bosch Theme Park หรือที่เรียกว่าหมู่บ้านฮอลแลนด์ เป็นสวนสนุกขนาดมหึมาอยู่ใกล้เมืองซาเซโบ Sasebo จังหวัดนางาซากิ Nagasaki ถูกสร้างขึ้นมาตามสถาปัตยกรรมแบบเมืองแถบยุโรป โดยเฉพาะแบบประเทศฮอลแลนด์ เช่น คลอง ท่าน้ำ สวน บ้านเรือน อาคารต่างๆ และกังหันลม โดยจะสลับปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาลต่างๆ เช่น ฤดูใบไม้ผลิจะมีเทศกาลดอกทิวลิป และ งานดอกไม้ไฟช่วงหน้าร้อน ซึ่งมีมากกว่า 3 แสนดอก และยังมีโรงแรม ร้านอาหารหลายแห่งทั้งภายในสวนสนุกและข้างๆสวนสนุก สวนสนุกเฮาเทนบอชจะแบ่งออกเป็น 2 โซนใหญ่ๆ คือโซนที่เข้าได้ฟรี กับโซนของด้านในสวนสนุกที่จะต้องซื้อบัตรเข้าชมก่อน โดยด้านในจะแบ่งออกเป็นโซนต่างๆอีก 6 โซนคือ Thriller Fantasy Museum, Art Garden, Utrecht, Binnenstad, Breukelen และ Nieuwstad มีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจเช่น พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้, โรงภาพยนตร์แบบ 4-5 มิติ หลายโรง, พิพิธภัณฑ์ศิลปะ, ร่องเรือไปตามคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตรชมเมืองสไตล์ยุโรป, ขี่จักรยานชมเมือง และร่องเรือโจรสลัดของการ์ตูนดัง One Piece
 • สวนริมทะเลอุมิโนะนากามิชิ Uminonakamichi Seaside Park เป็นสวนพักผ่อนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนช่องแคบคาบสมุทรข้ามอ่าวจากใจกลางเมืองฟุกุโอกะ ในภูมิภาคคิวชู สวนสาธารณะนี้ถูกสร้างขึ้นในพื้นที่แตกต่างกันแบ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลายส่วน เช่น สวนสนุกที่มีชิงข้าสวรรค์, สวนน้ำ, สวนดอกไม้, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ, สวนสัตว์ มีพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่ มีสนามหญ้าที่สมบูรณ์แบบสำหรับปิกนิค และยังเป็นแหล่งชมดอกซากุระที่มีต้นซากุระมากถึงพันต้น
เที่ยง อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
ที่พัก Hotel Clio Court Hakata  หรือเทียบเท่า
เวลา ฟุกูโอกะ - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)​
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
11:35 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG649
14:55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ