Sun Smile Holidays | ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO COME TOGETHER (SMJP11_TG)
product
  6,101  ครั้ง 16-03-2018

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO COME TOGETHER (SMJP11_TG)

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

เดินทาง : มีนาคม 2561  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 49,900

- ชมแหล่งแช่ออนเซนที่ดีที่สุด Noboribetsu Onsen
- ชม หุบเขานรก Jigokudani
- ชมและชิมผลิตภัณฑ์จากนมสดที่มีชื่อของฮอกไกโดที่ Lake Hills Farm
- ชมความงามของ ทะเลสาบโทยะ
- ชมทัศนียภาพกว้างไกลของทะเลสาบโทยะและโชวะชินซังที่ Mt. Usu
- ชมความงามของ ภูเขาเยติ Mt. Yeti
- ชมความงามของอุทยานช่วงฤดูหนาว Takio Suzuran Hillside National Government Park
- ชม พิพิธภัณฑ์โรงเบียร์ซัปโปโร Sapporo Beer Museum
- ชมเมืองแห่งความโรแมนติกที่เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ณ เมืองโอตารุ
- ชมผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบของกล่องดนตรีที่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
- ชม โรงงานเป่าแก้ว Kitaichi Glass Otaru
- ชม ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เป็นอาคารที่สร้างในแบบของอเมริกัน
- ชม หอนาฬิกาเก่าซัปโปโร
- ชมสวนสาธารณะ สวนโอโดริ
- ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม ณ ย่านใจกลาง เมืองซัปโปโร่, ย่านทานุกิโกจิ
- ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ ออนเซน


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : Thai Airways

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

ข้อเสนอแนะบางปรการและต้องต้องแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวทราบก่อนออกเดินทาง
 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
 • กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
 • กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน
 • กรณีเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มิฉะนั้นถ้าแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้
 • หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำ และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์ หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้
 • ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
 • ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
 • PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
 • ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะไม่มีในบางประเทศ ยกเว้น เด็ก Infant-12 ปี
 • การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน้ำใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง
 • ***หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.ญี่ปุ่นกักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างถูกกักตัว และส่งตัวกลับประเทศไทย ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระเองทั้งหมด
 • ***หากท่านติดด่านตม.ทั้งฝั่งประเทศไทยหรือประเทศญี่ปุ่นทำให้ไม่สามารถเดินทางท่องเทียวได้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือคืนเงินค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้น

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน THAI AIRWAYS
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 • ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ           
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 1,000 บาท /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

 

หมายเหตุ
 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
 3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
 4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำ หรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชำระโดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

 

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่ง

การจอง หรือสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระมัดจำ งวดแรก 15,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

การยกเลิก

 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 16 – 29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% ของราคาทัวร์
 • แจ้งล่วงหน้า 1 – 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

 

หมายเหตุ: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน ซึ่งมีการผันผวนตลอดเวลา) สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และคำนึงถึงความต้องการความปลอดภัย และประโยขน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)​
 20:30 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 2-3 เคาน์เตอร์ C ายการบิน THAI AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
23:45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TG670
 เวลา ชิโตเซะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรก จิโกคุดานิ - ทะเลสาบโทยะ - นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาอุสึ - เลคฮิลฟาร์ม - ภูเขาไฟโยเท​
08:30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย สำคัญ!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับ และปรับ นำท่านเดินทางสู่ โนโบริเบทสึ NOBORIBETSU เป็นเมืองในกิ่งจังหวัดอิบุริ ในจังหวัดฮกไกโด ของประเทศญี่ปุ่น จัดตั้งในฐานะตำบลเมื่อ ค.ศ. 1961 ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของนครซัปโปะโระ นอกจากนี้เมืองยังกินพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติชิโกะสึ-โทยะ บางส่วนด้วย เนื่องด้วยตัวเมืองเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนปากแม่น้ำ ดังนั้นจึกมีพื้นที่ค่อนข้างแคบ ซึ่งห่างจากชายฝั่งราว 6 กิโลเมตร ยังเป็นที่ตั้งของ โนะโบะริเบะสึ-อนเซ็ง ที่ผู้คนสามารถเพลิดเพลินกับน้ำพุร้อนจำนวนมาก โดยที่นี่เป็นหนึ่งในรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงมากในประเทศญี่ปุ่น และถือเป็น "เมืองน้ำพุร้อน" ที่ใหญ่ที่สุดในในฮกไกโด ซึ่งสถานที่แห่งนี้ ยังเป็นที่ตั้งของ หุบเขานรก จิโงะกุดัง  นอกจากนี้ โนะโบะริเบะสึ ยังเป็นที่ตั้งของอุทยานหมีสีน้ำตาล ซึ่งเป็นหมีเฉพาะถิ่นของฮกไกโด ซึ่งหมีสีน้ำตาล ยังถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองนี้อีกด้วย  โนโบริเบทสึ ออนเซ็น Noboribetsu Onsen เมืองโนโบริเบทสึออนเซ็นว่ากันว่าน้ำแร่ของที่นี่ มีความแตกต่างกันถึง 9 แบบ ซึ่งแร่ธาตุที่มีอยู่ก็เช่น กำมะถัน, เกลือ, โซเดียมไบคาร์บอเนต เป็นต้น เลือกแช่กันตัวเปื่อยได้เลย คนญี่ปุ่นกับการแช่น้ำร้อนนั้นเป็นสิ่งคู่กัน บ้างก็ว่าเอาไว้คลายเครียดจากการทำงาน บ้างก็ว่าช่วยให้สุขภาพดีเลือดลมไหลเวียนดีขึ้น หรือไม่ก็ช่วยให้หายจากความเมื่อยล้าจากการดำเนินชีวิต คนญี่ปุ่นกับการแช่น้ำร้อนนั้นเป็นสิ่งคู่กัน บ้างก็ว่าเอาไว้คลายเครียดจากการทำงาน บ้างก็ว่าช่วยให้สุขภาพดี เลือดลมไหลเวียนดีขึ้น หรือไม่ก็ช่วยให้หาจากความเมื่อยล้าจากการดำเนินชีวิต หุบเขาจิโกคุดานิ Jigokudani หรือเรียกอีกอย่างว่า หุบเขานรก อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya เมือง Noboribetsu ที่เรียกว่าหุบเขานรกนั้นเพราะที่นี่มีทั้งบ่อโคลน และบ่อน้ำร้อนที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณเสมือนนรกที่มีกระทะทองแดงที่มีควันร้อนๆอยู่ตลอดเวลา และถือเป็นแหล่งกำเนิดน้ำแร่และออนเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด เป็นบ่อโคลนเดือดตามธรรมชาติ อุดมไปด้วยแร่กำมะถันซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพ หุบเขานรกจิโกคุดานิมีลักษณะเป็นเนินเขา มีทางเดินให้นักท่องเที่ยวได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติตลอดข้างทาง หากเดินไปเรื่อยๆจะพบกับ อุโอนุมะ ซึ่งเป็นบ่อกำมะถันขนาดใหญ่ มีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และยังมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมักแช่เท้าเพื่อเป็นการผ่อนคลายและเชื่อว่าช่วยในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับเท้าได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ เป็น ทะเลสาบปล่องภูเขาไฟ ในอุทยานแห่งชาติชิโกะสึ - โทยะ  บนเกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ทะเลสาบมีลักษณะคล้ายไข่ดาว ตรงกลางทะเลสาบมีเกาะตั้งอยู่คือ นะกะโนะ-ชิมะ จากตะวันออกถึงตะวันตกมีความกว้างราว 10 กิโลเมตร และจากทิศเหนือถึงทิศใต้มีความกว้างราว 9 กิโลเมตร ทะเลสาบโทยะเป็นทะเลสาบที่ไม่เคยแข็งตัวที่อยู่ทางเหนือที่สุดของญี่ปุ่น และเป็นทะเลสาบที่ใสเป็นอันดับสองของญี่ปุ่น เนื่องจากมีสารอาหารน้อยจึงมีแพลงตอนอาศัยอยู่น้อยน้ำจึงมีความใส และมีออกซิเจนสูงในผิวน้ำ ให้ท่านได้ นั่งกระเช้า Usuzan Ropeway ขึ้นเขา Mount Usu (Usuzan) เป็นภูเขาไฟที่ปะทุขึ้นสี่ครั้งในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา การปะทุครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2543 นำท่านขึ้นไปยังดาดฟ้าของสถานี ท่านจะได้ใกล้ชิดกับยอดเขาของภูเขาไฟ เห็นทัศนียภาพกว้างไกลของทะเลสาบ Toya และ Showa Shinzan ที่อยู่ใกล้เคียง จากดาดฟ้าสังเกตที่สองเดินไม่ไกลมีทิวทัศน์ของมหาสมุทรและปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดของ Mount Usu ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเกิดการปะทุขึ้นในปี 2520อุทยานธรณีโลกโทยะโกะะอุซุซังแห่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในทุกหลายสิบปีเนื่องจากการประทุของของภูเขาไฟ เป็นสถานที่เรียนรู้และสัมผัส “ผืนดินใหญ่ที่เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง” ที่สำคัญและหาได้ยากในโลก นอกจากนียังเป็นแหล่งชื่นชมความสวยงามของทิวทัศน์ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของภูเขาไฟ ภูเขาไฟอุซุได้สร้างความเสียหายมากมายจากการระเบิดครั้งแล้วครั้งเล่าในสมัยก่อน คนในพื้นที่ได้ประสบความลำบากมายาวนาน และในที่สุดได้เรียนรู้ธรรมชาติของภูเขาไฟ และพบวิธีที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ พวกเราสร้างระบบค้นหาการประทุของภูเขาไฟแบบทันด่วน เพื่อยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด และใช้ประโยชน์ต่างๆ ที่ได้จากภูเขาไฟอุซุ เช่น น้ำพุร้อน การเกษตร ทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม ภายใต้แนวคิด อยู่ร่วมกันกับภูเขาไฟ ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เลคโทยะ ให้ท่านได้สัมผัสทัศนียภาพอันสวยงามของ เลค ฮิล ฟาร์ม Lake Hill Farm ถ้าหากคุณชอบไอศกรีมและทิวทัศน์ที่สวยงามคุณจะรักที่นี่ นอกเหนือจากการได้ลิ้มลองไอศกรีมที่ดีที่สุดในฮอกไกโดแล้ว Lake Hill Farm ยังมีทิวทัศน์อันสวยงามของภูเขาโดยรอบและความสนุกสนานสำหรับทั้งครอบครัว ร้านค้าที่ฟาร์มมีครีมนุ่มและไอศกรีมมากมายรวมทั้งวานิลลาช็อคโกแลตชาเขียวและคนที่ไม่ธรรมดาเช่นเกลือสีฟ้า ลูกเกดรัม และ Mille-feuille  นอกจากนี้ยังมีรายการอื่นที่น่ารับประทานเช่นคุกกี้แยมพุดดิ้งชีสและเนยแข็งที่ยอดเยี่ยม ถัดจากร้านเป็นร้านอาหารเล็กๆ ที่ให้บริการอาหารกลางวัน (แกงข้าวแซนด์วิช ฯลฯ) และเค้ก นอกจากความพึงพอใจในรสชาติแล้ว Lake Hill ยังมีพื้นที่โล่งกว้างติดกับร้านค้า และร้านอาหารที่ซึ่งทุกคนสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพตระหง่านของ ภูเขา Mount Yotei เป็นภูเขาที่ดูเหมือนภูเขาไฟฟูจิ เป็นที่รู้จักกันว่า Ezo Fuji ปล่องภูเขาไฟที่มีความสูงประมาณ 2 กม. ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมจนถึงต้นเดือนสิงหาคม จะมีดอกไม้มากกว่า 100 ชนิดและมีนกกว่า 130 ชนิดอยู่ที่นี่ ตั้งแต่ความสูงที่ 1,700 เมตรขึ้นไป ท่านสามารถเดินเล่น หรือทำสันทนาการกลางแจ้งได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เกมกีฬาที่สามารถใช้งานได้ฟรี สำหรับเด็กๆ ก็จะได้สนุกสนานกับการเลี้ยงกระต่าย แพะ และม้า
ค่ำ บริการอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารอิสระให้ท่านได้พักผ่อนกับการแช่น้ำแร่ ออนเซ็น Onsen สปาแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ตามอัธยาศัย
ที่พัก Lake Toya Kahantei Hotel หรือเทียบเท่า
เวลา อุทยานทากิโนะ ซูสุรัน - มิตซุยเอ้าท์เล็ท - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - ช้อปปิ้ง Ario Mall​
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ อุทยานทากิโนะ ซูสุรัน Takino Suzuran Hillside Park ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองซัปโปโรประมาณ 50 นาที อุทยานแห่งนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงามล้อมรอบด้วยธรรมชาติอันเขียวชอุ่มในช่วงฤดูร้อน ดอกไม้และน้ำตกหลายแห่งในพื้นที่สร้างฉากหลังที่เหมาะสำหรับการตกปลาการขี่จักรยานหรือการตั้งแคมป์ และเนินเขาของ Takino จะกลายเป็นลานสกีในช่วงฤดูหนาว คุณสามารถขี่, เดินและเล่นในหิมะ พื้นที่ป่าแห่งนี้เปิดทำการครั้งแรกในปีพ. ศ. 2553 มีลักษณะเป็นธรรมชาติที่สวยที่สุดในอุทยาน ตั้งแต่ต้นฤดูหนาวจนถึงฤดูใบไม้ผลิพื้นที่จะปิดเพื่อให้ธรรมชาติหมุนเวียนตามฤดูกาลได้โดยปราศจากการแทรกแซงของมนุษย์ ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสอุทยาน Takio Suzuran Hillside National Government Park เปิดให้บริการในช่วงฤดูหนาวเป็น "Takino Snow World" เนินเขาสีสันสดใสกลายเป็นสีขาวและดึงดูดผู้เข้าชมจำนวนมากสำหรับกีฬาฤดูหนาว ความลาดชันยาว 250 เมตรและ 7 องศาเหมาะสำหรับนักเล่นสกีครั้งแรกรวมทั้งเด็กๆ นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเล่นสกีข้ามประเทศ 1 และ 5 กม. สำหรับผู้เริ่มต้นเส้นทาง 3 และ 6 กม. สำหรับนักสกีระดับกลางและเส้นทาง 10 และ 16 กม. สำหรับนักเล่นสกีขั้นสูง ท่านสามารถเช่าอุปกรณ์สกีได้ที่นี่ด้วย จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งต่อที่ มิตซุยเอ้าท์เล็ท Mitsui Outlet Park
เที่ยง อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
เอ้าท์เล็ตนี้อยู่ที่เขต Kitahiroshima ทางไปสนามบิน New Chitose  มีร้านค้ามากมายให้ท่านช้อปกว่า 180 ร้าน ทั้งสินค้าแบรนด์เนม ยังมีร้านอาหารและ Food Court ขนาดใหญ่ที่รองรับลูกค้าได้มากกว่า 700 ที่นั่ง แต่ก่อนเริ่มช้อปปิ้งนักท่องเที่ยวสามารถใช้สิทธิ์โดยไปรับคูปองส่วนลดร้านต่างๆ จาก Information เพียงแค่โชว์พาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าที่ก็รับฟรีเลยค่ะ ที่นี่ยังมีบริการแลกเงินและล๊อกเกอร์ฝากของฟรีอีกด้วย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์โรงเบียร์ซัปโปโร Sapporo Beer Museum ฮอกไกโดเป็นแหล่งกำเนิดของเบียร์ในญี่ปุ่น เบียร์ซัปโปโรซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์เบียร์ที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดในประเทศได้รับการต้มในซัปโปโรตั้งแต่ปีพ. ศ. 2420 พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร (ซัปโปโรเบียร์ Hakubutsukan) เปิดขึ้นในปี 1987 ในโรงเบียร์เก่าจากยุคเมจิ พิพิธภัณฑ์แนะนำประวัติความเป็นมาของเบียร์ในประเทศญี่ปุ่นและขั้นตอนการทำเบียร์ หลังจากการจัดนิทรรศการชิมเบียร์มีค่าบริการเพียงเล็กน้อย หรือทัวร์แบบชำระเงินจะจัดขึ้นเป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งรวมถึงช่วงชิมเมื่อสิ้นสุดถัดจากพิพิธภัณฑ์คือสวนเบียร์ซัปโปโรซึ่งประกอบด้วยร้านอาหารไม่กี่ร้าน ในบรรดาภัตตาคารมีห้องโถงเบียร์บรรยากาศหลายแห่ง แต่ยังมีร้านอาหาร Garden Grill ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ที่นิยมในเบียร์ฮอลล์คือเบียร์ที่คุณสามารถดื่มได้ และ BBQ แกะสลักทุกจานที่เป็นที่นิยมของท้องถิ่นที่ตั้งชื่อตามเจ้านายมองโกเลียที่ชื่อ Genghis Khan (Jingisukan in Japanese) จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ Ario Mall ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ติดกับสวนเบียร์ซัปโปโร ศูนย์การค้าประกอบด้วยห้างสรรพสินค้า Ario Mall เป็นพื้นที่ที่มีสปาฟิตเนสและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันทนาการ Spa Leisure Building และ Ito-Yokado ซูเปอร์มาร์เก็ตร้านหนังสือต่างๆ มากมายให้กับเด็กๆ นอกจากนี้ยังมีห้องน้ำสำหรับเด็ก มีรถเข็นให้บริการสำหรับเด็กทารก และศูนย์อาหารก็สามารถรองรับเด็กเล็กได้ ที่ Ito-Yokado ยังมีอาหารทะเลที่หลากหลายเป็นที่นิยมสำหรับชาวซัปโปโร
ค่ำ อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
ที่พัก Water Mark Hotel Sapporo  หรือเทียบเท่า
เวลา ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - โรงงานเป่าแก้ว - ช้อปปิ้ง ทานุกิโกจิ​
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านแวะชม ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เป็นอาคารที่สร้างในแบบของอเมริกัน ที่เรียกว่า Neo Baroque สร้างปี 1888 เพื่อเป็นศาลากลางของฮอกไกโด มาเป็นเวลา 80 ปี ซึ่งเป็นอาคารที่สร้างด้วยอิฐแดง ปี1969 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ต่อด้วย หอนาฬิกาซัปโปโร Sapporo Clock Tower ซึ่งเป็นโรงฝึกหัดของมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ใกล้ๆกันก็จะเป็นสวนโอโดริ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร ยาว 1.2 กม.เป็นที่พักผ่อนของประชาชนและเป็นสถานที่ใช้จัดงานเทศกาลหิมะด้วย จากนั้นเดินทางต่อไปยัง ศาลเจ้าฮอกไกโด Hokkaido Shrine เป็นศาลเจ้าของศาสนาพุทธนิกายชินโตประจำเกาะฮอกไกโด สร้างขึ้นในปี 1871 ยุคเริ่มพัฒนาเกาะ ได้อัญเชิญเทพมาประทับทั้งหมด 4 องค์ จากศาลเจ้ามีพื้นที่เชื่อมต่อกับสวนมารุยามะ ในฤดูใบไม้ผลิเหมาะแก่การชมดอกซากุระบาน ในฤดูร้อน วันที่ 14-16 มิถุนายนของทุกปี จะจัดเทศกาล Sapporo Festival หรือ Sapporo Matsuri ซึ่งจะแห่ขบวนไปตามถนน ได้เวลา เมืองโอตารุ เมืองโรแมนติกที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่แลความสำคัญทางประวัติศาสตร์
เที่ยง อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
จากนั้นให้ท่านได้ชมความงามของ คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ตรงกับยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือบริเวณปากอ่าว ซึ่งในยามค่ำคืนคลองแห่งนี้ได้รับคำขนานนามว่าเป็นจุดที่โรแมนติกที่สุด หลังจากซึมซับบรรยากาศอันแสนโรแมนติคแล้วให้ท่านได้พลิดเพลินกับเสียงเพลงของกล่องดนตรีที่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เป็นอาคารเก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ และควรแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ และด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีท่านจะได้ชม นาฬิกาไอน้ำโบราณ สไตล์อังกฤษที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ มีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน้ำอีกเรือนที่แคนาดา จากนั้นพาท่านชม โรงงานเป่าแก้วคิตะอิจิ โอะโตะรุ Kitaichi Glass Otaru ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1901โดยในช่วงแรกเป็นโรงงานผลิตตะเกียงน้ำมัน ต่อมาก็หันมาผลิตทุ่นลูกแก้ว (ชาวประมงใช้ในการถ่วงอวนจับปลา) ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนั้น ธุรกิจนี้ทำได้ดีจนทำให้กิจการเจริญเติบโตเป็นอย่างมากซึ่งถ้าพูดถึงแกลเลอรี่ และร้านขายเครื่องแก้วในโอะตะรุ คงไม่มีใครไม่รู้จักร้านนี้เป็นแน่ เป็นร้านที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งคนญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ ท่านจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย  ได้เวลาให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งต่อที่ ทานุกิโคจิ Tanuki Koji แหล่งช้อปปิ้งเก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก เหมาะสำหรับจับจ่ายซื้อหาของฝากจากฮอกไกโดเป็นชุมชนร้านค้าประมาณ 200 ร้านทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโรเชื่อมต่อกันด้วยหลังคาโครงสร้างที่รองรับทุกสภาพอากาศตั้งแต่เขตนิชิ 1 โจเมะจนถึงนิชิ 7 โจเมะ จึงสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลถึงฝนหรือหิมะ แสงแดดถือกำเนิดตั้งแต่ยุคบุกเบิก เมื่อรัฐบาลเมจิกำหนดให้ซัปโปโรเป็นเมืองบุกเบิกของฮอกไกโดในปีค.ศ.1869 (ปีเมจิที่ 2) โดยเริ่มมีการสร้างร้านค้าและร้านอาหารขึ้นบริเวณเขต 2-3 โชเมะในปัจจุบันและถูกเรียกว่า ทานุกิโคจิ ในช่วงปีเมจิที่ 6 ในชุมชนร้านค้ามีร้านทั้งเก่า และใหม่สลับสับเปลี่ยนเข้ามาทั้งร้านขายของที่ระลึก ร้านคาราโอเกะและอื่นๆ เป็นต้น มีนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยมากมายเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เต็มไปด้วยความคึกคักมีชีวิตชีวา และได้พบได้เจอสิ่งใหม่ๆ ทุกครั้งที่มาเดิน
ค่ำ อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
ที่พัก Water Mark Hotel Sapporo   หรือเทียบเท่า
เวลา ชิโตเซะ - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)​
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
10:30 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG671
15:30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ