Sun Smile Holidays | ทัวร์อเมริกาตะวันออก แคนาดา MY TRIP USA CANADA - EP
product
  1,980  ครั้ง 18-06-2018

ทัวร์อเมริกาตะวันออก แคนาดา MY TRIP USA CANADA - EP

โปรแกรม : 10 วัน 7 คืน  

เดินทาง : กรกฎาคม - ตุลาคม 2561  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 139,000

- นิวยอร์ค ล่องเรือชมเทพีเสรีภาพ
- ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตรท 
- ช้อปปิ้ง Woodbury Outlet
- แอตแลนติก ซิตี้
- ฟิลาเดลเฟีย วอชิงตัน ดี.ซี.
- น้ำตกไนแองการ่า 
- โตรอนโต้ หอคอยซีเอ็น


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : Cathay Pacific Airways

* สอบถามที่ว่าง * กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
14 ต.ค. 2561 - 23 ต.ค. 2561 25 139,000.- 137,000.- 137,000.- 0.- 33,000.- 7,500.-

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินคาเธย์ แปซิฟิก และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุในรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนนาดา และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกที่ศูนย์ยื่นวีซ่า
 3. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ
 4. ค่าทิปพนักงานขับรถ
 5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 7. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 8. หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 9. เจ้าหน้าที่บริการและอำนวยความสะดวกที่สนามบิน
 10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์”
 11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง
 12. น้ำดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง
 13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 14. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก สำหรับถือขึ้นเครื่อง (Baggage) น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (จากค่าบริการ)      

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 1,000 บาท /ท่าน (ตลอดการเดินทาง)
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศอเมริกา 7,500 บาท (บริษัท มีบริการทำวีซ่าอเมริกา)
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

เงื่อนไข

การสำรองที่

งวดที่ 1 : สำรองที่นั่ง มัดจำท่านละ  40,000 บาท   

งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

การยกเลิก

กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดินทาง

นับตั้งแต่วันที่บริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ผู้ชำระเงินมัดจำภายใน 15 วันทำการ

- เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา

- สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น)

กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้

ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย

- เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา

- สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 20,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 40,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด

2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้

3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระแล้ว

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นิวยอร์ค
 08:00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค แถว M ประตู 6
 11:05 น.  ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 750
 15:00 น.  เดินทางถึง ฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
 17:45 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินูอาร์ก ลิเบอร์ตี โดยเที่ยวบิน CX 890 **สายการบินมีบริการอาหารค่ำ และ อาหารเช้าบนเครื่องบิน
21:35 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินูอาร์ก ลิเบอร์ตี รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา หลังจากผ่านพิธีผ่านตรวจคนเข้าเมือง นำท่านนั่งรถโค้ช เดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ค (New York) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอเมริกา รัฐ New York อยู่ทางตอนตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา
ที่พัก New York Hilton Fort Lee หรือเทียบเท่า
 เวลา นิวยอร์ค – ล่องเรือชมเกาะชมเทพีเสรีภาพ – ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตรท – ย่านฟิฟธ์อเวนิว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นั่งรถชม มหานครนิวยอร์ค ชมเขตแมนแฮตตัน / ขม ย่านวอลล์สตรีท (Wall Street) เป็นชื่อของถนนในเกาะแมนแฮตตัน ถนนเส้นนี้เป็นถนน  เก่าแก่เส้นหนึ่งของเมือง ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินแห่งหนึ่ง และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค เริ่มตั้งต้นอยู่บนถนนสายนี้ นำท่าน ล่องเรือชมเกาะชมเทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ประติมากรรมโลหะสำริด รูปเทพีห่มเสื้อคลุม มือขวาชูคบเพลิง มือซ้ายถือแผ่นจารึกคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี 1984 เดิมมีชื่อว่า Liberty Enlightening The World ตั้งอยู่ ณ เกาะเบคโล ปากอ่าวฮัดสัน เป็นของขวัญที่ชาวฝรั่งเศสมอบเอาเป็นของขวัญแก่ชาวอเมริกัน ในวันที่อเมริกาเฉลิมฉลองวันชาติครบ 100 ปีเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ปี 1876  โดยส่งมอบอย่างเป็นทางการ โดยมีประธานาธิบดีโกรเวอร์ คลิฟแลนด์เป็นผู้รับมอบในวันที่ 28 ตุลาคม 1886
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านขึ้นชมวิวบน ตึกเอ็มไพร์สเตท (Empire State Building) ตึกที่เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก ปัจจุบันสูงเป็นอันดับ 14 ของโลก มีทั้งหมด 102 ชั้น ตึกนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ดหลายเรื่องมาใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำฉากสำคัญ อาทิ Sleepless in Seattle, King Kong เป็นต้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ถนนสายที่ห้า (Fifth Avenue) ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในนิวยอร์ก และบรรยากาศแสนโรแมนติก นำท่านผ่านชม Ground Zero บริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตึกแฝด World Trade Center ที่สูงที่สุดในอเมริกา แต่ตอนนี้มีการก่อสร้างตึกใหม่ทดแทน หลังจากการสูญเสียครั้งใหญ่ในปี2001 ชม ย่านไทม์สแควร์ (Times square) ย่านการค้าในกลางนคร ที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้าย ย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ ต้นกำเนิดของละครบรอดเวย์ ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก New York Hilton Fort Lee หรือเทียบเท่า
เวลา นิวยอร์ค – วู้ดเบอร์รี่ เอาท์เลท – แอตแลนติกซิตี้
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านช็อปปิ้งที่ วู้ดบิวรี่ เอาท์เลท (Woodbury Outlet) ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเอาท์เลทที่ดี  ที่สุดในอเมริกา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์เนมกว่า 250 ร้านค้า นำเสนอสินค้าในราคาที่ชวนให้เลือกสรรมากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิ Burberry, Gucci, Channel, Dior, Coach, Diesel, G-Star, Miss Sixty, Energy, Nike, Versace, Polo, A/X, Emporio , Armani และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นหรือจะเลือกนั่งจิบชา กาแฟ ที่มาจำหน่ายหลากหลายจุดในเอาท์เลทแห่งนี้
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
เดินทางสู่ เมืองแอตแลนติก ซิตี้ (Atlantic City) ดินแดนแห่งคาสิโน (ระยะทาง 265 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.40 ชม.) เมืองแห่งแสง สี และ คาสิโน ที่ขึ้นชื่อที่สุดด้านฝั่งตะวันออก (เรียกได้ว่าเป็น ลาสเวกัส ตะวันออก) ด้วยทิวทัศน์อันงดงาม เลียบฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก  อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการเสี่ยงโชคในคาสิโน หรือเที่ยวชมเลือกซื้อสินค้า ณ ถนนบอร์ดวอค (Broad walk) ซึ่งเป็นถนนสายเก่าแก่ของเมืองแอตแลนติก ซิตี้ สร้างขึ้นในปี 1870 ในอดีตมีความกว้างเพียง 12 ฟุต (3.65 เมตร) แต่ปัจจุบันมีความกว้างถึง 40 ฟุต ( 12 เมตร) และมีความยาวถึง 7 กม. ซึ่งตลอดสายเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย รวมไปถึงร้านค้า ซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกก็ตั้งอยู่ ณ ถนนเส้นนี้ หรือ ท่านจะเลือกช้อปปิ้งสินค้า ณ เอาท์เลทแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ใกล้โรงแรม Target Outlet ซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย เช่น Coach, Puma, Nike, CK, Adidas และอื่นๆ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก Tropicana Casino & Resort หรือเทียบเท่า
เวลา แอตแลนติก ซิตี้ – ฟิลลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดีซี
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia)  (ระยะทาง 99 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.05 ชม.) หรือที่ เรียกกันว่า Philly หรือ The City of Brotherly Love เป็นเมืองหลวงแห่งแรก ของ สหรัฐอเมริกา เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐเพนซิลเวเนีย และเป็นเมืองที่พลเมืองหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับ 6 ของสหรัฐอเมริกา และเป็นเมืองที่มีพื้นที่เมืองจากประชากรเป็นอันดับ 5 และมีผู้บริโภคสื่อมากเป็นอันดับ 4 จากการสำรวจของนีเซน มีเดีย รีเสิร์ช และเป็นเมืองที่มีพลเมืองหนาแน่นเป็นอันดับที่ 49 ของโลก นอกจากนี้ฟิลาเดลเฟียยังเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาชั้นนำอย่าง มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย และ Drexel Universityเข้าชม ระฆังแห่งเสรีภาพ หรือ Liberty Bell เป็นสิ่งที่ประกาศกำเนิดของประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่  8 กรกฎาคม พ.ศ 2319 ระฆังเก่าแก่ที่งามสง่าใบนี้มีขอบกว้างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ฟุต และหนักกว่าหนึ่งตัน บนระฆังมีอักษรจารึกไว้ว่า “ขอให้เสรีภาพจงมีแด่คนทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินนี้” พร้อมนำชมนิทรรศการความเป็นมาในการ ประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา นำท่านถ่ายรูปกับ หอแห่งเสรีภาพ หรือ Independence Hall สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบันใช้เก็บรักษาเอกสารอิสรภาพและตั้งดินแดนใหม่โดยใช้ชื่อว่า“สหรัฐอเมริกา” (United States of America)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington D.C.) (ระยะทาง 222 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.33 ชั่วโมง) นำท่านชม กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา ติดกับรัฐเวอร์จิเนียและรัฐแมริแลนด์ โดยวอชิงตัน ดี.ซี. อยู่ในเขตฝั่งซ้ายของแม่น้ำพอตอแมก (Potomac River) กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สร้างในสมัย ประธานาธิบดี จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีท่านแรกของสหรัฐอเมริกา เมืองหลวงแห่งนี้สร้างขึ้นแทน ฟิลาเดลเฟีย อดีตเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกานำท่านแวะถ่ายรูปกับทำเนียบขาว (White House) ที่พำนักของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาชม อนุสรณ์สถานโธมัส เจฟเฟอสัน (The Thomas Jefferson Memorial) เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติ์และระลึกถึง ประธานาธิบดี โธมัส เจฟเฟอสัน ประธานาธิบดีคนที่ 3 แห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น American Founding Father of the United States / ชม อนุสรณ์สถานอับราฮัมลินคอล์น (Lincoln Memorial) ใจกลางกรุงวอชิงตัน ดีซี สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึงอดีตประธานาธิบดี  ลินคอล์น ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก DC Bethesda North Marriott Hotel & Conference หรือเทียบเท่า
เวลา วอชิงตัน ดี.ซี. – สถาบันสมิธโซเนียน – แฮริสเบิร์ก  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
แวะถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภา (The Capitol Hill) ถือเป็นสัญลักษณ์ของวอชังตัน ดี.ซี. เดินทางสู่ สถาบันสมิธโซเนียน (Smithsonian Institution) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัย ก่อตั้งขึ้นตามความประสงค์ของนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เจมส์ สมิธสัน (James Smithson) ซึ่งระบุในพินัยกรรมว่าหากหลานชายของเขา เฮนรี่ เจมส์ ฮังเกอาร์ ฟอร์ด ไม่มีทายาท ก็ให้ยกมรดกทั้งหมดให้แก่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อก่อตั้งองค์กรที่สามารถ “เพิ่มพูนและเผยแพร่ความรู้” ให้แก่มนุษยชาติ / เข้าชม พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ (National Museum of Natural History) เพลิดเพลินกับการชมหุ่นสตัฟฟ์ช้างป่าแอฟริกันตัวใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนั้นที่ยังมีห้องที่มีซากดึกดำบรรพ์ มีโครงกระดูกไดโนเสาร์ ยืนตระหง่านอยู่ มีไฮไลท์ที่สำคัญคือ เพชรโฮ้ป (Hope Diamond) อันเป็นเพชรสีน้ำเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก และถูกกล่าวขานว่าเป็นเพชรอาถรร
เข้าชม พิพิธภัณฑ์ยานยนตร์อากาศยาน  (National Air and Space Museum) ชมเครื่องบินหลายยุคหลายสมัย รวมทั้ง Kitty Hawk Flyer เครื่องบินลำแรกของโลกของพี่น้องตระกูล WRIGHT ยานอพอลโล 11 จรวดลำแรกที่โคจรไปกลับโลก–ดวงจันทร์
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองแฮร์ริสเบิร์ก (Harrisburg) (ระยะทาง 194 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.09 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงของรัฐ Pennsylvania ซึ่งเป็นเมืองขนาดกลางไม่ใหญ่มาก อยู่ริมฝั่งแม่น้ำซัวควิฮานน่า ชม โรงงานช็อกโกแลต / ชม เครื่องจักรเก่าแก่ที่ใช้ ในการผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงระดับโลก และให้ท่านได้แวะซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก ณ Hershey’s Chocolate World
 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก Radisson Hotel Harrisburg หรือเทียบเท่า  
เวลา แฮร์ริสเบิร์ก – คอร์นนิ่ง – น้ำตกไนแองการ่า (พักห้องริมน้ำตกไนแองการ่า 2 คืน) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองคอร์นนิ่ง (Corning) (ระยะทาง 262 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.50 ชั่วโมง) ระหว่างทางชมทัศนียภาพบรรยากาศเมืองและชีวิตแบบอเมริกัน เมืองคอร์นนิ่งตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 อยู่บนฝั่งแม่น้ำเชมุง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการทำเครื่องแก้ว นำท่านเดินทางสู่ ร้านเครื่องแก้ว ที่เมืองคอร์นนิ่ง ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านเครื่องแก้วของอเมริกา และเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน แบบด่วน (McDonald's)
เดินทางสู่ น้ำตกไนแองการ่า (Niagara Falls) น้ำตกขนาดใหญ่หลายแห่งประกอบกัน ตั้งอยู่บนแม่น้ำไนแองการ่าบนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา (**ในวันนี้ท่านจะต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศแคนาดา ดังนั้นทุกท่านกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางติดไว้กับตัว และห้ามนำผลไม้ ถั่วและอาหารทุกชนิดเข้าประเทศแคนาดาอย่างเด็ดขาด หากท่านมีของดังกล่าว ต้องทำการทิ้งก่อนถึงด่านตรวจ**)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Marriott Gateway on The Falls (Falls View room) หรือเทียบเท่า
เวลา น้ำตกไนแองการ่า Journey Behide The Falls – นั่งเฮลิคอปเตอร์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
10:00 น. สัมผัสประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในการชมน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิดจริงๆกับรายการท่องเที่ยว Journey Behide The Fall ที่ท่านสามารถเดินสู่น้ำตกและชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกไนแองการ่าแบบมื้อเอื้อม อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและเดินเล่นรอบบริเวณน้ำตกไนแองการ่า(หมายเหตุ รายการล่องเรือ Hornblower จะเปิดให้บริการหลังวันที่ 25 เมษายนของทุกปี แต่อย่างไรก็ตามขึ้นกับสภาพอากาศแต่ละปีด้วย หากกรุ๊ปเดินทางและทางเรือเปิดให้บริการ ทางทัวร์จะทำการเปลี่ยนโปรแกรมเป็น ล่องเรือ Hornblower ให้ท่านสัมผัสกระแสน้ำที่งดงามดั่งธารทิพย์ร่วงรินจากฟากฟ้า ท่านจะได้ชมความงามและความใหญ่โตของน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด นับได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวลือลั่นสนั่นโลกและเป็นแหล่งทำเงินให้กับแคนาดาและสหรัฐอเมริกาปีหนึ่ง ๆ นับจำนวนมหาศาล)นำท่านชมจุดชมวิว เทเบิ้ลร๊อค (Table Rock) ชมน้ำตกเกือกม้าที่ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และ เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก นำท่าน ล่องเรือ Hornblower ให้ท่านสัมผัสกระแสน้ำที่งดงามดั่งธารทิพย์ร่วงรินจากฟากฟ้า ท่านจะได้ชมความงามและความใหญ่โตของน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด นับได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวลือลั่นสนั่นโลกและเป็นแหล่งทำเงินให้กับแคนาดาและสหรัฐอเมริกาปีหนึ่ง ๆ นับจำนวนมหาศาล)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สกายลอน (Skylon Tower)
นั่งเฮลิคอปเตอร์
ชมความงามของน้ำตกไนแองการ่าในมุมมองที่น่าตื่นเต้น เพื่อไม่ให้ท่านพลาดโอกาสในการเก็บภาพสวยๆในแต่ละมุม ควรเตรียมกล้องถ่ายรูปไว้ให้พร้อมตั้งแต่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ หมายเหตุ หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทจะทำการคืนเงิน ให้ท่านละ 2,000 บาทนำท่านชม นาฬิกาดอกไม้ ซึ่งได้รับการประดับจากไม้ดอก และไม้ประดับหลากชนิดผลัดเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ผ่านชม Whirlpool หรือ น้ำวนขนาดยักษ์ ที่เกิดจากกระแสน้ำจากน้ำตกไนแองการ่า
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Marriott Gateway on The Falls (Fall View room)  หรือเทียบเท่า
เวลา น้ำตกไนแองการ่า – โตรอนโต – CN Tower – Outlet – สนามบิน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ โตรอนโต้ (Toronto) (ระยะทาง 357 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.50 ชั่วโมง) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดาและเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของทวีปอเมริกาเหนือ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีหลายเชื้อชาติมากที่สุดเมืองหนึ่ง เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรมของประเทศแคนาดา ขึ้นหอคอยซีเอ็น (CN Tower) โดยนำท่านขึ้นลิฟท์ขึ้นหอคอยด้วยความเร็วจากพื้นถึงชั้นชมวิวในเวลาเพียง 58 วินาทีเท่านั้น หอคอยซีเอ็น ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองโตรอนโต รัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา เป็นหอคอยสื่อสารและสังเกตการณ์สูง 553 เมตร (1,815 ฟุต) เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1973 ซีเอ็นทาวเวอร์ได้รับการบันทึกว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสูงที่สุดในโลกเป็นเวลาถึง 31 ปี ชื่ออาคารซีเอ็น ย่อมาจาก “Canadian National Railway” เป็นกิจการรถไฟที่เป็นเจ้าของโครงการก่อสร้างในระยะแรก แต่ในปัจจุบัน นิยมอ้างอิงว่า ซีเอ็น หมายถึง หอคอยแห่งชาติแคนาดา (Canadian’s National Tower) ปัจจุบันซีเอ็นทาวเวอร์เป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงเป็นอันดับสามในโลก รองจากเบิร์จคาลิฟา และ หอคอยกว่างโจว แต่ยังครองสถิติสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในซีกโลกตะวันตก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 แวะถ่ายรูป อาคารรัฐสภา ของจังหวัดออนตาริโอ ซึ่งมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย พระราชินีแห่งอังกฤษ เจ้าอาณานิคมในสมัยก่อน ตั้งอยู่ด้านหน้า ชม สวนควีนพาร์ค(Queen’s Park)  และแวะถ่ายรูปสถานที่สำคัญต่างๆ มากมาย อาทิ มหาวิทยาลัยโตรอนโต(University of Toronto) ศูนย์กลางการศึกษาของโตรอนโต, ศาลาว่าการเมือง(Toronto City Hall) อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ โตรอนโต้ พรีเมียม เอาท์เลท  เลือกซื้อสินค้าแบรน์เนม Coach, Calvin Klein, Guess, Polo Ralph Lauren, Fossil, Oakley Vault และอื่นๆอีกมากมาย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่สนามบินเมืองโตรอนโต
เวลา โตรอนโต้ - ฮ่องกง
01:50 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 829 **สายการบินมีบริการอาหารค่ำ และ อาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
เวลา ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
05:00 น. เดินทางถึง ฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
08:00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 705
10:05 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ