Sun Smile Holidays | ทัวร์อเมริกาตะวันตก MY TRIP USA National Parks - EP
product
  1,381  ครั้ง 18-06-2018

ทัวร์อเมริกาตะวันตก MY TRIP USA National Parks - EP

โปรแกรม : 12 วัน 9 คืน  

เดินทาง : กรกฎาคม - ตุลาคม 2561  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 168,000

- ลอสแองเจลิส  Tanger Barstow Factory Outlet
- อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน
- ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
- แอนทีโลปแคนยอน
- อุทยานแห่งชาติไบรซ์ แคนยอน

อล์ทเลค ซิตี้  โพคาเทลโล ไอนาโฮ
- อุทยานแห่งชาติแกรด์ทีทอน
- อุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตน
- แกรนด์แคนยอนแห่งเยลโลว์สโตน

 

 


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : Cathay Pacific Airways

* สอบถามที่ว่าง * กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
10 ต.ค. 2561 - 21 ต.ค. 2561 25 168,000.- 166,000.- 166,000.- 0.- 40,000.- 7,500.-

อัตรานี้รวม

 1.  ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ Economy Class และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุในรายการ
 2. ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ Economy Class และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุในรายการ
 3. ค่าน้ำหนักโหลดกระเป๋าเดินทาง สายการบินภายในประเทศ จำนวน 1 ใบ ต่อท่าน
 4. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ
 5. ค่าทิปพนักงานขับรถ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 7. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 8. หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 9. เจ้าหน้าที่บริการและอำนวยความสะดวกที่สนามบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
 10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์”
 11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง
 12. น้ำดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง
 13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 14. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก สำหรับถือขึ้นเครื่อง (Baggage) น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 15. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (จากค่าบริการ)      

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ราคาปกติ เพิ่มท่านละ 7,500.-

เงื่อนไข

การสำรองที่

งวดที่ 1 : สำรองที่นั่ง มัดจำท่านละ 50,000 บาท    

งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

การยกเลิก

กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดินทาง

นับตั้งแต่วันที่บริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ผู้ชำระเงินมัดจำภายใน 15 วันทำการ

- เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา

- สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น)

กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้

ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย

- เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา

- สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 25,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 50,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด

2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้

3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระแล้ว

4. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านชำรุด (อาทิ ขาด เปียกน้ำ) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ลอสแองเจลิส
 15:30 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค แถว M ประตู 6
 18:50 น.  ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 702
 22:40 น.  เดินทางถึง ฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
 00:05 น.  ออกเดินทางสู่ ลอสแองเจลิส โดยเที่ยวบินที่ CX 880
22:40 น.  เดินทางถึง นครลอสแองเจลิส (Los Angeles) หรือที่รู้จักในชื่อ แอลเอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ในสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง ลอสแองเจลิสตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ชื่อเมืองลอสแองเจลิส มาจากคำว่า โลสอังเคเลส (Los Ángeles) ในภาษาสเปน หมายถึง เทวดาหลายองค์ ซึ่งชื่อเมืองนั้นมีความหมายว่า "เมืองแห่งเทพ" เช่นเดียวกับกรุงเทพ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
ที่พัก Hilton Lax Airport หรือเทียบเท่า
 เวลา ลอสแองเจลิส – Tanger Barstow Factory Outlet – ลาสเวกัส
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ลาสเวกัส โดยระหว่างทางแวะ Tanger Barstow Factory Outlet (ระยะทาง 175 กม. ) ที่ใหญ่ที่สุด ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าราคาตรงจากโรงงาน พบกับร้านขายเสื้อผ้าดังๆ อาทิเช่น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein,Samsonite
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทางต่อ จนเข้าสู่ เมืองลาสเวกัส (Las Vegas) (ระยะทาง 261 กม. ) ซึ่งตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา มีฉายาว่า "เมืองคนบาป" (Sin City) โดยเป็นเมืองที่เจริญเติบโตขึ้นมาจากกิจการการพนันเป็นแม่เหล็กแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา เมืองที่มีโรงแรมสุดหรูหราอลังการทั้งภายในและภายนอกอาคาร อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเต็มที่บนถนน Strip
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
หัวหน้าทัวร์นำท่านเดินชมแสงสียามค่ำคืนของเมืองลาสเวกัส ที่เป็นบรรยากาศอันแท้จริงของแหล่งคาสิโนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อาทิ น้ำพุดนตรีโรงแรมเบลลาจิโอ, โชว์โจรสลัด TREASURE ISLAND, เวนิสจำลองและน้ำพุเทียมแห่ง โรงแรมเวเนเชี่ยนแอนด์พาลาซโซ โรงแรมและคาสิโนระดับห้าดาวแห่งลาสเวกัส ภายในโรงแรมตกแต่งเพดานโดยการวาดเป็นลายท้องฟ้า และมีลำคลองแบบเวนิสอยู่กลางโรงแรม หรือศึกษากลยุทธ์ พร้อมลองเสี่ยงโชคกับเกมส์การพนันในรูปแบบต่าง ๆ ตามสไตล์ที่คุณถนัด อาทิเช่น แบล็คแจ็ค สล็อตแมชชีน รูเล็ต ณ บ่อนคาสิโนหรูหราที่เปิดต้อนรับท่านตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมใหญ่หรือเล็กก็ตาม(กฏหมายในสหรัฐอเมริกา ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเล่นคาสิโนโดยเด็ดขาด กรุณาปฏิบัติตามกฏโดยเคร่งครัด)
ที่พัก Monte Carlo Resort and Casino or Bellagio หรือเทียบเท่า
เวลา ลาสเวกัส อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ แกรนด์แคนย่อน (Grand Canyon) (ระยะทาง 435 กม.)  อุทยานแห่งชาติที่มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล อันประกอบด้วยหุบเขาสูงและลึก 1,800 เมตร ชั้นหินสูง และมีแม่น้ำโคโลราโด (Colorado River) ไหลผ่านที่ราบสูงทำให้เกิดการสึกกร่อน พังทลายของหินเป็นเวลา 225 ล้านปีมาแล้ว โดยผู้ที่ค้นพบแกรนด์แคนยอน คือ พันตรีจอร์น เวสลีย์ เพาเวลล์และคณะเมื่อปี ค.ศ. 1869 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ชมความงามสง่าของ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน (Soth Rim) ซึ่งเกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น้ำโคโลราโด ไหลผ่านที่ราบสูงทำให้เกิดการสึกกร่อน พังทะลายของหินเป็นเวลา 225 ล้านปีมาแล้ว เดิมทีแม่น้ำโคโลราโดมีสภาพเป็นลำธารเล็ก ๆ ที่ไหลคดเคี้ยวไป ตามที่ราบกว้างใหญ่ที่อยู่ ระดับเดียวกับน้ำทะเล ต่อมาพื้นโลกเริ่มยกตัวสูงขึ้น อันเนื่องมาจาก แผ่นดินไหว แรงดัน และ ความร้อนอันมหาศาลภายใต้พื้นโลก ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากว้างใหญ่ การยกตัว ของแผ่นดินทำให้ทางที่ลำธาร ไหลผ่านลาดชันขึ้นและทำให้น้ำไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทราย และ ตะกอนไปตามน้ำ เกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยในเปลือกโลก นำท่านชมความงามของแกรนด์แคนยอน ณ จุดชมวิว อื่นๆ ที่สวยงาม อาทิ YAVAPAI POINT, DESERT VIEW, WATCHTOWER
ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ที่แกรนด์แคนยอน ชมแสงของพระอาทิตย์ค่อยๆอ่อนลง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Holiday Inn Express หรือเทียบเท่า
เวลา อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน – เพจ  – Horseshoe Bend
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเพจ (ระยะทาง 175 กม.)  โดยผ่านเส้นทาง Route 66 ถนนไฮเวย์สายประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา (Historic Route 66) ระหว่างทางผ่านชมอาคารเตี้ยๆ ปั้มน้ำมันเก่า โมเต็ลและร้านอาหารท่ามกลางทะเลทรายเวิ้งว้างแบบที่เราเคยเห้นกันตามภาพยนตร์หลายเรื่อง เดินทางถึงเมืองเพจ (Page)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทางสู่ Horseshoe Bend ซึ่งเป็นส่วนโต้งของแม่น้ำ Corolado คล้ายกับเกือกม้า น้ำเป็นสีเขียวเจ้มเหลือบน้ำเงิน ประกอบกับทัศนียภาพสวยงามมาก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Holiday Inn Page หรือเทียบเท่า
เวลา เพจ – แอนทีโลปแคนยอน – อุทยานแห่งชาติไบรซ์ แคนยอน  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ Antelope Canyon (ระยะทาง 12 กม.)  เป็นสถานที่นักท่องนิยมท่องเที่ยวและถ่ายรูปมากที่สุดทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา Antelope Canyon เกิดจากการกัดเซาะของหินทรายหลักๆคือจากน้ำ ในช่วงน้ำท่วม น้ำที่ไหลเข้าช่องหินแคบๆ ทำให้เกิดการกัดเซาะขึ้นเป็นลวดลาย ริ้ว สวยงาม มี Upper Antelope กับ Lower Antelope แต่ที่นิยมไปเที่ยวคือ Upper Antelopeนำท่านชมความมหัศจรรย์ของแอนทีโลปแคนยอน หุบเขาที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งดึงดูดใจช่างภาพทั่วโลก เพราะสีสันจากธรรมชาติซึ่งเกิดจากการตกกระทบของแสงอาทิตย์ที่สาดส่องผ่านช่องแคบ สะท้อนกับสีของชั้นหิน Navajo Sandstone เกิดเป็นความสวยงามสุดประทบใจแก่ทุกสายตา อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร 
เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไบรซ์ แคนยอน (Bryce Canyon National Park) (ระยะทาง 254 กม.) ตั้งอยู่ในรัฐยูทาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
เข้าชม อุทยานแห่งชาติไบรซ์ แคนยอน (Bryce Canyon National Park) อุทยานแห่งชาติที่กินเนื้อที่ถึง 36,000 เอเคอร์ อันเต็มไปด้วยหินสีแดง ชมพู และครีม รูปทรงต่าง ๆ กัน สีต่าง ๆ เหล่านี้จะเปลี่ยนไปตามเวลาจากรุ่งอรุณจนถึงยามโพล้เพล้
 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก Best Western หรือเทียบเท่า  
เวลา อุทยานแห่งชาติไบรซ์ แคนยอน– ซอล์ทเลค ซิตี้
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ ซอล์ทเลค ซิตี้ (Salt Lake City) (ระยะทาง 431 กม.) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของรัฐยูทาห์ จากข้อมูลเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2008 มีประชากร 181,698 คน เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่ 125 ของสหรัฐอเมริกา เมืองก่อตั้งในปี 1847 ในชื่อเกรตซอลต์เลกซิตี
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
แวะถ่ายรูปกับ ที่ว่าทำการรัฐยูท่าห์ (Utah State Capitol) ถูกสร้างในปีค.ศ. 1912 ออกแบบโดยริชาร์ด เคล็ทติ้ง สถาปนิกชาวยูท่าห์เป็นอาคารที่สูง 4 ชั้นที่ดูหรูหราและตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา หรือที่ชาวยูท่าห์เรียกว่า แคปิตอล ฮิลล์ (Capitol Hills) ภายในตกแต่งได้อย่างหรูหรา ปัจจุบันถูกใช้เป็นที่ว่าการรัฐยูท่าห์ที่ประชุมสภารัฐยูท่าห์  / นำท่านชม Temple Square ศูนย์รวมจิตใจของชาวคริสต์ในรัฐยูท่าห์ซึ่งตั้งอยู่ในเนื้อที่ 10 เอเคอร์ / แวะถ่ายรูปกับ Salt Lake Temple สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1893 และใช้เวลาถึง 40 ปี
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hilton Salt Lake City Center หรือเทียบเท่า
เวลา ซอล์ทเลค ซิตี้ – โพคาเทลโล ไอนาโฮ – ไอดาโฮฟอลส์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ โพคาเทลโล ไอนาโฮ (Pocatello)  (ระยะทาง 265 กม.) เป็นเมืองเล็กๆที่สวยงามในใจกลางของภาคตะวันออกไอดาโฮ ป่าที่สวยงามในและรอบเมืองที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเล่นสกี และขับรถลุยหิมะในฤดูหนาวหรือเดินป่าและขี่จักรยานในช่วงฤดูร้อน Portneuf เป็นที่นิยมสำหรับการวิ่งออกกำลังกายและเดินเล่นอย่างยิ่ง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ ไอดาโฮฟอลส์ (Idaho Falls) (ระยะทาง 83 กม.) เป็นเมืองและเขตที่นั่งของบองมณฑลไอดาโฮสหรัฐอเมริกาและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกไอดาโฮ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Holiday Inn Express & Suites Idaho Falls  หรือเทียบเท่า
เวลา ไอดาโฮฟอลส์ – อุทยานแห่งชาติแกรด์ทีทอน – อุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ แจ็คสันโฮล (Jackson Hole) (ระยะทาง 142 กม.) พื้นที่ราบที่อยู่ระหว่างเทือกเขาแกรนด์ทีตันและ แม่น้ำสเนค ซึ่งอยู่ระหว่างรัฐไวโอมิ่งและไอดาโฮของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ถูกล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา แม่น้ำ ป่าไม้ และทุ่งหญ้า ในอดีตเป็นทุ่งที่นักล่าสัตว์มักจะมาวางกับดัก จึงทำให้พื้นที่แห่งนี้ถูกตั้งชื่อตามเมือง ขนาดเล็ก ที่ชื่อว่า แจ็คสัน (Jackson) ที่ถูกก่อตั้งในปีค.ศ. 1892 และถูกตั้งชื่อเมืองอย่างเป็นทางการในปีค.ศ. 1893 โดย นางมากาเร็ต ซิมพ์สัน เพื่อที่จะใช้เป็นที่อยู่เพื่อส่งจดหมายจากทางตะวันตกไปยังตะวันออก ปัจจุบันเมือง แห่งนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านมากมายเพื่อใช้เป็นประตูสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีตัน (Grand Teton National Park) อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน(Yellowstone National Park) และอุทยานแห่งชาติเอลค์ รีฟูก (Elk Refuge National Park) 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรด์ทีทอน (Grand Teton National Park) (ระยะทาง 8 กม.) มีพื้นที่ 310,000 เอเคอร์ มีความยาว 40 ไมล์คลุมเทือกเขาทีทอน (Teton Range) เป็นพื้นที่ๆอากาศไม่หนาวจัดนัก มีปริมาณน้ำฝนและความชื่นเพียงพอที่จะทำการเพาะปลูกได้ดีอุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีทอน เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามและมีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก พื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานจะเป็นทุ่งหญ้ากว้างๆสลับกับผืนป่าและทะเลสาบรวมไปถึงสัตว์ป่าที่ยังคงอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากมีพืชกว่า 1,000 สายพันธุ์ และเป็นที่อาศัยสัตว์ที่หลากหลาย หมาป่าสีเทา กวางมูซ ปลานานา นำท่านเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตน (Yellow Stone National Park) (ระยะทาง 10 กม.)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Holiday Inn West Yellowstone หรือเทียบเท่า
เวลา อุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตน – แกรนด์แคนยอนแห่งเยลโลว์สโตน – บอสแมน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าชม อุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตน (Yellow Stone National Park) อุทยานนี้ตั้งอยู่ในบริเวณมุมตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐไวโอมิง และเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสหรัฐฯ มีอาณาบริเวณถึง 6 ล้านไร่ จัดเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีเนื้อที่ครอบคลุมถึง 3 รัฐ คือ รัฐไวโอมิง รัฐมอนทาน่า และรัฐไอดาโฮ่ เป็นแหล่งรวมของธรรมชาติทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบ น้ำตก ซึ่งบางแห่งมีความสูงกว่าน้ำตกไนแองการ่าของแคนาดาถึงสองเท่า มีน้ำพุร้อน ซึ่งบางแห่งพ่นน้ำขึ้นมาทุกชั่วโมง มีความสูง 125-180 ฟุต รวมทั้งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด อาทิ กวางมูส (Bull Moose), กวางเอลค์ (Bull Elk) , กวาง Pronghorn, หมีสีน้ำตาลขนาดยักษ์พันธุ์กริซลี่ย์ (Grizzly Bear) รวมถึงนกน้ำนานาชนิด  นำท่านชม โอลด์เฟธฟูล เกย์เซอร์ (Old Faithful Geyser) น้ำพุร้อนที่สามารถพุ่งสูงได้กว่า 100 – 200 เมตร และจะพุ่งออกมาทุก 40 ถึง 120 นาที  เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ เยลโลว์สโตนฝั่งตะวันตก (West Yellogw Ston) อีกด้านหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ำพุร้อนแกรนด์พริสมาติคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก นำท่านชม บ่อน้ำร้อนแกรนด์พริสมาติค (Grand Prismatic Spring) บ่อน้ำร้อนที่ถูกค้นพบโดย เฟอร์ดินาน แวนเดอเวียร์ เฮย์เด้น นักธรณีวิทยาชาวอเมริกันในปี ค.. 1871 เป็นบ่อน้ำร้อนรายล้อมไปด้วยสีสันของสายรุ้งรอบบ่อซึ่งเกิดจากการทับถมของแบคทีเรียและพืชเซลล์เดียว
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เข้าชม บ่อโคลนเดือด หรือ (Mud Volcano) ณ เวิ้งผา บริเวณที่เคยเป็นปากปล่องภูเขาไฟ บ่อโคลนนี้จะเดือด และมีฟองผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลา อุณหภูมิโดยเฉลี่ยภายในบ่อประมาณ 184 ฟาเรนต์ไฮต์ หรือ ประมาณ 83 เซลเซียส / ชมความงามของบริเวณที่เรียกว่า Artist Point ซึ่งเป็นจุดที่หน้าผามีสีสันสวยงาม และมีน้ำตกที่สวยงามอยู่ 2 แห่งคือ น้ำตกอัพเพอร์ฟอลส์ และน้ำตกโลเวอร์ฟอลส์ นำท่านชม แกรนด์แคนยอนแห่งเยลโลว์สโตน (Grand Canyon of Yellow Stone) หุบเหวที่เกิดจากการแยกตัวของพื้นโลก อันมีสาเหตุจากภูเข้าไฟระเบิด การเคลื่อนตัวของน้ำแข็ง ในยุคที่น้ำแข็งละลาย จึงทำให้ปัจจุบันนี้แม่น้ำเยลโล่ว์สโตนไหลผ่านกว่า 38 กิโลเมตรเลยทีเดียว นำท่านชมความงดงามของ แม่น้ำเยลโลว์สโตน (Yellow Stone River) เป็นหนึ่งในสาขาของแม่น้ำมิสซูรี่ มีความยาวประมาณ 1,114 กิโลเมตร นอกจากนี้ผิวน้ำบริเวณน้ำตกนั้นจะถูกเคลือบด้วยน้ำแข็ง สลับไปด้วยสีสันสวยงามของผาหินสีแดงแกมน้ำตาลที่เต็มไปด้วยสีขาวของหิมะที่ค้างอยู่ตามซอกชั้นหลืบผา และสีเขียวเข้มเกือบดำของป่าสน นำท่านชม บ่อน้ำพุร้อนนอริส (Norris Geyser Basin) บ่อน้ำพุร้อนที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดและเปลี่ยนแปลงบ่อยที่สุดในอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตนที่มีความยาวประมาณ 3.6 กิโลเมตรซึ่งทุกท่านจะได้เดินชมบ่อน้ำพุร้อน Porcelian และบ่อน้ำพุร้อนBack ที่อยู่ในเขตบ่อน้ำพุร้อนนอริสซึ่งท่านจะได้เห็นทัศนียภาพอันงดงามทางธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว / นำท่านเดินทางสู่ เมืองบอสแมน (Bosman)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Holiday Inn Civic Centre   หรือเทียบเท่า
เวลา บอสแมน  – บินภายในสู่ ซอล์ทเลค ซิตี้ – ลอสแองเจลิส – ฮ่องกง
04:00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน อาหารกลางวันไม่รวมอยู่ในรายการ เพื่อมีเวลาให้ท่านทำ Tax Refund
06:15 น. ออกเดินทางสู่ ซอล์ทเลค ซิตี้ โดยเที่ยวบินที่ DL 924
07:28 น. เดินทางถึง ซอล์ทเลค ซิตี้ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
08:30 น. ออกเดินทางสู่ ลอสแองเจลิส โดยเที่ยวบิน DL 007
09:37 น. เดินทางสู่ นครลอส แอนเจลิส  (Los Angeles) เมืองใหญ่แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียหรือที่รู้จักในชื่อแอลเอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ของสหรัฐอเมริกาและเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ การบันเทิง และเริ่มตั้งเป็นเมืองเมื่อวันที่ 4 เมษายน 1850 ลอสแองเจลิสได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการปะปนของวัฒนธรรมมากที่สุดในโลก เนื่องจากการอพยพของคนหลายเชื้อชาติ เนื่องจากลักษณะของอากาศที่อบอุ่นสบายและลักษณะการเป็นอยู่ต่าง ๆ ชื่อเมืองลอสแองเจลิสมาจากคำว่า “โลสอังเคเลส” ในภาษาสเปน หมายถึงนางฟ้า ซึ่งชื่อของเมืองนั้นมีความหมายว่า “เมืองแห่งเทพ” เช่นเดียวกับกรุงเทพ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่าน ชมเมืองลอสแองเจลิส ผ่านชมศาลาว่าการเมือง Music Centre สถานที่เคยใช้มอบรางวัลออสการ์ ผ่านชม Cit Hall , ย่านฮอลลี่วู้ด ชมรอยมือ รอยเท้าของดาราดัง บริเวณโรงภาพยนตร์ไชนีส เธียร์เตอร์ ตั้งอยู่ย่าน Hollywood Boulevard ถนนแห่งโลกมายา ซึ่งบนฟุตบาทของถนน จะมีชื่อสลักของดาราชื่อดังบนดาวสีทอง และยังเป็นสถานที่ซึ่งนิยมใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์หลายๆเรื่อง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินลอสแองเจลิส เพื่อมีเวลาให้ท่านทำ Tax Refund

 

วันที่ 11 **บินข้ามผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล**
เวลา **บินข้ามผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล**
00:55 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 881 **สายการบินมีบริการอาหารค่ำ และ อาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน

 

วันที่ 12 ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
เวลา ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
06:45 น. เดินทางถึง ฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
08:00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 705
10:05 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ