Sun Smile Holidays | ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได อิวาเตะ ชมดอกไม้ตามฤดูกาล
product
  1,427  ครั้ง 04-04-2018

ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได อิวาเตะ ชมดอกไม้ตามฤดูกาล

โปรแกรม : 7 วัน 5 คืน  

เดินทาง : เมษายน 2561  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 66,500

- ชมเหล่าดอกไม้นานาพันธุ์อาธิ วีสทีเรีย, ป๊อปปี้, เบบี้บลูอายส์,ทิวลิป
- ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ แห่งภูมิภาคโทโฮคุ
- ล่องเรือ “GEIBIKEI” ชมความสวยงามที่รังสรรค์โดยธรรมชาติ
- ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น
- กำแพงน้ำแข็งสูงตลอดเส้นทางยาว 28 กิโลเมตร
- มรดกโลก วัดซูซอน


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : Thai Airways

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน เป็นต้น อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการนี้อาจมีการปรับย่าน และสถานที่ตั้ง ได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ยังคงไว้ซึ่งระดับในมาตรฐานเดียวกัน โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของเส้นทางออนทัวร์เป็นสำคัญ
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตรานี้รวม         

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ
 • ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุเท่านั้น  
 • ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น                                       
 •  ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น                                                       
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น  
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์และเฉพาะผู้ที่เดินทางไป-กลับพร้อมกรุปเท่านั้นและไฟท์เดียวกับกรุ๊ปเท่านั้น)
 •  ทิปไกด์และคนขับรถ   

 

อัตรานี้ไม่รวม              

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน            
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบน้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

เงื่อนไขการชำระเงิน 

 1. มัดจำการเดินทางท่านละ 10,000 บาท
 2. ส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง  ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561             

 

 

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง