Sun Smile Holidays | ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได อิวาเตะ ชมดอกไม้ตามฤดูกาล
product
  1,073  ครั้ง 04-04-2018

ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได อิวาเตะ ชมดอกไม้ตามฤดูกาล

โปรแกรม : 7 วัน 5 คืน  

เดินทาง : เมษายน 2561  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 66,500

- ชมเหล่าดอกไม้นานาพันธุ์อาธิ วีสทีเรีย, ป๊อปปี้, เบบี้บลูอายส์,ทิวลิป
- ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ แห่งภูมิภาคโทโฮคุ
- ล่องเรือ “GEIBIKEI” ชมความสวยงามที่รังสรรค์โดยธรรมชาติ
- ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น
- กำแพงน้ำแข็งสูงตลอดเส้นทางยาว 28 กิโลเมตร
- มรดกโลก วัดซูซอน


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : Thai Airways

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน เป็นต้น อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการนี้อาจมีการปรับย่าน และสถานที่ตั้ง ได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ยังคงไว้ซึ่งระดับในมาตรฐานเดียวกัน โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของเส้นทางออนทัวร์เป็นสำคัญ
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตรานี้รวม         

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ
 • ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุเท่านั้น  
 • ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น                                       
 •  ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น                                                       
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น  
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์และเฉพาะผู้ที่เดินทางไป-กลับพร้อมกรุปเท่านั้นและไฟท์เดียวกับกรุ๊ปเท่านั้น)
 •  ทิปไกด์และคนขับรถ   

 

อัตรานี้ไม่รวม              

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน            
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบน้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

เงื่อนไขการชำระเงิน 

 1. มัดจำการเดินทางท่านละ 10,000 บาท
 2. ส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง  ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561             

 

 

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
 19:30 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า พบกับเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณ หน้าเคาน์เตอร์หมายเลข C15-17
 22:30 น.  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG640
 เวลา สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค - ชมดอกซากุระสวนฟุนะโอกะ โจชิ+แม่น้ำชิโรอิชิ - ย่านอิจิบันโจ
06:20 น. การบินไทย – เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อย
จากนั้นนำท่านชมสวนดอกไม้อันสวยงาม “สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค” สวนดอกไม้ริมทะเลขนาดใหญ่มีพื้นที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ตั้งอยู่ที่จังหวัดอิบะระกิ  ภูมิภาคคันโต ภายในมีหลายโซน โซนชมทุ่งดอกไม้มีทั้งหมด 8 จุดหลักๆ มีดอกไม้ประจำฤดูกาลหลายสายพันธุ์หมุนเวียนออกดอกอวดโฉมให้ชมกันได้ทั้งปี ชม ดอกป๊อปปี้ ที่จะบานอวดความสวยงามให้ชมกันเต็มพื้นที่ และงานเทศกาล NEMOPHILA HARMONY ทั่วทั้งเนินเขาจะกลายเป็นท้องทุ่งสีฟ้าอ่อนที่เต็มไปด้วยดอกนีโมฟีลา (Nemophila) หรือ เบบี้บลูอายส์, (Baby Blue Eyes) กว่า 4 ล้านต้น โลกแห่งสีฟ้าที่รวมดอกนีโมฟีลา ท้องฟ้า และท้องทะเลเอาไว้ด้วยกัน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนำทุกท่าน ชมดอกซากุระ“สวนฟุนาโอกะ โจชิ” ซึ่งเป็นสถานที่ชมซากุระยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น สวนแห่งนี้จะตั้งอยู่บนเนินเขาสูงซึ่งเต็มไปด้วยต้นซากุระกว่า 1,000 ต้น ที่ปลูกเรียงรายอยู่เป็นทิวแถวไล่ตั้งแต่บริเวณสองข้างทางลานจอดรถไปจนถึงบนภูเขา อีกทั้งจะได้เห็นแนวต้นซากุระที่ออกดอกสีชมพูอ่อนสวยงามทอดเป็นแนวยาวตาม แม่น้ำชิโรอิชิ ให้ทุกท่านถ่ายรูปเก็บความสวยงามและความประทับใจได้ตามอัธยาศัย (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) นำท่านช้อปปิ้ง “ย่านอิจิบันโจ” ย่านช้อปปิ้งที่ครอบคลุมการเชื่อมต่อของถนนหลายเส้นทางในย่านดาวน์ทาวน์กินพื้นที่รูปตัว T ตลอดถนนอิจิบันโจ(Ichibancho) และถนนชูโอโดริ(Chuo dori) ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุ ประกอบด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย เช่น ร้าน 100 เยน, แอปเปิ้ลสโตร์, ร้านอาหาร ร้านเสื้อผ้า และร้านจำหน่ายของที่ระลึกต่างๆ เป็นต้น
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก HOTEL JAL CITY SENDAI  หรือเทียบเท่า
เวลา เมืองมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ - วัดซูอิกันจิ ฟาร์มโคโอวาอิ-ภูเขาฮาจิมังไท
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึชิมะ เมืองที่ถือได้ว่าเป็น 1 ใน 3 เมืองที่มีบรรยากาศที่คงความเป็นธรรมชาติไว้มากที่สุด เพื่อนำท่านเดินทางสู่ “วัดโกไดโดะ” เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกับท่าเรือมัตสึชิมะ เนื่องจากตั้งอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่น ทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมัตสึชิมะ ถูกสร้างขึ้นในปี 807 เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป 5 องค์ ซึ่งก่อตั้งโดยพระสงฆ์ที่ก่อตั้ง วัดซูอิกันจิ(Zuiganji Temple) โดยรูปปั้นจะถูกนำมาให้ประชาชนได้ชมกันทุกๆ 33 ปี อาคารหลังปัจจุบันนี้ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปี 1604 โดยตระกูลดาเตะ ต้นตระกูลผู้ก่อตั้งและปกครองเมืองเซนไดในยุคแรก วัดแห่งนี้จะเปิดให้ชมทุก 33 ปี ซึ่งล่าสุดเพิ่งเปิดให้ชมเมื่อปี 2006 ที่ผ่านมา การข้ามไปศาลเจ้าจะมีสะพานช่วงสั้นๆ 3 ช่วง สองช่วงก่อนถึงศาลเจ้าเรียกว่า ซึคาชิบาชิ สร้างจากไม้ เว้นช่องระหว่างไม้กระดาน เมื่อเดินข้ามจะมองเห็นพื้นน้ำด้านล่าง มักมีคู่รักมาจูงเมื่อข้ามสะพานเพราะเชื่อว่า จะทำให้สานสัมพันธ์แห่งรักแนบแน่นยิ่งขึ้น พาทุกท่านสู่ฟาร์มโคโอวาอิ (小岩井農場 / Koiwai Farm)  ฟาร์มโคโอวาอิเป็นฟาร์มเอกชนครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น จังหวัดอิวาเตะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยงเปิดให้นักท่องมาทำกิจกรรมในฟาร์มได้ เช่นการเยี่ยมชมฟาร์ม ชมดอกไม้ในสวน ศึกษาวิถีชีวิตชาวไร่ และการชมหิ่งห้อย และมีผลิตภัณฑ์แดรี่โปรดักส์จำหน่ายด้วย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ประเภทเซ็ตญี่ปุ่น
จากนั้นนำทุกท่านชมความสวยงามของ “ภูเขาฮาจิมังไท” ซึ่งเป็นภูเขาที่มียอดเขาแบนราบ ที่ความสูง 1,613 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งนับเป็นภูเขาที่สูง 1 ใน 3 ของอุทยานแห่งชาติโทวาดะ สามารถชมภูมิทัศน์อันสวยงามได้จากถนนชมวิวสาย Hachimantai Aspite ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดอากิตะและจังหวัดอิวาเตะ ระหว่างทางขึ้นเขานี้ท่านจะได้ชมความสวยงามของกำแพงหิมะสูงสองข้างทาง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์
ที่พัก Royal  Hotel   หรือเทียบเท่า 
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พักแห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ หรือ เรียกอีกอย่างว่าออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่ จะทำให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย
เวลา ชมซากุระหมู่บ้านซามูไรคาคุดาโนเตะ+ แม่น้ำฮิโนคิไน-ถ้ำริวเซนโดะ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านชม “หมู่บ้านซามูไรคาคุโนดาเตะ” ถิ่นที่อยู่ของซามูไรในจังหวัดอากิตะซึ่งมีชื่อเสียงในด้านประเพณีของซามูไร ประกอบด้วยบ้านพักอาศัยประมาณ 80 หลังคาเรือน ซึ่งเป็นอาคารที่มีสถาปัตยกรรมซามูไรแบบดั้งเดิมอันเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของประเทศญี่ปุ่น และทุกท่านจะได้ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ สายพันธุ์ชิดาเระซากุระนับหลายร้อยต้น ที่จะบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิ นอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถชมซากุระสายพันธุ์โยชิโนะ ที่ถูกนำมาปลูกบริเวณ ริมแม่น้ำฮิโนคิไน ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลไปทั่วทั้งเมืองคาคุโนดาเตะ ที่นี่ยังเป็นสถานที่ปิกนิกและชมดอกซากุระของชาวญี่ปุ่นอีกด้วย (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน
นำทุกท่านชมถ้ำริวเซนโดะ(Ryusendo Cave) เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ในภูเขาของเมืองอิวาอิซูมิ(Iwaizumi Town)ในจังหวัดอิวาเตะ(Iwate) และนับเป็นถ้ำหินปูน 1 ใน 3 ที่ดีที่สุดของประเทศญี่ปุ่น  เดินทางสู่เมืองมิยาโกะ(Miyako City)  ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์สึนามิในปี 2011 เป็นอย่างมาก ทำให้ธุรกิจท่าเรือ และการประมงท้องถิ่นถูกทำลายทั้งหมด อย่างไรก็ตามเมืองมิยาโกะก็เป็นที่รู้จักกันดีของแนวชายฝั่งทะเลที่สวยงามโดยเฉพาะชายหาดโจโดกาฮามะ(Jodogahama Beach) หลังจากนั้นเมืองแห่งนี้ก็ได้รับการบูรณะและปรับปรุง เปิดให้นักท่องเที่ยวได้กลับมาชื่นชมความงามอีกครั้ง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม บุฟเฟ่ต์
ที่พัก Jodogahama Park Hotel 5 * ​ หรือเทียบเท่า
เวลา ชายหาดโจโดกาฮามะ-ล่องเรือ –สวนสาธารณะคิตาคามิเทนโซจิ-ฮานามากิ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านสู่ ชายหาดโจโดกาฮามะ(Jodogahama Beach) ชายหาดแห่งนี้มีกรวดสีขาวสะอาด น้ำทะเลใสและสงบ มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เหมาะแก่การว่ายน้ำโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน บริเวณใกล้เคียงมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการ เช่น ห้องอาบน้ำ ห้องน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ร้านค้า และห้องอาหาร นอกจากนี้ใกล้ๆลานจอดรถหลักเป็นที่ตั้งของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งมีนิทรรศการขนาดเล็กเกี่ยวกับชายฝั่งทะเล แนะนำเส้นทางการเดินไปยังชายหาด ท่าเรือ และจุดชมวิวในป่าสน พาทุกท่านล่องเรือชมความงามของทะเล 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ประเภทเซ็ตญี่ปุ่น 
พาทุกท่าสู่สวนสาธารณะคิตาคามิเทนโซจิช ริมแม่น้ำคิตะคามิ คือสถานที่ชมดอกซากุระยอดนิยม ยามฤดูใบไม้ผลิของชาวเมืองคิตามิ ซึ่งเหล่าดอกซากุระมากกว่า 10,000 ต้น พร้อมใจกันบานสะพรั่งในช่วงปลายเดือนเมษายน เรียงรายตามทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร จนกลายเป็นอุโมงค์ดอกซากุระที่สวยงาม โรแมนติกสุดๆ ซึ่งเมื่อถึงฤดูดอกไม้ผลิ จะมีร้านอาหาร ร้านขนม รวมถึงกิจกรรมการแสดง ให้เพื่อนๆได้สนุกสนานกันด้วย (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)  จากนั้นพาทุกท่านเดินทางต่อมาที่เมืองฮานามากิ เพื่อพาทุกท่านเข้าโรงแรมฮานามากิ ที่บรรยากาศเต็มไปด้วยดอกซากุระ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)ท่านสามารถชมธรรมชาติและถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม   
ที่พัก HANAMAKI ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า
เวลา วัดชูซอนจิ – ล่องเรือGEIBIKEI-สวนดอกไม้อาชิคางะ -โตเกียว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านชม “วัดชูซอนจิ” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองฮิราอิซูมิ ก่อตั้งขึ้นในปี 850 เป็นวัดของพระพุทธศาสนานิกายเทนได ประกอบด้วยอาคารต่างๆสิบกว่าหลังในพื้นที่ขนาดใหญ่ แต่หลังจากการล่มสลายของตระกูลฟูจิวาระในปลายศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันจึงเหลืออาคารดั้งเดิมเพียง 2 หลัง อาคารที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ อาคารคอนจิคิโดะมีลักษณะคล้ายกับศาลทองคำของวัดคินคะคุจิในเกียวโต แต่มีอาคารครอบไว้อีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันการถ่ายภาพ และห้องโถงเคียวโซะใช้เป็นพื้นที่สำหรับเก็บคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาซึ่งถูกสร้างขึ้นก่อนอาคารคอนจิคิโดะถึง16ปี  และชมดอกซากุระได้ที่วัด(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน อาหารชุดญี่ปุ่น
นำทุกท่าน “ล่องเรือGEIBIKEI” ชมหุบเขาอย่างสบายๆบนเรือพื้นแบนที่ใช้คนถ่อล่องไปตามลำน้ำซึ่งเป็นเขื่อนธรรมชาติของร่องน้ำเล็กๆที่อยู่กลางภูเขาหิน ระหว่างทางก็จะมีศาลเจ้า น้ำตก ถ้ำ หน้าผา อีกทั้งนายท้ายพายเรือ ขับกล่อมบทเพลงอันไพเราะ สร้างอรรถรสการล่องเรือได้อย่างเพลิดเพลิน ให้ทุกท่านสามารถถ่ายรูปเก็บความประทับใจได้ตลอดในการล่องเรือ และยังมีบริการขายอาหารปลาเพื่อสร้างความเพลิดเพลินในการให้อาหารปลาทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กในลำน้ำอีกด้วย  จากนั้นพาทุกท่านเดินทางเข้าโตเกียว นำท่านชม “ดอกวิสทีเรีย” สวนดอกไม้อาชิคางะ สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่ทำให้ท่านสามารถเพลิดเพลินได้ไม่รู้จบ และที่นี่ยังได้รับเลือกจากCNNเป็น10 แหล่งท่องเที่ยวในฝันของโลกปี 2014 เพียง 1 เดียวในญี่ปุ่นอีกด้วย ทุกท่านสามารถเดินถ่ายรูปเก็บความสวยงามของอุโมงค์วิสทีเรียได้ตามอัธยาศัย จากนั้นพาทุกท่านมาทานอาหารที่ชินจุกุ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตราคาร
อิสระทุกท่านshopping  สมควรแก่เวลา เดินทางกลับที่พักที่นาริตะ
ที่พัก NARITA GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
เวลา สนามบินนาริตะ-shopping ที่สนามบินฮ่องกง- กรุงเทพฯ
09:00 น. เดินทางสู่สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ เที่ยวบิน TG643
12:00 น. เดินทางออกจากสนามบินนาริตะสู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ TG643
16:30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ