Sun Smile Holidays | แกรนด์ คาซัคสถาน
product
  2,179  ครั้ง 01-06-2018

แกรนด์ คาซัคสถาน

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

เดินทาง : พฤษภาคม 2561  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 35,000

- ทะเลสาบบิ๊กอัลมาตี้ ธรรมชาติรังสรรค์ที่หาชมได้ยาก
- คัปชาไค สถานที่พักผ่อน และ คาสิโน
- อัลเทยันเม่ อุทยานที่มีภูมิทัศน์อันแปลกตา
- เนินทรายร้องเพลงแห่งคาซัค  เนินทรายที่ส่งเสียงเพลงออกมาขับขานกับธรรมชาติ
- ชมความยิ่งใหญ่ของ ชาริน แคนยอน
- ชม โรงงาน และ ร้านช็อคโคแลต ที่่มีชื่อเสียงที่สุดใน โซเวียตสมัยก่อน ของฝากคนที่บ้าน


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : Air Astana

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

ข้อเสนอแนะบางปรการและต้องต้องแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวทราบก่อนออกเดินทาง
 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
 • กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
 • กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน
 • กรณีเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มิฉะนั้นถ้าแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้
 • หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำ และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์ หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้
 • ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
 • ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
 • PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
 • ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะไม่มีในบางประเทศ ยกเว้น เด็ก Infant-12 ปี
 • การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน้ำใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน AIR ASTANA ​
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ           
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 60 USD /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
 • ค่าวีซ่า 3,600 บาท / ท่าน

 

หมายเหตุ
 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
 3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
 4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำ หรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชำระโดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

 

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่ง

การจอง หรือสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระมัดจำ งวดแรก 20,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

การยกเลิก

 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้า 45 – 59 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 21 – 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% ของราคาทัวร์
 • แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

 

หมายเหตุ: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน ซึ่งมีการผันผวนตลอดเวลา) สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และคำนึงถึงความต้องการความปลอดภัย และประโยขน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี
07:30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์ R สายการบิน AIR ASTANA โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
10:10 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อัลมาตี นครอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน โดยเที่ยวบินที่ KC932 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7.30 ชม.)
17:00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อัลมาตี นครอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Kazzhol Almaty หรือเทียบเท่า       
เวลา อัลมาตี - ทะเลสาบบิ๊กอัลมาตี - สวนเพนซิเดนท์ - คัปชาไค - ภาพวาดฝาผนังทัมกาลี
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบบิ๊กอัลมาตี ALMATY BIG LAKE เป็นสถานที่พักผ่อนในฤดูร้อนของชาวอัลมาตี  ที่สร้างความประทับใจไปอีกแบบหนึ่ง ทะเลสาบแห่งนี้ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลกลางภูเขาเทียนซาน ประมาณ 2,510 เมตรถูกแวดล้อมไปด้วยยอดเขาอันใหญ่โตถึงสามยอด ซึ่งประกอบด้วย ยอดเขาคอนซิลส์ ยอดเขาโอเซอร์นี และยอดเขาทัวร์ริส สีสันของน้ำจะเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาล ไล่ไปตั้งแต่ สีเขียวอ่อนไปจนถึงสีน้ำเงิน เข้ม และด้วยเหตุนี้นี่เองที่นี่จึงได้รับการชื่นชมว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามมาก แห่งหนึ่งของ อัลมาตี้ จากนั้นนำท่านชม สวนเพนซิเดนท์ FIRST PRESIDENT PARK สวนอันสวยงามแห่งนครอัลมาตี ที่ผู้คนมักมาเยียมเยือนกันอยู่เสมอ ภายในสวนดอกไม้ประกอบด้วยน้ำพุ ดอกไม้และต้นไม้ ที่ถูกตกแต่งประดับประดา มีทางเดินให้ทุกท่านได้เดินเพลิดเพลิน กับความงามของสวนแห่งนี้ เหมาะกับเป็นที่พักผ่อนก่อนจะเดินทางเป็นอย่างยิ่งสวนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อ เป็นเกียรติแก่การมีส่วนร่วมในการวิ่งคบเพลิงโอลิมปิก ที่ปักกิ่ง สวนแห่งนี้สร้างโดย ประธานาธิบดีคาซัคสถาน Nursultan Nazarbayev ในปี 2544 หลังจากนั้นเดินทางสู่ เมืองคัปชาไค KAPSHAGAI เมืองในเขตปกครองของนครอัลมาตีตั้ง อยู่บริเวณริมเขื่อนเก็บน้ำ ทะเลสาบคับชาไค สถานที่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งจุดยอดนิยมสำหรับการพักผ่อนของชาวอัลมาตีมี สถานบันเทิงต่างๆ สวนน้ำ คาสิโนมากมาย ที่สามารถเล่นได้ โรงแรม และสถานตากอากาศมากมาย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังจากนั้นนำท่านไป ชม ภาพวาดฝาผนัง ทัมกาลี รวมถึงภาพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อายุมากกว่า 2,000 ปีเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงว่าพุทธศาสนาได้เดินทางมาถึงยัง ดินแดนแห่งนี้ เมื่อนานมาแล้ว
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel หรือเทียบเท่า
เวลา อุทยานแห่งชาติ อัลเทยันเม่ - เนินทรายร้องเพลงแห่งคาซัค - ชาเคน - ชาริน แคนยอน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่  อุทยานแห่งชาติ อัลเทยันเม่ ALTYN-EMEL NATIONAL PARK เป็นอุทยานแห่งชาติในคาซัคสถานครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 4600 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำ ไลลี่ lli River และ เทือกเขา อัคเทา Ak-Tau อุทยานแห่งนี้ประกอบด้วยภูมิประเทศต่างๆ ได้แก่ ทะเลทรายทรายภูเขาและพืชพรรณ สถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง คือ เนินทรายร้องเพลงแห่งคาซัค SINGING DUNE เป็นภูเขาทรายสีอ่อนมีความยาว 3 กิโลเมตรและสูง 150 เมตร ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติ Altyn-Emel หากจาก Almaty  182 กม. Singing Dunes เป็นปรากฏการณ์แห่งธรรมชาติที่มีชื่อเสียงมากของ Almaty เมื่อสายลม แสงแดด และ พื้นทรายมาบรรจบกัน ก็จะเกิดเสียงคล้ายกับคนเป่า Organ อันไพเราะจึงได้ชื่อ ว่าเนินทรายร้องเพลง หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองชาเคน (ระยะทาง 120 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ พาท่านเยี่ยมชมสุเหร่า มัสยิส ที่สร้างด้วยอาคารรูปแบบจีน ทั้งหลัง จากนั้นนำท่าน ชมความยิ่งใหญ่ของ ชาริน แคนยอน CHARYN CANYON ชาริน แคนยอน ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติชาริน อยู่ทางตะวันออกของอัลมาตี เป็นอีกแหน่งหนึ่งที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นแกรนแคนยอนจำลอง หุบเขามีความยาวประมาณ 90 กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ Charyn ลักษณะการเกิดของ ชาริน แคนยอน มีความคล้าย กับแกรด์แคนยอนของสหรัฐอเมริกา เกิดจากการกัดกร่อนของลม และแม่น้ำจึงทำให้เกิดรูปแบบธรรมชาติอันสวยงาม หายาก และสีสันสวยงาม และแคนยอนที่นี้ยังใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก เป็นสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่อง มาโคโปโล ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นที่นี้ จะสวยงามเป็นพิเศษ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับสู่ นครอัลมาตี
ที่พัก Kazzhol Almaty หรือเทียบเท่า
เวลา นครอัลมาตี - จตุรัสสาธารณะ - สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ - โบถส์คริสต์เซนต์คอฟ - โรงงาน และ ร้านช็อคโคแลต
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เยี่ยมชม นครอัลมาตี อดีตเมืองหลวงของคาซัคสถาน ก่อนที่จะย้ายไปยัง กรุงแอสตานา ในปี 1997 แวะชมชมจตุรัสแห่งสาธารณะและแอสตานา REPUBLIC SQUARE and Astana แวะเยี่ยมชมอนุสาวรีย์อิสระภาพ Monument of Independence และ สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ PANFILOVTZEV PARK สร้างขึ้นเพื่อแสดงความรำลึกถึงวีรบุรุษชาวคาซัคที่ช่วยโซเวียตรบกับนาซีในสงครามโลกครั้งที่สอง จากนั้นนำชม โบถส์คริสต์เซนต์คอฟ ZENKOV CATHEDRAL โบสถ์คริสออร์เธอร์ดอกซ์ สร้างด้วยไม้ ซึ่งไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว มีความสูงอันดับ 2 ของโลก ซึ่งรอดพ้นจากความเสียหายจากแผ่นดินไหวขนาด 7 ริกเตอร์ ในปี คศ.1911 อย่างน่าอัศจรรย์นับเป็น 1 ใน 8 สถาปัตยกรรมซึ่งสร้างด้วยไม้ที่พิเศษที่สุดในโลก ซึ่งตั้งอยู่ในสวนแห่งนี้ด้วย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนำท่านไปชม โรงงานและร้านช็อคโคแลตราคัท ที่่มีชื่อเสียงที่สุดใน โซเวียตสมัยก่อน เนื่องจากประเทศคาวัคสถานเป็นแหลงผลิต ช็อคโคแลต ให้มอสโคว์ที่ดีที่สุด ท่านจะได้เลือกซื้อเป็นของฝากแสนอร่อยไปให้ที่บ้านนอกจากนี้ยังมีสินค้าจาก แมคคาเดเมีย วอลนัท ลูกพรุน อินพาลัม อีกด้วย อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากกันอย่างสบายใจ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พร้อมการแสดง ระบำพื้นเมือง
21:30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฯ อัลมาตี
22:30 น. เช็คอินและโหลดสัมภาระ
เวลา อัลมาตี - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
01:05 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC931​
08:50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ