Sun Smile Holidays | ทัวร์โครเอเชีย Wonder Croatia ซาเกรบ พลิตวิเซ่ ดูบรอฟนิก (GHBKN04) - GH
product
  1,085  ครั้ง 13-09-2018

ทัวร์โครเอเชีย Wonder Croatia ซาเกรบ พลิตวิเซ่ ดูบรอฟนิก (GHBKN04) - GH

โปรแกรม : 7 วัน 4 คืน  

เดินทาง : กันยายน - ตุลาคม 2561  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 59,900

- ซาเกรบ เมืองที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมต่างยุคไว้ได้อย่างงดงาม
- โอปาเทีย เมืองตากอากาศสุดหรูของโครเอเชีย
- อุทยานพลิตวิเซ่ ชมความงามของน้ำตกและทะเลสาบที่ร้อยรับช่วงต่อกันเป็นชั้นตามแนวภูเขา
- ซีเบนิก เมืองริมทะเลที่มีกลิ่นอายสไตล์เวเนเชียน
- สัมผัสกลิ่นอายประวัติศาสตร์แห่งเมืองเก่าโทรเกียร์
- สปลิตเมืองตากอากาศริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
- จิบไวน์ขาว ชิมหอยนางรมสดจากฟาร์มที่มาลีสตอน 
- ดูบรอฟนิก เมืองสวยริมทะเลอะเดรียติก
 


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : Turkish Airlines

* สอบถามที่ว่าง * กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
19 ต.ค. 2561 - 25 ต.ค. 2561
*วันปิยมหาราช
25 59,900.- 58,900.- 56,900.- 0.- 6,900.- -

*กรุ๊ปเดินทางเมื่อมีผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 20 และไม่ต่ำกว่า 15 ประสงค์จะเดินทาง ชำระเงินเพิ่มท่านละ 5,000 บาท

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินเตอร์กิช รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าโครเอเชีย ยื่นพร้อมกันทั้งกรุ๊ป (กรณีท่านมีวีซ่าเชงเก้น Multiples ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถใช้ได้ หักลดค่าวีซ่า 2,400 บาท, กรณีท่านมีภารกิจ ประสงค์จะแยกยื่นวีซ่าเดี่ยว ชำระค่าวีซ่าเพิ่ม 3,000 บาท)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและสุขภาพ วงเงิน 2,000,000 บาท (สำหรับผู้เดินทางที่อายุเกินกว่า 75 ปี ท่านจะต้องชำระค่าเบี้ยประกันเพิ่ม 400 บาท)
 • ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับใกล้เคียง
 • ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเจ้าหน้าที่ (หัวหน้าทัวร์คนไทย) อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 40 EUR,  และหัวหน้าทัวร์คนไทย

เอกสารในการเดินทาง และยื่นวีซ่าโครเอเชีย

 • ใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
 • รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร พื้นหลังสีขาว ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ขนาดใบหน้าประมาณ 70-80%
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • หลักฐานการเงิน: หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร (Bank Guarantee) และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีเดียวกัน) และเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น
 • หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน
 • กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษาให้ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น และบัตรประจำตัวนักเรียนหรือนักศึกษา

 

การสำรองที่นั่ง

 • กรอกรายละเอียดในใบสำรองที่นั่ง และส่งอีเมลหรือแฟกซ์กลับมายังบริษัท
 • แนบสำเนาหนังสือเดินทางมาพร้อมกับใบสำรองที่นั่ง

การชำระเงิน

 • มัดจำ ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง
 • ชำระยอดเต็มก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วันทำการ

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 90 วัน ไม่ริบเงินมัดจำ
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง  60-89 วัน ริบเงินมัดจำ 50 %
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30-59 วัน ริบเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินทั้งหมด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

 • ราคาสำหรับเด็ก เฉพาะเด็กอายุไม่เกิน 11 ปีบริบูรณ์นับจากวันเดินทาง
 • กรุ๊ปยืนยันการเดินทางตามราคาที่ระบุ เมื่อมีผู้เดินทางครบ 20 ท่าน ขึ้นไป
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ไม่ครบตามที่กำหนดไว้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวนจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศภัย ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันเดินทาง
 • สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าโดยปริยาย หากมีการยื่นวีซ่าแล้วไม่มีการคืนในทุกกรณี
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัท
 • ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชั่วโมง หากมีการเสียเวลาระหว่างวัน โปรแกรมอาจต้องปรับเปลี่ยน
 • ในระหว่างท่องเที่ยวนี้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัท เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้
 • ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์ยืนยันการเดินทางได้ หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์เป็นสำคัญ

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพฯ-อีสตันบูล
20:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว T สายการบินเตอร์กิช (Turkish Airlines- TK) มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน
23:00 น. สายการบินเตอร์กิช เที่ยวบินที่ TK 69 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงอีสตันบูล เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

 

เวลา อีสตันบูล-ซาเกรบ-โอปาเทีย   
05:20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานอตาเติร์ก เปลี่ยนเครื่องบิน
07:05 น. สายการบินเตอร์กิช เที่ยวบินที่ TK 1053 นำท่านเหิรฟ้าสู่ซาเกรบ เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
08:20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานซาเกรบ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ นำท่านสู่ซาเกรบ เมืองหลวงของโครเอเชีย เป็นศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของโครเอเชีย ไปชมเมืองซาเกรบ ชมย่านเมืองใหม่ที่เป็นส่วนขยายเรียกว่าโลเวอร์ทาวน์ ซึ่งเป็นเขตการค้าสมัยใหม่ มีจัตุรัสเจลาซิค เป็นศูนย์กลาง และมีร้านรวงต่างๆ มากมาย จากนั้นนั่งรถราง Funicular ที่สั้นที่สุดในยุโรปสู่เขตอัพเพอร์ทาวน์ สัมผัสเสน่ห์ของความเป็นเมืองยุคกลางในย่านเมืองเมืองเก่า ที่มีซุ้มประตูหิน สโตนเกท ที่ประดิษฐานภาพเขียนสีพระแม่มารีที่เลื่องลือกันถึงความศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็นสิ่งเดียวที่เหลือรอดจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปีค.ศ.1731 เข้าสู่จัตุรัสเซนต์มาร์ก ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์กเป็นหัวใจ และแตกต่างจากโบสถ์ในยุคเดียวกันทั่วไป ตรงที่หลังคาประดับด้วยกระเบื้องเรียงเป็นรูปตราสัญลักษณ์กองกำลังยุคกลาง สื่อถึงประเทศโครเอเชีย (รูปตราหมากรุกขาวแดง) แคว้นดัลเมเชีย (หัวลีโอพาร์ด 3 หัว) และสโลเวเนีย (แถบสีฟ้า ขาว แดง) รอบจัตุรัสเรียงรายไปด้วยทำเนียบประธานาธิบดีและรัฐสภา บันทึกภาพแบบพาโนรามาที่จุดชมวิว
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่โอปาเทีย (175 KM) เมืองตากอากาศสุดหรูของโครเอเชียที่โด่งดังเป็นที่รู้จักมาหลายร้อยปี โอปาเทียเป็นเมืองท่าที่เติบโตมาจากหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ในยุคกลางก่อนจะได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองรีสอร์ทหรูในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19  เมื่อเหล่าเศรษฐีจากเมืองริเยกาที่อยู่ใกล้ๆ เริ่มย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐาน มีการสร้างวิลลาและบ้านพักตากอากาศหรูหราตามชายฝั่งทะเล
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Remisens Hotel  หรือเทียบเท่า
เวลา โอปาเทีย-พลิตวิเซ่      
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
จากนั้นนำท่านชมเมืองโอปาเทีย แวะถ่ายรูปกับรูปปั้น นางแห่งนกนางนวล รูปปั้นของสตรีที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือ ซึ่งมีความเป็นมาว่า มีเลดี้ชาวเยอรมันคนหนึ่งเคยมาเที่ยวที่นี่และลูกชายจมน้ำตาย เธอจึงสร้างรูปพระแม่มาเรียไว้เป็นที่ระลึก และมักจะมีนกนางนวลมาเกาะอยู่เสมอเลยปั้นรูปนกนางนวลให้ด้วย และเดินทางสู่พลิตวิเซ่ (165 KM) ที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่เจเซร่า เป็นอุทยานแห่งชาติที่ถือได้ว่าเก่าแก่ที่สุดในยุโรปตะวันออก ตั้งอยู่ในเขตคาร์ลโลแวค ตอนกลางของประเทศ ติดกับพรมแดนของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ได้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 8 แห่งของโครเอเชียที่นับว่าเก่าแก่ที่สุดครอบคลุมพื้นที่ถึง 300 ตร.กม. พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำ มีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้านับรวมกันได้ 16 ทะเลสาบ และมีพื้นที่สีเขียวขจีอัดแน่นไปด้วยพืชพรรณธรรมชาติ และสัตว์ป่านานาชนิด อย่างจิ้งจอก กวาง หมีสีน้ำตาล หมูป่า และพวกนกพันธุ์หายาก เดินชมอุทยานไปตามบอร์ดวอล์ก ชมทะเลสาบน้อยใหญ่มากมายหลายสาย ผืนทะเลสาบสีฟ้าปนเขียวริมสะพานมีฝูงปลานับร้อยว่ายเวียนวน ซึมซับและดื่มด่ำความบริสุทธิ์ของธรรมชาติและทะเลสาบ บางจุดมีซากไม้ใต้น้ำที่ก่อให้เกิดภาพงดงามแปลกตา บางเวิ้งมีน้ำตกทั้งเล็กทั้งใหญ่ ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Kozjak ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยาน ชมทิวทัศน์อันเขียวขจี และนิ่งสงบ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Jezero Hotel หรือเทียบเท่า
เวลา พลิตวิเซ่-ซีเบนิก-โทรเกียร์-สปลิต      
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ซีเบนิก (170 KM) อดีตเมืองหลวงของโครเอเชีย เป็นหนึ่งในเมืองท่าสำคัญ ตั้งอยู่ตอนกลางของแคว้นดัลมาเชียบริเวณปากแม่น้ำครักคา ซีเบนิกได้รับการพูดถึงในประวัติศาสตร์ครั้งแรกในปีค.ศ.1066 ในแผนผังราชวงศ์ของกษัตริย์พีทาร์เครสซิเมียร์ที่ 4 สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 9 และ 10 โดยเจ้าชายชาวโครแอต ถือเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งของโครเอเชีย นำท่านชมจัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิกที่ล้อมรอบไปด้วยอาคารเก่าแก่ที่ถูกตัดแปลงเป็นร้านขายยา ร้านแว่นตา ร้านเสื้อผ้าบูติก และอีกมากมาย เมืองซีเบนิกแตกต่างจากเมืองริมฝั่งทะเลอะเดรียติกทั่วไปเพราะสร้างโดยชาวกรีก ก่อนที่โรมันจะเข้ามามีอิทธิพล ต่อมาภายหลังตกเป็นเมืองขึ้นของเวเนเชียน หรือเวนิซ ทุกวันนี้จึงยังเห็นสถาปัตยกรรมหลายแห่งทั่วเมืองจะกรุ่นไปด้วยกลิ่นอายสไตล์เวเนเชียนอย่างชัดเจน  นำท่านชมมหาวิหารเซนต์จาคอบ หรือเซนต์เจมส์ สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1431-1535 เพื่ออุทิศแด่เซนต์เจมส์ หรือที่รู้จักกันในนาม นักบุญยากอบ เนื่องจากสถาปนิกที่สร้างวิหารแห่งนี้ทั้ง 3 คน ได้แก่ Francesco di Giacomo, Georgius Mathei Dalmaticus และ Niccolo di Giovanni Firentino มาจาก 3 ท้องถิ่น คือ ดัลมาเชีย โคโม และฟลอเรนซ์ เกิดเป็นสามประสานรังสรรค์ผลงานสุดยอดแห่งยุคชิ้นหนึ่ง โดยใช้เทคนิคชั้นสูงในการสร้างห้องโถงสูงใหญ่และโดมครึ่งวงกลม องค์การยูเนสโกยกให้มหาวิหารเซนต์เจมส์เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2000
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่โทรเกียร์ (50 KM) เมืองท่าเก่าแก่ในอดีต เคยเป็นอาณานิคมกรีกโบราณมีต้นกำเนิดย้อนไปราว 200 กว่าปีก่อนคริสตกาล ดินแดนแห่งนี้เดิมมีชื่อว่า ทรากอส มาจากภาษากรีกที่แปลว่าแพะตัวผู้ และปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นเมืองเก่าและได้รับการรับรองจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1997 นำชมเขตเมืองเก่าซึมซับความเก่าแก่ของอาคารบ้านเรือน และป้อมปราการที่สง่างาม โบสถ์อันสวยงามของยุคโรมาเนสก์ได้รับการส่งเสริมด้วยอาคารที่โดดเด่นแบบเรอเนสซองส์และบารอกจากยุคเวเนเชียน ชมจัตุรัสจอห์นปอลที่ 2 จัตุรัสหลักของเมืองรองรับชาวเมืองที่ผ่านมาผ่านไปตั้งแต่สมัยกรีกและโรมันจนถึงปัจจุบัน ชมประตูเมืองเก่าที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เมื่อศตวรรษที่16 หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่14 ผ่านชมมหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ ที่สร้างในศตวรรษที่12 ใช้เวลาก่อสร้างนานนับสิบปี งดงามด้วยกรอบและบานประตูหินแกะสลัก มีรูปปั้นสิงโต อดัมและอีฟ และรูปสลักเซนต์ลอว์เรนซ์องค์สำคัญ เดินเล่นในเมืองเก่า เลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นและของที่ระลึกต่างๆ... จากนั้นเดินทางสู่สปลิต (30 KM) เมืองตากอากาศริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เมืองเอกของแคว้นดัลเมเชีย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Katarina Hotel  หรือเทียบเท่า
เวลา สปลิต-สตอน-ดูบรอฟนิก
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นไปเที่ยวชมเมือง สปลิตถือว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีความเก่าแก่มาก อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญทางการค้าและการท่องเที่ยวของโครเอเชีย เข้าชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน พระราชวังส่วนพระองค์ของจักรพรรดิดิโอคลีเธี่ยน ผู้โปรดให้สร้างพระราชวังขึ้นในปี 295 เพื่อเป็นที่ประทับในบั้นปลาย ภายในอาณาเขตอันกว้างใหญ่ของพระราชวังนั้น มากมายด้วยวิหาร ที่ประทับต่างๆ รวมถึงสุสานของพระองค์ จากโถงทางเดินเบื้องล่างที่เชื่อมต่อกับห้องหับต่างๆ ซึ่งมีบันไดเชื่อมสู่ส่วนที่เป็นลานพระราชวัง โดยมีเสาหินแกรนิตที่ประดับประดาลวดลายอย่างงดงามล้อมไว้ 3 ด้าน สูงขึ้นไปคือหอคอยแห่งวิหารเซนต์โดมิโน วิหารโรมาเนสก์ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ภายในมีแท่นบูชาของเซนต์โดมิโนและเซนต์สตาซิอุส รวมถึงภาพเขียนสีทางศาสนา และซุ้มประตูไม้ลวดลายละเอียดยิบ องค์การยูเนสโก้ประกาศให้พระราชวังเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1979
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางไปมาลีสตอน เมืองเล็กริมทะเลทางตอนใต้ของโครเอเชีย ตั้งอยู่ในคาบสมุทรเพลเยแซคใกล้พรมแดนเมืองนีอุม บอสเนีย บริเวณหุบอ่าวแถบนี้มีความอุดมสมบูรณ์ของแพลงตอนและสารอาหารในน้ำทะเลจำนวนมาก เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นลักษณะโขดหิน และเกาะเล็กๆ ทำให้เมื่อเวลามีฝนตกน้ำชะล้างแร่ธาตุไหลลงน้ำทะเล จึงทำให้มาลีสตอนเป็นแหล่งทำประมงที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย และที่นิยมที่สุดก็คือ ฟาร์มหอยนางรม หากใครได้มาเยือนไม่ควรพลาดชิมหอยนางรมสดๆที่นี่ ถึงมาลีสตอน ลงเรือล่องไปชมฟาร์มเลี้ยงหอย ชมขั้นตอนต่างๆ ของการเลี้ยงหอยแล้วให้ท่านได้ชิมหอยนางรมสดๆ จากทะเลอะเดรียติก และจิบไวน์ ดื่มด่ำกับรสชาติท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงาม จากนั้นเดินทางสู่ดูบรอฟนิก (55 KM) ดูบรอฟนิกได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป ได้รับฉายาว่าไข่มุกแห่งทะเลอะเดรียติก เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางการค้าอย่างมากในแถบเมดิเตอร์เรเนียน เคยเป็นเมืองที่มีอำนาจทางทะเลและควบคุมการค้าทางทะเลมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เพราะมีบทบาทเป็นเมืองที่เชื่อมการค้าระหว่างฝั่งตะวันออกและตะวันตกของทะเลอะเดรียติก ในปีค.ศ.1979 ดูบรอฟนิกได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Valamar  Hotel หรือเทียบเท่า
เวลา ดูบรอฟนิก-อีสตันบูล
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นเที่ยวชมย่านเมืองเก่าดูบรอฟนิก ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เรอเนสซองส์ และบารอก ดูบรอฟนิกเป็นเมืองสวยงามติดอันดับต้นๆ ของโลก นำท่านชมทัศนียภาพของเมืองที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลอะเดรียติก ตัวเมืองเป็นป้อมปราการโบราณที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ชมแนวกำแพงป้อมปราการที่มีขนาดกว้างขวางใหญ่โต สามารถขึ้นไปชมความงดงามของตัวเมืองได้ อิสระถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสใจกลางเมืองที่เป็นจุดนัดพบของชาวเมือง เป็นที่ประกอบกิจกรรมและลงโทษผู้กระทำผิดในอดีต ถ่ายรูปกับเสาหินอัศวิน หอนาฬิกา รูปปั้น St.Blaise ที่มีโบสถ์ประจำเมืองแห่งแรกเป็นฉากหลัง และนำท่านไปนั่งเคเบิลขึ้นไปชม SRD Hill จุดชมวิวที่สวยที่สุดในดูบรอฟนิก ท่านจะเห็นวิวทะเล และภูเขาสลับซับซ้อน และบ้านเรือนสีขาวหลังคาสีส้ม เอกลักษณ์ของดูบรอฟนิกที่สวยงาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อของที่ระลึกในย่านเมืองเก่า จากนั้นเดินทางสู่ท่าอากาศยานดูบรอฟนิก
18:45 น. สายการบินเตอร์กิช เที่ยวบินที่ TK 1440 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงอีสตันบูล เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
21:30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานอตาเติร์ก เปลี่ยนเครื่องบิน
เวลา อีสตันบูล-กรุงเทพฯ
01:25 น. สายการบินเตอร์กิช เที่ยวบินที่ TK 68 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
15:00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ