product
    526  ครั้ง 02-07-2018

ท้วร์เรือสำราญ Costa neoRomantica ญี่ปุ่น เกาหลี เจจู - TP

โปรแกรม : 8 วัน 6 คืน  

เดินทาง : สิงหาคม - ตุลาคม 2561  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 42,800

- โตเกียว
- โกเบ
- เจจู
- คาโกชิม่า 


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : เรือสำราญ

* สอบถามที่ว่าง * กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
30 ส.ค. 2561 - 6 ก.ย. 2561 0 42,800.- 42,800.- 42,800.- 0.- 0.- -
29 ก.ย. 2561 - 6 ต.ค. 2561 0 42,800.- 42,800.- 42,800.- 0.- 0.- -
27 ต.ค. 2561 - 3 พ.ย. 2561 0 42,800.- 42,800.- 42,800.- 0.- 0.- -

หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับรายการที่ทางเรือกำหนดใน Today

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง