Sun Smile Holidays | ทัวร์เรือสำราญ Costa Foruna แหลมฉบัง สีหนุวิวล์ เกาะสมุย
product
    1,782  ครั้ง 02-07-2018

ทัวร์เรือสำราญ Costa Foruna แหลมฉบัง สีหนุวิวล์ เกาะสมุย

โปรแกรม : 4 วัน 3 คืน  

เดินทาง : พฤศจิกายน 2561  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 13,000

- แหลมฉบัง
- สีหนุวิวล์
- เกาะสมุย


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : เรือสำราญ

* สอบถามที่ว่าง * กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
8 พ.ย. 2561 - 11 พ.ย. 2561 0 13,000.- 13,000.- 13,000.- 0.- 0.- -

หมายเหตุ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพฯ – แหลมฉบัง   
08:00 น. พร้อมกัน ณ สถานที่นัดหมาย                                                                  
09:00 น. นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ท่าเรือแหลมฉบัง  จังหวัดชลบุรี 
11:00 น. ถึงท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อทำการเช็คอินขึ้นเรือสำราญ “Costa Fortuna” เรือสำราญขนาดใหญ่ จุผู้โดยสารได้มากกว่า 2,700 คน มีห้องพักมากกว่า 1,300 ห้อง พร้อมพนักงานกว่าพันคนคอยให้บริการท่าน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
ขอเชิญท่านนำเสื้อชูชีพจากห้องพักของท่าน เข้าร่วมฟังการสาธิตระบบความปลอดภัยบนเรือ  (Emergency Drill )  กรุณาเช็คเวลาที่แน่นอนจากประกาศบนเรืออีกครั้ง
17:00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ สีหนุวิลล์ (Sinhanukville) ประเทศกัมพูชา
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
หลังอาหารเชิญท่านอิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย เลือกทำในสิ่งที่ปรารถนา และพบกับกิจกรรมอันแสนสนุกสนาน
ที่พัก พักค้างคืนบนเรือสำราญ Costa Fortuna 
เวลา สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา   
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
เชิญท่านพักผ่อนอิสระกับกิจกรรมหลากหลายบนเรือ
09:00 น. เรือเทียบท่าที่เมืองสีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา  หรือกรุงพระสีหนุ ที่คนไทยรู้จักกันในชื่อว่า “กัมปงโสม” เป็นเมืองชายทะเลยอดนิยมมากที่สุดของกัมพูชา เป็นเมืองเอกของจังหวัดสีหนุวิลล์ อยู่ห่างจากกรุงพนมเปญ 246 กิโลเมตร ก่อตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุเมื่อปี ค.ศ. 1964 เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรือประกาศ เพื่อรอเรียกลงจากเรือ  อย่าลืมนำ Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ลงและขึ้นเที่ยวบนฝั่ง  ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์บนฝั่งกับทางเรือหรือลงมาเดินเล่นได้ด้วยตนเอง (ไม่รวมในรายการ)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
หลังอาหารค่ำ ชมการแสดงที่ โรงละคร Festival หรือร่วมสนุกกับปาร์ตี้ ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่า
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
ทางเรือจะจัด Welcome Party Night  เลี้ยงต้อนรับท่านผู้มีเกียรติ ท่านจะเพลิดเพลินและสนุกสนานกับบรรยากาศของดนตรีที่เตรียมไว้เพื่อท่าน  พร้อมด้วยเมนูอาหารที่จัดเตรียมไว้เป็นพิเศษรวมทั้งความสำราญอันหลากหลายที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ท่าน
17:00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เกาะสมุย, ประเทศไทย
ที่พัก พักค้างคืนบนเรือสำราญ Costa Fortuna 
เวลา เกาะสมุย, ประเทศไทย     
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
08:00 น. เรือเทียบท่าที่เกาะสมุย, ประเทศไทย เป็นเกาะที่ตั้งอยู่บริเวณอ่าวไทยห่างจากสุราษฎร์ธานีไป ทางทิศตะวันออก  นักท่องเที่ยวก็ต่างขนานนามให้เกาะสมุยว่าเป็น "สวรรค์กลางอ่าวไทย" มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น สวยงาม มีเสน่ห์แตกต่างกันไป มีแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมของชาวท้องถิ่น เช่น วัดสำเร็จ วัดละไม วัดพระใหญ่ เจดีย์แหลมสอ ฯลฯ เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรือประกาศ เพื่อรอเรียกลงจากเรือ  อย่าลืมนำ Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ลงและขึ้นเที่ยวบนฝั่ง  ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์บนฝั่งกับทางเรือหรือลงมาเดินเล่นได้ด้วยตนเอง (ไม่รวมในรายการ)
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
18:00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่แหลมฉบัง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
หลังอาหารค่ำขอเชิญท่านพักผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุกสนานกับกิจกรรมบันเทิงหลากหลายบน ค่ำคืนนี้ ทางเรือจะแจ้งเวลาให้ท่านนำกระเป๋าใหญ่มาวางไว้หน้าห้อง เพื่อนำไปเก็บไว้ในสโตร์ และนำส่งให้พรุ่งนี้ตามเวลาที่กำหนด ขอเรียนแนะนำให้ท่านเตรียมกระเป๋าใบเล็กใส่ของใช้ส่วนตัว สำหรับวันรุ่งขึ้น
ที่พัก พักค้างคืนบนเรือสำราญ Costa Fortuna 
เวลา แหลมฉบัง – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
หลังอาหารขอให้ทุกท่านจัดเก็บกระเป๋าสัมภาระให้เรียบร้อย  ลงมาพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ และ รอเจ้าหน้าที่ ประกาศเรียกลงเรือ                                                                                                                
08:00 น. เรือเทียบท่าแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
11:00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ     
13:00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ