product
    1,217  ครั้ง 02-07-2018

ทัวร์เรือสำราญ Costa Foruna แหลมฉบัง สีหนุวิวล์ เกาะสมุย

โปรแกรม : 4 วัน 3 คืน  

เดินทาง : พฤศจิกายน 2561  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 13,000

- แหลมฉบัง
- สีหนุวิวล์
- เกาะสมุย


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : เรือสำราญ

* สอบถามที่ว่าง * กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
8 พ.ย. 2561 - 11 พ.ย. 2561 0 13,000.- 13,000.- 13,000.- 0.- 0.- -

หมายเหตุ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง