Sun Smile Holidays | ทัวร์รัสเซีย เซนปีเตอร์
product
  477  ครั้ง 27-04-2018

ทัวร์รัสเซีย เซนปีเตอร์

โปรแกรม : 6 วัน 4 คืน  

เดินทาง : เมษายน 2561  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 58,900

- ชม สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา
- ชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ หรือเปโตรควาเรสต์ PETERHOF
- ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติ
- ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
- ชม พระราชวังแคทเทอรีน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
- ชม ปืนใหญ่พรเจ้าซาร์


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : Air Astana

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

หมายเหตุ:

1.การประกาศราคาค่าทัวร์นี้ ประกาศตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ 1 ยูโร = 39 บาท กรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีการผันผวนสูง โดยที่หากว่าค่าเงินบาทอ่อนตัวลง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเก็บเงินเพิ่มในส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเท่านั้น ตามความเป็นจริง

2. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ  คืนเงินและหรือเลื่อนการเดินทางได้

อัตรานี้รวมค่าบริการ

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินแอร์เอสทาน่า ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ - อัลมาตี้ – มอสโคว์ // เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก –อัลมาตี้ - กรุงเทพฯ
 • ค่าตั๋วรถไฟด่วน เส้นทาง มอสโคว์ – เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ทุกสถานที่ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัท พีเอสพี ทัวร์ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวมบริการ

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกินน้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่นค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ค่าซักรีด ฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่มในภายหลัง
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถรัสเซีย ใน มอสโคว์, เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ตลอดทริปรวม 40 EUR /ท่าน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไปพร้อมหมู่คณะ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

การชำระเงิน

ผู้เดินทางชำระเงินค่ามัดจำต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน ดังนี้ :

ครั้งที่ 1 ชำระทันทีเมื่อยืนยันการเดินทาง จำนวน 23,900 บาท

ครั้งที่ 2 ชำระจำนวน 20,000 บาท หรือทั้งหมด ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ครั้งที่ 3 ชำระจำนวน 15,000 บาท ภายในวันที่ 5 เมษายน 2561

การยกเลิก

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด และการคืนเงินดังกล่าว คืนได้เฉพาะค่าทัวร์ ไม่ได้รวมถึงค่าเครื่องบินซึ่งไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี หากยกเลิกการเดินทาง

หมายเหตุ

 • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ  และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆ อาทิ การลักทรัพย์หรือโจรกรรม การเกิดภัยธรรมชาติ ทุกกรณี หรืออื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ จนกว่าจะได้การยืนยันจาก สายการบิน  โรงแรม  ร้านอาหาร  บริษัทรถ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสามารถคืนเงินได้หรือคืนค่าชดเชยใดๆ ให้ เนื่องจากบริการทุกประเภทจะต้องมีการชำระเงินล่วงหน้าเพื่อมัดจำบริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสายการบิน  โรงแรม  หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการคืนเงินหรือค่าชดเชยใดๆ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละหน่วยงาน
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – อัลมาตี (คาซัคสถาน)
07:15 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์ R สายการบิน AIR ASTANA โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
10:15 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อัลมาตี โดยเที่ยวบินที่ KC932
16:25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อัลมาตี (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
19:15 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC875
21:00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน เชเรเมเตียโว กรุงมอสโคว์ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel หรือเทียบเท่า       
เวลา วิหารเซนต์ซาเวียร์ –พระราชวังเครมลิน - สแปร่โร่ฮิลล์ – พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่ แชมเบอร์ - ตลาดอิซเมลลอฟสกี้
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1812 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงคราม นโปเลียนโดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปีค.ศ.1931 (พ.ศ.2474) สมัยของสตาลิน ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะนั้น มีการล้มล้างศาสนา จึงทุบทำลายทิ้งเพื่อสร้างเป็นพระราชวังโซเวียต แต่พอดีเข้าสู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เลยสร้างได้แค่ฐาน ต่อมาครุสซอฟขึ้นปกครอง ก็ถูกดัดแปลงให้เป็นสระว่ายน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ในปี ค.ศ.1990 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ได้อนุมัติให้มีการก่อสร้างวิหารขึ้นมาใหม่ด้วยเงินบริจาคของคนทั้งประเทศ ซึ่งจำลองของเดิมได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ วิหารนี้จึงกลับมายืนหยัดที่เดิมอีกครั้งโดยสร้างเสร็จสมบูรณ์และทำพิธีเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.2000 พร้อมกับการเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปี แห่งการสถาปนากรุงมอสโก ปัจจุบันวิหารนี้ใช้ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญระดับชาติของรัสเซีย จากนั้นนำคณะชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย สร้างขึ้นมาพร้อมกับกรุงมอสโคว์ จึงเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมต่าง ๆ ของรัสเซีย ชมระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในปี ค.ศ.1733 -1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อทำให้ระฆังแตก ปัจจุบันวางโชว์ไว้ภายในพระราชวังเครมลิน ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างในปี ค.ศ.1586 ต้องการให้เป็นปืนใหญ่ที่สุดในโลกทำด้วยบรอนซ์ น้ำหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่ แชมเบอร์ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย จัดแสดงเครื่องทรง ราชรถ ราชบริภัณฑ์ของพระเจ้าซาร์  จากนั้นชม โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด ชม โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล ที่สร้างอุทิศให้กับนักบุญอาร์คแอนเจล ไมเคิล เป็นที่เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์ก่อนยุคพระเจ้าปีเตอร์มหาราช
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนำท่านสู่ สแปร่โร่ฮิลล์ จุดชมวิวของที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ที่สร้างเป็นตึกสูงในสมัยสตาลิน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ตึก ที่สร้างด้วยรูปทรงเดียวกัน จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ตลาดอิซเมลลอฟสกี้ (IZMAILOVSKY MARKET)หรือที่คนไทยเรียกกันว่าตลาดอีสมัลลอฟสกาย่า  ศูนย์กลางการค้าขายของที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในกรุง มอสโคว์ อิสระให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินดูสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก และถ่ายรูปกับบรรยากาศของตลาดแห่งนี้ ** หมายเหตุ: กรณีเกิดการจราจรติดขัด ทำให้ระยะเวลาในการเดินทางไปตลาดอิซเมลลอฟสกี้ ไม่สะดวกเหมาะสม บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนโปรแกรมเป็น ถนนคนเดิน อารบัท สตรีท (Arbat Street) แทนตลาดดังกล่าว
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Ibis Dynamo Hote หรือเทียบเท่า
เวลา พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง -ห้างสรรพสินค้ากุม Gum สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ - รถไฟด่วน Mega Polis Express - เซ็นปีเตอร์สเบิร์ก
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านสัมผัสความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ่ ณ จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโคว์เป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก เป็นที่ตั้งของสุสานเลนิน ศาสดาของประเทศสังคมนิยม สร้างด้วยหินแกรนิต และหินอ่อน นับล้านชิ้นตอกลงบนพื้นจนกลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพื้นที่ลานกว้าง อาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ตึกสีแดงเด่นเป็นตระหง่าน นาฬิกายักษ์ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างกว่าอุโมงค์รถไฟใต้ดิน ทางด้านหน้าจัตุรัสแดงนั้น เป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย สังเกตได้จากที่พื้นถนนจะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลม และภายในวงกลมนี้เองก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปยืนกลางวงกลมนั้นและโยนเศษเหรียญข้ามไหล่ตัวเองไปด้านหลังเพื่ออธิษฐานให้ได้กลับมาที่มอสโควอีกครั้ง ลานกว้างของจัตุรัสแดงนี้มีพื้นที่กว้าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร  ชม มหาวิหารเซนต์บาซิล (ST. BASIL'S CATHEDRAL) หนึ่งสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว์ ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้ง ตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยกำแพงเครมลิน สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทำให้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้าอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มากจึงมีคำสั่งให้ปูนบำเหน็จแก่สถาปนิกผู้ออกแบบด้วยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ได้อีก การกระทำในครั้งนั้นของพระเจ้าอีวานที่ 4 จึงเป็นที่มาของสมญานามอีวานมหาโหด จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ห้างสรรพสินค้ากุม Gum ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโก แต่มีชื่อเสียงในเรื่องของสินค้าอันมีให้เลือกซื้อกัน อย่างหลากหลายชนิดห้างสรรพสินค้ากุม หรืออีกสถนที่หนึ่งที่มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองนี้ ห้างสรรพสินค้ากุม ก่อสร้างขึ้นในปีค.ศ.1895 มีความสวยงาม และโดดเด่นมากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีร้านค้าเปิดให้ บริการมากมายสำหรับให้ผู้ที่เดินทางหรือผู้ที่ชอบการช้อปปิ้งถึง 200 ร้านค้าด้วยกัน แต่สินค้าที่นี่อาจจะมีทั้งรูปลักษณ์ภายใน และภายนอกที่ดูหรูหราโอ่อ่าที่สำคัญตั้งอยู่บริเวณลานกว้างในย่านจตุรัสแดงห้างสรรพสินค้ากูมมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เสื้อผ้า ของใช้ในครัวเรือน สินค้าที่มีชื่อมียี่ห้อ เครื่องสำอาง น้ำหอม และสินค้าที่เป็นประเภทของที่ระลึก ซึ่งมีให้เลือกกันอย่างหลากหลายทีเดียว
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำคณะชม สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ (METRO) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1931 โดยได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งที่แตกต่างกันในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สถานีรถไฟใต้ดินได้กลายเป็นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสร้างที่แข็งแรงรวมทั้งการก่อสร้างที่ขุดลงลึกไปถึงใต้ดินเกือบร้อยเมตร และบางสถานียังเป็นที่บัญชาการระหว่างสงครามอีกด้วย ในปัจจุบันรถไฟใต้ดินที่กรุงมอสโคว์มีถึง 11 สาย 156 สถานีด้วยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการรับชมสถานี METRO ของการเดินทางวันนั้นๆ  ได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง “ ZAPSAN” นำคณะขึ้น รถไฟด่วน Mega Polis Express เพื่อออกเดินทางสู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์ส เบิร์ก เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนรัสเซียและบรรยากาศสองข้างทาง คณะเดินทางถึงเซนต์ปีเตอร์ส เบิร์ก หลังจากรับสัมภาระแล้ว นำคณะเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Azimut Hotel หรือเทียบเท่า
เวลา พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – พระราชวังฤดูหนาว Hermitage – โบสถ์แห่งหยดเลือด -วิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางไปเข้าชมภายใน พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ หรือ เปโตรควาเรสต์ PETERHOF ริมฝั่งทะเลบอลติค สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1705 ในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ซึ่งพระองค์ใช้เป็นที่พักผ่อนสำหรับล่าสัตว์ในฤดูร้อน โดยมีความประสงค์จะให้พระราชวังนี้มีความงดงามยิ่งกว่าพระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศสเพื่อแสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองของรัสเซีย และเนื่องจากได้รวบรวมสถาปนิก และช่างฝีมือจากประเทศต่างๆ มากมายสิ่งก่อสร้าง และสถาปัตยกรรมที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสิค ที่ใช้ประดับประดาห้องหับต่างๆ เช่น ห้องบอลรูม ห้องท้องพระโรง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมน้ำพุอันโดดเด่นอลังการด้วยทองเหลืองอร่าม และร่มรื่นลงตัวกับอุทยานพฤกษานานาพันธุ์ พระราชวังฤดูร้อน Peterhof Palace จะปิดทุกวันจันทร์ สิ้นเดือน หรือ วันจันทร์และวันอังคาร 2 วัน สิ้นเดือน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งเป็นธรรมเนียมประเพณีของชาวพื้นเมืองรัสเซียที่จะเพิ่มวันหยุดในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และ ฤดูหนาว ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง พฤษภาคม กรณีที่พระราชวังฤดูร้อน Peterhof Palace ปิด ทางบริษัทขอนำท่านชมความสวยงามของ พระราชวังแคทเทอรีน ห้องอำพัน หรือ พระราชวังยูสซูปอฟ หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ วังใดวังหนึ่ง เป็นการทดแทน จากนั้น นำคณะเดินทางกลับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชมภายใน พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้ เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5  ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย/รัสเซีย  พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ กับพระเจ้าซาร์ นิโคลัส ที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วย  ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ เก็บรวบรวม งานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมทั้ง ภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่,  ปิกัสโซ,  แรมบรันด์,  แวนโก๊ะ  ฯลฯ  จัดเป็น พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางชม โบสถ์แห่งหยดเลือด (SAVIOR OR YHE BLOOD CATHEDRAL) เริ่มก่อสร้างเมื่อ ปี ค.ศ. 1883 แล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1907 เป็นอนุสรณ์ที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระบิดา ซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 ผู้ปลดปล่อยชาวนา(เลิกทาส) ซึ่งถูกลอบปลงพระซนม์บริเวณนี้ ในปี ค.ศ. 1881 สร้างด้วยรูปแบบศิลปะยุคฟื้นฟู เลียนแบบโบสถ์โบราณในคริสตศวรรษที่ 12 ของกรุงมอสโก ภายในตกแต่งวิจิตรบรรจงด้วย ฝีมือจิตกรกว่า 30 คน ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โบสถ์ได้รับความเสียหายจากระเบิด หลังสิ้นสุดสงครามจึงได้มีการบูรณะใหม่ จากนั้น นำท่านชม วิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ Peter-and-Paul-Fortress เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ 1712 และสร้างเสร็จในวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ.1733 ตั้งชื่อวิหารแห่งนี้เพื่อเป็นเกียรติ์แด่ นักบุญปีเตอร์ และนักบุญปอลด์เพื่อเป็นการเผยแพร่ศาสนา ซึ่งวิหารแห่งนี้เป็นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เริ่มต้นจากพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเป็นองค์แรก จนกระทั่งถึงกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ที่เพิ่งนำมาในปีค.ศ 1998 โดยการตรวจ DNA ทราบว่าคือ พระเจ้านิโคลัส ที่ 2 และครอบครัวซึ่งประกอบด้วย พระเจ้านิโคลัสที่ 2 พระมเหสีอเล็กซานดรา และพระธิดา 3 พระองค์คือโอลก้า Olga ทาเทียนา Tatiana และอนาสตาเซีย Anastasia ส่วนที่ไม่พบคือ มาเรีย Maria และรัชทายาทอเล็กเซย์ Alekxy บริเวณโดยรอบมีโรงงานผลิตเหรียญ และที่คุมขังนักโทษทางการเมือง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Azimut Hotel หรือเทียบเท่า
เวลา เซ็นปีเตอร์สเบิร์ก – อัลมาตี (คาซัคสถาน)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08:30 น. นำคณะเดินทางสู่ท่าอากาศยานพุลโคโว่ เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
09:00 น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานพุลโคโว่ เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก เจ้าหน้าที่พีเอสพีทัวร์ อำนวยความสะดวก นำคณะเช็คอินเอกสารและสัมภาระ ก่อนผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองขาออก
11:50 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อัลมาตี โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC154
19:45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อัลมาตี (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
เวลา อัลมาตี - ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ
01:05 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC931​
08:50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ