Sun Smile Holidays | ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น (HKTG06 CX) - HK
product
  472  ครั้ง 31-05-2018

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น (HKTG06 CX) - HK

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน  

เดินทาง : พฤษภาคม 2561  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 9,800

- พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คืน
- ขอพร เทพเจ้ากวนอู ให้สู้ชนะทุกสิ่ง
- ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำเคล้าเสียงเพลงสวยงาม
- เมนูพิเศษ! ห่านย่าง, เป็ดปักกิ่ง, ไวน์แดง
- หมุนกังหัน วัดแชกง ขอความสำเร็จ ธุรกิจ โชคลาภ
- ช้อปกระจาย ตลาดตงเหมิน, จิมซาจุ่ย นาธาน


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : Cathay Pacific Airways

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

ข้อสำคัญควรทราบ  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง ได้แก่ ฮ่องกง

มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น  กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล เช่น  จิวเวอรี่, หยก, บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, เยื่อไผ่ ซึ่งทัวร์มีความจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมด้วย  “เพราะมีผลกับราคาทัวร์” จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทัวร์จำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมโดยใช้เวลาประมาณ 60 – 90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และทุกการตัดสินใจซื้อนั้นเป็นดุลพินิจของลูกค้า 100% ทัวร์จะไม่มีส่วนรับผิดชอบความพอใจหากท่านไม่พึ่งพอใจสินค้าภายหลัง  และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางแลนด์จีนจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 600 หยวน / คน / ร้าน

 

อัตราค่าบริการทั้งหมด *รวม*

 1. ตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ชั้นประหยัด) ไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
 • ไม่สามารถขอ Refund ได้ทุกกรณี 
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณี
 1. โรงแรม 4 ดาว 2 คืน ตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)

หมายเหตุ:  การจัดห้องพักสำหรับเด็ก มีเงื่อนไขดังนี้

 • เด็กอายุ ตั้งแต่ 0 – 4 ขวบ ไม่เปิดเตียง จัดให้นอนเตียงเดียวกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน / ห้อง เท่านั้น กรณีเป็นผู้ใหญ่เพียง 1 ท่าน / ห้อง  โรงแรมจะถือว่าเป็นการพักเดี่ยว  มีค่าพักเดี่ยว
 • เด็กอายุ ตั้งแต่ 4 ขวบ ขึ้นไป  จัดให้นอนเสริม 1 เตียง / ห้อง หรือ นอนกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน / ห้อง
 • ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากโรงแรมไม่มีห้องพักในวันนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องประเภทอื่นทดแทนให้แก่ท่านตามเหมาะสม
 • กรณีที่เดินทางมา 4 ท่าน ผู้ใหญ่/ครอบครัว แต่มี 1 ท่าน มีเหตุจำเป็นไม่สามารถเดินทางกับคณะได้ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตาม  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเป็นห้อง TRIPLE  พัก3 ท่าน/ห้อง หรือมีค่าใช้จ่ายเรียกเก็บเพิ่มเป็นค่าพักเดี่ยว สำหรับเศษ 1 ท่าน ที่ต้องการนอนแยกคนเดียว
 • ในกรณีบางท่านมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเดินทางกับคณะได้  บริษัทฯ จะไม่สามารถโอนห้องพักของ ผู้ยกเลิกเดินทางให้แก่ท่านอื่นๆ ใช้สำรองพักได้ทุกกรณี  เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของทางโรงแรม

3)  อาหาร ตามโปรแกรม (**หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้**)

4)  ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม โดยที่ไม่ใช่โปรแกรมที่ระบุไว้ว่าต้องชำระเพิ่มเติม

5)  ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม

6)  ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท

 • (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ** คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 1 – 75 ปี เท่านั้น **
 • กรณีผู้เดินทางมีอายุตั้งแต่  76 – 80 ปี คุ้มครองเพียง 50% ของวงเงินคุ้มครองและ สำหรับผู้เดินทาง อายุ 81 ปี ขึ้นไป กรมธรรม์ไม่รับคุ้มครองใดๆ ทั้งสิ้น **
 • ประกันจะไม่คุ้มครองผู้ที่เคยผ่านหรือเคยเดินทางเข้าประเทศต้องห้าม แม้ว่าจะส่งชื่อมาทำประกันแล้วได้แก่ อาเซอร์ไบจัน, อัฟกานิสถาน, คิวบา, อิหร่าน, อิรัก, สาธารณรัฐคีร์กิช, เลบานอน, ลิเบีย, เกาหลี (เหนือ), ปากีสถาน, ซีเรีย, ทาจิกิสถาน, เติร์กเมนิสถาน, ปาเลสไตน์, อุซเบกิสถาน, อิสราเอล

7)  ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บเงินเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

8)  ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า สำหรับโหลดใต้เครื่อง 1 ใบ จำกัดน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

 

 

อัตราค่าบริการทั้งหมด *ไม่รวม*

1)  ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น (ไม่ใช่หัวหน้าทัวร์) 1,000 บาท/ท่าน 

 • ผู้ใหญ่และเด็กจ่ายในอัตราเท่ากัน  ** ทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่เก็บค่าทิป **
 • จ่ายที่สนามบินประเทศไทยแก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ทัวร์เท่านั้น
 • ค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ** ท่านสามารถจ่ายเพิ่มตามสินน้ำใจของทุกท่าน **

2)  ค่าภาษีต่างๆ ได้แก่ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการใบกำกับภาษี

3)  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากทัวร์เป็นสาเหตุ  อาทิเช่น  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษภายใน

     ห้องพัก, ค่าโทรศัพท์ต่างๆ ,ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด, ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสาย

     การบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้า

     เมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน ทั้งที่ประจำเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่

     นอกเหนือความควบคุมของทางบริษัทฯ 

 

 

เงื่อนไขการรับจองทัวร์

 1. ชำระมัดจำทัวร์  5,000 บาท  ภายใน 2 วัน นับจากวันที่ได้รับใบยืนยันรับจอง (อินวอย) 
 2. ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด ก่อนเดินทาง 20 วัน (ไม่รวมวันหยุด) เพื่อยืนยันการเดินทาง
 3. กรณีจองในช่วง 20 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทั้งหมดเท่านั้น
 4. ที่นั่งของท่านจะถูกยืนยันโดยสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อท่านได้รับใบยืนยันการรับจองของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกที่นั่งของท่านอัตโนมัติ (auto) หากท่านไม่ได้ชำระค่ามัดจำในวันที่กำหนดเพื่อให้สิทธิ์แก่ผู้ที่รอคิว (Waitlist) ท่านต่อไป และ เนื่องจากโปรแกรมเป็นแบบ Join Tour (จอยเที่ยว)บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องบริหารจัดการขายที่นั่งให้เต็มกรุ๊ปในระยะเวลาจำกัดที่สายการบินกำหนด
 6. แนบสำเนาหนังสือเดินทาง (กรุณาถ่ายส่งมาตามตัวอย่าง) โดยมีวันหมดอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง และมีหน้าว่างท้ายเล่มไม่น้อยกว่า 2 หน้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประทับตราได้
 7. หากท่านไม่ชำระค่าทัวร์ครบ 100% ก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯ จะไม่สามารถอนุญาตให้ท่านเดินทางได้รวมถึงสายการบินจะยึดมัดจำของท่านทันที โดยไม่สามารถขอคืน (Refund)  ได้ทุกกรณี

 

 

เงื่อนไขสำคัญอื่นๆ ที่ควรทราบ

 1. )  ผู้เดินทางที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป หรือ ท่านที่ร้องขอรถเข็น (Wheel Chair) ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการเดินทาง เพื่อยืนยันสุขภาพว่าท่านเหมาะสมแก่การเดินทางได้  เนื่องจากโปรแกรมเส้นทางนี้ ท่านต้องเดินทางข้ามหลายเมือง รวมถึงเปลี่ยนโรงแรมที่พักบ่อย หากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ พบว่า ท่านช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เช่น เดินได้น้อยก้าวกว่าคนปกติ  มีอาการหอบหืด อาหารชัก อาหารเกร็งควบคุมตนเองไม่ได้หรือ ตอบสนองช้าผิดปกติ และไม่มีใบรับรองแพทย์ประกอบ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยท่านเป็นสำคัญ
 1. )  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาวะอากาศแปรปรวน, ปัญหาชุมนุมปิดถนนมาจากการเมือง, ปัญหาจากสายการบินเป็นสาเหตุ, ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือในกรณีอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ไกด์และคนขับรถท้องถิ่นจะเป็นผู้บริหารเวลาตามสถานการณ์ในวันดังกล่าว โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
 1. )  ท่านที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบก่อนการทำจองทัวร์  โดยทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าจีนทุกกรณี
 1. )  บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านจองและเดินทางมาเพียง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
 1. )  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ หรือ นองปิง – เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหล่อวู​
12:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน CATHAY PACIFIC โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
14:55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX654​
18:50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางไป เซินเจิ้น (โดยรถไฟ) เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง *ขึ้นอยู่กับการจราจร*
ที่พัก Century Hotel / CAA Holy Sun Hotel หรือเทียบเท่า
เวลา เซินเจิ้น – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – ร้านหมอนยางพารา –  วัดกวนอู – สวนฮอลแลนด์ - โชว์น้ำพุเต้นระบำ – ช้อปปิ้งตงเหมิน  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ร้านบัวหิมะ
เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทยเมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่ำที่ถนนเพชรบุรี เมื่อ 24 กันยายน 2533 รัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟไหม้ทั่วทั้งตัว จากนั้นคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของบัวหิมะเป็นอย่างดีเรื่อยมา ร้านหมอนยางพารา ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อสุขภาพจริงสำหรับคนที่มีอาการปวดเมื่อยต่างๆ นอนไม่หลับ ทำจากยางพาราอบด้วยสมุนไพรแท้ๆ ช่วยให้หลับสบายยิ่งขึ้น  ร้านหยก คนไทยมีความนิยมเช่าบูชา หยกปี่เซี้ยะ เป็นอย่างมาก เพราะเชื่อว่าหากเลี้ยงสัวต์นำโชคนี้ดีๆ จะให้คุณนำเงินมาให้ไม่ขาดมือ เหมือนท่านเลี้ยงกุมารประจำบ้าน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร        
วัดกวนอู *ขอพรให้ชนะชัยทุกสิ่ง* สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ โชคลาภ บารมี ท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครั่นคร้ามต่อศัตรู ท่านเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้ำแก่ฝ่ายตรงข้ามให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยคนข้างเคียงที่ซื่อสัตย์หรือบริวารที่ไว้ใจได้นั่นเอง ดังนั้นประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไหว้ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัว  สวนฮอลแลนด์ นำท่านชมเมืองจำลองที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ชมดอกไม้จำลอง และสถานที่ตกแต่งให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพที่มีวิวสวย ชมดอกทิวลิปจำลองประจำชาติฮอลแลนด์ จากนั้นนำคณะสู่สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ที่ตั้งอนุสาวรีย์ของท่านเติ้งเสี่ยวผิง ที่ทรงมีแนวคิดอยากจะสร้างเมืองเซินเจิ้นให้ทันสมัย และเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจล้ำยุค ให้ท่านได้เพลินเพลินกับบรรยากาศแสนสบาย และถ่ายภาพที่ระลึกของท่านเติ้งเสี่ยวผิง โชว์น้ำพุเต้นระบำ  เป็นโชว์ประกอบดนตรีพร้อมฉากหลังที่เป็นเรือ Minghua เรือยอชส์สุดหรู แต่เดิมเป็นของประธานาธิบดีฝรั่งเศส ชาร์ลส์ เดอโกล ต่อมาทางรัฐบาลจีนได้ซื้อต่อและได้นำมาทอดสมอที่ท่าเรือ SHE KOU เพื่อจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ตระการตา  รอบๆ บริเวณมีร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ให้ท่านเพลิดเพลิน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (เมนูพิเศษ! ซีฟูดส์ + ไวน์แดง)
ตลาดตงเหมิน 
ย่านวัยรุ่นถนนคนเดินช่วงค่ำของชาวจีน ให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งสินค้ามากมายอาทิ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิค ของที่ระลึกอื่นๆ มากมาย สามารถต่อราคาให้ถูกลงได้อย่างเหลือเชื่อ พร้อมกันนี้ยังเพลิดเพลินกับอาหารอร่อยริมทางหลากหลายชนิด บางร้านคนขายพูดไทยได้
ที่พัก Century Hotel / CAA Holy Sun Hotel  หรือเทียบเท่า
เวลา ฮ่องกง – วัดแชกง – ร้านจิวเวอรี่ – วัดหวังต้าเซียน (หากเวลาพอ) – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ​
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
วัดแชกง
*ไหว้ขอความสำเร็จธุรกิจการงาน* เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตำนานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่งถูกกล่าวขานให้เป็นวัดที่ขึ้นชื่อด้านเสริมดวง แก้ชง ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ เริ่มต้นปีใหม่ เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ เข้ามา ประชาชนทั่วโลกต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธาอย่างมาก  ** ขอให้มีความตั้งใจในการขอพร เทพเจ้าองค์นี้ ดาราดังๆ มาขอสำเร็จทุกราย ** ร้านจิวเวอร์รี่  ท่านจะได้พบกับ จี้กังหัน ของขลังชื่อดังที่ทั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้ต้องที่ฮ่องกงเท่านั้น** ออกแบบโดยสินแซชื่อดังจาก วัดแชกง วงล้อกังหันปัดเป่าอุปสรรค พัดพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัว ท่านสามารถชมและเลือกซื้อใส่เพื่อเสริมบารมี ซึ่งดารานิยมเป็นอย่างมาก เพราะสำเร็จตามที่ขอ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ! ห่านย่าง​)
** โปรแกรมนี้หากมีเวลาเหลือมากพอจะพาไป **

วัดหวังต้าเซียน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงาม ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัด คือ เทพหวังต้าเซียน แต่จุดยอดนิยมที่คนทั่วโลกมากราบไหว้วัดแห่งนี้คือเป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่ซึ่งไม่ใช่การขอความรักจากเทพหวังต้าเซียนแต่อย่างใด แต่เป็นการเดินไปด้านข้างซึ่งจะมีศาลกลางแจ้งของ เทพเจ้าด้ายแดง เป็นรูปปั้นสีทองมีเสี้ยวพระจันทร์อยู่ด้านหลังประทับอยู่ ซึ่งชาวจีนเชื่อกันว่าจะได้พบเนื้อคู่แท่ที่เป็นคู่บุญคู่บารมีรักกันตลอดไป ส่วนใครที่ได้พบคู่แล้วสามารถขอพรให้คู่ของท่านรักกันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นได้เช่นกัน วิธีขอพร : ใช้ด้ายแดงผูกนิ้วเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี 
จิมซาจุ่ย นาธาน ถือเป็นแหล่งช้อปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงที่ทันสมัยที่สุด มีร้านค้าไว้เกือบทุกประเภท รวมทั้งโรงแรมนับสิบ และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายจากทุกมุมโลก ล้ำสมัยสุด ๆ แปลกใหม่ หลากหลายประเภทให้จับจ่าย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ เลือกชมซื้อสินค้าแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง Mix & Match ได้ตามชอบใจ
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับร้านดังๆ 
สมควรแก่เวลา..นำทุกท่านเดินทางไปสนามบิน เช็คอิน โหลดกระเป๋า
  ***สำหรับพีเรียด 8 – 10 / 15 – 17 พฤษภาคม
17:55 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX6173
20:00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ