Sun Smile Holidays | ทัวร์คาซัคสถาน แกรนด์ คาซัคสถาน
product
  662  ครั้ง 31-08-2018

ทัวร์คาซัคสถาน แกรนด์ คาซัคสถาน

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

เดินทาง : ตุลาคม 2561  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 49,000

- ชมดอกไม้ที่ สวนเพนซิเดนท์ พาร์ค สวนที่มีเรื่องราวและประวัติศาสตร์ให้ศึกษา
- ชมภาพสลักหิน ทัมกาลี มรดกโลก อายุกว่า 2,000 ปี
- ชมความงามของ ทะเลสาบอิซิค
- อลังการกับภาพความยิ่งใหญ่ของ ชารีน แคนยอน
- ชมความสวยงามของ ทะเลสาบบิ๊กอัลมาตี
- ช้อปปิ้งที่ ตลาดกรีนมาร์เก็ต
- ชมวิว ค๊อกโตเบ นำท่านขึ้นสู่ยอดเขาด้วย เคเบิ้ลคาร์


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : Air Astana
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 21 ต.ค. 2561 - 25 ต.ค. 2561
*วันปิยมหาราช
20 49,000.- 49,000.- 49,000.- 3,000.- 2,800.- 3,000.-
ข้อเสนอแนะบางปรการและต้องต้องแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวทราบก่อนออกเดินทาง
 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
 • กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
 • กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน
 • กรณีเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มิฉะนั้นถ้าแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้
 • หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำ และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์ หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้
 • ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
 • ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
 • PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
 • ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะไม่มีในบางประเทศ ยกเว้น เด็ก Infant-12 ปี
 • การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน้ำใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน AIR ASTANA ​
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ           
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 60 USD /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
 • ค่าวีซ่า 3,000 บาท / ท่าน

 

หมายเหตุ
 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
 3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
 4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำ หรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชำระโดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

 

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่ง

การจอง หรือสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระมัดจำ งวดแรก 20,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

การยกเลิก

 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้า 45 – 59 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 21 – 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% ของราคาทัวร์
 • แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

 

หมายเหตุ: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน ซึ่งมีการผันผวนตลอดเวลา) สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และคำนึงถึงความต้องการความปลอดภัย และประโยขน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี
07:30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์ R สายการบิน AIR ASTANA โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
10:10 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อัลมาตี นครอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน โดยเที่ยวบินที่ KC932 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7.30 ชม.)
17:00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อัลมาตี นครอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ต้อนรับสู่ประเทศคาซัคสถาน ประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของอดีตสหภาพโซเวียต ปัจจุบันเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลใหญ่อันดับ 1 ของโลก และมีเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับ 9 อันอุดมไปด้วยน้ำมัน แร่ยูเรเนียม และทัพยากรธรรมชาติมากมาย นอกจากนี้ยังมีความสวยงามทางธรรมชาติที่ได้รับรองจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกอีกหลายแหล่ง เดินทางสู่รีสอร์ตที่อยู่ตีนเขาเกรย์ ด้วยบรรยากาศเย็นสบาย เข้าสู่พักกระโจมสไตล์คาซัคสถาน ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นห้องอาบน้ำ และห้องสุขาในตัว
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Aul Resort หรือเทียบเท่า       
เวลา อัลมาตี - คัปชาไค​
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านชมดอกไม้ที่ สวนเพนซิเดนท์ พาร์ค FIRST PRESIDENT PARK สวนอันสวยงามแห่งนครอัลมาตี ที่ผู้คนมักมาเยียมเยือนกันอยู่เสมอ ภายในสวนดอกไม้ประกอบด้วยน้ำพุ ดอกไม้และต้นไม้ที่ถูกตกแต่งประดับประดา มีทางเดินให้ทุกท่านได้เดินเพลิดเพลินกับความงามของสวนแห่งนี้ เหมาะกับเป็นที่พักผ่อนก่อนจะเดินทางเป็นอย่างยิ่งสวนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อ เป็นเกียรติแก่การมีส่วนร่วมในการวิ่งคบเพลิงโอลิมปิกที่ปักกิ่ง สวนแห่งนี้สร้างโดย ประธานาธิบดีคาซัคสถาน Nursultan Nazarbayev ในปี 2544
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังจากนั้นเดินทางสู่ เมืองคัปชาไค KAPSHAGAI เยี่ยมชมภาพสลักหิน ทัมกาลี Tamgaly มรดกโลก อายุกว่า 2,000 ปี โดยรอบบริเวณมีภาพสลักหินกว่า 5,000 ภาพ รวมถึงสักการะภาพสลักของ "องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" อันสลักด้วยศิลปะแบบธิเบต จำนวน 2 ชุด ซึ่งเป็นหลักฐานว่าศาสนาพุทธได้เข้ามาที่ดินแดนคาซัคสถาน ในช่วงศตวรรษที่ 18 ทั้งนี้ภาพส่วนมากต้องทำการปีนขึ้นเขาเพื่อทำการชม เดินทางถึง เมืองคัปชาไค เมืองที่สร้างขึ้นบนริมเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในคาซัคสถาน ประกอบไปด้วยสถานบันเทิง คาสิโน รับประทานอาหาร
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Aul Resort หรือเทียบเท่า
เวลา ทะเลสาบอีซิค - ชารีน เคนย่อน - อัลมาตี​
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ ทะเลสาบอิซิค Issyk Lake (ระยะทาง 107 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) น้ำในทะเลสาบสะท้อนสีฟ้า และเขียวมรกตขึ้นอยู่กับฤดูกาล เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคาซัคสถาน สถานที่ขุดค้นพบ มนุษย์ทองคำ Golden Man อันเป็นพระศพของข่านแห่งคาซัคสถานในสมัยโบราณที่ถูกฝังในสุสานหลวงแห่งนี้  
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นพาท่านเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ของ ชารีน แคนยอน CHARYN CANYON (ระยะทาง 170 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) แคนยอนใหญ่อันดับ 2 ของโลก ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ด้วยความสวยงามและความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติ ได้สรรค์สร้างไว้ด้วยรูปทรงของหน้าผาที่แปลกตา ลดหลั่นเป็นชั้นๆ มองแล้วนึกถึงปราสาท ในนิยาย หรืออีกชื่อหนึ่งของหุบเหวนี้คือ หุบเขาปราสาท Valley of Castles ทั้งยังถูกขนานนามว่าเป็น แบบจำลองของ Grand Canyon ที่ โคโลราโด ทำให้เป็นหนึ่งในสถานที่ ถ่ายทำเรื่อง "มาโคโปโล" ชมบรรยากาศยามเย็น
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับสู่ นครอัลมาตี (ระยะทาง 220 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)
ที่พัก Aul Resort หรือเทียบเท่า
เวลา ทะเลสาบบิ๊กอัลมาตี - ตลาดกรีนมาร์เก็ต - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เหยี่ยว - ค๊อกโตเบ​
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เยี่ยมชมความสวยงามของ ทะเลสาบบิ๊กอัลมาตี Almaty Big Lake อันเป็นทะเลสาบที่อยู่บนเทือกเขาเทียนซานใกล้กับนครอัลมาตีเพียง 30 นาที ทะเลสาบแห่งนี้อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 2,511 เมตรถูกแวดล้อมด้วย ยอดเขาอันใหญ่โตถึงสามยอด ซึ่งประกอบด้วย ยอดเขาโซเวียต Peak of Soviet, ยอดเขา Ozerniy และยอดเขาทัวร์ริส Tourist Peak สีของน้ำเปลี่ยนได้ตามฤดูกาลไล่ไปตั้งแต่สีเขียวอ่อนไปจนถึงสีน้ำเงินและสีเทอร์คอยท์ และด้วยเหตุนี้เองที่นี่จึงได้รับการชื่นชมว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของคาซัคสถาน แวะชม "จัตุรัสอิสระภาพ" สวนสาธารณะ แพนฟีลอฟและโบสถ์ "เซ็นคอฟ" โบสถ์คริสออร์เธอดอกซ์ ที่สร้างด้วยไม้ สูงอันดับ 2 ของโลก (โบสถ์ปิดปรับปรุง)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้งที่ ตลาดกรีนมาร์เก็ต Green Market ซึ่งมีทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค ทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย, ไข่ปลาคาร์เวียร์ของที่ระลึก, ของสดของแห้ง อาทิ ถั่วชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พิตาชิโอ อัลมอนด์ ผลไม้แห้ง ต่างๆ มากมาย ซึ่งราคาถูกมากเมื่อเทียบกับเมืองไทย หลังจากนั้นพาท่านซื้อช็คโกเลตคาซัคสถานที่ร้าน ลาฮัท ร้านช็อคโคเล็ตที่มีชื่อเสียงที่สุดในอดีตสหภาพโซเวียตสมัยก่อน นำท่านชมการแสดงโชว์เหยี่ยวของชาวคาซัคที่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เหยี่ยว Sunkar Fulcon Center ที่นอกจากจะไม่ได้เป็นเพียงศูนย์อนุรักษ์แล้วยังเป็นศูนย์เพาะพันธ์ ปฐมพยาบาลเหยี่ยว และนกชนิดต่างๆ อีกด้วย **ทั้งนี้การเยี่ยมชมขึ้นอยู่กับทางศูนย์ว่ามีการแสดงหรือไม่** นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิว ค๊อกโตเบ Kok Tobe Hill จุดที่สูงที่สุดในนครอัลมาตี นำท่านขึ้นสู่ยอดเขา ด้วย เคเบิ้ลคาร์ ระดับความสูงอยู่ที่ 1,130 เมตร จากระดับน้ำทะเล ท่านสามารถมองเห็นนครอัลมาตีได้จากมุมสูงซึ่งสวยงามมากในยามค่ำคืน และเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของชาวอัลมาตี และที่สำคัญที่สุดเป็นที่ตั้งของเสาส่งสัญญาณทีวีของประเทศคาซัคสถานซึ่งสูงถึง 350 เมตร
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พร้อมการแสดง ระบำพื้นเมือง
21:30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฯ อัลมาตี
22:30 น. เช็คอินและโหลดสัมภาระ
เวลา อัลมาตี - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
01:00 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC931
08:55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ