Sun Smile Holidays | ทัวร์จอร์เจีย Unseen Georgia Kazakhstan
product
  823  ครั้ง 17-10-2018

ทัวร์จอร์เจีย Unseen Georgia Kazakhstan

โปรแกรม : 8 วัน 6 คืน  

เดินทาง : ตุลาคม 2561  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 56,900

- เยี่ยมชม วังของเจ้าชาย Alexander Chavchavadze
- ชม คอนแวนต์โบดเบ สำนักนางชีที่สำคัญที่สุดของจอร์เจีย
- ชม ป้อมอันนานูรี เป็นป้อมปราการที่เก่าแก่
- นั่งรถจิ๊บเพื่อทำการขึ้นไปยัง วิหารเกร์เกตี ทรินิตี
- ชม โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถัน
- ชมความสวยงามของ ทะเลสาบบิ๊กอัลมาตี
- ชม จัตุรัสอิสระภาพ, สวนสาธารณะแพนฟีลอฟ และ โบสถ์เซ็นคอฟ
- จุดชมวิวค๊อกโตเบ
นำท่าน ขึ้นสู่ยอดเขาด้วยเคเบิ้ลคาร์
- ช้อปปิ้งที่ ตลาดกรีนมาร์เก็ต สินค้าพื้นเมือง


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : Air Astana
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
เต็ม
28 ต.ค. 2561 - 4 พ.ย. 2561 20
59,900.-
56,900.-
56,900.- 56,900.- 9,900.- 6,500.- -
ข้อเสนอแนะบางปรการและต้องต้องแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวทราบก่อนออกเดินทาง
 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
 • กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
 • กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน
 • กรณีเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มิฉะนั้นถ้าแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้
 • หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำ และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์ หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้
 • ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
 • ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
 • PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
 • ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะไม่มีในบางประเทศ ยกเว้น เด็ก Infant-12 ปี
 • การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน้ำใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน AIR ASTANA
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ           
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 60 Euro / ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

 

หมายเหตุ
 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
 3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
 4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำ หรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชำระโดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

 

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่ง

การจอง หรือสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระมัดจำ งวดแรก 20,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

การยกเลิก

 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้า 45 – 59 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 21 – 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% ของราคาทัวร์
 • แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

 

หมายเหตุ: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน ซึ่งมีการผันผวนตลอดเวลา) สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และคำนึงถึงความต้องการความปลอดภัย และประโยขน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี - ทบิลิชิ
07:30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า เคาน์เตอร์ Q สายการบิน AIR ASTANA โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
10:15 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน  อัลมาตี เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน โดยเที่ยวบินที่ KC932 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชม.)
16:25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อัลมาตี เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
19:30 น. ออกเดินทางต่อสู่ ท่าอากาศยาน เมืองทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน AIR ASTANA  เที่ยวบินที่ KC139 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)
21:40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน โนโว อเล็กซีเยฟก้า กรุงทบิลิซี Tbilisi ประเทศจอร์เจีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
ที่พัก Tbilisi Park Hotel  หรือเทียบเท่า           
เวลา ทิบิลิซี - ภูมิภาคผลิตไวน์คาเคชติ - สินานดาริ - โบดเบ - สิกนากิ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองซินานดาริ Tsinandali นำท่านเยี่ยมชม วังของเจ้าชาย Alexander Chavchavadze ที่วังแห่งนี้ท่านจะได้ซึมซับบรรยากาศของบ้านเรือนชนชั้นสูงชาวจอร์เจียในช่วงศตวรรษที่ 19 นอกจากเขตวังของเจ้าชายแล้ว ยังเป็นที่อยู่ของโอรสบุญธรรมของพระองค์ Alexander Griboedov นักประพันธ์กวี ผู้ที่มีชื่อเสียงของชาวจอร์เจีย อันมีชื่อเสียงลือลั่นจากบทประพันธ์ละครขำขันเรื่อง Woe from Wit หรือ “ความฉิบหายจากปัญญา” ซึ่งในช่วงเขาได้ใช้เวลาในการแต่งหนังสือเล่มนี้ ณ ที่แห่งนี้ด้วย นอกจากนี้สถานที่นี้ยังเป็นเรือนหอที่เขาและภรรยา Nino Chavchavadze ได้ใช้ชีวิตร่วมกันจนเมื่อ Alexander Griboedov เสียชีวิตและที่ให้ภรรยาแสนสวยในวัย 17 ต้องอยู่เพียงลำพังและไม่แต่งงานใหม่กับใครอีกเลย หลังจากนั้นนำท่านสู่ เมืองสิกนากิ Sighnaghi
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พร้อมกับชิมตัวอย่างไวน์รสเลิศของจอร์เจีย ไวน์จอร์เจียนั้นถือว่ามีชื่อเสียงมากในสมัยของจักรวรรดิรัสเซีย และสมัยของสภาพโซเวียตสมัยก่อนจนถึงปัจจุบัน ไวน์จอร์เจียถือว่าเป็นไวน์รสเยี่ยมที่สุดในบรรดาไวน์ที่ผลิตได้ในแถบเทือกเขาคอเค-ซัสแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีตำนานที่ว่าเทพเจ้าไดโอนีซุส เทพกรีกได้มาร่ำเรียนการทำไวน์ที่ดินแดนแห่งจอร์เจีย แล้วนำไปสอนชาวกรีกไห้ทำการหมักไวน์ในที่สุด พร้อมกันนี้ยังมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ไหไวน์ มีอายุกว่า 8,000 ปี นอกจากนี้เชิญลิ้มรสของ ชาช่า Chacha สุราท้องถิ่นของจอร์เจีย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสิกนากิ Sighnaghi เมืองที่ได้ชื่อว่า “เมืองแห่งความรัก” ตั้งอยู่บนทิวทัศนันสวยงามของแม่น้ำเลซานิ Alazani กลางหุบเขาคเคซัส ที่เมืองนี้สร้างที่ประกบพิธีแต่งงานจะเปิดตลอดเวลา ซึ่งท่านสามารถทำการแต่งการ หรือจดทะเบียนเมื่อใดก็ได้ ในภาษาตุรกี Sighnaghi แปลว่า “ร่มเงา” เมืองแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 18 ด้วยพระราชโอการแห่กษัตริย์ KakhetiErekle II ผู้ที่ทรงปกป้องกันภัยหมู่บ้านจากการโจมตีของพวกมุสลิมทางเหนือ นำท่านชม คอนแวนต์โบดเบ สำนักนางชีที่สำคัญที่สุดของจอร์เจีย เนื่องจากเป็นที่ฝั่งพระศพของนักบุญ “นิโน” ผู้เผยแพร่ศาสนาคริสต์แห่งดินแดนจอร์เจีย พาท่านเดินทางกลับ กรุงทิบิลิซี  
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Tbilisi Park Hotel   หรือเทียบเท่า
เวลา ทิบิลิซี - อนานูรี - สเตปันสมินดา (เมืองคัสเบกิ Kazbgi)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
เพื่อเดินทางสู่ เมืองคัสเบกิ Kazbgi ระหว่างทางนำท่านแวะชม ป้อมอันนานูรี Ananuri Fortress ป้อมปราการเก่าแก่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่16-17 ชมร่องรอยของซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี้ไว้เปรียบเสมือนป้อมที่ซ่อนเร้นความงามของโบสถ์ 2 หลัง ที่ตั้งอยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิ้น ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตั้งตระหง่าน จากมุมสูงของป้อมปราการนี้จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของ อ่างเก็บน้ำชินวารี Jhinvali ชื่นชมทัศนียภาพทิวทัศน์ของภูเขาที่ล้อมรอบสถานที่แห่งนี้ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองคัสเบกิ หรือในปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา Stepansminda ชื่อนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 นี้แต่คนมักจะเรียกติดปากกันอยู่ว่า คัสเบกิ เมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซีประมาร 157 กิโลเมตร ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัสที่สำคัญของประเทศจอร์เจียมีภูมิทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคัสเบกิอีกด้วย เยี่ยมชม เมืองคัสเบกิ แห่งนี้อยู่ตีนเขาคัสเบกิ ที่เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาคอเคสัส มีความสูงกว่า 5,000 เมตร
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนำท่านเปลี่ยนนั่งรถจิ๊บเพื่อทำการขึ้นไปยัง วิหารเกร์เกตี ทรินิตี Gergety Trinity สัญญาลักษณ์และไฮไลท์ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งเมืองคัสเบกิแห่งนี้
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Porta Caucasia  หรือเทียบเท่า
เวลา คัสเบกิ - มิสเคด้า - ทิบิลิซี - อัลมาตี
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ กรุงทิบิลิซี ระหว่างทางแวะนำท่านชม เมืองมิสเคด้า Mtskheta ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอำยุกว่า3,000 ปี ตั้งอยู่ห่างจาก กรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) และในอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย Iberia Kingdom ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปี ก่อนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ.500 แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรจากสมัยนั้นหลงเหลืออยู่แล้ว ศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแผ่เมื่อปี ค.ศ.1994 นอกจากนี้ องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทสเคต้ำให้เป็นมรดกโลก UNESCO WORLD HERITAGE SITE ชาวเมืองกล่าวกันว่านักบุญนีโน่ หรือแม่ชีนีโน่ แห่งคัปปาโดเกีย ปัจจุบันอยู่ในประเทศตุรกีได้นำไม้กางเขนนี้ เข้ามาพร้อมกับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครั้งแรกในช่วงศตวรรษที่ 4 นำท่านชม วิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral สร้างราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจียสร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา Kura หรือเรียกว่า แม่น้ำมิตควารี Mtkvari ในภาษาท้องถิ่น เมืองทบิลิซี มีเนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรราวๆ 1,093,000 คน เมืองนี้ถูกสร้างโดย วาคตัง กอร์กาซาลี Vakhtang Gorgasali กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี ไอบีเรีย ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซีเป็นศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์ เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป นำท่านชม โบสถ์เมเคตี Metekhi Church เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 21 ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาที่เบื้องล่างเป็นแม่น้ำมิตคาวารี ในอดีตถูกใช้เป็นป้อมปราการ และที่พำนักของกษัตริย์ ในบริเวณเดียวกันจะมีอนุสาวรีย์ทรงม้าของกษัตริย์วาคตัง กอร์กาซาลี ผู้สร้างเมืองตั้งตระหง่านอย่างสง่างาม จากนั้นนำท่านชม ป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สร้างขึ้นครั้งแรกช่วงคริสต์วรรษที่ 4 มีการเปลี่ยนมือผู้ปกครองมากมายทั้งช่วงอาหรับ มองโกล เปรอ์เซีย เติร์ก รัสเซีย ตัวอาคารที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 8 สัมผัสความงามของโบสถ์ที่อยู่ภายในนี้คือ โบสถ์นักบุญนิโคลาส St.Nicholas Church ถูกสร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12-13 หากมองลงมาจากป้อม ท่านจะได้เห็นความผสมผสานกลมกลืนกันระหว่างผู้คนหลากหลายชนชาติ ที่มาอยู่กันในเมืองนี้ท่ามกลางความสวยงามของธรรมชาติอีกด้วย ชม โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ Bath Houses ในย่านโซโลลากี Sololaki ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถันธรรมชาติ Sulphur Spring Water
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฯ โนโว
22:40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฯ เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC140
เวลา อัลมาตี
04:20 น. เดินทางถึง ท่ากาศยาน นครอัลมาตี ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ต้อนรับสู่ ประเทศคาซัคสถาน ประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของอดีตสหภาพโซเวียต ปัจจุบันเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลใหญ่อันดับ 1 ของโลก และมีเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับ 9 อันอุดมไปด้วยน้ำมัน แร่ยูเรเนียม และทัพยากรธรรมชาติมากมาย นอกจากนี้ยังมีความสวยงามทางธรรมชาติที่ได้รับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกอีกหลายแหล่ง 
05:30 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย Kazzhol Hotel หรือเทียบเท่า
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
จากนั้นพาท่านเยี่ยม ชมความสวยงามของ ทะเลสาบบิ๊กอัลมาตี เป็นทะเลสาบที่อยู่บนเทือกเขาเทียนซานใกล้กับ นครอัลมาตีเพียง 30 นาที ทะเลสาบแห่งนี้อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 2,511 เมตรถูกแวดล้อมด้วย ยอดเขาอันใหญ่โตถึงสามยอด ซึ่งประกอบด้วยยอดเขาโซเวียต Peak of Soviet, ยอดเขา Ozerniy และยอดเขาทัวร์ริส Tourist Peak สีของน้ำเปลี่ยนได้ตามฤดูกาล ไล่ไปตั้งแต่สีเขียวอ่อนไปจนถึงสีน้ำเงิน และสีเทอร์คอยท์ และด้วยเหตุนี้เองที่นี่จึงได้รับการชื่นชมว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของคาซัคสถาน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
แวะชม จัตุรัสอิสระภาพ, สวนสาธารณะแพนฟีลอฟ และ โบสถ์เซ็นคอฟ โบสถ์คริสออร์เธอดอกซ์ ที่สร้างด้วยไม้ สูงอันดับ 2 ของโลก (โบสถ์ปิดปรับปรุง) นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวค๊อกโตเบ Kok-Tobe จุดที่สูงที่สุดในนครอัลมาตี นำท่าน ขึ้นสู่ยอดเขาด้วยเคเบิ้ลคาร์ (ระดับความสูงอยู่ที่ 1,130 เมตร จากระดับน้ำทะเล) ท่านสามารถมองเห็นนครอัลมาตี ได้จากมุมสูงซึ่งสวยงามมากในยามค่ำคืนและเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของชาวอัลมาตี และที่สำคัญที่สุดเป็นที่ตั้งของเสาส่งสัญญาณทีวีของประเทศคาซัคสถานซึ่งสูงถึง 350 เมตร
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Kazzhol Hotel หรือเทียบเท่า
เวลา ทะเลสาบอีซิค - ชารีน เคนย่อน - อัลมาตี
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
เดินทางสู่ ทะเลสาบอิซิค (ระยะทาง 107 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) น้ำในทะเลสาบสะท้อนสีฟ้าและเขียวมรกตขึ้นอยู่กับฤดูกาล เยี่ยมชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคาซัคสถาน สถานที่ขุดค้นพบ มนุษย์ทองคำ หรือ Golden Man อันเป็นพระศพของข่านแห่งคาซัคสถานในสมัยโบราณที่ถูกฝังในสุสานหลวงแห่งนี้  
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางและเยี่ยมชม ชารีน แคนยอน (ระยะทาง 170 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) แคนยอนใหญ่อันดับ 2 ของโลก ใหญ่ที่สุดในเอเชียด้วยความสวยงาม และความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้สรรค์สร้างไว้ด้วยรูปทรงของหน้าผาที่แปลกตาลดหลั่นเป็นชั้นๆ มองแล้วนึกถึงปราสาทในนิยายหรืออีกชื่อหนึ่งของหุบเหวนี้คือ หุบเขาปราสาท Valley of Castles ทั้งยังถูกขนานนามว่าเป็นแบบจำลองของ Grand Canyon ที่ โคโลราโด ทำให้เป็นหนึ่งในสถานที่ ถ่ายทำเรื่อง "มาโคโปโล" ชมบรรยากาศยามเย็น
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
19:00 น. เดินทางกลับสู่นครอัลมาตี (ระยะทาง 220 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)
21:00 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย Kazzhol Hotel หรือเทียบเท่า
เวลา อัลมาตี - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
เยี่ยมชมความสวยงามของดอกไม้ที่ สวนเพนซิเดนท์ พาร์ค สวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของนครอัลมาตี ชมความสวยงามบริเวณด้านหน้าตกแต่งด้วยสวนน้ำพุ และเสาซุ้มโค้งประตูทางเข้าสวนสาธารณะ ซึ่งสร่างขึ้นเป็นเกียรติแด่ท่านประธานาธิบดีคนแรกของคาซัคสถาน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม การแสดงโชว์เหยี่ยวของชาวคาซัคที่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เหยี่ยว Sunkar Fulcon Center ที่นอกจากจะไม่ได้เป็นเพียงศูนย์อนุรักษ์แล้วยังเป็นศูนย์เพาะพันธ์ และปฐมพยาบาลเหยี่ยวและนกชนิดต่างๆ อีกด้วย (****ทั้งนี้การเยี่ยมชมขึ้นยู่กับทางศูนย์ว่ามีการแสดงหรือไม่****) ให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้งที่ ตลาด กรีนมาร์เก็ต ซึ่งมีทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค ทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย, ไข่ปลาคาร์เวียร์ของที่ระลึก, ของสดของแห้ง อาทิ ถั่วชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ถั่วพิตาชิโอ อัลมอนด์ ผลไม้แห้งต่างๆ มากมาย ซึ่งราคาถูกมากเมื่อเทียบกับเมืองไทย หลังจากนั้นพาท่านซื้อช็คโกเลตคาซัคสถานที่ ร้านลาฮัท ร้านช็อคโคเล็ตที่มีชื่อเสียงที่สุดในอดีตสหภาพโซเวียตสมัยก่อน นำท่านช้อปปิ้ง ณ ห้าง Mega Mall
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อัลมาตี เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน
เวลา สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
01:00 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC931
08:55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ