โปรแกรมท่องเที่ยว

ภูลมโล ซากุระเมืองไทย เพชรบูรณ์

  • รหัสโปรแกรม : GTH-C-VAN2369
  • สายการบิน : รถตู้
  • เดินทางช่วง : มกราคม-กุมภาพันธ์ 2566
  • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
ภูลมโล ซากุระเมืองไทย เพชรบูรณ์ ภูลมโล ซากุระเมืองไทย เพชรบูรณ์
Highlights

พิพิธภัณฑ์อาวุธ 
ทุ่งกังหันลม
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว 
ภูทับเบิก 
ภูลมโล ซากุระเมืองไทย 
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า  
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿4,900/per

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

05.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว) โดยมี เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ

06.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรถตู้ปรับอากาศ

เช้า บริการอาหารว่าง (มื้อที่ 1)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่2)

บ่าย นำท่านเข้าชม ฐานอิทธิ (พิพิธภัณฑ์อาวุธ) เป็นจุดหนึ่งที่เห็นทิวทัศน์ที่สวยงามและเคยเป็นฐานสำคัญทางยุทธศาสตร์ในอดีต ปัจจุบันจัดเป็นพิพิธภัณฑ์อาวุธ จัดแสดงปืนใหญ่ ซากรถถัง และอาวุธที่ ใช้สู้รบกันบนเขาค้อ ชม ทุ่งกังหัน มีเสากังหันลมต้นมหึมาบนยอดเขา กังหันที่มีความสูงกว่า 100 เมตร จำนวน 24 ต้น จุดที่ต้ังของโครงการทุ่งกังหันลมอยู่บนเนินเขาสูง บนระดับความสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 1,050 เมตร จึง สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้างไกลไปถึงวัดผาซ่อนแก้ว

หลังจากน้ันนำท่านชม วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ในบรรยากาศยามเย็น เป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่และกำลังก่อสร้าง เพิ่มเติม ต้ังอยู่ในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน บนเชิงเขาผาซ่อนแก้ว ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นวัดที่มีความสวยงามวิจิตร ตระการตา เนื่องจากนำศิลปะหลายแขนงมาผนวกเข้ากับการก่อสร้างในเชิงพระพุทธศาสนา และมีที่ต้ังอยู่บน เชิงเขาสูง ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบด้านได้ 360 องศา กลายเป็นความสวยงามที่รวมเข้าไว้ด้วยกันท้ังในทางธรรม และในทางธรรมชาติ

ค่า รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3)

ที่พัก เข้าสู่ที่พัก Imrial Phukaew Hill Resort หรือ ที่พักในระดับเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 4) นำท่านชม แปลงปลูกกะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เปลี่ยนพาหนะเป็นรถท้องถิ่น ภูลมโล ต้ังอยู่ในตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ภูลมโลเป็นภูเขาที่ต้ังอยู่บนรอยต่อ ของสามจังหวัดคือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์และเลย สิ่งที่ทำให้ภูลมโลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวในเวลา นี้ คือ เป็นจุดชมดอกนางพญาเสือโคร่งที่มีพื้นที่กว้างขวางนับ 1000 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติ ที่สวยงามของขุนเขา และอากาศที่หนาวเย็น

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ( มื้อที่ 5 )

นำทุกท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตั้งอยู่บนรอยต่อของสามจังหวัด คือ อ.ด่านซ้าย จังหวัดเลย อ.นครไทย จังหวัดพิษณุโลก และ อ.หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 191,875 ไร่ เป็นพื้นที่ที่ มีธรรมชาติแปลก และสวยงาม ทั้งยังเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญ อุทยานแห่งชาติ ภูหินร่องกล้าจึงเป็นอุทยานแห่งชาติเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่รักษาไว้ซึ่ง ประวัติศาสตร์ ของการสู้รบและความสวยงามทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ ลักษณะภูมิอากาศภูหินร่องกล้า อากาศจะหนาวเย็นเกือบตลอดปี โดยเฉพาะในฤดูหนาว อุณหภูมิ จะต่ำประมาณ 4 องศาเซลเซียส ฤดู ร้อนอากาศจะเย็นสบาย ฝนตกชุกในฤดูฝน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 18-25 องศาเซลเซียส

นำท่านสักการะ พระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ “วัดใหญ่” ต้ังอยู่ที่ ถนนพุทธบูชา ริมฝั่งแม่น้ำน่านด้าน ทิศตะวันออก ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เป็นพระ อารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในฐานะ สถานที่ประดิษฐานพระพุทธชิน ราช พระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นวัดที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย มีสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และ ประติมากรรมที่งดงามยิ่ง ถือได้ว่าเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันล้าค่าของเมืองพิษณุโลก

ค่ำ รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6)

23.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา