โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์อเมริกาตะวันออก ฟิลาเดลเฟีย วอชิงตัน ดีซี ไนแองการ่า นิวยอร์ก

  • รหัสโปรแกรม : SMUS-EY1046
  • สายการบิน : ETihad Airways
  • เดินทางช่วง : เมษายน - พฤษภาคม 2562
  • ระยะเวลา : 9 วัน 5 คืน
ทัวร์อเมริกาตะวันออก ฟิลาเดลเฟีย วอชิงตัน ดีซี ไนแองการ่า นิวยอร์ก ทัวร์อเมริกาตะวันออก ฟิลาเดลเฟีย วอชิงตัน ดีซี ไนแองการ่า นิวยอร์ก
Highlights

ฟิลาเดลเฟีย ชมจุดำเนิดอิสรภาพ ลิเบอร์ตี้เบล ระฆังแห่งอิสรภาพ
- ชม อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า 
- ชมความยิ่งใหญ่ของ มหานครนิวยอร์ก
- ชม Hershey’s Chocolate โรงงานช็อคโกแลตที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา
- ชม พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยานอวกาศ ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก
- ล่องเรือเฟอร์รี่ ชม เทพีเสรีภาพ
- ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ Fashion Outlets, Woodbury Outlet 

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿73,555/per

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
23:00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Etihad Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
เวลา สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - นครนิวยอร์ก
02:10 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EY407 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที)
05:40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อาบูดาบี  (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง เวลาที่ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)
09:55 น. ออกเดินทางต่อสู่ จอห์น เอฟ. เคนเนดี ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเที่ยวบินที่ EY101
16:10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน จอห์น เอฟ. เคนเนดี ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
ที่พัก APA Woodbridge Hotel  หรือเทียบเท่า                                      
เวลา ฟิลาเดลเฟีย - วอชิงตัน ดีซี - พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยานอวกาศ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย Philadelphia City มลรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มจากจุดกำเนิดเสรีภาพ และอิสรภาพที่ อินดีเพน เด้นซ์ ฮอลล์ และระฆังแห่งอิสรภาพที่ ลิเบอร์ตี้ เบลล์ สัญลักษณ์ของการก่อตั้งประเทศ สมัยก่อนสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบันใช้เก็บรักษาเอกสาร และตั้งดินแดนใหม่โดยใช้ชื่อว่า สหรัฐอเมริกา United State of America
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นออกเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี Washington D.C. เมืองหลวงของ ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ระหว่าง มลรัฐเวอร์จิเนียกับแมรี่แลนด์ และยังเป็นเมืองที่ได้รับการวางแผนผังเมืองเป็นอย่างดี นำท่านชม สถาบันสมิธโซเนียน The Smithsonian Institute ก่อตั้งในปี ค.ศ.1846 โดยทุนรัฐบาลส่วนหนึ่งร่วมกับเงินกองทุน จากพินัยกรรมของ James Smithson นักวิทยา ศาสตร์ ของอังกฤษ สถาบันสมิธโซเนี่ยนยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดใน โลกและได้รวบรวมพิพิธภัณฑ์ 13 แห่งไว้ด้วยกัน ให้ท่านชมพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ เช่น National Museum of Natural History ซึ่งแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ชมห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกาโบราณที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ของฝรั่งเศส ชม National Air and Space Museum พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยานอวกาศ ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบิน จรวด ยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแสดง มีโรงภาพยนตร์จอยักษ์ IMAX ที่ฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการบิน อวกาศ นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจำลอง หินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลำแรกของโลกจากตระกูล Wright รายการนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่เอื้ออำนวยต่อการเข้าชมในแต่ละสถานที่
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Holiday Inn Chantilly หรือเทียบเท่า
เวลา วอชิงตัน ดี ซี - แฮริสเบิร์ก - Hershey’s Chocolate - คอร์นนิ่ง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ทำเนียบขาว, สถานที่ทำงาน, บ้านพักราชการของประธานาธิบดีสหรัฐ, อนุสาวรีย์รถไฟยูเนี่ยนสเตชั่นอันทันสมัย, อนุสาวรีย์วอชิงตัน, อนุสรณ์ลินคอร์น, อนุสาวรีย์เจฟเฟอร์สัน, ตึกรัฐสภา ให้ท่านลงถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ เมืองแฮรีส เบิร์ก Harrisburg City ซึ่งเป็นเมืองหลวงของฝั่งรัฐเพนซิลวาเนีย ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำซัสควิฮานน่า นำท่านเยี่ยมชมเครื่องจักรเก่าแก่ที่ใช้ในการผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงระดับโลก ให้ท่านได้ซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก ณ Hershey’s  Chocolate นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอร์นนิ่ง Corning City ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของนครนิวยอร์ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Ramada Painted Post Hotel หรือเทียบเท่า 
เวลา คอร์นนิ่ง - น้ำตกไนแองการ่า - Maid of the Mist - Fashion Outlets of Niagara Falls​
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ ท่านจะได้พบกับความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่มีอาณาบริเวณ ปริมาณมวลน้ำไหลเวียนมากมายมหาศาล ที่ไหลมาจากทะเลสาบอีรีทิ้งตัวลงก่อให้เกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหว และละอองไอน้ำที่สร้างความสดชื่นไปทั่วบริเวณหากสภาพอากาศเอื้ออำนวย ท่านจะได้เห็นสายรุ้งที่เกิดจากละอองน้ำอยู่เหนือน้ำตก ซึ่งสวยงามมากๆ โดยบริเวณนี้จะเกิดสายรุ้งอยู่เป็นประจำ เนื่องจากมีละอองน้ำลอยขึ้นขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเป็นจำนวนมาก นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกยักษ์ไนแองการ่าในจุดที่ใกล้ที่สุด ด้วย เรือ เมด ออฟ เดอะ มิส Maid of the Mist ทวนกระแสน้ำเข้าสู่ธารน้ำอันเชี่ยวกราดที่หลั่งไหลโถมเถมาจากเบื้องสูง ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจ สัมผัสกับประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ในการชมน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิดจริงๆ **หมายเหตุ: เมด ออฟ เดอะ มิส Maid of the Mist จะเปิดให้บริการในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน ตุลาคม กำหนดวันที่แน่นอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ และทางบริษัทไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้ หากไม่สามารถล่องเรือได้**
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นพาทุกท่านแวะช้อปปิ้งกับศูนย์รวมแฟชั่นของอเมริกา Fashion Outlets of Niagara Falls เอาท์เลตที่นี่สินค้ามากมาย และส่วนใหญ่เป็นแบรนด์อเมริกา แถมภายในยังกว้างขวางเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 200 ร้าน ซึ่งแต่ละร้านล้วนแต่มีสินค้าราคาพิเศษ ลดราคากันเกินครึ่ง
ค่ำ อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
ที่พัก Holiday Inn Hotel  หรือเทียบเท่า 
เวลา New York City - Woodbury Common Premium Outlet
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ก หรือที่นิยมเรียกกันว่า นิวยอร์ก ซิตี้ New York City / NYC เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นมหานครเอกของโลก จัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเงิน วัฒนธรรม บันเทิง และสังคมที่สำคัญที่สุดของโลกมีตึกระฟ้า และตึกที่สูงมากที่สุดในโลกตลอดระยะเวลา 150 ปี
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ระหว่างทาง นำท่านเดินทางสู่ Woodbury Common Premium Outlets เอาท์เล็ท ที่มีชื่อเสียงที่สุดในอเมริกา ศูนย์รวมแบรนด์เนมชั้นนำสัญชาติอเมริกา และ อีกมากมายหลากหลายแบรนด์จากทั่วทุกมุมโลกไว้ที่นี่ อาทิ BURBERRY, GUCCI, DIOR, COACH, DIESEL, G-STAR, MISS SIXTY, ENERGY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X, EMPORIO ARMANI และอีกมากมาย
ค่ำ อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
ที่พัก Crowne Plaza Newark Airport  หรือเทียบเท่า  
เวลา เกาะลิเบอร์ตี้ - New York City Tour
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินลงเฟอร์รี่สู่ เกาะลิเบอร์ตี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ชมความสง่างามของ เทพีเสรีภาพ สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกัน ที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพเท่าเทียมกัน เทพีเสรีภาพนี้ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสที่อเมริกาก่อตั้งประเทศครบรอบ 100 ปี ระหว่างนั้นท่านจะได้ชมความงดงามของ สะพานบรูคลิน สะพานเก่าแก่ที่สร้างขึ้นจากการขึงลวดเหล็กในสมัยโบราณ ชมวิวทิวทัศน์ความงดงามของเกาะแมนฮัตตัน ซึ่งเป็นใจกลางนครนิวยอร์กกับย่านบรูคลิน ที่ใช้อิฐและหินผสมผสานกัน ก่อเป็นเสาหลักขึ้น 2 ฟาก และใช้เส้นลวดเหล็กขึงเพื่อยึดโยงโครงสะพานขึ้น ซึ่งมีทั้งปูนและไม้ ความยาว 6,016 ฟุต กว้าง 85 ฟุต จนเป็นผลสำเร็จและใช้งานได้อย่างคงทนจนถึงปัจจุบัน
เที่ยง อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
นำท่านโลดแล่นสู่ มหานครนิวยอร์ก New York ชม เซ็นทรัลปาร์ค สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดในเกาะแมนฮัตตัน ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปอดของชาวนิวยอร์ก ต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่าปีละ 25 ล้านคน เป็นสวนสาธารณะที่มีคนมาเที่ยวมากที่สุดในอเมริกา เรดิโอ ซิตี้ มิวสิค ฮอลล์ Radio City Music Hall ที่จัดการแสดงดนตรีชื่อดังย่าน ไทม์สแควร์ ย่านการค้าในกลางนคร ที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้ายย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ Broadway Street ต้นกำเนิดของละครบรอดเวย์ ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับรวมทั้งผ่านชมสถานที่สำคัญ ต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ หอสมุดประชาชน โบสถ์เซนต์แพททริคย่าน ไชน่าทาวน์ และ จัตุรัสไทม์สแควร์ ผ่านชม Ground Zero เป็นบริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตึกแฝด World Trade Central ที่สูงที่สุดในอเมริกา แต่ตอนนี้เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ และการก่อสร้างตึกใหม่ หลังจากการสูญเสียครั้งใหญ่ในปี 2001 พิเศษ!! นำท่านขึ้นตึกสูงระฟ้าเอ็มไพรสเตท Empire State Building เพื่อชมทิวทัศน์ของเกาะแมนฮัตตัน ใจกลางกรุงนิวยอร์ก แบบ 360 องศา ซึ้งปัจจุบันเป็นตึกสูงที่สุดในนิวยอร์ก และเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์มากมาย อาทิเช่น Sleepless in Seattle, An Affair to Remember, King Kong ตึกนี้เป็นที่ทำการของบริษัทใหญ่ มากกว่า 600 บริษัท ตึกแห่งนี้ใช้อิฐก่อสร้างถึง 10 ล้านก้อน สูง 375 เมตร และลึกลงไปใต้ดิน จากระดับถนนอีก 10 เมตร แบ่งเป็น 102 ชั้น บนยอดสูงสุดมีโดมสูงขึ้นไปอีก 60 เมตร จากชั้นล่างจนถึงชั้นที่ 86 มีโครงเหล็กเสริมอย่างดีชนิดไม่ขึ้นสนิม คิดเป็นน้ำหนัก 730 ตัน มีหน้าต่างทั้งหมด 6,500 บาท จุคนได้กว่า 80,000 กว่าคน รับประกัน 6,000 ปี ใช้ลิฟต์ขึ้นลงกว่า 65 ตัว นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 86 ของตึก ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ทั่วทั้งเกาะแมนฮัตตัน ณ ใจกลางกรุงนิวยอร์ก อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปอย่างจุใจตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนสายที่  5 ฟิฟท์ อเวนิว ถนนช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนม หรูหราต่างๆ ระดับโลก ที่สร้างขึ้นโดยตรตระกูลที่ร่ำรวย ติดอันดับหนึ่งในสิบของอเมริกา บริเวณนี้คับคั่งไปด้วยศูนย์การค้า และโรงมหรสพชั้นนำมากมาย ให้ท่านได้เพลิดเพลิน และตื่นตา ตื่นใจ
ค่ำ อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
19:00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน จอห์น เอฟ เคนเนดี้ เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
22:55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY100 (บินข้ามผ่านมหาสมุทรแปซิฟิก ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 15 ชั่วโมง 50 นาที)
เวลา ท่าอากาศยาน อาบูดาบี 
20:00 น. เดินทางถึง อาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
21:35 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY406
เวลา สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
07:10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา