โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์อเมริกาตะวันตก BEAUTIFUL USA ซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส Disneyland

  • รหัสโปรแกรม : B2US-BR1336
  • สายการบิน : EVA Air
  • เดินทางช่วง : ตุลาคม - ธันวาคม 2562
  • ระยะเวลา : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์อเมริกาตะวันตก BEAUTIFUL USA ซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส Disneyland ทัวร์อเมริกาตะวันตก BEAUTIFUL USA ซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส Disneyland
Highlights

- ซานฟรานซิสโก
- อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี
- ลาสเวกัส
- แกรนด์แคนย่อน
- Skywalk
- ดิสนีย์แลนด์ปาร์ค
- ยูนิเวอร์แซล

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿85,900/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 4 ต.ค. - 13 ต.ค. 2562 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 35 86,900.- 86,900.- 86,900.- 0.- 15,900.- 7,600.-
จอง 6 ต.ค. - 15 ต.ค. 2562 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 35 86,900.- 86,900.- 86,900.- 0.- 15,900.- 7,600.-
จอง 3 พ.ย. - 12 พ.ย. 2562 35 92,900.- 92,900.- 92,900.- 0.- 20,900.- 7,600.-
จอง 24 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2562 35 85,900.- 85,900.- 85,900.- 0.- 13,900.- 7,600.-
จอง 6 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 2562 วันรัฐธรรมนูญ 35 99,900.- 99,900.- 99,900.- 0.- 13,900.- 7,600.-
จอง 11 ธ.ค. - 20 ธ.ค. 2562 35 109,900.- 109,900.- 109,900.- 0.- 16,900.- 7,600.-
จอง 22 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2562 วันคริสต์มาส 35 96,900.- 96,900.- 96,900.- 0.- 21,900.- 7,600.-

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – ซาน ฟรานซิสโก 
13:30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 แถว Q เคาน์เตอร์สายการบิน อีวีเอ แอร์  พบเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวก
16:25 น. ออกจากประเทศไทย สู่ไต้หวัน โดยสายการบิน อีวีเอ เที่ยวบินที่ BR 068 ***คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. 62 ออกเดินทางเวลา 17.10 น.*** 
21:15 น. เดินทางถึงไต้หวัน เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง ***คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. 62 เดินทางถึงเวลา 21.45 น.***
23:30 น. ออกเดินทางสู่เมืองซานฟรานซิสโก เที่ยวบินที่ BR 028 ***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***
19:50 น. ถึงสนามบินซาน ฟรานซิสโก (San Francisco International Airport) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 14 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ***คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. 62 เดินทางถึงเวลา 18.30 น.***
ที่พัก HOLIDAY INN AIRPORT หรือเทียบเท่า
เวลา ยอดเขาทวินพีค – ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ – ล่องเรืออ่าวซาน ฟรานซิสโก – Union Square
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านสู่ยอดเขาทวินพีค (Twin Peak) เพื่อให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ อันงดงามของเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือฟิชเชอร์ แมนวาร์ฟ (Fisherman’s Wharf) เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร สวนสนุก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และเป็นที่ตั้งของ PIER 39 จุดที่มีสิงโตทะเลมานอนตากแดดนับร้อยตัว ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึก จากนั้นนำท่านล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก ชมความงามของตัวเมือง โดยเรือจะผ่านชมเกาะอัลคาทรัส (Alcatraz) เกาะที่เคยเป็นที่คุมขังนักโทษอเมริกาในอดีต
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านถ่ายรูปและชมสะพานแขวนโกลเด้นเกท (Golden Gate Bridge) อันโด่งดัง ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดย นายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ที่มีความยาวถึง 4,200 ฟุต  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Union Square แหล่งช้อปปิ้งของคนคลั่งช้อปโดยแท้ หลากหลายด้วยร้านค้ามากมาย เช่น ร้านขายยีนส์ยี่ห้อลีวายส์ มีซูเปอร์มาร์เก็ต Virgin Megastore, Gump, สินค้าแบรนด์เนม เช่น Bulgari, Cartier, Thomas Pink, Louis Vuitton, Max Mara, Emporio Armani, Diesel, Prada, B., Betsey Johnson และ Wilkes Bashford เป็นต้น อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก HOLIDAY INN AIRPORT   หรือเทียบเท่า
เวลา อุทยานแห่งชาติ โยเซมิตี  - เฟรสโน         
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี (Yosemite National Park)  อุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่และธรรมชาติอันสวยงามตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอเนีย มีพื้นที่ 1,189 ตารางไมล์ หรือ 3,081 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่จรดทะเลทรายเนวาดา อุทยานแห่งชาติโยเซมิตีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกามีนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 3 ล้านคนต่อปี และได้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1984 โยเซมิตีเป็นที่รู้จักในชื่อของหน้าผาหินแกรนิต ยอดเขาโดมครึ่งซีก (Half dome) น้ำตกขนาดใหญ่หลายน้ำตก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมน้ำตกโยเซมิตี (Yosemite Falls) ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยเห็นโดดเด่นแต่ไกล เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้นนำท่านชมเอล แคปปิตอล (El Capitan) ซึ่งเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของอุทยานนี้ เป็นภูเขาหินขนาดใหญ่ ตั้งฉากขึ้นไปถึง 900 เมตร) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเฟรสโน (Fresno) เมืองใหญ่อันดับ 5 ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นศูนย์การธนาคาร มีอาคารสูงไม่เกิน 20 ชั้น ทำให้ไม่มีการบดบังทิวทัศน์ชนบทของเมือง
*** กรณีที่ไม่สามารถเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติโยเซมิตีได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปยังเมือง มอนเทอร์เรย์ (Monterey) แทน *** จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองเฟรสโน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก WYNDHAM VISALIA   หรือเทียบเท่า
เวลา เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ลาสเวกัส โดยระหว่างทางแวะ TANGER BARSTOW FACTORY OUTLET ที่ใหญ่ที่สุด ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าราคาตรงจากโรงงาน พบกับร้านขายเสื้อผ้าดังๆ อาทิเช่น Polo Ralph Lauren,  Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ จนเข้าสู่เมืองลาสเวกัส (Las Vegas) ซึ่งตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา มีฉายาว่า "เมืองคนบาป" (Sin City) โดยเป็นเมืองที่เจริญเติบโตขึ้นมาจากกิจการการพนันเป็นแม่เหล็กแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา เมืองที่มีโรงแรมสุดหรูหราอลังการทั้งภายในและภายนอกอาคาร อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเต็มที่บนถนน Strip
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก EXCALIBUR  หรือเทียบเท่า 
เวลา ชมแกรนด์แคนย่อน – เดินบน Skywalk – ลาสเวกัส
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน (Grand Canyon) ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบัน ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในอนุรักษ์สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ แกรนด์แคนย่อนถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ.1776 ปีเดียวกับที่อเมริกาประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านที่ราบสูง ทำให้เกิดการสึกกร่อนพังทลายของหินอันเป็นเวลา 225 ล้านปีมาแล้ว ต่อมาพื้นโลกเริ่มยกตัวสูงขึ้น อันเนื่องมาจากแรงดันและความร้อนอันมหาศาลภายใต้พื้นโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากว้างใหญ่ การยกตัวของแผ่นดินทำให้ทางที่ลำธารไหลผ่านมีความลาดชันและน้ำไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน้ำเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปก้นหุบเหวกว่า    1 ไมล์ ( ประมาณ 1,600 เมตร ) และอาจลึกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินแกรนิตและหินชั้นแบบต่างๆ พื้นดินที่เป็นหินทรายถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเป็นร่องลึก สลับซับซ้อนนานนับล้านปี
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินบนสกายวอล์ค (Skywalk) ซึ่งเป็นกระจกแก้วรูปตัวยู ได้ยื่นออกมาจากหน้าผา เหมือนท่านได้เดินอยู่บนอากาศ ซึ่งสูงจากพื้นแม่น้ำกว่า 1,200 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ลาส เวกัส *** กรณีท่านที่ต้องการนั่ง เฮลิคอปเตอร์ เพื่อชมแกรนด์ แคนย่อน กรุณาแจ้งกับทางหัวหน้าทัวร์ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณ USD 220 ต่อท่าน *** 
หมายเหตุ : ส่วนท่านที่ต้องการอิสระเต็มวัน ไม่ไปชมอุทยานแห่งชาติ แกรนด์แคนย่อนและสกายวอล์ค ลดท่านล่ะ 2,800 บาท กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  EXCALIBUR   หรือเทียบเท่า 
เวลา ลาสเวกัส – Ontario Mills – อนาแฮม 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่นครลอส แอนเจลิส  (Los Angeles) หรือที่รู้จักในชื่อ แอล เอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ในสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง โดยระหว่างทางผ่านออนตาริโอ มิลล์ ( Ontario Mills )ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น DKNY, Polo Ralph Lauren, Coach, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Oakley Vault, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite, H&M, Hugo Boss, Victoria’s Secret, Lego Store
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่เมืองอนาแฮม (Anaheim) เมืองแห่งความสนุกสนานเป็นที่ตั้งของดีสนีย์แลนด์ปาร์ค (Disneyland Park )
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก DOUBLE TREE ORANGE   หรือเทียบเท่า  
เวลา เที่ยวดิสนีย์แลนด์ปาร์ค 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ดิสนีย์แลนด์ปาร์ค (Disneyland Park) ดินแดนแห่งจินตนาการและเทพนิยายของราชาการ์ตูน วอล์ทดิสนีย์ โดยเป็นสวนสนุกแห่งแรกของวอล์ท ดิสนีย์ (The Walt Disney) เปิดเมื่อ 17 กรกฏาคม 2498 อิสระให้ท่านได้เล่นเครื่องเล่น อาทิ เช่น นั่งรถไฟหัวจักรพลังไอน้ำ,ADVENTURE LAND, TOMORROW LAND, FANTASYLAND, MICKEY’S TOON TOWN สัมผัสกับชีวิตโจรสลัดแคริเบียน ผจญภัยบ้านผีสิง ล่องเรือรอบโลกกับตุ๊กตาใน SMALL WORLD, Pirate of the Caribbean, ตื่นเต้นกับ SPACE MOUNTAIN ผจญภัยกับอินเดียน่าโจนส์ Indiana Jones ชมโชว์ต่างๆ เช่น The Lion King หรือเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ ชมขบวนพาเหรดของเหล่าการ์ตูน ของ Walt Disney และและท่านจะได้ชมขบวนพาเหรดไฟสุดอลังการของสวนสนุกและการจุดพลุไฟในช่วงค่ำอันสวยงาม ยิ่งใหญ่และตระการตา ***หมายเหตุ. ตั๋วเข้าสวนสนุกเป็นแบบ ONE DAY 1 PARK TICKET ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นตั๋วแบบ ONE DAY 2 PARK TICKET กรุณาติดต่อทางทางหัวหน้าทัวร์ ค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณ USD 60 ต่อท่าน*** หมายเหตุ : กรณีไม่เข้าสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ปาร์ค ลดท่านล่ะ 2,000 บาท กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก DOUBLE TREE ORANGE  หรือเทียบเท่า
เวลา อนาแฮม – Hollywood Boulevard – โรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซล – สนามบิน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินเล่นบนถนน The Hollywood Walk of Fame เป็นทางเท้าอยู่สองข้างทางของถนนHollywood Boulevard โดยมีความยาวประมาณ 2,100 เมตร ที่ตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก กว่า 2,000 ดวง โดยจะจารึกชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียง โดยส่วนใหญ่มาจากวงการบันเทิง ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด สำหรับผู้ได้รับคัดเลือกให้จารึกชื่อ อาทิเช่น Tom Cruise, Nicolas Cage, Bruce Willis, Jacky Chan, Robin Williams, Bee Gees, Charlie Chaplin, Michael Jackson, Johnny Depp, Frank Sinatra, Keanu Reeves, Elvis Presley, Mickey Mouse, The Simpson ฯลฯ ชมด้านหน้าโรงละครไชนีส เธียเตอร์ (Grauman’s Chinese Theatre) โรงภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวู้ด ที่ด้านหน้าจะเต็มไปด้วยรอยประทับมือของดาราชื่อดังต่างๆมากมาย ชมดอลบี เธียเตอร์ (DolbyTheatre) สถานที่มอบรางวัลออสการ์ จากนั้นนำท่าน เข้าชมโรงถ่ายภาพยนต์ยูนิเวอร์แซล (Universal Studios) ในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ให้ท่านได้อิสระ ชมเบื้องหลังเทคนิคและขั้นตอนของการถ่ายทำภาพยนตร์ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อประกอบฉากอย่างละเอียดที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของ อาทิเช่น ฉากน้ำท่วมถล่มเมือง, แผ่นดินถล่มทรุดตัวในรถไฟใต้ดินหรือชมโชว์การแสดงพาดโผนที่ตื้นเต้นเร้าใจ หรือสนุกสนานกับเครื่องเล่นทันสมัย อาทิ เช่น BACK TO THE FUTURE, JURASSIC PARK, TERMINATOR 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารค่ำนำท่านเดินทางสู่สนามบินลอส แอนเจลิส
23:05 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ BR 011
**กรุ๊ปออกเดินทางวันที่ 4-13 ต.ค. 62 และ วันที่ 6-15 ต.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 00.50 น. ของวันที่ 9 ของการเดินทาง เที่ยวบินที่  BR 015 **
***คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 23.05 น. เที่ยวบินที่ BR 028 **
เวลา ***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล*** 
  ***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***
เวลา ไต้หวัน - กรุงเทพฯ  
05:45 น. เดินทางถึงสนามบินไต้หวัน รอเปลี่ยนเครื่อง
***คณะออกเดินทางวันที่ 3-13 พ.ย. , 24พ.ย. – 04 ธ.ค. 62 เดินทางถึงเวลา 05.40 น.***
***คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค. 62 เดินทางถึงเวลา 05.40 น. ***
08:25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบินที่ BR 211
***คณะออกเดินทางวันที่ 3-13 พ.ย. , 24พ.ย. – 04 ธ.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 09.40 น. เที่ยวบินที่ BR 201 ***
***คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 07.35 น. เที่ยวบินที่ BR 211 ***
11:40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ
***คณะออกเดินทางวันที่ 3-13 พ.ย. , 24พ.ย. – 04 ธ.ค. 62 เดินทางถึงเวลา 12.35 น.***
***คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค. 62 เดินทางถึงเวลา 10.30 น. ***
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา