โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์อเมริกาตะวันออก AMAZING นิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี. น้ำตกไนแอการา

  • รหัสโปรแกรม : B2US-BR1337
  • สายการบิน : EVA Air
  • เดินทางช่วง : ตุลาคม - ธันวาคม 2562
  • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์อเมริกาตะวันออก AMAZING นิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี. น้ำตกไนแอการา ทัวร์อเมริกาตะวันออก AMAZING นิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี. น้ำตกไนแอการา
Highlights

- นครนิวยอร์ก
- วอชิงตัน ดี.ซี.  
- น้ำตกไนแอการ่า
- แฮริสเบิร์ก
- อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ
- ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท 

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿79,900/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 2 ต.ค. - 10 ต.ค. 2562 35 83,900.- 83,900.- 83,900.- 0.- 17,900.- 7,600.-
จอง 16 ต.ค. - 24 ต.ค. 2562 วันปิยมหาราช 35 83,900.- 83,900.- 83,900.- 0.- 17,900.- 7,600.-
จอง 6 พ.ย. - 14 พ.ย. 2562 35 79,900.- 79,900.- 79,900.- 0.- 14,900.- 7,600.-
จอง 20 พ.ย. - 28 พ.ย. 2562 35 79,900.- 79,900.- 79,900.- 0.- 14,900.- 7,600.-
จอง 4 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 2562 วันพ่อ 35 87,900.- 87,900.- 87,900.- 0.- 15,900.- 7,600.-
จอง 11 ธ.ค. - 19 ธ.ค. 2562 วันรัฐธรรมนูญ 35 89,900.- 89,900.- 89,900.- 0.- 14,900.- 7,600.-
จอง 25 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2563 วันปีใหม่ 35 99,900.- 99,900.- 99,900.- 0.- 20,900.- 7,600.-

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – นิวยอร์ก
08:30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า แถว Q สายการบินอี.วี.เอ. พบเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวก
11:40 น. ออกจากประเทศไทย สู่มหานครนิวยอร์ก  โดยเที่ยวบินที่ BR 062 ***คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 06 พ.ย. 62 ออกเดินทางเวลา 12.00 น. ***
16:30 น. เดินทางถึงชางฮี ประเทศไต้หวัน รอเปลี่ยนเครื่อง ***คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 06 พ.ย. 62 เดินทางถึงเวลา 16.35 น. ***
19:10 น. ออกเดินทางสู่มหานครนิวยอร์ก โดยเที่ยวบินที่ BR 032 ***คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 06 พ.ย. 62 ออกเดินทางเวลา 19.30 น. **
22:05 น. เดินทางถึงสนามบินนานชาติ จอห์น เอฟ เคนเนดี (JFK) มหานครนิวยอร์ก (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 11 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ก (New York) ที่มีชื่อเล่นว่า Big Apple เมืองใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา และที่เจริญที่สุดในโลก  ***คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 06 พ.ย. 62 เดินทางถึงเวลา 21.10 น. ***
ที่พัก CROWNE PLAZA NEWARK AIRPORT หรือเทียบเท่า  
เวลา นิวยอร์ก –  ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดี.ซี.
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่เมืองฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) มลรัฐเพนซิลวาเนียซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประกาศแยกเอกราชในปี ค.ศ. 1776 คำประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอร์สัน เริ่มจากจุดกำเนิดเสรีภาพ อิสรภาพที่ อินดีเพน เด้นซ์ ฮอลล์ (Independence Hall) และระฆังแห่งอิสรภาพ (Liberty Bell) ที่ได้ลั่นเมื่อวันประกาศ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C.) นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ระหว่างมลรัฐเวอร์จิเนียกับแมรี่แลนด์ สร้างในสมัยประธานาธิบดี จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ถูกสร้างขึ้นเพื่อทดแทนฟิลาเดเฟียที่เคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐสมัยเป็นดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ นำท่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ ถ่ายรูปคู่กับทำเนียบขาว (White House) สถานที่ทำงานของประธานาธิบดีสหรัฐ อนุสาวรีย์วอชิงตัน (Washington Monument) แท่งหินโอเบลิสก์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่   จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ผู้นำอิสรภาพมาสู่สหรัฐอเมริกา อนุสรณ์สถานลินคอล์น (Lincoln Memorial) อาคารหินอ่อนที่สร้างตามศิลปะแบบกรีก เพื่อเป็นเกียรติแด่ อับราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน (Jafferson Memorial) อาคารศิลปะนีโอคลาสสิค อุทิศให้กับ โธมัส เจฟเฟอร์สัน ประธานาธิบดีคนที่สามของสหรัฐอเมริกา เจ้าของหลักการเรื่องการประกาศอิสรภาพ โดยออกแบบเป็นลักษณะ Pantheon ในกรุงโรม ตึกรัฐสภา ศูนย์กลางทางกฎหมายและการเมืองของอเมริกามากว่า 200 ปี สถานที่ทำงานของสมาชิกสภา Congress ของสหรัฐอเมริกา 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOLIDAY INN CHANTILLY   หรือเทียบเท่า
เวลา วอชิงตัน ดี.ซี. – สถาบันสมิธโซเนียน – แฮริสเบิร์ก
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ (National Air and Space Museum) พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยานอวกาศ ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบิน จรวด ยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแสดง มีโรงภาพยนตร์จอยักษ์ (Imax) ที่ฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการบิน อวกาศ นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจำลอง หินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลำแรกของโลกจากตระกูล Wright ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) เป็นสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และพิพิธภัณฑ์ หน่วยงานส่วนใหญ่ของสถาบันตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มีพิพิธภัณฑ์อีกกว่า 19 แห่ง สวนสัตว์ ศูนย์วิจัย มีวัตถุสิ่งของต่างๆ ในความดูแลของพิพิธภัณฑ์มากกว่า 136 ล้านชิ้น ก่อตั้งในปี ค.ศ.1846 โดยเงินทุนรัฐบาลร่วมกับเงินกองทุนจากพินัยกรรมของ James Smithson นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าชม National museum of Natural History ซึ่งสะสมและแสดงตัวอย่างของพันธ์ไม้ สัตว์ ฟอสซิล แร่ธาติ หิน อุกกาบาต และวัตถุที่เกี่ยวข้องกับประวัติการวิวัฒนาการของมนุษย์ ยังมีห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกาโบราณที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ของฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองแฮริสเบิร์ก (Harrisburg) เมืองหลวงของรัฐเพนซิล- เวเนีย (Pennsylania) ริมฝั่งแม่น้ำซัวควิฮานน่า
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก RADISSON HARRISBURG    หรือเทียบเท่า
เวลา แฮริสเบิร์ก – HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD – บัฟฟาโร่   
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชม HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD อาณาจักรช๊อคโกแลตที่เป็นเหมือนกับ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอมเพล็กซ์ (Entertainment Complex)  มีทั้งส่วนพิพิธภัณฑช๊อคโกแลต กระบวนการผลิต ภาพยนตร์ 3 มิติ มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก  
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางผ่านเมืองบัฟฟาโร่ (Buffalo) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ มหานครนิวยอร์ก มีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน ได้รับการคัดเลือกจากหนังสือ Reader’s Digest ให้เป็นเมืองที่มีความสะอาดเป็นอันดับ 3 ของอเมริกา และเป็นเมืองติดพรมแดนระหว่างอเมริกาและแคนาดา โดยมีแม่น้ำไนแอการ่าขวางกั้น ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของน้ำตกยักษ์ไนแอการ่า จนเข้าเขตบริเวณน้ำตกไนแอการ่า(Niagara Falls)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก FOUR POINTS BY SHERATON  หรือเทียบเท่า 
เวลา น้ำตกไนแอการ่า – Outlet – บิงแฮมตัน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมน้ำตกไนแอการ่า (Niagara Falls) ตั้งอยู่บนแม่น้ำไนแอการ่าทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา น้ำตกไนแอการ่าประกอบด้วยน้ำตกสามแห่ง คือ น้ำตกเกือกม้า (Horseshoe Falls) สูง 158 ฟุต, น้ำตกอเมริกาสูง 167 ฟุต, และน้ำตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่ติดกัน คือน้ำตก Bridal Veil. มีจุดชมวิวที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของทั้ง 2 ประเทศ และยังเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ (หมายเหตุ : การล่องเรือน้ำตกไนแอการ่า Maid of the Mist เปิดให้บริการ วันที่ 27 เมษายน- 4 พฤศจิกายน 2561 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ Old Fort of Niagara เป็นป้อมปืนเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี เมื่อครั้งสงครามอาณานิคมฯ  Fort of Niagara เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเนื่องจากตั้งอยู่บริเวณปลายสุดของแม่น้ำไนแอการาก่อนไหลลงสู่ทะเลสาบออนตาริโอ (Lake Ontario)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นพาท่านสู่ Fashion Outlet of Niagara Falls ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นมากมาย อาทิ เช่น American Eagle Out, Burberry, Clark’s, Coach, Converse, DKNY, Foot locker Outlet, Forever 21, Fossil, Gap Outlet, Guess, Hugo Boss Outlet, Kate Spade, Kenneth Cole, Levi’s, Michael Kors, Sunglasses, Skechers, Polo Ralph Lauren, Nike, Swarovski, Toy’’R’’US Express, Vitamin world ฯลฯ จากนั้นเดินทางสู่เมืองบิงแฮมตัน (Binghamton)  ตั้งอยู่ทางใต้ของรัฐนิวยอร์ค โดยมีอาณาเขตอยู่ใกล้กับชายแดนเพนซิลวาเนีย  
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOLIDAY INN BINGHAMTON  หรือเทียบเท่า 
เวลา บิงแฮมตัน – Woodbury Outlet – นิวยอร์ก
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่เมืองวู๊ดบูรี่ (Woodbury) เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ Woodbury Common Premium Outlets ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ โดยมีร้านค้ามากกว่า 220 ร้านค้า อาทิ เช่น 7 For All Mankind, A|X Armani Exchange, Adidas, Balenciaga, Banana Republic Factory Store, Burberry, Calvin Klein, Chloe, Diesel, Dior, DKNY, Gap Outlet, Giorgio Armani, Guess Factory Store, Hugo Boss Factory Store, Levi's Outlet Store, Prada, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Superdry, True Religion Brand Jeans, Versace, Saint Laurent ฯลฯ
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่มหานครนิวยอร์ก (New York) นำท่านผ่านชมสถานที่สำคัญ ต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ หอสมุดประชาชน โบสถ์เซนต์แพททริค ย่านไชน่าทาวน์ เซ็นทรัลปาร์ค (Central Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปอดของชาวนิวยอร์ค
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก THE WATSON หรือเทียบเท่า  
เวลา อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ – ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท – ไทม์สแควร์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านลงเรือเฟอร์รี่ เพื่อชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ชมความสง่าของเทพีเสรีภาพสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกันที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพเท่าเทียมกันเทพีเสรีภาพนี้ ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสที่อเมริกาก่อตั้งประเทศครบรอบ 100 ปี
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านขึ้นชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึกระฟ้าเอ็มไพร์สเตท (Empire State Building) บริเวณจุดตัดของถนน Fifth Avenue และ West 34 Street และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์มากมาย อาทิเช่น Sleepless in Seattle, An Affair to Remember, King Kong  จากนั้นให้ท่านได้อิสระอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเดินเล่นย่านเดินเล่นย่านไทม์สแควร์ (Time Square) ย่านการค้าในกลางนคร ที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้าย หรือ ย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ (Broadway Avenues) ต้นกำเนิดของละครบรอดเวย์ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับหรือเลือกช้อปปิ้งบนถนนเลขที่ 5 (Fifth Avenue) ที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนช้อปปิ้งที่แพงที่สุดของโลก "The most expensive street in the world"  
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (JFK)
เวลา นครนิวยอร์ก – สนามบิน ***เครื่องบินผ่านเวลาสากล***
10:25 น. ออกเดินทางกลับสู่ ไต้หวัน โดยเที่ยวบินที่ BR 031 ***คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 06 พ.ย. 62 ออกเดินทางเวลา 00.20 น. ***
******* เครื่องบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล *******
เวลา ไต้หวัน – กรุงเทพฯ
17:15 น. ถึงสนามบินไต้หวัน เพื่อรอการเปลี่ยนเครื่อง ***คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 06 พ.ย. 62 เดินทางถึงเวลา 05.40 น. ***
10:20 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบินที่  BR 201 ***คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 06 พ.ย. 62 ออกเดินทางเวลา 09.40 น. **
13:05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ ***คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 06 พ.ย. 62 เดินทางถึงเวลา 12.35 น. ***
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา