โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์จีน ไหโข่ว ซานย่า ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้

  • รหัสโปรแกรม : B2CN-HU1221
  • สายการบิน : Hainan Airlines
  • เดินทางช่วง : พฤษภาคม - มิถุนายน 2562
  • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน ไหโข่ว ซานย่า ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ ทัวร์จีน ไหโข่ว ซานย่า ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้
Highlights

- นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดหนานซาน
- สัมผัสรถไฟความเร็วสูง จากซานย่า-ไหโข่ว
- เพลิดเพลินชมปลาหลากหลายชนิดภายใต้ท้องทะเล
- ชมการแสดงพื้นเมืองของชนเผ่าแม้ว หมู่บ้านปิงหลางกู่
- ชมวิวที่จุดชมวิวที่สูงที่สุดของเมืองซานย่า อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง
- พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
- เมนูพิเศษ อาหารเจในวัดหนานซาน 
- ไก่เหวินชาง ต้นตำรับไก่ไหหลำ ปูท้องถิ่นนึ่ง
 

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿16,900/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 8 พ.ค. - 12 พ.ค. 2562 25 17,900.- 17,900.- 17,900.- 0.- 4,560.- -
จอง 15 พ.ค. - 19 พ.ค. 2562 วันวิสาขบูชา 25 17,900.- 17,900.- 17,900.- 0.- 4,560.- -
จอง 22 พ.ค. - 26 พ.ค. 2562 25 17,900.- 17,900.- 17,900.- 0.- 4,560.- -
จอง 24 พ.ค. - 28 พ.ค. 2562 25 16,900.- 16,900.- 16,900.- 0.- 4,560.- -
จอง 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2562 25 17,900.- 17,900.- 17,900.- 0.- 4,560.- -
จอง 31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2562 25 17,900.- 17,900.- 17,900.- 0.- 4,560.- -
จอง 5 มิ.ย. - 9 มิ.ย. 2562 25 17,900.- 17,900.- 17,900.- 0.- 4,560.- -
จอง 7 มิ.ย. - 11 มิ.ย. 2562 25 17,900.- 17,900.- 17,900.- 0.- 4,560.- -
จอง 12 มิ.ย. - 16 มิ.ย. 2562 25 17,900.- 17,900.- 17,900.- 0.- 4,560.- -
จอง 14 มิ.ย. - 18 มิ.ย. 2562 25 16,900.- 16,900.- 16,900.- 0.- 4,560.- -
จอง 19 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 2562 25 17,900.- 17,900.- 17,900.- 0.- 4,560.- -
จอง 21 มิ.ย. - 25 มิ.ย. 2562 25 17,900.- 17,900.- 17,900.- 0.- 4,560.- -
จอง 26 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2562 25 17,900.- 17,900.- 17,900.- 0.- 4,560.- -
จอง 28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2562 25 17,900.- 17,900.- 17,900.- 0.- 4,560.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไหโข่ว (สนามบินเหม่ยหลาน) (HU7940:11.40-14.55) –โรงถ่ายภาพยนต์จำลอง
08:30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ U ประตู 10  สายการบินไชน่าอีสเทิร์น (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
11:40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองไหโข่ว โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ HU7940
14:55 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน(เกาะไหหลำ) ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะไหหลำ เกาะไหหลำ เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศจีน รองมาจาก เกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศจีน หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงถ่ายภาพยนต์จำลอง โรงภาพยนตร์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ Feng Xiaogang ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังของจีน โดยจำลองฉากต่างๆในภาพยนตร์ที่สร้างชื่อให้แก่เขา อาทิ Back to 1942 Tangshan Earthquake If You Are The One
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
ที่พัก OSCAR HOTEL หรือเทียบเท่า
เวลา ไหโข่ว-โบ๋อ่าว-ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย-ล่องเรือหาดหยก-หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่า (ปิงหลางกู่) (รวมรถกอล์ฟ)-ซานย่า
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบ๋อ่าว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) นำท่านเข้าชม ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย อาคารที่ใช้ต้อนรับและเป็นศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย ในปี 2002 จากนั้น นั่งเรือชมที่งดงามของ หาดหยก หาดทรายธรรมชาติ ที่มีความยาวเพียง 8.5 กม.และมีความกว้างเพียง 10-500 ม. เป็นจุดตัดระหว่างทะเลจีนใต้ และแม่น้ำ 3 สาย อัน ได้แก่ Wanquan , Jiuqu และ Longgun ที่ไหลมารวมกันก่อนไหลลงสู่ทะเล
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านแวะชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนชนเผ่า (ปิงหลางกู่) หมู่บ้านแห่งนี้มีการแสดงต่างๆ มากมายของชนเผ่าให้ได้ร่วมสนุก และท่านจะได้เห็นการแต่งการและธรรมเนียมของชนเผ่าว่ามีความเป็นมาอย่างไร นอกจากนั้นยังคงมีของพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นขนมทานเล่น หรือผลไม้ท้องถิ่น ให้ท่านได้เลือกซื้อ ชิม ตามอัธยาศัย และจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองซานย่า
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
ที่พัก GUOXI HOTEL   หรือเทียบเท่าระดับ 
เวลา ร้านเยื่อไผ่-อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจ้าแม่กวนอิม 108 เมตร. – วัดหนานซาน-อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง)-ร้านผลิตภัณฑ์อาหารทะเล-หาดต้าตงไห่
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชม สินค้าที่แปรรูปจากเยื่อไผ่ ซึ่งมีสรรพคุณต่างๆ อาทิเช่น ดับกลิ่นในตู้เย็น หรือจะเป็นเสื้อผ้า และของใช้ที่ทำจากเยื่อไผ่ เป็นต้น จากนั้นนำท่านเที่ยว อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถรางไปกลับ) เป็นจุดแสดงอารยธรรมที่สืบทอดศาสนาพุทธของประเทศจีน เต็มไปด้วยหลักปรัชญาที่ฝังลึก สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ และสอนให้ผู้คนพบทางสว่าง สถานที่แห่งนี้นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีนมีเนื้อที่ 40000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือว่าเป็นสวนพุทธธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ภายในมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นที่สุด คือ องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเลเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่หันพระพักตร์ 3 ด้านองค์แรกของโลก มีความสูง 108 เมตร เจ้าแม่กวนอิมยืนที่สูงที่สุดในโลก ที่เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ประดิษฐ์ออกมาเป็น 3 หน้า 3 ทิศ มี ความหมายคือ สติปัญญา ความเมตตา และสันติภาพ ชาวไหหลำเชื่อกันว่าหลังจากสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมเสร็จ ไหหลำก็ไม่เคยเกิดภัยพิบัติทางทะเลอย่างหนักอีกเลย ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิมที่วัดนี้ ผู้คนต่างกล่าวกันว่า ใครได้มีโอกาสมาสักการะขอพรองค์เจ้าแม่ไม่ว่าจะเรื่องใด ก็จะสมหวังทุกประการ และนำท่านเข้าชม วัดหนานซาน โครงการสวนพุทธธรรมที่ยิ่งใหญ่ตั้งอยู่บริเวณทางทิศตะวันตกของเขาหนานซาน เมืองซานย่า มีพื้นที่กว่า 40,000 ตารางเมตร ล้อมรอบภูเขาหนานซานที่มีความสูงถึง 500 กว่าเมตร ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ใช้งบประมาณในการสร้างกว่า 6,000 ล้านหยวน และถือว่าพื้นที่แห่งนี้ตรงตามลักษณะฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด คือ ด้านหน้าติดทะเลและด้านหลังคือภูเขา ถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเกาะไห่หนาน จากประวัติความเป็นมาอันเก่าแก่ยาวนานและศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ จนมีคนเปรียบเปรย “วัดหนานซาน” ว่า “อายุยืนเท่าเขาหนานซาน”
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง อนุสรณ์ความรักอันโรแมนติก สร้างขั้นเพื่อนิทานที่เล่ากันอยู่เรื่องความรักของกวางสาวกับหนุ่มเผ่าหลี ระหว่างทางเดินผ่านชมแกะสลักหิน Totem สามารถถ่ายรูปคู่ที่หน้าผาที่แกะสลักคำว่า รัก ซึ่งเป็นตัวหนังสือสีแดง และถือได้ว่าเขากวางเหลียงหลังซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สูงสุดของเมืองซานย่า นำท่านแวะร้านอาหารทะเล ของเมืองซานย่า สินค้าที่ขึ้นชื่อของเมืองซานย่าส่วนใหญ่จะเป็นอาหารทะเล ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันตับปลา หรือสินค้าแปรรูปที่มาจากอาหารทะเลมีมากมายให้ท่านได้เลือกชมและซื้อฝากคนทางบ้าน จากนั้นนำท่านชม หาดต้าตงไห่ เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง ได้รับสมญานามว่า "ฮาวายของจีน" และได้รับความนิยมสำหรับการดำน้ำ, กีฬาชายหาด, การว่ายน้ำและการอาบแดด และมีจัตุรัสช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ที่เต็มไปด้วยร้านค้า, แหล่งบันเทิง ถือว่าเป็นหนึ่งในความนิยมมากที่สุดในเมืองซานย่า ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองซานย่า เป็นอ่าวที่มีหาดทรายขาวสะอาดสวยงาม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก GUOXI HOTEL   หรือเทียบเท่า
เวลา ร้านสินค้าพื้นเมือง- THE LOST CHAMBERS OF ATLANTIS –ซานย่า-ไหโข่ว (นั่งรถไฟความเร็วสูง)-ถนนคนเดินฉีโหลว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านแวะชม สินค้าพื้นเมือง ของเมืองซานย่า ไหหลำเป็นเมืองที่มีการปลูกมะพร้าวค่อนข้างเยอะ จึงมีอาหารที่ผลิตจากมะพร้าวหลากหลาย อาทิเช่น อม ขนม กาแฟ ผงมะพร้าวสำเร็จรูป เป็นต้น ซึ่งจะมีหลากหลายรสชาติให้ท่านได้เลือกชม และยังคงมีสินค้าอื่นๆที่ขึ้นชื่อของเมืองไหหลำอีกมากมายให้ท่านซื้อฝากคนทางบ้าน จากนั้นนำท่านเข้าเที่ยวชม  THE LOST CHAMBERS OF ATLANTIS  ท่านจะได้เพลิดเพลินชมปลาหลากหลายชนิดภายใต้ท้องทะเล ภายในอควาเรี่ยมจะตกแต่งตามสไตล์ของ แอตแลนติส นครที่สาบสูญใต้ท้องทะเลลึก ทำให้ท่านรู้สึกเหมือนอยู่ในแอตแลนติสเลย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไหโข่ว โดยรถไฟความเร็วสูง (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ช.ม.) จากนั้นให้ท่านอิสระเดินชม ถนนคนเดินฉีโหลว เป็นถนนที่ถูกสร้างเมื่อปี 1925 ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารพาณิชย์ที่ทำเป็นถนนคนเดินเชื่อมต่ออยู่ใต้ชายคาเดียวกัน ถนนสายนี้ก็คือถนนเต๋อเซิ่งซา ซึ่งเป็นถนนสายเก่าแก่นับร้อยปีที่ชาวไหโข่วรู้กันโดยทั่วไปถนนคนเดินฉีโหลวจึงเป็นที่ที่ให้ความสนใจแก่นักท่องเที่ยวอย่างมากค่ะท่านใดที่มีโอกาศมาไหหลำท่านไม่ควรพลาดที่ถนนคนเดินฉีโหลค่ะรับรองว่าท่านจะต้องชื่นชอบที่ถนนคนเดินฉีโหลว
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก OSCAR HOTEL  หรือเทียบเท่า
เวลา ไหโข่ว(สนามบินเหม่ยหลาน)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (HU7939:09.25-10.35)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินไหโข่ว
09:25 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HU7939
10:35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา