โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์จีน SHANGHAI FOREVER ไหว้พระ ช้อปปิ้ง

  • รหัสโปรแกรม : B2CN-MU1289
  • สายการบิน : China Eastern Airlines
  • เดินทางช่วง : กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
  • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน SHANGHAI FOREVER ไหว้พระ ช้อปปิ้ง ทัวร์จีน SHANGHAI FOREVER ไหว้พระ ช้อปปิ้ง
Highlights

- ท้าความเสียวกับทางเดินรอบหน้าผา ชมวิวภายนอกอันสวยงามของโรงแรมหลุมยักษ์
- ล่องเรือยามราตรี คลองขุดโบราณอู๋ซี ชมแสงสี
- สักการะพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ พระพุทธรูปปางห้ามญาติสัมฤทธิ์ ที่ใหญ่ที่สุดในจีน
- ชมหาดไว่ทาน ช้อปปิ้ง ถนนนานกิงและ ตลาดร้อยปี เฉิงหวังเมี่ยว
- ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ  ซี่โครงหมอู๋ซี ,เสี่ยวหลงเปา พิเศษ..เต็มอิ่มจุใจกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
 

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿17,900/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 4 ก.ค. - 8 ก.ค. 2562 24 19,900.- 19,900.- 19,900.- 0.- 4,000.- 1,650.-
จอง 12 ก.ค. - 16 ก.ค. 2562 วันอาสาฬหบูชา 24 21,900.- 21,900.- 21,900.- 0.- 4,000.- 1,650.-
จอง 18 ก.ค. - 22 ก.ค. 2562 24 20,900.- 20,900.- 20,900.- 0.- 4,000.- 1,650.-
จอง 25 ก.ค. - 29 ก.ค. 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร. 10 24 21,900.- 21,900.- 21,900.- 0.- 4,000.- 1,650.-
จอง 1 ส.ค. - 5 ส.ค. 2562 24 22,900.- 22,900.- 22,900.- 0.- 4,000.- 1,650.-
จอง 8 ส.ค. - 12 ส.ค. 2562 วันแม่แห่งชาติ 24 22,900.- 22,900.- 22,900.- 0.- 4,000.- 1,650.-
จอง 23 ส.ค. - 27 ส.ค. 2562 24 19,900.- 19,900.- 19,900.- 0.- 4,000.- 1,650.-
จอง 6 ก.ย. - 10 ก.ย. 2562 24 19,900.- 19,900.- 19,900.- 0.- 4,000.- 1,650.-
จอง 13 ก.ย. - 17 ก.ย. 2562 24 20,900.- 20,900.- 20,900.- 0.- 4,000.- 1,650.-
จอง 20 ก.ย. - 24 ก.ย. 2562 24 20,900.- 20,900.- 20,900.- 0.- 4,000.- 1,650.-
จอง 11 ต.ค. - 15 ต.ค. 2562 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 24 22,900.- 22,900.- 22,900.- 0.- 4,000.- 1,650.-
จอง 19 ต.ค. - 23 ต.ค. 2562 วันปิยมหาราช 24 22,900.- 22,900.- 22,900.- 0.- 4,000.- 1,650.-
จอง 23 ต.ค. - 27 ต.ค. 2562 วันปิยมหาราช 24 22,900.- 22,900.- 22,900.- 0.- 4,000.- 1,650.-
จอง 8 พ.ย. - 12 พ.ย. 2562 24 16,900.- 16,900.- 16,900.- 0.- 4,000.- 1,650.-
จอง 15 พ.ย. - 19 พ.ย. 2562 24 15,900.- 15,900.- 15,900.- 0.- 4,000.- 1,650.-
จอง 22 พ.ย. - 26 พ.ย. 2562 24 16,900.- 16,900.- 16,900.- 0.- 4,000.- 1,650.-
จอง 4 ธ.ค. - 8 ธ.ค. 2562 วันพ่อ 24 17,900.- 17,900.- 17,900.- 0.- 4,000.- 1,650.-
จอง 6 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 2562 วันรัฐธรรมนูญ 24 17,900.- 17,900.- 17,900.- 0.- 4,000.- 1,650.-
จอง 19 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 2562 24 16,900.- 16,900.- 16,900.- 0.- 4,000.- 1,650.-
จอง 27 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2562 วันสิ้นปี 24 20,900.- 20,900.- 20,900.- 0.- 4,000.- 1,650.-

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพ ฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
22:00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
เวลา เซี่ยงไฮ้(สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) (MU548/01.55 – 07.20) –ซูโจว-วัดฉงหยวน-อู๋ซี-ร้านไข่มุก-ล่องเรือยามราตรีเมืองอู๋ซี
01:55 น. ออกเดินทางสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU548
07:20 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติผู่ตงเมืองเอกเทศเซี่ยงไฮ้ ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตั้งแต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็นหมู่บ้านชาวประมงจนถึงสมัยราชวงศ์ซ่งได้เปลี่ยนแปลงเป็นเซี่ยงไฮ้ซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงชุมชนเล็กๆหลังจากสงครามฝิ่น ค.ศ. 1848 ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ถูกเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหวงผู่ ห่างจากปากแม่น้ำแยงซีเกียง 17 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตง(ใหม่) และเขตผู่ซี(เก่า) กั้นโดยแม่น้ำหวงผู่ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เช้า บริการอาหารเช้า แบบ KFC หรือ MC DONALD
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว ซึ่งมีประวัติ 2,500 ปีมาแล้ว เดิมมีชื่อว่า “เมืองกู้ซู” ซึ่งเป็นเมืองที่จัดต้นแบบของการจัดสวนจีนที่สวยงาม เป็นอันดับหนึ่งในลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงตอนใต้และได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสาวงามอีกทั้งเป็นเมืองที่งดงามมากจนได้รับฉายาว่า “เมืองสวรรค์ในโลกมนุษย์” พร้อมเมืองหังโจว 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมเบา และมีฉายาว่า เมืองเซี่ยงไฮ้น้อย เดิมมีชื่อว่า ซีซานเล่ากันว่าเมื่อสองพันปีก่อนมีการผลิตดีบุกในเมืองนี้และต่อมาแร่ดีบุกถูกขุดเจาะจนหมดสิ้น แต่บังเอิญมีคนขุดพบศิลาจารึกโบราณชิ้นหนึ่งมีใจความว่า “มีอาวุธ แผ่นดินจะไม่สงบ หากปราศจากอาวุธแผ่นดินจะร่มเย็นเป็นสุข” จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าอู๋ซี แปลว่าไม่มีตะกั่ว จากนั้นแวะชม ร้านไข่มุก สินค้าที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของเมืองจีน มีสินค้าให้เลือกซื้อเลือกชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ เช่น สร้อยคอสร้อยข้อมือ แหวน กำไล หรือจะเป็นเครื่องสำอาง เช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก เป็นต้น  
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่าน ล่องเรือยามราตรีเมืองอู๋ซี เสน่ห์ของการล่องเรือเมืองอู๋ซียามค่ำคืนนั้นคือความสวยงามแสงสีของดวงไฟ คือฟังเสียงน้ำไหลยามค่ำคืน ที่มีเงาตึกรามบ้านช่องที่สะท้อนอยู่ในน้ำ ความสวยงามเปรียบดั่งความงามดั่งความฝันหรือภาพวาดที่สวยงาม คลองขุดโบราณแห่งนี้เป็นที่นิยมสำหรับคู่บ่าวสาวสำหรับพรีเวดดิ้งและเป็นสถานที่ยอดนิยมของเหล่านักทำหนังซึ่งผลิตผลงานทางโทรทัศน์ออกมาหลายเรื่อง นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศกำลังให้ความสนใจสถานที่ สุดแสนโรแมนติกแห่งนี้
ที่พัก WUXI VEEGLE SINCERE HOTEL หรือเทียบเท่า
เวลา พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)+ศาลาฝานกง-เซี่ยงไฮ้-ศูนย์ยาสมุนไพรจีน+บัวหิมะ-หาดไว่ทาน-อุโมงเลเซอร์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านสู่ วัดพระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) นมัสการ พระใหญ่หลินซานต้าฝอ(พระพุทธเจ้าปางประสูติ) จากนั้นนั่งรถกอล์ฟ สู่พระพุทธรูปขนาดใหญ่ สูง 88 เมตร เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ลักษณะพระพักตร์สง่างาม  เชิญท่านไหว้พระขอพรตามอัธยาศัย 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาคทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทุน รวมถึง ด้านแฟชั่น และการท่องเที่ยว เซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีน โดยถือได้ว่าเซี่ยงไฮ้เป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความทันสมัย นำท่านสู่ ศูนย์ยาสมุนไพรจีน + บัวหิมะ พร้อมฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน เป็นยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและให้ท่านได้นวดฝ่าเท้าผ่อนคลายกับยาสูตรพิเศษ นำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์นานาชาติ” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญ แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสำนักงานใหญ่ของ นำท่านนั่ง รถไฟอุโมงเลเซอร์ ลอดอุโมงค์ใต้แม่น้ำหวังผู่ ซึ่งเป็นอุโมงค์สร้างลึกลงไปจากพื้นแม่น้ำ 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร ภายในประดับตกแต่งด้วยไฟเลเซอร์เป็นรูปต่างๆ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า
เวลา ร้านผ้าไหม- Shanghai Shimao City Theme Park –ถนนนานกิง-STARBUCK RESERVE ROASTERY
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านเข้าชม โรงงานผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม เป็นของฝากคนทางบ้าน นำท่านเดินทางสู่ Shanghai Shimao City Theme Parkให้ท่านได้ท้าความเสียวกับทางเดินรอบหน้าผา ชมวิวด้านนอกอันสวยงามของโรงแรมหลุมยักษ์ หรือ InterContinental Shanghai Wonderland ฝีมือบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Shimao Group ในเซี่ยงไฮ้ ซึ่งจดทะเบียนในฮ่องกง เป็นโรงแรมที่คาดว่าจะตั้งอยู่ในพื้นที่ต่ำๆ ที่สุดในโลก โดยอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลราว 88 เมตร มีพื้นที่อลังการรวมกว่า 60,944 ตร.ม. โรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ในหลุมลึกที่เคยเป็นเหมืองเก่า ในเขตซงเจียงของนครเซี่ยงไฮ้ ที่นี่มี 2 ชั้นที่อยู่เหนือพื้นดินขึ้นมา และอีก 16 ชั้นที่อยู่ในหลุม มีห้องพักรวมทั้งสิ้นรวมทั้ง 336 ห้อง แถมยังมีไฮไลต์ชั้นใต้ดินอีก 2 ชั้นที่อยู่ใต้น้ำ ทำให้แขกผู้เข้าพักที่โรงแรมสามารถมองเห็นปลาว่ายน้ำไปมาผ่านหน้าต่างกระจกของห้องราวกับกำลังเดินเล่นอยู่ใต้ท้องทะเลอีกด้วย อิสระให้ทุกท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนแห่งนี้เปรียบเหมือนย่านสีลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของสิงคโปร์ ถนนนี้มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ้ นำท่านสู่ ถนนนานจิง หรือ นานจิงลู่ ( Nanjing Lu) เป็นถนนที่เก่าแก่ของเซี่ยงไฮ้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1851 ถือว่าเป็น walking street หรือ ถนนคนเดิน มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พื้นถนนปูด้วยหินอ่อน และมีลวดลายเซรามิกสวยงาม 2 ฝากฝั่งของนานจิงลู่ เป็นที่ตั้งของร้านค้ามากมาย มีทั้งร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ภัตตาคารหรู ร้านจิวเวลรี่ชื่อดัง ทั้งร้านที่เป็นของคนจีนท้องถิ่น และของต่างชาติ ร้านฟาสต์ฟู้ด มีตั้งแต่ ร้าน KFC, McDonald, SUBWAY Pizza Hut ร้านไอศครีม นำท่านเดินทางต่อไปยัง Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ในเซี่ยงไฮ้ ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 เท่า สำหรับสาขา Reserve Roastery ที่เพิ่งเปิดให้บริการในเซี่ยงไฮ้ใหม่หมาดเมื่อวันที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมานี้ สาขานี้นอกจากความยิ่งใหญ่อลังการแล้ว ยังมีบาร์จิบกาแฟที่ยาวที่สุดในโลก ถึง 88 ฟุต  ขึ้นแท่นเป็นสาขาที่มีบาร์จิบกาแฟยาวที่สุดในโลกของ Starbucks ลูกค้าสามารถมาชมการคั่วกาแฟสดๆ สัมผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื่องดื่มต่างๆ กว่า 100 เมนู รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้แห่งเดียวเท่านั้น
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำชม โชว์ราชวงศ์ถัง อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรืองอย่างสูงสุด
ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  หรือเทียบเท่า
เวลา วัดพระหยกขาว – ศูนย์หยก – ตลาดเฉินหวงเมี่ยว – บุฟเฟต์ – เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู้ตง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (FM853/18.30-22.30 หรือ 22.30-01.55+1)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมวัดพระหยกขาว เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในเซี่ยงไฮ้และเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวเข้านมัสการเป็นจำนวนมากที่สุดของเซี่ยงไฮ้ จากนั้นแวะชม ศูนย์อัญมณีล้ำค่า หยก เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ให้ท่านได้เลือกซื้อกำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว หรือที่เรียกกันว่า วัดเทพเจ้าประจำเมือง เคยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์รวมสินค้า และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้มีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นย่านสินค้าราคาถูกที่มีชื่ออีกย่านหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
21:35 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ (MU547//21.35-01.05) หรือเที่ยวบิน  (FM853// 18.30 – 22.30)หรือ (FM841/22.30-01.55+1)
01:05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา