โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์จอร์เจีย SPECIAL GEORGIA

  • รหัสโปรแกรม : SMGG-KC1125
  • สายการบิน : Air Astana
  • เดินทางช่วง : พฤษภาคม 2562
  • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
ทัวร์จอร์เจีย SPECIAL GEORGIA ทัวร์จอร์เจีย SPECIAL GEORGIA
Highlights

- เยี่ยมชม มหาวิหารซมินดา ซามีบา
- ชม ป้อมนาริกาลา 
- ชม สะพานแห่งสันติภาพ 
- ชมความงามของ วิหารจวารี 
- ชม โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถัน
- ชม โบสถ์เกอร์เกติ, Bodbe Monastery และ Velistsikhe Villages
- ช้อปปิ้งที่ Chardin Street
- ชิมไวน์ Numisi Wine Museum
- ทำขนมหวานท้องถิ่น Churchkhela 

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿36,555/per

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี - ทบิลิชิ
07:30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า เคาน์เตอร์ Q สายการบิน AIR ASTANA โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
10:05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน  อัลมาตี เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน โดยเที่ยวบินที่ KC932 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7.30 ชม.)
16:25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อัลมาตี เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
19:30 น. ออกเดินทางต่อสู่ ท่าอากาศยาน เมืองทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน AIR ASTANA  เที่ยวบินที่ KC139 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. 15 นาที)
21:40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน โนโว อเล็กซีเยฟก้า กรุงทบิลิซี Tbilisi ประเทศจอร์เจีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
ที่พัก Imperial House/Hotel Anatolia  หรือเทียบเท่า           
เวลา เมืองทิบิลิซี - Museum Of Ethnography - มหาวิหารซมินดาซามีบา - โบสถ์เมเคตี - ป้อมนาริกาลา - สะพานแห่งสันติภาพ - Old Georgian Bakery Tone - Old Mosque - Anchiskhati Basilica - โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ - Chardin Street - Tbilisi Sioni
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา Kura หรือเรียกว่า แม่น้ำมิตควารี Mtkvari ในภาษาท้องถิ่น เมืองทบิลิซี มีเนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรราวๆ 1,093,000 คน เมืองนี้ถูกสร้างโดย วาคตัง กอร์กาซาลี Vakhtang Gorgasali กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี ไอบีเรีย ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซีเป็นศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์ เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป จากนั้นพาทุกท่านชม Museum Of Ethnography พิพิธพัณฑ์หมู่บ้านโบราณ จากนั้นพาทุกท่านชม มหาวิหารซมินดา ซามีบา Tsminda Sameba Cathedral : Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi ตั้งอยู่บนเนินเขาขนาดย่อมชื่ออีเลีย Elia Hill และถือเป็นโบสถ์ออร์ทอดอกซ์ที่มีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก ความใหญ่โตของโบสถ์แห่งนี้มองเห็นได้ในระยะไกล หลังคาโบสถ์เป็นโดมสีทอง ที่ตั้งของโบสถ์บนเนินสูง ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับความนยิมในการขนึ้ มาชมวิวมุมสูงของเมือง รวมทั้งชมดวงอาทิตย์ตกในบรรยากาศแบบเมืองแห่งเทพนิยาย นำท่านชม โบสถ์เมเคตี Metekhi Church เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 21 ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาที่เบื้องล่างเป็นแม่น้ำมิตคาวารี ในอดีตถูกใช้เป็นป้อมปราการ และที่พำนักของกษัตริย์ ในบริเวณเดียวกันจะมีอนุสาวรีย์ทรงม้าของกษัตริย์วาคตัง กอร์กาซาลี ผู้สร้างเมืองตั้งตระหง่านอย่างสง่างามจากนั้นชม ป้อมนาริกาลา Narikala Fortress และ อนุสาวรีย์ มารดาแห่งจอร์เจีย Kartlis Deda, Mother Georgia ป้อมนาริกาลาเป็นปราการหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือนครทบิลิซีสร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 ผ่านผู้ปกครองมาหลายยุคหลายสมัยที่ต่างผลัดกันเข้ามารุกรานนครเล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งนี้ราชวงศ์อุมัยยัด Umayyad Dinasty ของชาวอาหรับได้ต่อเติมป้อมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7 ต่อมาพวกมองโกลตั้งชื่อให้ใหม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย Little Fortress นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้อม นาริกาลาเป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด จากนั้นพาทุกท่าน สู่ สะพานแห่งสันติภาพ The Bridge Of Peace เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจใน เมือง Tbilisi ออกแบบโดย สถาปัคนิกชาวอิตาเลื่ยนชื่อ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร ลักษณะการออกแบบร่วมสมัย เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2010 โครงสร้างนั้นถูกออกแบบและสร้างที่อิตาลี และนำเข้ามาโดยรถบรรทุก 200 คัน เพื่อเข้ามาติดตั้งในเมือง Tbilisi ที่ตั้งนั้นอยู่บนแม่น้ำ Mtkvari River สามารถ มองเห็นได้หลายมุมจากในเมือง และยังมี Illuminating ที่จะแสดงแสงสีจากไฟ Led ที่ติดตัวรอบตัวสะพานเป็นเวลา 90 นาทีก่อนที่พระอาทิตย์จะลับขอบฟ้า แวะชมร้าน Old Georgian Bakery Tone ร้านขนมปังขึ้นชื่อของเมืองทบิลิซีที่มีประวัติมายาวนาน ผ่านชม Old Mosque จากนั้นพาทุกท่านเยี่ยมชม Anchiskhati Basilica โบสถ์เก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 6
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น ชม โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ Bath Houses ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถันธรรมชาติ Sulphur Spring Water จากนั้นพาทุกท่านเดินชม Jan Shardeni Kucha ถนนสายนี้ เป็นศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟูในศรรตวรรษที่ 9 ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อถนนมาเป็นซาร์เดนี Chardin Street เพื่อเป็นเกียรติแก่นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส Jean Chardin ปัจจุบันถนนสายนี้เต็มไปด้วยร้านค้าแฟชั่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟเก๋มากมาย ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกชม จากนั้นพาทุกท่านชม Tbilisi Sioni หรือ Cathedral Of Saint Mary Of Zion โบสถ์ศิลปะแบบจอร์เจียออร์โธด็อกซ์ที่สร้างมาตั้งแต่ราวศรรตวรรษที่ 6
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Imperial House/Hotel Anatolia  หรือเทียบเท่า
เวลา เมืองมิสเคด้า - วิหารสเวติสเคอเวรี - วิหารจวารี - อะนานูริ คอมเพล็กซ์ - ชินวารี - เมืองกุดาอุรี - Gudauri Ski Resort - โบสถ์เกอร์เกติ - เทือกเขาคัสเบกิ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคด้า Mtskheta ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุ กว่า 3,000 ปีตั้งอยู่ห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ 25 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) และในอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมือง หลวงของอาณาจักรอิเบเรีย ซึ่วเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึงปีค.ศ.500 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า Historical Monument Of Mtskheta เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1994 นอกจากนี้องค์การยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทสเคต้าให้เป็นมรดกโลก Unesco World Heritage Site จากนั้นพาทุกท่านชม วิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ซึ่งคำว่า Sveti หมายถึง "เสา" และ Tskhoveli หมายถึง "ชีวิต" เรียกง่ายๆ รวมกันก็คือวิหารเสามีชีวิต สร้างราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย จากนั้นพาทุกท่านชม วิหารจวารี Jvari Monastery สถานศักดิ์สิทธิ์ของจอร์เจียสร้างขึ้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 6 มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า อารามแห่งไม้กางเขน Monastery Of The Cross ภายในมีไม้กางเขนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางโถง มีตำนานเล่าว่า ณ ที่ตั้งของอารามแห่งนี้ในช่วงต้นศตวรรษที่ 4 นักบุญนีโน่ Saint Nino ผู้เผยแผ่ศาสนาหญิงจากคัปปาโดเกีย Cappadocia-ดินแดนในยุคโบราณตั้งอยู่ในภาคกลางของคาบสมุทรอนาโตเลีย, ตุรกีในปัจจุบัน เป็นผู้นำคริสต์ศาสนาเข้ามาเผยแผ่ในจอร์เจียเป็นครั้งแรก และเป็นผู้สร้างไม้กางเขนขนาดใหญ่ทำด้วยไม้ ไว้บนนี้ซึ่งเดิมเป็นอารามแห่งหนึ่งของชาวบ้านที่นับถือลัทธิหรือศาสนาดั้งเดิมในท้องถิ่น เรียกว่าพากัน Paganism คือลัทธิดั้งเดิมของชาวบ้าน เช่น อาจนับถือผีหรือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทั่วในในธรรมชาติ สันนิษฐานว่าเป็นไม้กางเขนแห่งคริสต์ศาสนาอันแรกของจอร์เจียตำนานเล่าว่าตอนที่นักบุญนีโน่ปักไม้กางเขนลงบนพื้นดิน รูปเคารพขนาดใหญ่ของลัทธิพากันซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาได้โค่นล้มลงมา ต่อมามีเหตุการณ์ปาฏิหาริย์เกิดขึ้น และทำให้กษัตริย์มีเรียนที่ 3 แห่งอิเบเรีย Mirian Iii Of Iberia หันมานับถือคริสต์ศาสนาอย่างจริงจัง เล่ากันว่าไม้กางเขนของนักบุญนีโน่หรือจวารีสร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง กระทั่งดึงดูดให้ผู้แสวงบุญทั่วทั้งคอเคซัสเดินทางมาที่นี่ จากบนเนินที่ตั้งของอารามจวารียังมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองมิทสเคตา มหาวิหารสเวติ-โฆเวลี และจุดบรรจบของแม่น้ำมิทควารีและแม่น้ำอารักวีได้อย่างชัดเจน รวมไปถึงซากพระราชวังเก่าที่ตั้งอยู่ยังเนินเขาฝั่งตรงข้ามแม่น้ำ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นพาทุกท่านสู่ อะนานูริ คอมเพล็กซ์ Ananuri Fortress Complex เป็นสถานที่เก่าแก่ที่มีความสวยงามมากแห่งนึงของประเทศจอร์เจีย โดยสันนิษฐานว่า Ananuri Complex นั้น ได้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 ภายในสถานที่แห่งนี้ประกอบไปด้วยปราสาท, โบสถ์ และป้อมปราการที่มีความสวยงามมาก แต่ทั้งนี้เนื่องจากว่าสถานที่แห่งนี้มีอายุร่วม 800 ปีแล้ว อีกทั้งได้ผ่านการศึกสงครามมาหลายครั้ง จึงทำให้หลายๆ ส่วนของ Ananuri แตกหักพังทลายไปตามกาลเวลา แต่อย่างไรก็ตามด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของสถานที่แห่งนี้ อีกทั้งความสวยงามต่างๆ ที่ยังคงเหลืออยู่ โดยเฉพาะทำเลที่ตั้งของ Ananuri Complex ที่อยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำชินวารี Jhinvali  ที่ซึ่งทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มไว้ใช้ ก็เลยทำให้สถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในมรดกโลก Unesco World Heritage ในปี ค.ศ. 2007 จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองกุดาอุรี Gudauri ประเทศจอร์เจีย Goergia ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเลประมาณ 2,000 – 3,200 เมตร เป็นเมือง Ski Resort ที่มีชื่อเสียงด้าน Freeride พาทุกท่านสู่ Gudauri Ski Resort ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นสกี พาท่านเดินทางขึ้นไปเที่ยวชม โบสถ์เกอร์เกติ Gergeti Trinity Church (เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ นั่งได้ท่านล่ะ 6 ท่าน) เป็นโบสถ์เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากของประเทศจอร์เจีย และเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศนี้ที่นักถ่ายภาพต้องมาเก็บภาพกันให้ได้ โดยโบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่บน เทือกเขาคัสเบกิ Mount Kazbegi ใกล้ๆ กับเมืองคัสเบกิ Kazbegi ทางขวามือของแม่น้ำ Chkheri และมีฉากหลังของโบสถ์เป็นเทือกเขาขนาดใหญ่ที่สวยงามมาก โบสถ์เกอร์เกติ ทรินิตี้ ถูกสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 14 พร้อมกับหอระฆังที่อยู่ด้านข้าง โดยเป็นโบสถ์โดมเพียงแห่งเดียวในจังหวัด Khevi และเป็นโบสถ์ที่สามารถมองเห็นเมืองคัสเบกิที่สวยงามได้ด้วย ทั้งนี้ในอดีตโบสถ์แห่งนี้เคยถูกปิดไม่ให้ใช้งานในสมัยที่ประเทศจอร์เจียอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Imperial House/Hotel Anatolia  หรือเทียบเท่า
เวลา เมืองกาคูตี - Bodbe Monastery - Sighnaghi - Velistsikhe Villages - Numisi Wine Museum
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
จากนั้นพาทุกท่านสู่ เมืองกาคูตี Kakheti หนึ่งในเมืองที่เล็กที่สุดของประเทศจอร์เจีย ซึ่งมีประชากรเพียง 2,000 กว่าคน เมืองแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจอร์เจียให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศ เนื่องด้วยทัศนียภาพทาธรรมชาตอันงดงาม และความร่ำรวยของประวัติศาสตร์บ้านเมือง โดยมีชื่อเสียงในการผลิตไวน์ การทอพรมท้องถิ่น และอาหารรสชาตดียอดเยี่ยมที่เรียกว่า Mcvadi จากนั้นพาทุกท่านชม สำนักนักบวชจอร์เจียออร์โธด็อก Bodbe Monastery ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 ภายในได้รับบูรณะใหม่ในศตวรรษที่ 17 เป็นสถานที่ฝังศพของนักบุญบุคคลสำคัญของจอร์เจียนามว่า St.Nino ปัจจุบันมีผุ้แสวงบุญเดินทางมาที่นี้จำนวนมาก จากนั้นพาทุกท่านสู่ เมืองซิกนากิ Sighnaghi เมืองที่มีขนาดเล็กเมืองหนึ่งของจอร์เจียตั้งอยู่บนภูเขาสูง 790 เมตร จากระดับน้ำทะเล ห่างจากกรุงทบิลิซีไปทางทิศตะวันออก 110 กิโลเมตร เมืองนี้เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “City of Love” เมืองแห่งคู่รักแห่งจอร์เจียเพราะมีคู่รักหลายคู่เดินทางมาแต่งงานกันที่เมืองนี้ ตัวเมองของซิกนากิล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองโบราณที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 โดยพระบัญชาของกษัตริย์ Heraclius 2 เพื่อป้องกันการโจมตีของชนเผ่าจาก Dagestan กำแพงเก่าแก่นี้กว้าง 1.5 เมตร สูง 4.5 เมตร ยาวถึง 4.5 กิโลเมตร และป้อมปราการทั้งหมดถึง 23 ป้อม ได้เวลาพาทุกท่านเดินทางไป หมู่บ้าน Velistsikhe Villages หมู่บ้านที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการทำไวน์ ให้ทุกท่านได้ให้ท่าานได้ ทดลองชิมไวน์ ซึ่งประเทศจอร์เจียเป็นแหล่งการเนิดไวน์ที่ผลิตเครื่องดื่มมาอย่างน้อย 8,000 ปี พาทุกท่านชม พิพิธภัณฑ์ไวน์ Numisi Wine Museum และให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการอบขนมปัง Mtsvadi เป็นอาหารทานเล่นที่ทำมาจากเนื้อสัตว์ผสมเครื่องปรุงต่างๆ แล้วห่อด้วยแป้งเหมือนเสี่ยวหลงเป่า และทำ ขนมหวาน Churchkhela ทานเล่นที่ขึ้นชื่อเป็นเม็ดถั่วท้องถิ่น เช่น อัลมอนด์ วอลนัท ถั่ว ร้อยเข้าด้วยกันเป็นแถวยาวแล้วชุบด้วยแป้งเคี่ยวน้ำตาลส่วนผสมของน้ำผลไม้ให้ท่านนำกลับบ้านเป็นของฝาก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Imperial House/Hotel Anatolia  หรือเทียบเท่า
เวลา ทบิลิชิ - อัลมาตี
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เมืองทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย
13:50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อัลมาตี เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC142
19:35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อัลมาตี เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
เวลา สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
01:00 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC931
08:55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา