โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์จอร์เจีย PRO GEORGIA STORY PERFECT LIFE

  • รหัสโปรแกรม : JWGG-PS1408
  • สายการบิน : Ukraine International Airlines
  • เดินทางช่วง : พ.ย. 2562 - มี.ค. 2563
  • ระยะเวลา : 8 วัน 6 คืน
ทัวร์จอร์เจีย PRO GEORGIA STORY PERFECT LIFE ทัวร์จอร์เจีย PRO GEORGIA STORY PERFECT LIFE
Highlights

- เขตเมืองเก่า อะบานูออูบานิ เป็นสถานที่สาหรับแช่น้าพุร้อน
- Jan sharden street ถนนคนเดินย่านเมืองเก่า
- โบสถ์เกอร์เกตี้ ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14
- พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน เป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
- วิหารสเวติสโคเวลี ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมตสเคต้า
- สะพานแห่งสันติภาพ เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ
 

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿43,900/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
เต็ม
17 พ.ย. - 24 พ.ย. 2562 30 43,900.- 43,900.- 42,900.- 17,000.- 7,900.- -
จอง 26 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2562 30 43,900.- 43,900.- 42,900.- 17,000.- 7,900.- -
จอง 8 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 2562 วันรัฐธรรมนูญ 30 48,900.- 48,900.- 47,900.- 17,000.- 7,900.- -
จอง 22 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2562 วันคริสต์มาส 30 48,900.- 48,900.- 47,900.- 17,000.- 7,900.- -
จอง 28 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2563 วันปีใหม่ 30 50,900.- 50,900.- 49,900.- 17,000.- 12,900.- -
เต็ม
29 ธ.ค. - 5 ม.ค. 2563 วันปีใหม่ 30 50,900.- 50,900.- 49,900.- 17,000.- 12,900.- -
จอง 19 ม.ค. - 26 ม.ค. 2563 วันตรุษจีน 30 44,900.- 44,900.- 43,900.- 17,000.- 7,900.- -
จอง 16 ก.พ. - 23 ก.พ. 2563 30 44,900.- 44,900.- 43,900.- 17,000.- 7,900.- -
เต็ม
1 มี.ค. - 8 มี.ค. 2563 30 44,900.- 44,900.- 43,900.- 17,000.- 7,900.- -
เต็ม
8 มี.ค. - 15 มี.ค. 2563 30 43,900.- 43,900.- 42,900.- 17,000.- 7,900.- -
เต็ม
15 มี.ค. - 22 มี.ค. 2563 30 43,900.- 43,900.- 42,900.- 17,000.- 7,900.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพ –  อิสตัลบูล
09:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า เคาน์เตอร์ - สายการบิน Ukraine International Airlines พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
12:05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบิน Ukraine International Airlines เที่ยวบินที่ PS272  (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
17:55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
20:30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน Ukraine International Airlines เที่ยวบินที่ PS517  (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
เวลา กรุงทบิลิซี – โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ – มหาวิหารซีโอนี่ - เคเบิ้ลคาร์ชมป้อมปราการนาริกาลา – โบสถ์เมเตห์คี - อะบานูออูบานิ - Jan sharden street   
01:15 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ กรุงทบิลิซี ประทเศจอร์เจีย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านสู่ เมืองทบิลิซี เป็นเมืองหลวง และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ระหว่างสองฝั่งแม่น้าคูรา Kura หรือแม่น้าซควารี Mtkvari ในภาษาถิ่น ก่อตั้งในราวศตวรรษที่ 5 เป็นเมืองหลวงสุดท้ายของอาณาจักรไอบีเรีย ที่อยู่รอดท่ามกลางสองอาณาจักรโรมัน และแซสซานิค กรุงทบิลิซี มีเนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม.และมีประชากร 1,093,000 คน เมืองนี้ถูกสร้างโดย กษัตริย์วาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gor-gasali) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิ เป็นศูนย์กลางการทาอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทสาคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดติดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป
นำท่านเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN 4 STAR**** หรือระดับใกล้เคียง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ (Holy Trinity Cathedral) วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซีที่เรียกกันว่า Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจียตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี 1995 ถึง ปี 2004 และเป็นวิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์โธด๊อกในโลก นำท่านถ่ายรูป มหาวิหารซีโอนี่ (Sioni Cathedral) เป็นออร์โธดอกจอร์เจีย โบสถ์ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย ต่อไปนี้เป็นประเพณีจอร์เจียในยุคกลางของการตั้งชื่อคริสตจักรหลังจากสถานที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่วิหาร Sioni หมีชื่อของภูเขาศิโยนที่กรุงเยรูซาเล็ม มันเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็น "ทบิลิซี Sioni" จะแตกต่างจากคริสตจักรอื่น ๆ อีกหลายทั่วจอร์เจียแบกชื่อSioni
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางขึ้น เคเบิ้ลคาร์ชมป้อมปราการนาริกาลา (Narikala Fortress) ป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 เพื่อปกป้องเมืองและผ่านผู้ปกครองมาหลายยุคหลายสมัยที่ต่างผลัดกันเข้ามารุกรานนครเล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งนี้ ราชวงศ์อุมัยยัดของชาวอาหรับได้ต่อเติมป้อมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7 ต่อมาพวกมองโกลตั้งชื่อให้ใหม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย (Lit-tle Fortress) นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด หลังจากนั้นกลับลงมา จากนั้นนำท่านสู่ โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) เป็นโบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานอยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ำทวารี เป็นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่มีมาแต่ก่อนกษัตริย์วาคตังที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ได้สร้างป้อมและโบสถ์ไว้ที่บริเวณนี้ ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 ได้มีการสร้างขยายโดยกษัตริย์ เซนต์ เดมิท รีอัสที่ 2 ให้มีโดมสูงเป็นสัญลักษณ์ของโบสถ์ในนิกายออร์โธดอกซ์ ต่อมาได้ถูกทำลาย และได้มีการก่อสร้างขึ้นอีกหลายครั้ง จนในปี ค.ศ.1235 ได้ถูกพวกมองโกลบุกทำลายและก็ได้สร้างขึ้ยใหม่อีกครั้ง จากนั้นนำท่านไปยังเขตเมืองเก่า อะบานูออูบานิ (Abanotubani) เป็นสถานที่สาหรับแช่น้าพุร้อนที่มีแร่กามะถัน ตามตานานเล่าขานว่าในสมัยกษัตริย์วาคตังที่ 1 กอร์กัซลี นกเหยี่ยวของพระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณดังกล่าว จงทาให้ค้นพบบ่อน้าพุร้อนแห่งนี้ขึ้น ลักษณะของโรงอาบน้าคล้ายๆ กับการออนเซนของชาวญี่ปุ่นผสมรวมกับการอาบน้าแบบตุรกี นาชมหมู่โรงอาบน้าที่มีการสร้างและให้บริการตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบันที่มีรูปแบบตัวอาคารที่หลากหลาย บางแห่งสร้างเป็นหลังโดม บางแห่งมีหอมินาเร่ต์ขนาบข้าง ประดับด้วยโมเสคชิ้นเล็กสวยงามยิ่ง ระหว่างทางสามารถเห็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ที่เก่าแก่มากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ Jan sharden street ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟูในศตวรรษที่ 9 ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อถนนมาเป็น Chardin Street เพื่อเป็นเกียรติแก่นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส Jean Chardin ปัจจุบันถนนสายนี้เต็มไปด้วยร้าน ค้า ร้านอาหารพื้นเมือง ร้านกาแฟและมากมายด้วยผู้คนพื้นเมืองกับนักท่องเที่ยว บริเวณนี้จะมีบ้านเมืองเก่าในแบบทบิลิซีที่โดดเด่น นอกจากด้านอาหารแล้วยังมีพ่อค้าแม่ค้านาสิ่งของต่างๆมาวางขายมากมาย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก BEST WESTERN [email protected]    หรือเทียบเท่า
เวลา กรุงทบิลิซี – ป้อมอนานูรี – อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นำท่านชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราสาทตั้งอยู่ริมฝั่งซ้ายของแม่น้าอรักวี เป็นที่ประทับของ เอริสตาวิส หรือ ดยุคแห่งอรักวี ราชวงศ์ศักดินาผู้ปกครองดินแดนลุ่มแม่น้าอรักวี และเป็นสมรภูมิรบแย่งชิงอานาจกับเจ้าปกครองแคว้นอื่น ๆ หลายต่อหลายครั้ง ภายในป้อมปราการประกอบไปด้วยปราสาท 2 หลัง โบสถ์ 2 แห่งคือ โบสถ์แม่พระผู้พรหมจรรย์และโบสถ์แม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์ (อัสสัมชัญ) และที่ฝังศพของดยุคแห่งอรักวี ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจีย 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำทุกท่านถ่ายรูป อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย (Russia Georgia Friendship Mon-ument) หรือสนธิสัญญา Georgievsk Monument เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองสองร้อยปีของสนธิสัญญา Georgievsk และมิตรภาพที่ต่อเนื่องระหว่างโซเวียตจอร์เจียกับโซเวียตรัสเซีย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) ซึ่งเป็นชื่อเมืองดั้งเดิม แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ สเตพานท์สมินด้า (Stepantsminda) หลังจากนักบุญในนิกายออร์โธด๊อกชื่อ สเตฟาน ได้มาพำนักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สำหรับจำศีลภาวนาขึ้นมาเมืองคาซเบกี้ เป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ตามริม ฝั่งแม่น้ำเทอร์กี้ที่มีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิที่อยู่ปานกลางมีความชื้นและแห้งแล้งที่ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิที่ประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซึ่งเป็นเดือนที่หนาวเย็นที่สุด นำท่านเปลี่ยนการเดินทางเป็น รถจี๊บ 4WD เพื่อเดินทางไปชมความงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอีกชื่อเรียกกันว่า ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้ ซึ่งเป็นไฮไลท์ของประเทศจอเจียร์ (การเดินทางโดย 4WD มายังสถานที่แห่งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซึ่งอาจจะถูกปิดกั้นได้ด้วยหิมะที่ปกคลุมอยู่ และการเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได้ แต่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางให้มากที่สุด ขอคืนค่าใช้จ่ายในกรณีเดินทางไม่ได้ 4 USD ต่อท่าน เนื่องจากสภาพอากาศ) นำท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri) ซึ่งเป็นเมืองสำหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม
ที่พัก SNO HOTEL GUDARI 4 STAR หรือเทียบเท่า
เวลา เมืองกูดาอูรี – เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน – วัดเซีย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี (GORI) เมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ที่ในอดีตเคยมีความสาคัญทางด้านทหารในยุคกลางเป็นที่ตั้งของกองกาลังที่อยู่บนถนนสายสาคัญ (Georgian Military Highway) นอกจากนั้นเมืองนี้ยังเป็นเมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน อดีตผู้นาที่มีชื่อเสียงของพรรคอมมิวนิสต์โซเวียต และอเล็กซานเดอร์ นาดีราซี ผู้เป็นนักออกแบบชื่อดังในด้านจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปของโซเวียต นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (Museum of Stalin) เป็รสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ พร้อมทั้งเรื่องราวต่างๆของสตาลิน และยังมีการแสดงถึงประวัติชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต ด้านข้างพิพิธภัณฑ์ยังมีขบวบรถไฟที่ใช้เป็นที่บัญชาการในการรบ ภายในรถไฟมีห้องทำงาน ห้องนอน ของสตาลิน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ วัดเซีย (Vardzia) เป็นถ้ำในภาคใต้ของจอร์เจีย , ขุดจากลาดของภูเขา Erusheti บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำ KuraสามสิบกิโลเมตรจากAspindza ช่วงเวลาหลักของการก่อสร้างคือช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่สิบสอง ถ้ำทอดยาวไปตามหน้าผาประมาณห้าร้อยเมตรและสูงถึงสิบเก้า คริสตจักรแห่งมิทั่นย้อนไปถึงยุค 1180 ในช่วงยุคทองของทามาร์และรุสตาเวลี่มีภาพเขียนฝาผนังชุดสำคัญ. พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกทิ้งร้างหลังจากการยึดครองของออตโตมันในศตวรรษที่สิบหก ตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของมรดกสำรองของรัฐในพื้นที่ขยาย Vardzia- Khertvisiได้รับการแสดงความคิดเห็นสำหรับจารึกในอนาคตในยูเนสโก รายชื่อมรดกโลก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม
ที่พัก VARDZIA RESORT VAEDZIA  หรือเทียบเท่า
เวลา วัดเซีย – เมืองคูไตซี – เมืองบาทูมี่ – จัตุรัสเปียเซซ่า - รูปป้ันอาลีและนีโน่
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นำท่านสู่เมืองโบราณ เมืองคูไตซี (Kutaisi) ที่เคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรโคลซิส (Colchis) หรืออาณาจักรจอร์เจียนโบราณ เมื่อสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 12-13
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบาทูมี่ (Batumi) เมืองนี้ตั้งอยู่บนริมะเล บนชายฝั่งตะวันออกของทะเลดำ เป็นเมืองหลวงของอัตจารา (Ajara) เป็นสาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเองอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศจอร์เจีย เมืองบาทูมิ (Batumi) เป็นเมืองที่มีท่าเรือสำคัญ ขนาดใหญ่ นำท่านชมบรรยากาศบ้านเรือนเก่าในย่านเมืองเก่า Old Town นำท่านชม จัตุรัสเปียเซซ่า Piazzal Square สร้างขึ้นในปี 2009 เป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze สร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและจินตนาการนิทานทำให้เมืองนี้มีความน่ารัก นำท่านชม รูปป้ันอาลีและนีโน่ (Ali and Nino Moving Sculptures) รูปป้ันสูง 8 เมตร ริมทะเลดำที่สามารถเคลื่อนไหวได้ สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความรักหนุ่มสาวต่างเชื้อชาติและศาสนาและแสดงถึงสันติภาพระหว่างประเทศจอร์เจียและอาร์เซอไบจานด้วย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก BEST WESTERN PREMIER   หรือเทียบเท่า
เวลา เมืองบาทูมี่ – akhaltsikhe - เมืองบอร์โจมี - กระเช้าสู่ชมวิวบนหน้าผาเหนือเมืองบอร์โจมี - the chronicle of Georgia - เมืองทบิลิซี่
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่ เมือง Akhaltsikhe หรือเดิมชื่อ Lomsia เป็นเมืองเล็กๆ ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจอร์เจีย ตั้งอยู่บนทั้งสองฝั่งของแม่น้ำ Potskhovi ขนาดเล็กซึ่งแยกเมืองกับเมืองเก่าในภาคเหนือและใหม่ในภาคใต้น าท่านเข้าชม Rabati Fortress แนวป้อมปราการและปราสาทสุดอลังการภายในประกอบไปด้วยส่วนประกอบของอาคารหลายๆส่วน สร้างขึ้นเมื่ อศตวรรษที่ 13 ล้อมรอบไปด้วยอาณาเขตแนวก าแพงหินที่ใช้เป็นป้อมป้องกันข้าศึก และยังเคยใช้เป็นประทับของเจ้าชาย Jakhely ภายหลังศตวรรษที่ 16 ป้อมแห่งนี้ก็ได้ตกอยู่ในความครอบครองของอาณาจักรออโตมันและรัสเซีย จึงท าให้ป้อมแห่งนี้ ถูกละเลยและอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมจนเมื่ อปี2012 ทางการจอร์เจียได้บูรณะป้อมแห่งนี้ ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองบอร์โจมี (Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องของน้าแร่ธรรมชาติ โดยน้าแร่ยี่ห้อบอร์โจได้มีการบรรจุ ณ ธารน้าแร่บริสุทธิ์ที่ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี(Bakuriani Mountain) โดยในอดีตชาวเมืองได้เชื่อว่าถ้าได้ดื่มธารน้าแห่งนี้ จะทให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้ จากนั้นนำท่าน ขึ้นกระเช้าสู่ชมวิวบนหน้าผาเหนือเมืองบอร์โจมี อิสระให้ท่านเก็บภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติจากมุมสูง ตามอัธยาศัย นำท่านชม อนุสาวรีย์ (the chronicle of Georgia) หรือแท่งหินสีดาแกะสลักขนาดใหญ่ยักษ์ บนแท่นหินจะแกะสลักออกมาเป็นรูปต่างๆและบอกเล่าเรื่องราวของประเทศจอร์เจียในอดีต สร้างขึ้นโดย ซุราป สถาปนิกชื่อดัง เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี 1985 chronicle of Georgia ประกอบไปด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร โดยที่แต่ละเสาจะแบ่งบอกเล่าเรื่องราวออกเป็น 3 ส่วน คือ ล่างสุดเกี่ยวกับพระคัมภีร์ ส่วนกลาง คือ เรื่องของชนชั้นสูงในจอร์เจีย และส่วนบนจะเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์สาคัญของประเทศ นำท่านออกเดินทางกลับไปยัง เมืองทบิลิซี่ (Tbilisi) 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก BEST WESTERN หรือเทียบเท่า
เวลา เมืองทบิลิซี่ - เมืองมิทสเคต้า - วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – East Point - สนามบิน - เมืองเคียฟ   
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองมิทสเคต้า (MTSKHETA) ที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ 20 กม.ในจังหวัดคาร์ทลี่ทางด้านตะวันออกของจอร์เจียเมืองนี้นับว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแห่งหนึ่งของประเทศ และในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมคสเคต้า และเทียนิตี้มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ20,000 คนเนื่องจากมีโบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์มากมายหลายแห่งจึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1994 นำท่านไปชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธ ด๊อกที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้าสองสายไหลมาบรรจบกันคือแม่น้ามิควารีและแม่น้าอรักวีและถ้ามองออกไปข้ามเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งได้เคยปกครองดินแดนในบริเวณนี้ตั้งแต่400ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสต์ศตวรรษที่ 5 นำท่านไปชม วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมตสเคต้าที่มีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทําให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจําชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านแวะช้อปปิ้งห้างดัง ก่อนเข้าสนามบิน East Point เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีร้านค้ามากมาย ร้านอาหารและเครื่องดื่ม,เสื้อผ้า อาทิ เช่น Adidas , Aldo , Accessorize , Co-lins , Converce , Charles & Keith , Columbia , H&M , Giordano , Madame Coco , Mari , Nicolo , Nike Terraneva , Vogg , Vestel , Zara ฯลฯ นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย
17:15 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบิน Ukraine International Airlines เที่ยวบินที่ PS516  (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
18:20 น. เดินทางถึง สนามบิน กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
19:55 น. ออกเดินทาง สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Ukraine International Airlines เที่ยวบินที่ PS271 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
เวลา กรุงเทพ
09:55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา