โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์จอร์เจีย SPECIAL GEORGIA

  • รหัสโปรแกรม : SMGG-TK1442
  • สายการบิน : Turkish Airlines
  • เดินทางช่วง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562
  • ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
ทัวร์จอร์เจีย SPECIAL GEORGIA ทัวร์จอร์เจีย SPECIAL GEORGIA
Highlights

- ชมความงามของ วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี
- ชม สะพานแห่งสันติภาพ ที่ออกแบบร่วมสมัย
- ชม ป้อมนาริกาลา และ อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย 
- ชมความงามของ วิหารสเวติสเคอเวรี 
- ชมความงามของ วิหารจวารี 
- ชม พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน ที่น่าสนใจ
- ชม สวนบอร์โจมี สถานที่พักผ่อนของชาวเมือง
 

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿45,900/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 4 พ.ย. - 10 พ.ย. 2562 30 45,900.- 45,900.- 44,900.- 0.- 7,900.- -
จอง 18 พ.ย. - 24 พ.ย. 2562 30 45,900.- 45,900.- 44,900.- 0.- 7,900.- -
จอง 25 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2562 30 45,900.- 45,900.- 44,900.- 0.- 7,900.- -
จอง 30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2562 วันพ่อ 30 47,900.- 47,900.- 46,900.- 0.- 7,900.- -
จอง 4 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 2562 วันพ่อ 30 47,900.- 47,900.- 46,900.- 0.- 7,900.- -
จอง 10 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2562 วันรัฐธรรมนูญ 30 47,900.- 47,900.- 46,900.- 0.- 7,900.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อิสตัลบูล
19:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า เคาน์เตอร์ U สายการบิน Turkish Airlines  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
22:35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน  อตาเติร์ก อิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK65 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชม.)
เวลา อิสตันบูล - ทบิลิชิ  
05:45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อตาเติร์ก อิสตันบูล ประเทศตุรกี (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
07:45 น. ออกเดินทางต่อสู่ ท่าอากาศยาน เมืองทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ KC378 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 20 นาที)
11:10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน เมืองทบิลิซี Tbilisi ประเทศจอร์เจีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ที่พัก นำท่านเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา Kura หรือเรียกว่า แม่น้ำมิตควารี Mtkvari ในภาษาท้องถิ่น เมืองทบิลิซี มีเนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรราวๆ 1,093,000 คน เมืองนี้ถูกสร้างโดย วาคตัง กอร์กาซาลี Vakhtang Gorgasali กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี ไอบีเรีย ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซีเป็นศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์ เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป นำท่านเข้าชม วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี Holy Trinity Cathedral ที่เรียกกันว่า Holy Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจียตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี 1995 และปี 2004 และเป็นวิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกในโลก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชม สะพานแห่งสันติภาพ The Bridge Of Peace เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมือง Tbilisi ออกแบบโดย สถาปัคนิกชาวอิตาเลื่ยนชื่อ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร ลักษณะการออกแบบร่วมสมัย เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2010 โครงสร้างนั้นถูกออกแบบและสร้างที่อิตาลี และนำเข้ามาโดยรถบรรทุก 200 คัน เพื่อเข้ามาติดตั้งในเมือง Tbilisi ที่ตั้งนั้นอยู่บนแม่น้ำ Mtkvari River สามารถมองเห็นได้หลายมุมจากในเมือง และยังมี Illuminating ที่จะแสดงแสงสีจากไฟ Led ที่ติดตัวรอบตัวสะพานเป็นเวลา 90 นาทีก่อนที่พระอาทิตย์จะลับขอบฟ้า เมืองทบิลิซี ถูกสร้างโดยกษัตริย์วาคตัง จอร์กาซาลี Vakhtang Gorgasali เมื่อครั้งคริสตศรรษที่ 5 หรือเมือประมาณ 1,500 ปีก่อน เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป นำทุกท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้าจากสถานีที่สวน Rike ใกล้ Evropis Moedani ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำขึ้นไปยังป้อมดูวิวทิวทัศน์ค่อยๆ ไต่ระดับความสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เราได้เห็นวิวของเมืองทิบิลิซีได้อย่างเต็มตา ซึ่งถ้ามองจากด้านป้อมด้านบนลงมาเราก็จะเห็นแลนมาร์คหลักๆ ที่สำคัญในเมืองเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น สะพานสันติภาพ The Bridge Of Peace สะพานความยาว 150 เมตร ที่สร้างพาดผ่านแม่น้ำคูราเพื่อเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและเมืองใหม่ทบิลิซี, โบสถ์เมเตคี Metekhi Cathedral, รูปปั้นของกษัตริย์วาคตัง จอร์กาซาลี Vakhtang Gorgasali รวมถึงโบสถ์ทรินิตี้โลเคชั่นด้วย นำท่านเที่ยว ชมเมืองทบิลิซี Oldtown: Metechi ชม ป้อมนาริกาลา Narikala Fortress และ อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย Kartlis Deda, Mother Georgia ป้อมนาริกาลาเป็นปราการหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือนครทบิลิซี สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 ผ่านผู้ปกครองมาหลายยุคหลายสมัยที่ต่างผลัดกันเข้ามารุกรานนครเล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งนี้ ราชวงศ์อุมัยยัด Umayyad Dinasty ของชาวอาหรับได้ต่อเติมป้อมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7 ต่อมาพวกมองโกลตั้งชื่อให้ใหม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย Little Fortress นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด ผ่านชม โรงอาบน้ำ Sulfur Bath บริเวณนี้เป็นโรงอาบน้ำมีทั้งที่เป็นสาธารณะและส่วนตัว เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงมีลำธารที่มีสายแร่กำมะถัน ปะปนอยู่ หากลงไปเดินตรงลำธารเล็กๆ เราก็จะได้กลิ่นของกำมะถันด้วยบริเวณนี้จะเห็นเป็นโดม แต่ะละโดมคือ 1 ห้องอาบน้ำ โดยเชื่อว่าการมาอาบน้ำผสมกำมะถันนี้ จะทำให้ร่างกายสะอาดและดีต่อสุขภาพ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Best Western Hotel  หรือเทียบเท่า
เวลา ทบิลิซี - อันนานูรี - คัสเบกิ - เกอเกติ - กูดารี
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางไปตามเส้นทางหลวงของจอร์เจียที่มีชื่อว่า Georgian Military Highway ถนนสายนี้เป็นถนนสายสำคัญที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการข้ามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที่ภูมิภาคนี้ นำท่านขึ้นสู่ เทือกเขาคอเคซัส The Caucasus Mountain เป็นเทือกเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสน้อยระหว่างทางนำท่านแวะ ชม ป้อมอันนานูรี Anauri Fortress ป้อมปราการอันเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมร่องรอยของซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี้ไว้เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถของชาวเวอร์จิน ภายในยังมี หอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตั้งตระหง่าน จากมุมสูงของป้อมปราการนี้จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของ อ่างเก็บน้ำชินวารี Zhinvali ที่ซึ่งทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มไว้ใฃ้และชื่นชมทัศนียภาพทิวทัศน์ ของภูเขาล้อมรอบสถานที่แห่งนี้ จากนั้นออกเดินทางต่อไปตามเส้นทางหลวง ริมฝั่งแม่น้ำ Aragvi ผ่าน Jvari Pass ที่ระดับความสูง 2,395 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นสู่ เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ เพื่อเดินทางสู่ เมืองคัสเบกิ Kazbegi ความสูงที่ 1,700เมตร หรือในปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา Stepansminda ชื่อนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 นี้แต่คนมักจะเรียกติดปากกันอยู่ว่า คัสเบกิอยู่ เมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัสที่สำคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคัสเบกิอีกด้วย 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเปลี่ยนยานพาหนะเป็น รถขับเคลื่อน 4 ล้อ นั่งรถจิ๊ป 4X4 1คัน ขึ้นได้ประมาณ 6 ท่านเท่านั้น เพื่อขึ้นเขาไปชมโบสถ์ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้เวลาราว 30 นาที นำทุกท่านขึ้นสู่เนินเขาที่ตั้งของ โบสถ์สมินดา ซาเมบา Tsminda Sameba หรือ โบสถ์เกอเกติ Gergeti Trinity Church คือโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศจอร์เจีย โบสถ์คริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์เก่าแก่นี้ สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 บนยอดเขาที่มีความสูงถึง 2,170 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติของเทือกเขาคอเคซัสรอบทิศและโบสถ์เล็กๆที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาจึงทำให้ที่นี่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่สมัยที่จอร์เจียยังอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตซึ่งตั้งอยู่อย่างสวยงามและโดดเด่น บนเนินเขาซึ่งล้อมรอบไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี ที่ระดับความสูง 2,170 เมตร ***หมายเหตุ เนื่องด้วยเดือนพฤศจิกายน - ถึงเมษายน ของทุกปีจะเป็นช่วง Winter ของประเทศจอร์เจีย หิมะจะตกเป็นจำนวนมากแต่ละปีความความหนาวเย็นของน้ำแข็งหิมะ ก็ไม่เท่ากันทำให้ทางขึ้นเขาสู่ โบสถ์สมินดา วาเมบา นั้นปิดเพราะถนนลื่นก่อให้เกินอันตราย รถบัสใหญ่ไม่สามารถขึ้นไปได้และรถรถจิ๊ป 4X4 ก็ไม่สามารถขึ้นไปบนยอดเขาสมินดาได้เช่นกัน  โดยหน้างานในแต่ละครั้งจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ ***
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Gudauri Loft  Hotel  หรือเทียบเท่า
เวลา กูดารี - มิสเคด้า - ทบิลิซี
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคด้า Mtskheta ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ตั้งอยู่ห่างจากกรุงทบิลิซี (ระยะทาง 25 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35นาที) และในอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย Iberia Kingdom ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ.500 แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรจากสมัยนั้นหลงเหลืออยู่แล้ว ศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแผ่ในเมืองนี้ช่วงศตวรรษที่ 4 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียน โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า Historical Monument Of Mtskheta เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1994 นอกจากนี้องค์การยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทสเคต้าให้เป็นมรดกโลก Unesco World Heritage Siteและล้อมรอบด้วยเทือกเขาคอเคซัสเป็นจุดตัดของแม่น้ำอักราวิ Aragvi และแม่น้ำมิกวาริ Mtkvari ความโดดเด่นของเมืองนี้คือภูมิประเทศที่สวยงามและอาคารบ้านเรือนที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมแบบยุคกลางไว้ได้เป็นอย่างดี บ้านเรือนส่วนใหญ่ทาสีขาว หลังคาสีส้มปนแดงสดใส มิสเคทาเป็นสถานที่ตั้งของมรดกโลกถึง 2 ที่คือจวาริ Jvari Church โบสถ์สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์บนเนินเขาและสเวทิชโคเวลิ Svetitskhoveli Church โบสถ์หลวงสถาปัตยกรรมยุคกลางที่เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกและเป็นสุสานหลวงของราชวงศ์จอร์เจีย นำท่านเข้าชม วิหาร Samtavro Monastery ตั้งอยู่ในเมืองมิสเคด้า ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของจอร์เจีย และถือเป็นสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้ สร้างขึ้นโดย คิงมิเลี่ยน King Mirian นำท่านชม วิหารสเวติสเคอเวรี Svetitskhoveli Cathedral สร้างราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม มหาวิหารจวารี Jvari Monastery หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ ของศานาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี้เป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ ซึ่งชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนีโน่ หรือแม่ชีนีโน่ แห่งคัปปาโดเกีย เมืองหนึ่งในประเทศตุรกีปัจจุบัน ได้นำไม้กางเขนนี้เข้ามาและเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครั้งแรกในช่วงโบราณกาลพาทุกท่านกลับเข้าสู่ เมืองทบิลิซี แวะห้างคาร์ฟูให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Best Western Hotel  หรือเทียบเท่า
เวลา ทบิลิซี - กอรี - อุพลิสชิเค่ - บอจอร์มี่
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี Gori (ระยะทาง 87 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) ทุกวันนี้ เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นบ้านเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” Joseph Stalin ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียง เรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี้ นำท่านชม อุพลิสชิเค่ Ulistsikhecave – Toen หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง Hellenistic And Late Antique Periods ช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ. 500 เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญสุดขีดคือ ในช่วงคริสตวรรษที่ 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้างไป ท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้น Pagan ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟ เป็นลัทธิของคนในแถบนี้ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้าเมื่อ 1700 ปีก่อน และยังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 เป็นหินผาขนาดใหญ่ที่ถูกสกัดเป็นช่องห้องโถงมากมายที่ตั้งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 8 เฮกตาร์หรือราว 50 ไร่ ในอดีตกาล นครถํ้าแห่งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมที่เชื่อมต่ออาณาจักรไบแซนไทน์กับประเทศอินเดียและประเทศจีน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน Museum Of Stalin ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ พร้อมทั้งเรื่องราวต่างๆของท่านสตาลิน และยังมีการแสดงถึงประวัติชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต จากนั้นออกเดินทาง สู่ เมืองบอร์โจมี Barjomi เข้าสู่โรงแรมที่พัก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Barjomi Palace Hotel   หรือเทียบเท่า
เวลา บอจอร์มี่ - ทบิลิซี - อิสตัลบูล
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นำท่านเที่ยวชม เมืองบอร์โจมี Borjomi เมืองตากอากาศเล็กๆทางในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจียมีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 15,000 คน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องน้ำแร่โดยได้มีการบรรจุ ณ ธารน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี Bakuriani Mountain และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลกโดยในอดีตชาวเมืองเชื่อกันว่าจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้ นำท่านเข้าชม สวนบอร์โจมี Borjomi City Park สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมีที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น้ำแร่ในวันหยุด จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมีอิสระให้ท่านเก็บภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติจากมุมสูงตามอัธยาศัย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เมืองทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย
18:05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อตาเติร์ก อิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK383
19:45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อตาเติร์ก อิสตันบูล ประเทศตุรกี (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
20:55 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK64
เวลา สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
10:15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา