โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ ฮ่องกง นองปิง

  • รหัสโปรแกรม : BHK-CX1021
  • สายการบิน : Cathay Pacific Airways
  • เดินทางช่วง : มิถุนายน - ตุลาคม 2562
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ ฮ่องกง นองปิง ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ ฮ่องกง นองปิง
Highlights

- สักการะพระใหญ่ลันเตา
- นั่งกระเช้านองปิง
- ขอพรเจ้าแชกง
- ช้อปปิ้งนาธาน
 

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿14,900/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 1 มิ.ย. - 3 มิ.ย. 2562 20 14,900.- 14,900.- 14,900.- 0.- 5,500.- -
จอง 14 มิ.ย. - 16 มิ.ย. 2562 20 14,900.- 14,900.- 14,900.- 0.- 5,500.- -
จอง 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2562 20 14,900.- 14,900.- 14,900.- 0.- 5,500.- -
จอง 5 ก.ค. - 7 ก.ค. 2562 20 15,900.- 15,900.- 15,900.- 0.- 5,500.- -
จอง 12 ก.ค. - 14 ก.ค. 2562 20 16,900.- 16,900.- 16,900.- 0.- 5,500.- -
จอง 19 ก.ค. - 21 ก.ค. 2562 20 15,900.- 15,900.- 15,900.- 0.- 5,500.- -
จอง 2 ส.ค. - 4 ส.ค. 2562 20 15,900.- 15,900.- 15,900.- 0.- 5,500.- -
จอง 10 ส.ค. - 12 ส.ค. 2562 วันแม่แห่งชาติ 20 18,900.- 18,900.- 18,900.- 0.- 5,500.- -
จอง 16 ส.ค. - 18 ส.ค. 2562 20 15,900.- 15,900.- 15,900.- 0.- 5,500.- -
จอง 24 ส.ค. - 26 ส.ค. 2562 20 15,900.- 15,900.- 15,900.- 0.- 5,500.- -
จอง 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2562 20 16,900.- 16,900.- 16,900.- 0.- 5,500.- -
จอง 6 ก.ย. - 8 ก.ย. 2562 20 14,900.- 14,900.- 14,900.- 0.- 5,500.- -
จอง 13 ก.ย. - 15 ก.ย. 2562 20 14,900.- 14,900.- 14,900.- 0.- 5,500.- -
จอง 20 ก.ย. - 22 ก.ย. 2562 20 15,900.- 15,900.- 15,900.- 0.- 5,500.- -
จอง 12 ต.ค. - 14 ต.ค. 2562 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 20 19,900.- 19,900.- 19,900.- 0.- 5,500.- -
จอง 25 ต.ค. - 27 ต.ค. 2562 20 16,900.- 16,900.- 16,900.- 0.- 5,500.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market
ไฟล์ทบิน CX 754  
10:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 5-6 Row M เคาท์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay Packfic Airways (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
12:35 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX 754  **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
16:30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน Cheak Lap Kok ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองให้ท่านออก “ Exit  B” 
ไฟล์ทบิน CX 654  
12:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 5-6 Row M เคาท์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay Packfic Airways (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
15:10 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX 654  **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
18:55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน Cheak Lap Kok ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองให้ท่านออก “ Exit  B” 
  เดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่ออีกหนึ่งแห่ง Mongkok Ladies Market (อิสระอาหารเย็น)
ที่พัก Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเท่า
เวลา วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย     
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือที่รู้จักกันดีในนาม วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน นั่นเองนมัสการเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคลนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและพบกับผู้คนมากมายที่นำธูปและของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทำธุรกิจ จากนั้น เยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมยอดและแวะชมโรงงานหยก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น นำท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทน์เสี้ยวแห่งนี้สวยที่สุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่องมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี นำท่านสู่ ถนนนาธาน ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ยมักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ยมีร้านขายของทั้ง เครื่องหนัง,เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า,กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกันได้ (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
ค่ำ อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
ที่พัก Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan  หรือเทียบเท่า
เวลา สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท-กรุงเทพฯ   
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นำท่านนั่งกระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิงในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์เหนือระดับน้ำทะเล 371 เมตร อิสระให้ท่านนมัสการ พระใหญ่วัดโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา(ในกรณีที่กระเช้านองปิงจะมีการปิดปรับปรุง จะเปลี่ยนเป็นนั่งรถโดยสารของทางนองปิงขึ้นแทน)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระทุกท่านที่ City Gate Outlet แหล่งรวมเสื้อผ้าแบรนด์เนมห้างOUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะลันเตา ห่างจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงเพียง 10 นาที ตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟใต้ดินตงชงมีเสื้อผ้าแบรนด์ชั้นนำมากมายให้เลือกช้อปรวมทั้งเครื่องประดับเสื้อผ้าเด็ก รองเท้ากีฬา และของตกแต่งบ้าน สินค้าลดพิเศษ รวมทั้งบริเวณ ชั้น 1 ยังเป็น Fast Food ชื่อดังอย่าง Mc Donald’s ,KFC และอื่นๆอีกมากมาย ชั้นใต้ดินยังมี Supermarket มีรายการให้เลือกซื้อเลือกหาไม่ว่าจะเป็นอาหาร ขนม อุปกรณ์ ข้าวของเครื่องใช้ และ สินค้าอีกมากมาย Citygate Outlets Mall มีร้านอาหารนานาชาติมากมายให้เลือกรับประทานมากถึง 17 ร้านค้ารวมทั้งอาหารไทยรสเลิศ ชั้นบนสุดของห้างยังมีร้านกาแฟสุดเก๋ให้นั่งจิบนั่งพักให้หายเหนื่อยได้เวลาสมควร    นำท่านเดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok ได้เวลาสมควร    นำท่านเดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok
ไฟล์ทบิน CX 703  
20:00 น. ออกเดินทางกลับสู้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน คาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX703
22:10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ไฟล์ทบิน CX 617  
21:30 น. ออกเดินทางกลับสู้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน คาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX617
23:25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ไฟล์ทบิน CX 709  
22:25 น. ออกเดินทางกลับสู้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน คาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX709
00:15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา