โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์...ทัชมาฮาล

  • รหัสโปรแกรม : BIN-TG1497
  • สายการบิน : Thai Airways
  • เดินทางช่วง : มีนาคม 2562
  • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์...ทัชมาฮาล ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์...ทัชมาฮาล
Highlights

- ชมเมืองชัยปุระ
- ชมอัคราฟอร์ท เซด์ เารี
- วัดพระพิฆเนศ
- พระราชวังสายลม
- พระราชวังกลางน้ำ
- พระราชวังหลวง

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿22,900/per

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา สนามบินสุวรรณภูมิ – นิวเดลี – ชัยปุระ   
04:00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D  สายการบิน Thai Airwaysโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
07:00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงนิวเดลี ประทศอินเดิย โดยเที่ยวบินที่ TG323 (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 03.20 ชั่วโมง) (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
09:55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินทิราคานธี กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่(**เวลาท้องถิ่นของประเทศอินเดียช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 1.30 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ หรือที่ทุกคนจะรู้จักกันในชื่อ “นครสีชมพู” (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงของรัฐราชสถาน มีประชากรมากกว่า 3 ล้านคน เป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น ด้านคมนาคม สาธารณูปโภค และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองชัยปุระที่มีความสวยงามทั้งสถานที่และประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา ทำให้เมืองชัยปุระ เป็นเมืองยอดนิยมในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก PARK REGIS HOTEL หรือเทียบเท่า
เวลา พระราชวังสายลม ● นั่งรถจี๊ปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท ● พระราชวังกลางน้ำ ● CITY PALACE ● วัดพระพิฆเนศ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ พระราชวังสายลม (HAWA MAHAL) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห์ (Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชันด์ อุสถัด (Lal Chand Ustad) ซึ่งพระราชวังแห่งนี้สร้างด้วยหินทรายสีชมพู และสีแดง ถอดแบบมากจากทรงของมงกุฎพระนารายณ์  ลักษณะเด่นของพระราชวังสายลมแห่งนี้ มีความสูงถึง 5 ชั้น และสูงถึง 15 เมตร มีหน้าต่างทั้งหมด 953 บาน เป็นช่องลมลายฉลุเพื่อให้อากาศถ่ายเทและให้แสงลอดผ่านได้ คล้ายกับรังผึ้ง สร้างขึ้นเพื่อให้นางสนมในวังสามารถมองเห็นวิถีชีวิตผู้คนในเมือง หรือขบวนพิธีการต่างๆที่เกิดขึ้นภายนอกเมืองได้ ซึ่งคนภายนอกจะไม่สามารถเห็นนางสนมในวังได้ เนื่องจากสมัยก่อนจะมีความเคร่งครัดในการใช้ผ้าคลุมหน้าสำหรับผู้หญิง นำท่านสู่ พระราชวังสายน้ำ (JAL MAHAL) ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ Man Sagar Lake โดยมีเทือกเขานหาร์การห์ตั้งอยู่ด้านหลัง และตัวอาคารสร้างด้วยหินทรายสีแดง พระราชวังแห่งนี้มีทั้งหมด 5 ชั้น ซึ่ง 4 ชั้นล่างจะถูกน้ำท่วมเมื่อทะเลสาบมีระดับน้ำสูงสุด และเหลือให้เห็นเพียงชั้นบนสุดเท่านั้น   จากนั้น    นำท่านสู่ AMBER FORT หรือป้อมปราการใหญ่แห่งเมืองชัยปุระ ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง สร้างในสมัยของมหาราชามาน ซิงห์ (Maharaja Man Singh) ปี ค.ศ.1592 แต่เดิมที่แห่งนี้เป็นป้อมปราการที่สำคัญสามารถป้องกันข้าศึกที่มารุกรานได้ มีทั้งแม่น้ำล้อมรอบ และยังสามารถมองเห็นได้ระยะไกลอีกด้วย และภายในยังประกอบไปด้วยพระตำหนักอันสวยงามมากมาย ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเป็นการผสมผสานระหว่างราชปุตกับโมกุล     (พิเศษ!! รวมค่านั่งช้างขึ้นไปชมพระราชวัง)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ พระราชวังหลวง (CITY PALACE) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1797 สมัยมหาราชาไสวจัย ซิงห์ ที่ 2 สร้างโดยการผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบราชปุตกับโมกุล ในปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้สามารถเข้าชมได้ ทั้งห้องนอน ห้องแต่งตัว ห้องอาหาร เครื่องใช้ต่างๆ ที่พระราชาเคยใช้จริง และยังมีโซนที่เป็นที่ประทับของพระราชวงศ์อยู่  ซึ่งวังแห่งนี้วังมีประตูเข้าออกทั้งหมด 3 ประตู ได้แก่ประตู Virendra Pol ประตู Udai Pol และประตู Tripolia  ซึ่งประตู Tripolia สงวนไว้สำหรับสมาชิกของราชวงศ์เท่านั้น และผู้เข้าชมวังจะสามารถเข้าออกได้เพียง 2 ประตูเท่านั้น จุดเด่นยอดฮิตของวังแห่งนี้คือ BLUE PALACE ห้องสีฟ้า ที่อยู่บนสุดของพระราชวัง ซึ่งมีความสวยงามทั้งลวดลาย และสีฟ้า ทำให้เป็นห้องสุดฮิตที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูป นำท่านสู่ วัดพระพิฆเนศ (GANESH TEMPLE) เป็นสถานที่ยอดนิยมที่ชาวต่างชาติและชาวอินเดียเดินทางมาเคารพสักการะ เพื่อเป็นสิริมงคล สร้างขึ้นโดย Seth Jai Ram Paliwal ในช่วงศตวรรษที่ 18 ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ซึ่งพระพิฆเนศวรช้างหัวเทพในศาสนาฮินดูถือว่าเป็นพระเจ้าแห่งความเป็นมงคล ภูมิปัญญา ความรู้ และความมั่งคั่ง เปรียบเสมือนชีวิตแห่งการค้นหาความสุขนิรันดร์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก PARK REGIS HOTEL  หรือเทียบเท่า
เวลา ชัยปุระ ● อัครา ● แชนด์ เบารี ● อัครา ฟอร์ท 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัครา ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง จากนั้น นำท่านสู่ แชนด์ เบารี (CHAND BAORI) โบราณสถานอันเก่าแก่ เป็นบ่อน้ำขั้นบันไดที่ลึกที่สุดในอินเดีย มีขั้นบันไดถึง 3,500 ขั้น สูง 13 ชั้น ลึกกว่า 30 เมตร  เนื่องจากใ ศตวรรษที่ 9 ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมาก จึงได้มีการรวบรวมชาวเมืองมาสร้างบ่อน้ำแห่งนี้ขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในช่วงแห้งแล้ง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ อัคราฟอร์ท (AGRA FORT) ป้อมปราการที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งและยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึงสามยุคของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล มีความโดนเด่นด้วยการสร้างโดยอิฐส้ม ล้อมรอบด้วยกำแพงถึงสองชั้น ภายในจะแบ่งเป็นโซนต่างๆ ทั้งห้องส่วนพระองค์ ท้องพระโรง ลานน้ำพุ สวนดอกไม้ และยังเป็นป้อมที่พระเจ้าชาห์ชะฮานถูกขุมขัง โดยลูกชายของท่านเองได้นำพระองค์มาขังไว้ เนื่องจากทรงโศกเศร้าเสียพระทัยที่พระมเหสี มุมตัช มาฮาล สิ้นพระชนน์ และพระองค์ได้ใช้ชีวิต ณ ป้อมแห่งนี้ เฝ้ามองทัชมาฮาล จากอัคราฟอร์ท ระลึกถึงพระมเหสีอันเป็นที่รักจนสิ้นพระชนน์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ค่ำ MANSINGH / THE FERN HOTEL  หรือเทียบเท่า
เวลา ทัช มาฮาล ● นิวเดลี ● ประตูเมืองอินเดีย ● วัดอักชาร์มดัม ● ตลาดจันปาท   
  นำท่านสู่ ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) ชมพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า ซึ่งถือเป็นวิวที่น่าชมที่สุด ซึ่งทัชมาฮาลนั้นเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชาห์ชะฮานกับพระมเหสีที่พบรักกันตั้งแต่ทรงมีพระชนมายุ 14 พรรษา และ 5 ปีหลังจากนั้น ทั้งสองพระองค์ก็ทรงอภิเษกสมรสกันในที่สุด พระเจ้าชาห์ชะฮาน จึงเรียกพระมเหสีว่า มุมตัช มาฮาล ที่แปลว่า “อัญมณีแห่งราชวัง” ซึ่งทัชมาฮาลสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นหลุมฝั่งศพของพระนางมุมตัช มาฮาล ที่ทรงสิ้นพระชนษ์หลังจากให้กำเนิดธิดาองค์ที่ 14 ใช้ผู้สร้างและร่วมออกแบบกว่า 20,000 คน และใช้เวลาสร้างถึง 22 ปี มีความกว้างยาวด้านละ 100 เมตร สูง 60 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 42 เอเคอร์ สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ศิลาแลง และประดับด้วยเพชร พลอย หิน จากหลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็น รัชเซีย อียิปต์ เนปาล ฯลฯ  หลังจากนั้น นำท่านกลับเข้าสู่โรงแรม
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิวเดลี ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ ประตูเมืองอินเดีย (INDIA GATE) หรือ อนุสรณ์สถานแห่งสงครามของอินเดีย ตั้งอยู่ในเมืองนิวเดลี สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงทหารอินเดีย 70,000 นาย ที่สละชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 1  ลักษณะของประตูเมืองอินเดียแห่งนี้สร้างขึ้นตามแบบอย่างของประตูชัย โดยเลียนแบบประตูชัยคอนสแตนตินในโรม โดยใช้หินทรายสีแดงในการสร้าง มีความสูงถึง 42.3 เมตร ส่วนโค้งของซุ้มประตู กว้าง 9.1 เมตร สูง 22.8 เมตร ในปัจจุบันถือว่าเป็นอนุสรณ์สถานสงครามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดีย นำท่านสู่ วัดอักชาร์มดัม (AKSHARDHAM TEMPLE) หรือ เดลี อักชาร์มดัม ได้รับการประกาศจาก Guinness World Record ในปี 2007 ว่าเป็นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งอักชาร์มดัม หมายถึง ศาสนสถานนิรันดร์กาลของพระเจ้าสูงสุด โดย Yogiji Maharaj กูรูองค์ที่ 4 ของนิกายมีดำริอยากสร้างวัดนี้ขึ้นริมฝั่งแม่น้ำยมุนา แต่ก็ยังไม่มีการก่อสร้างใดๆ จนมาถึง กูรูองค์ที่ 5 Pramukh Swami Maharaj ได้มาสานต่อเจตนารมณ์ในการสร้างวัดนี้ และใช้เวลาสร้างเพียง 5 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี 2005 ออกแบบสไตล์สถาปัตยกรรมดั้งเดิมของอินเดีย สร้างจากหินอ่อนสีขาวและหินทรายสีชมพู ตกแต่งด้วยภาพแกะสลักรูปสัตว์ต่างๆ ประติมากรรมช้าง รูปปั้นบุคคลต่างๆ  นำท่านเพลิดพลินช้อปปิ้ง ตลาดจันปาท (JANPATH MARKET) เลือกซื้อของฝากหรือของที่ระลึกต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับตกแต่ง อัญมณีต่างๆได้ตามอัธยาศัย **ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมไม่ไปตลาดจันปาทหากมีเวลาไม่เพียงพอ**
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี
เวลา สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ      
00:20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TG316 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
05:45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา